Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Październik 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2369 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/217/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2017 2370 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 1441/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 2371 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/432/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2017 2372 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/435/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg
2017 2373 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/436/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2374 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/437/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej w Brzegu
2017 2375 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/347/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Głuchołazy
2017 2376 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz
2017 2377 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 720/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2378 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/273/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 2379 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „gen. Zawadzkiego” oraz ulicy „Krasickiego” znajdujących się na terenie miasta Prószków
2017 2380 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2017 2382 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/277/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2017 2383 2017-10-02 ANEKS Aneks Nr 5 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 września 2017 r. do porozumienia z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2017 2384 2017-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dąbrowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 września 2017 r. zawarte na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXII/226/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
2017 2381 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Prószków
2017 2385 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/204/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2017 r.
2017 2386 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok
2017 2387 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/315/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
2017 2388 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/215/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
2017 2389 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/216/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2017 2390 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/326/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski
2017 2391 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/202/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 2392 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/614/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
2017 2393 2017-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/315/17 Rady Gminy Branice z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2017 2394 2017-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/298/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2395 2017-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 2396 2017-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 2397 2017-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2398 2017-10-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2017 2399 2017-10-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.83.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXX/209/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla części działki nr 280
2017 2400 2017-10-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.84.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXX/210/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla części działki nr 283
2017 2401 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/355/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu
2017 2402 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/368/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
2017 2403 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/246/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2018 r.
2017 2404 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2017 2405 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2017 2406 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/274/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2407 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
2017 2408 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/281/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2018
2017 2409 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/336/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2410 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/310/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania drogom gminnym statusu dróg publicznych i ustalenia ich przebiegu
2017 2411 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/314/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w zespole szkół, szkole podstawowej lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
2017 2412 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/279/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bernacice
2017 2413 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/395/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 2414 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/396/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2017 2415 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/635/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/609/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa
2017 2416 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 2417 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2017 – 2022
2017 2418 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/253/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek
2017 2419 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/255/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 2420 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/263/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek
2017 2421 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/256/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/74/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 2422 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/257/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
2017 2423 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/258/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2424 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.213.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 2425 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.214.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków
2017 2426 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.215.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2427 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/247/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia części drogi nr 1167 O (dz. nr 250/3 obręb ewidencyjny Michałowice) w miejscowości Michałowice kategorii drogi powiatowej
2017 2429 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/283/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2017 2430 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/284/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski
2017 2431 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.248.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2017 2432 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/285/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce
2017 2433 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/446/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2017 2434 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/368/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „PGR Wojnowice” znajdującej się w miejscowości Wojnowice, gmina Kietrz
2017 2435 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/369/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „PGR Krotoszyn” znajdującej się w miejscowości Dzierżysław, gmina Kietrz
2017 2436 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/370/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Karola Świerczewskiego” znajdującej się w miejscowości Nasiedle, gmina Kietrz
2017 2437 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/371/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Janka Krasickiego” znajdującej się w miejscowości Pilszcz, gmina Kietrz
2017 2438 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/372/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. dot. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz
2017 2439 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/198/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego
2017 2440 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/199/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 2441 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/255/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 2442 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/226/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
2017 2443 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/251/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2444 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/252/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
2017 2445 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/253/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2447 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/636/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
2017 2448 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/176/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 2449 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 175/XXVII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 2450 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/304/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2451 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/306/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Szymiszowie
2017 2452 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.210.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2453 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem"
2017 2454 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/315/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2455 2017-10-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2017 Burmistrza Zawadzkiego; Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie realizacji w 2017 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2017 2428 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/222/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2017 2446 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/634/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 2456 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/219/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1705 O położonej na terenie Powiatu Oleskiego kategorii drogi powiatowej
2017 2457 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 1449/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 2458 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/428/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 2459 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/229/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skarbiszowie
2017 2460 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/235/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2461 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/236/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2462 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/344/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017 rok
2017 2463 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/367/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy alei parkowej na terenie Miasta Krapkowice
2017 2464 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/368/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 2465 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/371/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2017 2466 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/373/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach
2017 2467 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/377/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
2017 2468 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/323/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2469 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/200/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2017 2470 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/201/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2017 2471 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/172/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2472 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/289/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2473 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/290/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2474 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/291/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2475 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/964/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2017 2476 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/965/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2017 2477 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/967/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola oraz uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola
2017 2478 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/1002/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2017 2479 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
2017 2480 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2017 2481 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/148/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych dochodów gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 2482 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.14.2017.AB Wojewody Opolskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/299/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2483 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.18.2017.AB Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/300/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2017 2484 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.81.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Rudniki
2017 2485 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.85.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/160/17 Rady Gminy Turawa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
2017 2486 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.86.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/931/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVd” w Opolu
2017 2487 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.87.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/932/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania „Wójtowa Wieś II” w Opolu
2017 2488 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2017 2489 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
2017 2490 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2017 2491 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/272/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek
2017 2492 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/318/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2493 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.189.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2494 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/213/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 2495 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/329/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2496 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/187/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2017 2497 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Łambinowice instrumentem płatniczym
2017 2498 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice
2017 2499 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2500 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/229/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Łambinowice do stanu faktycznego
2017 2501 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Łambinowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 2502 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/254/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2017 2503 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/260/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis
2017 2504 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew i nadania jej statutu
2017 2505 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
2017 2506 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2507 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/129/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 2508 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/262/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 2509 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/719/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 2510 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2017 2511 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 2512 2017-10-10 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2017 2513 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/354/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 2514 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/252/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017
2017 2515 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2017 rok
2017 2516 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok
2017 2517 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/251/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2017 2518 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/258/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2017 2519 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/259/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Prudnickiego instrumentem płatniczym
2017 2520 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/340/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 2521 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/308/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2522 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/278/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2523 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/398/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2017 2524 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.
2017 2525 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/261/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 2526 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/272/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 2527 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2528 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.209.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 2529 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok
2017 2530 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/221/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 2531 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/218/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2017 2532 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 478/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 2533 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/230/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2534 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/237/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 2535 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/363/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 2536 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/390/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 2537 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/196/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2538 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/254/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 2539 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/946/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 2540 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/947/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 2541 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/314/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 2542 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/302/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 2543 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/219/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 2544 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/220/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.
2017 2545 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/145/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 2546 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/214/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 2547 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/287/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2548 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/288/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2549 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/289/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 4 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego
2017 2550 2017-10-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.26.2017.23.XIII-A.MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia XIII taryfy dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem
2017 2551 2017-10-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.88.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIX/391/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część terenów zainwestowanych wsi Kraśków
2017 2552 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/229/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bierawa na lata 2017-2020
2017 2553 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 2554 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 2555 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/624/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 2556 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/305/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno
2017 2557 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/306/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 2558 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/308/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie
2017 2559 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 2560 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/200/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2561 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/169/17 Rady Gminy Turawa z dnia 6 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2017 2562 2017-10-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Prószków realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej ,,Prószków – Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków Pomologia”
2017 2563 2017-10-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.181.2017 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2017 2564 2017-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
2017 2565 2017-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 2566 2017-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/253/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 2567 2017-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/278/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2017 2568 2017-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2569 2017-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/147/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2017 2570 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/235/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania
2017 2571 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/237/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 2572 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/227/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2573 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/172/17 Rady Gminy Turawa z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku
2017 2574 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/231/2017 Rady Gminy Walce z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 2575 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.224.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 października 2017 r. o zmianie uchwały Nr XVI/122/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Wilków
2017 2576 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/284/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 4 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 2577 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 41/I/2017 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 16 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 19/I/2016 Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz ustalenia opłat za przejazdy w przewozach publicznym transportem zbiorowym i ulg na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
2017 2578 2017-10-18 ANEKS Aneks Nr 25 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 2579 2017-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.16.2017.AR Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały uchwały nr XXXV/286/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 2580 2017-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 1468/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 2581 2017-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 1473/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 2582 2017-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 2583 2017-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/275/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 2584 2017-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/276/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 2585 2017-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/303/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2586 2017-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/328/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
2017 2587 2017-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/951/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice II” w Opolu
2017 2588 2017-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/197/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2589 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/240/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017  r.
2017 2590 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/329/17 Rady Gminy Branice z dnia 16 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2591 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień
2017 2592 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/288/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 2593 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.176.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 2594 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Korfantów, wobec których Gmina Korfantów nie ma takiego obowiązku
2017 2595 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/277/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 2596 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/278/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 2597 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/279/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 2598 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.219.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 października 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 2599 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/86/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia zasad obejmowania, cofania i zbywania udziałów i akcji
2017 2600 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-286/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2601 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-287/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 2602 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/165/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2603 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/166/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie w sprawie opłaty targowej
2017 2604 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/167/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 2605 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.201.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2017 2606 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.202.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Hibnera” w miejscowości Ochodze
2017 2607 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2608 2017-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-285/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 2609 2017-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 229/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2610 2017-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 230/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2611 2017-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.92.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/614/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
2017 2612 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 483/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 2613 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/335/17 Rady Gminy Branice z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2017 2614 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/357/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 szt. drzewa z gat. dąb szypułkowy uznanego za pomnik przyrody
2017 2615 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomosci
2017 2616 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/223/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 2617 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/243/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2618 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/244/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2017 2619 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/397/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2620 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/398/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2621 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/399/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2622 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 2623 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w Małujowicach
2017 2624 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/190/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
2017 2625 2017-10-30 INFORMACJA Informacja Nr OKA.4210.37(6).2017.19231.IV.RZ.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez „U&R CALOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach.
2017 2626 2017-10-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.4.2017 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2017 2627 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 2628 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/257/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 2629 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-275/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017 rok
2017 2630 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/175/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2631 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.206.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2632 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/263/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 18 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
2017 2633 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok