Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Lipiec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1423 2016-07-01 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 września 2015r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach
2016 1424 2016-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/189/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1425 2016-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/192/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 1426 2016-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1427 2016-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/197/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis
2016 1428 2016-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2016 1429 2016-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 1430 2016-07-01 ANEKS Aneks Nr 14 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2016 1431 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-151/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości
2016 1432 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/166/16 Rady Gminy Branice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 1433 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/120/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 1434 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2016 1435 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/229/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1436 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1437 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/99/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1438 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016
2016 1439 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w następstwie nowych inwestycji na terenie gminy Paczków
2016 1440 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2016 1441 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Popielów
2016 1442 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
2016 1443 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1444 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1445 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Nr XXI/159/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów
2016 1446 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Popielów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
2016 1447 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/110/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2016 1448 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
2016 1449 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 1450 2016-07-04 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-29/2016/23/XIII-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW- KOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem
2016 1451 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/143/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.
2016 1452 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2016 1453 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2016 1454 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 1455 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 762/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 1456 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 764/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 1457 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.94.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2016 1458 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.95.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1459 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.96.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1460 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.101.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom
2016 1461 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2016 1462 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1463 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/132/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1464 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/154/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
2016 1465 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/160/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ozimek, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ozimek udostępnianych operatorom i przewoźnikom, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1466 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
2016 1467 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1468 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1469 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/159/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój
2016 1470 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 100/XVI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 1471 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1472 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"
2016 1473 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.115.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1474 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminów płatności dla inkasentów
2016 1475 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2016 1476 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice
2016 1477 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1478 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1479 2016-07-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.35.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/116/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
2016 1480 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/212/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku
2016 1481 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/165/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
2016 1482 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1483 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/168/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1484 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/169/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1485 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/170/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2016 1486 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/171/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1487 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/172/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1488 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/173/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 1489 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/209/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy
2016 1490 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/211/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 1491 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/212/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 1492 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/213/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 1493 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/216/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy
2016 1494 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/98/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1495 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/99/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
2016 1496 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 1497 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1498 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1499 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/118/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2016
2016 1500 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/156/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1501 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/157/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
2016 1502 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/158/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1503 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 1504 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/86/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Polska Cerekiew
2016 1505 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1506 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zębowice
2016 1507 2016-07-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.29.2016 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2015 rok
2016 1508 2016-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.13.2016.AP Wojewody Opolskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/156/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1509 2016-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.41.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XVI/113/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów
2016 1510 2016-07-06 UMOWA Umowa Nr FN.3032.14.2016 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie współfinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice - Olszynka w miejscowości Józefów"
2016 1511 2016-07-06 UMOWA Umowa Nr FN.3032.15.2016 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie współfinansowania zadania pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”
2016 1512 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-146/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów"
2016 1513 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-147/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1514 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-148/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów
2016 1515 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-149/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów
2016 1516 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/221/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Brzeg oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2016 1517 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/222/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
2016 1518 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/225/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2016 1519 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.102.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 1520 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/218/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 1521 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów
2016 1522 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/150/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1523 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/151/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania tej opłaty
2016 1524 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1525 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1526 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/155/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1527 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 1528 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 1529 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/26/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XVII/148/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Pokój
2016 1530 2016-07-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 83/16 Wojewody Opolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrzeń Wielki
2016 1531 2016-07-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu
2016 1532 2016-07-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2016 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 21 czerwca 2016 r. Zarządu Związku Gmin "PROKADO" z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2015 rok w zł
2016 1533 2016-07-07 UMOWA Umowa Wójta Gminy Chrząstowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1752 O Lędziny do DK nr 94 – ul. Pawlety w miejscowości Suchy Bór”
2016 1534 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2016 r.
2016 1535 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1536 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 1537 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1538 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1539 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/162/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2016 1540 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku
2016 1541 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
2016 1542 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/226/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Kluczborskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2016 1543 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/229/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta Kluczborka
2016 1544 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/100/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2016 roku
2016 1545 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/107/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IV/18/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1546 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/152/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1547 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2016 1548 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/117/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok
2016 1549 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/118/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
2016 1550 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy Walce z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 1551 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.112.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków
2016 1552 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.113.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1553 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.114.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1554 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.115.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1555 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.116.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/166/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1556 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.117.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilków na lata 2016 – 2019
2016 1557 2016-07-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 11 maja 2016 r. o zmianie zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych
2016 1558 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/195/2916 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1559 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/254/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2016 1560 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych miasta Kędzierzyn-Koźle
2016 1561 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/263/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnych miasta Kędzierzyn-Koźle za 1 kilometr przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 1562 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/441/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1563 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/442/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2016 1564 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/443/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1565 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/444/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1566 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/445/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 1567 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/446/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1568 2016-07-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Biesiec”
2016 1569 2016-07-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Grafik”
2016 1570 2016-07-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kamień Śląski”
2016 1571 2016-07-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Tęczynów”
2016 1572 2016-07-11 ANEKS Aneks Nr 1/2016 Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 30 czerwca 2016 r. do Porozumienia nr SM.5521.1.10.2016.AM z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w terminie od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2016 r.
2016 1573 2016-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.43.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIX/91/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Białowieża
2016 1574 2016-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.44.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIX/92/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zurzyce
2016 1575 2016-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.45.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIX/93/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki
2016 1576 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 1577 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/187/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska
2016 1578 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-144/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016 rok
2016 1579 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-3
2016 1580 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/331/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/240/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 1581 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 1582 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/113/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki, w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych, uchwalonego uchwałą Nr 242/XLIV/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 9 poz. 1055, z dnia 5 sierpnia 2010 r.)
2016 1583 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 1584 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/78/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1585 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/79/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 1586 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/81/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1587 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 1588 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/83/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i przedszkola.
2016 1589 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
2016 1590 2016-07-12 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-12(4)/2016/9078/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Antoniowie k/Ozimka
2016 1591 2016-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 25 marca 2016 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2015 rok
2016 1592 2016-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2015 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2016 1593 2016-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2016 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2015
2016 1594 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 1595 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok
2016 1596 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 1597 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/198/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016
2016 1598 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.98.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1599 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/221/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1600 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 1601 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/158/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1602 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/161/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1603 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 1604 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/212/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1605 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 1606 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/211/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1607 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1608 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/206/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016 rok
2016 1609 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1610 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1611 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/117/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 1612 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/154/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 1613 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/83/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 1614 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/118/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 1615 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok
2016 1616 2016-07-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.37.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1617 2016-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 26 kwietnia 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Korfantów za rok 2015
2016 1618 2016-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 11 marca 2016 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2015 rok
2016 1619 2016-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 czerwca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2015 r.
2016 1620 2016-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 30 marca 2016 r. Z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2015 rok
2016 1621 2016-07-15 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry
2016 1622 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/127/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa
2016 1623 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2016 1624 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1625 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/130/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa
2016 1626 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/131/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1627 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1628 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/123/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
2016 1629 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/124/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2016 1630 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/125/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1631 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/126/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1632 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/127/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1633 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/511/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie pozbawienia pl. Mikołaja Kopernika w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej Nr 103827 O
2016 1634 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/512/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy do kategorii drogi gminnej i ustalenie przebiegu drogi Nr 103636 O
2016 1635 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/513/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia ul. Arki Bożka w Opolu do kategorii drogi gminnej
2016 1636 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/514/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1637 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/517/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 1638 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/519/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących zasób Gminy Opole
2016 1639 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/520/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1640 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/530/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Opole, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt
2016 1641 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/163/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
2016 1642 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/164/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1643 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/165/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1644 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/77/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
2016 1645 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/80/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1646 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2016 1647 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/116/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2016 1648 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 776/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 1649 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/218/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 1650 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 1651 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/101/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2016 1652 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/227/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część północna
2016 1653 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/103/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1654 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/498/16 Rady Miasta Opola z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 1655 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/111/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2016 1656 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/403/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 1657 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.109.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 1658 2016-07-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/82/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1659 2016-07-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrz Prudnika; Burmistrza Głogówka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego obejmującego świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 1660 2016-07-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrz Prudnika; Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego obejmującego świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 1661 2016-07-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrz Prudnika; Burmistrza Białej z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego obejmującego świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 1662 2016-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok
2016 1663 2016-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/224/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2016 1664 2016-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/450/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 1665 2016-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/451/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2016 1666 2016-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/85/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 1667 2016-07-19 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18 lipca 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzeleczki przeprowadzonych w dniu 17 lipca 2016 r.
2016 1668 2016-07-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1669 2016-07-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok
2016 1670 2016-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.124.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 1671 2016-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/231/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gotartów
2016 1672 2016-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/162/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 1673 2016-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 1674 2016-07-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.100.2016 Wójta Gminy Radłów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015
2016 1675 2016-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/323/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi
2016 1676 2016-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/324/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego
2016 1677 2016-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/506/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 1678 2016-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/447/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 1679 2016-07-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.39.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1680 2016-07-25 ANEKS Aneks Nr 4 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 1 lipca 2016 r. do porozumienia z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2016 1681 2016-07-25 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 lipca 2016 r. do porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia gimnazjum przez Powiat Nyski
2016 1682 2016-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 234/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1683 2016-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 244/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika w Michalicach
2016 1684 2016-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/166/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 1685 2016-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/137/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 1686 2016-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/122/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 1687 2016-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/161/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 1688 2016-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/523/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu
2016 1689 2016-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 1690 2016-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2016 1691 2016-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 1692 2016-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1693 2016-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1694 2016-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1695 2016-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1696 2016-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz okreslenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2016 1697 2016-07-28 ANEKS Aneks Nr 1/2016 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 lipca 2016 r. do Umowy z dnia 27 października 2015r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O relacji Niemodlin – Lewin Brzeski od km 6+392 do 7+392 wraz z kanalizacją deszczową w Magnuszowicach”
2016 1698 2016-07-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XVI Dożynek Powiatowo – Gminnych na terenie Powiatu Opolskiego, w Gminie Komprachcice w miejscowości Polska Nowa Wieś
2016 1699 2016-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/188/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 1700 2016-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/189/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 1701 2016-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/200/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1702 2016-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/234/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 1703 2016-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1704 2016-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/122/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1705 2016-07-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 115/16 Wojewody Opolskiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cisek