Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Grudzień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2923 2017-12-01 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAPKOWICACH z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krapkowickiego
2017 2924 2017-12-01 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 4/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu nyskiego
2017 2925 2017-12-01 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/ASF/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu prudnickiego
2017 2926 2017-12-01 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu strzeleckiego
2017 2927 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2017 2928 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.204.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2017 2929 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.205.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych
2017 2930 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/180/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2017 2931 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/278/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i zespołu szkół do nowego ustroju szkolnego
2017 2932 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 185/XXIX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2933 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/179/17 Rady Gminy Turawa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny
2017 2934 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/322/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice
2017 2935 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/325/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 2936 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/326/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2017 2937 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/334/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic: 20 Stycznia w Zawadzkiem i XXX - lecia w Żędowicach
2017 2938 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/336/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żłobka dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie
2017 2939 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/337/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem
2017 2940 2017-12-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.101.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 233/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale
2017 2941 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/298/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2017 2942 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/300/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2018 r.
2017 2943 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/301/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2017 2944 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/302/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2017 2945 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/311/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie sprawie ustalenia na 2018 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2017 2946 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 2947 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/245/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
2017 2948 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/353/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku
2017 2949 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/473/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2017 2950 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/365/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2951 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 2952 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 2953 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/230/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 2954 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/182/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Leśnica instrumentem płatniczym
2017 2955 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/184/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica
2017 2956 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/185/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2017 2957 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/186/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 2958 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/191/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 2959 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/226/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2017 2960 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2017 2961 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/304/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2017 2962 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/280/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2017 2963 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/282/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ozimka uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2017 2964 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 243/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2965 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 244/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka
2017 2966 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 247/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2017 – 2020
2017 2967 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 248/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2018 - 2022
2017 2968 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 249/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2017 2969 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 250/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z Toalety miejskiej
2017 2970 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2971 2017-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.103.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/281/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2017 2972 2017-12-05 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu brzeskiego
2017 2973 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/228/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2017 2974 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/242/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku
2017 2975 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/243/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r.
2017 2976 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII-289/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI-119/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2017 2977 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII-290/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-171/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2017 2978 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII-293/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów
2017 2979 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/346/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2980 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/418/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2017 2981 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 2982 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 183/XXIX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 2983 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/181/2017 Rady Gminy Turawa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 r.
2017 2984 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/236/2017 Rady Gminy Walce z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 2985 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/249/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego
2017 2986 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/250/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 2987 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/251/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach 2018-2022
2017 2988 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/253/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2017 2989 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/261/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
2017 2990 2017-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.104.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIX/1022/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczepanowice I” w Opolu
2017 2991 2017-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.107.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXI/211/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej
2017 2992 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/382/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
2017 2993 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 4704/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2017 2994 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2018
2017 2995 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/264/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2017 2996 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.260.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała
2017 2997 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.261.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
2017 2998 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.262.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2999 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.263.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2017 3000 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.264.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego
2017 3001 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/234/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3002 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/336/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/242/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 3003 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.212.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 3004 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/178/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 3005 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/310/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie
2017 3006 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/312/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2017 3007 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/313/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
2017 3008 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/314/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2017 3009 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/187/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 3010 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/265/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2017 3011 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/268/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego
2017 3012 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/240/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3013 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/241/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
2017 3014 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/324/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3015 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 42/I/2017 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
2017 3016 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 45/I/2017 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/I/2017 Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz ustalenia opłat za przejazdy w przewozach publicznym transportem zbiorowym i ulg na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
2017 3017 2017-12-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.5.2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2017 3018 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3019 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3020 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/244/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 – 2020
2017 3021 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/306/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2017 3022 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/307/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3023 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/363/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017 rok
2017 3024 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/225/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 3025 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/219/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3026 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/212/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2017 3027 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/350/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 3028 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/95/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 3029 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3030 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/309/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 3031 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/284/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 3032 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/334/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3034 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/336/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2017 3035 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/337/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2017 3036 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/338/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 3037 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/340/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza.
2017 3038 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/341/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Paczków
2017 3039 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/343/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Paczkowie
2017 3040 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 242/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 3041 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVLIII/745/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Prudnik
2017 3042 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVLIII/747/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2017 3043 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/253/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3044 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/317/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/311/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3045 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/318/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 3046 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/321/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3047 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/311/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 3048 2017-12-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 131/17 Wojewody Opolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudniki
2017 3049 2017-12-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 132/17 Wojewody Opolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leśnicy
2017 3033 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/335/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2017 3050 2017-12-08 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 3/AFB/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 6 grudnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin Prudnik, Lubrza oraz Biała
2017 3051 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/239/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2018
2017 3052 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.259.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2017 3053 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/302/ 2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2017 3054 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.178.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 3055 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.179.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice
2017 3056 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.180.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego - w drodze regulaminu
2017 3057 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.184.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2017 3058 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.185.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice na 2018 rok
2017 3059 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.186.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Domaszowice
2017 3060 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/300/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określeniu wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3061 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/301/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2017 3062 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/302/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2017 3063 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/303/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce
2017 3064 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/304/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2017 3065 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/354/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2017 3066 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/355/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2017 3067 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.209.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3068 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.211.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 3069 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.212.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 3070 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.213.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 3071 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 747/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 3072 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 748/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 3073 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 749/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 3074 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 751/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów
2017 3075 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 752/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2017 3076 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 754/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2017 3077 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 755/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3078 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1031/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2018 roku
2017 3079 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1034/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podziału Miasta Opola na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2017 3080 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1035/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3081 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1042/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3082 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1043/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3083 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1044/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3084 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1045/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3085 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1046/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2017 3086 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1057/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/710/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2017 3087 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1058/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 3088 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1059/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2017 3089 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1060/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy
2017 3090 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/189/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Pawłowiczki
2017 3091 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 3092 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/278/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2017 3093 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/281/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój
2017 3094 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3095 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/258/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 3096 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.229.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Wilków
2017 3097 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.231.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie
2017 3099 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.233.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków
2017 3100 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.236.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3101 2017-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.108.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 746/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2017 3098 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.232.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie
2017 3102 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/310/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bernacice Górne
2017 3103 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/311/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Biernatów
2017 3104 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/312/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bogdanowice
2017 3105 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/313/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Braciszów
2017 3106 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/314/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chomiąża
2017 3107 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/315/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chróstno
2017 3108 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/316/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ciermięcice
2017 3109 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/317/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Debrzyca
2017 3110 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/318/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dobieszów
2017 3111 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gadzowice
2017 3112 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Głubczyce-Sady
2017 3113 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/321/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gołuszowice
2017 3114 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/322/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grobniki
2017 3115 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/323/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kietlice
2017 3116 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/324/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Klisino
2017 3117 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/325/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Krasne Pole
2017 3118 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Królowe
2017 3119 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/327/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Krzyżowice
2017 3120 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/328/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kwiatoniów
2017 3121 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/329/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lenarcice
2017 3122 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/330/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lisięcice
2017 3123 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/331/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lwowiany
2017 3124 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/332/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mokre
2017 3125 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/333/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mokre-Kolonia
2017 3126 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/334/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Wieś Głubczycka
2017 3127 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/335/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Gołuszowice
2017 3128 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/336/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Sady
2017 3129 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/337/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Rożnów
2017 3130 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/338/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Opawica
2017 3131 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/339/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pielgrzymów
2017 3132 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/340/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pietrowice
2017 3133 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/341/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pomorzowice
2017 3134 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/342/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pomorzowiczki
2017 3135 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/343/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Radynia
2017 3136 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/344/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Równe
2017 3137 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/345/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sławoszów
2017 3138 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/346/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Wieś
2017 3139 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/347/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ściborzyce Małe
2017 3140 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/348/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Tarnkowa
2017 3141 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/349/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Widok
2017 3142 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/350/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zawiszyce
2017 3143 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/351/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zopowy
2017 3144 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/352/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zopowy-Osiedle
2017 3145 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/353/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zubrzyce
2017 3146 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/248/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami gminy Gorzów Śląski na lata 2017 – 2020”
2017 3147 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 3148 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/470/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3149 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/471/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3150 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/472/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle za pomocą instrumentu płatniczego
2017 3151 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/475/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2017 3152 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3153 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 3154 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/292/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 3155 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3156 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 3157 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 3158 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/181/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3159 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 3160 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3161 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok
2017 3162 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3163 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3164 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skarbimierz
2017 3165 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3166 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2017 3167 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/222/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 3168 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok
2017 3169 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/385/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 3170 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/278/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017
2017 3171 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok
2017 3172 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 3173 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/271/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 3174 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/272/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 3175 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/351/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 3176 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.256.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2017 3177 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/470/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 3178 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/330/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3179 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 3180 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.
2017 3181 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 3182 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/246/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 3183 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/318/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3184 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/178/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3185 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/393/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 3186 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/414/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka w rejonie ul. Skłodowskiej-Curie
2017 3187 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/415/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka w rejonie ul. Pułaskiego
2017 3188 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/214/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 3189 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/264/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 3190 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/333/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 3191 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/230/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
2017 3192 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/293/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa OTMUCHÓW - WSCHÓD
2017 3193 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/332/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 3194 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/280/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 3195 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/153/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2017 3196 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/741/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 3197 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3198 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/315/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 3199 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego
2017 3200 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/323/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich"
2017 3201 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/238/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 3202 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/247/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 3204 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie Nr PN-III.4131.1.52.2017.KN Wojewody Opolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Opole
2017 3205 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie Nr PN-III.4131.1.53.2017.KN Wojewody Opolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Opole
2017 3206 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2017 3207 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/299/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3208 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/331/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2017 3209 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.188.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 3210 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.218.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3211 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/246/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3212 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/250/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice
2017 3213 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 758/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 3214 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/670/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 3215 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/674/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 3216 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1030/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 3217 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 3218 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 3219 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2017 3220 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/242/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzeleczki na lata 2017-2020
2017 3221 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/159/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
2017 3222 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/160/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3223 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.226.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 3224 2017-12-14 ANEKS Aneks Nr 26 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 3225 2017-12-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 grudnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wołczynie przeprowadzonych w dniu 10 grudnia 2017 r.
2017 3226 2017-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2017 Wójta Gminy Lubsza z dnia 28 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2016
2017 3203 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Nr PN-III.4131.1.51.2017.KN Wojewody Opolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Opole
2017 3227 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 1603/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r
2017 3228 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 508/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 3229 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/244/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 3230 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/222/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
2017 3231 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/259/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 3232 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 3233 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/305/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 3234 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/153/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2018 rok
2017 3235 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.228.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.198.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2017 3236 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/199/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3237 2017-12-15 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.31.2017.66.XIV-A.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. z siedzibą w Nysie
2017 3238 2017-12-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 21/WO/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie finansowania nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach
2017 3239 2017-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 4760/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Kłodnica Nr 2
2017 3240 2017-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 4761/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka nr 5
2017 3241 2017-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/228/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 3242 2017-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudniki
2017 3243 2017-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/155/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 3244 2017-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.226.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2017 3245 2017-12-18 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2017 3246 2017-12-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Wołczyna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2017 3247 2017-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/358/17 Rady Gminy Branice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2017 3248 2017-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/188/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica
2017 3249 2017-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/189/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica
2017 3250 2017-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/209/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 3251 2017-12-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 134/17 Wojewody Opolskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 138/09 Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu
2017 3252 2017-12-19 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 grudnia 2017 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudniki
2017 3253 2017-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/265/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 3254 2017-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/291/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Prudnickiego
2017 3255 2017-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/316/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków
2017 3256 2017-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok
2017 3257 2017-12-21 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAPKOWICACH z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krapkowickiego
2017 3258 2017-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3259 2017-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.224.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2017 3260 2017-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/222/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 3261 2017-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3262 2017-12-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 3/08 z 10 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych
2017 3263 2017-12-22 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2017 3264 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/227/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2018 r.
2017 3265 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/228/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 r.
2017 3266 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/488/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 3267 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/489/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2017, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2017 3268 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/369/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach
2017 3269 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/370/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
2017 3270 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/371/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
2017 3271 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/332/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3272 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/235/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
2017 3273 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr L/479/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
2017 3274 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr L/480/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
2017 3275 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr L/481/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2017 3276 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 3277 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 3278 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/1069/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 3279 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/305/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków
2017 3280 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/226/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3281 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/190/17 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 3282 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.225.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3283 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/319/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach wiejskich na terenie gminy Zdzieszowice
2017 3284 2017-12-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.63.2017 Starosty Opolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego.
2017 3285 2017-12-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.64.2017 Starosty Opolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Opolski
2017 3286 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/389/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 3287 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2017 3288 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/331/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2017, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
2017 3289 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/404/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz
2017 3291 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.221.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3292 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/428/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2017 3293 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/430/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krapkowice
2017 3294 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.
2017 3295 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok
2017 3296 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/191/17 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 r.
2017 3297 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Walce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Walce
2017 3298 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/264/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
2017 3299 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn
2017 3300 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/320/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
2017 3301 2017-12-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.102.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIX.203.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice
2017 3290 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/257/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3302 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok
2017 3303 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/317/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 3304 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 518/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 3305 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/347/17 Rady Gminy Branice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2017 3306 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/184/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 3307 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/364/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2017 3308 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/365/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce
2017 3309 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/320/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2018 rok
2017 3310 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/231/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 3311 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/236/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r.
2017 3312 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
2017 3313 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 3314 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.226.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2017 3315 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/422/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok
2017 3316 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/426/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 3317 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/228/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 3318 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/230/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2017 3319 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2017 3320 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/225/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
2017 3321 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/224/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2018 rok
2017 3322 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/188/17 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2018 rok
2017 3323 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/312/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
2017 3324 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/317/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 3325 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2018 r.
2017 3326 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/94/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/59/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3327 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/95/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3328 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/96/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3329 2017-12-28 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2017 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 grudnia 2013 r.
2017 3330 2017-12-28 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 grudnia 2017 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2017 3331 2017-12-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu jednostek z województwa opolskiego, którym w 2017 r. przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 roku, na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2017 3332 2017-12-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Lubrza; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. O PARTNERSTWIE W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
2017 3333 2017-12-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-5/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2017 3334 2017-12-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.105.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLI/311/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki
2017 3335 2017-12-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.110.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLII/331/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2017 3336 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/390/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/270/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2017 3337 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/397/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych
2017 3338 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 r.
2017 3339 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/259/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 3340 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/351/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Byczyna
2017 3341 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/352/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/329/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2018
2017 3342 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.216.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2017 3343 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/247/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3344 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/250/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 3345 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom bezdomnym.
2017 3346 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/275/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego.
2017 3347 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/276/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dobrodzień instrumentem płatniczym
2017 3348 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 3349 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/420/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 3350 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/421/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork
2017 3351 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/422/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
2017 3352 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/426/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork
2017 3353 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2018-2023
2017 3354 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2017 3355 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 3356 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/280/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3357 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/281/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli”
2017 3358 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/284/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2017 3359 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/687/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 „JEDYNECZKA” w Nysie
2017 3360 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/688/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2  w Nysie
2017 3361 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/690/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/601/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy
2017 3362 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/691/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3363 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/344/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/229/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2017 3364 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/345/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych przy drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Olesna
2017 3365 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3366 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2017 3367 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/755/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik
2017 3368 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/758/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2014-2018
2017 3369 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/760/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2017 3370 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Skoroszyce instrumentem płatniczym
2017 3371 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2017 3372 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/244/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.
2017 3373 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/265/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3374 2017-12-29 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.16.7.2017.73.RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu
2017 3375 2017-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza
2017 3376 2017-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3377 2017-12-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2017 3378 2017-12-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.75.2017.AP Wojewody Opolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/226/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany