Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Luty 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 339 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Bierawa dla dzieci w wieku do lat 5, w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy programowej
2017 340 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/187/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2017 341 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/269/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania inkasenta podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz zmiany uchwały NR XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 w  sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 342 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin
2017 343 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gogolin instrumentem płatniczym
2017 344 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat
2017 345 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/309/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2017 346 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/316/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaiu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Kluczbork
2017 347 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/476/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 348 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/739/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2017 349 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków
2017 350 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/577/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 351 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/592/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
2017 352 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/595/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 353 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/164/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 354 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/258/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2017 355 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jasionej
2017 356 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice
2017 357 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/225/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zdzieszowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zdzieszowice, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 358 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków lokalnych
2017 359 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/209/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy w rodzinie
2017 360 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/174/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 361 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/175/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2017 362 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/176/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa
2017 363 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/283/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kietrz
2017 364 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2017 365 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/158/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2017 366 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2017 367 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/178/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanka
2017 368 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/146/17 Rady Gminy Turawa z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Turawa
2017 369 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.160.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2017 370 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/257/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 371 2017-02-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/17 Wojewody Opolskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
2017 372 2017-02-02 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4410.28.6.2016.2017.MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.
2017 373 2017-02-02 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2017 Burmistrz Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Prudnik
2017 374 2017-02-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.2.2017 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2017
2017 375 2017-02-03 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
2017 376 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/205/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu powiatu
2017 377 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/240/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
2017 378 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/241/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2017 379 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/185/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2017 380 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/186/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 381 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/323/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg
2017 382 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2017 383 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 384 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sielska Woda
2017 385 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/206/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubsza
2017 386 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 598/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 387 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 599/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy alei
2017 388 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 600/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 389 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 608/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
2017 390 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/494/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny”
2017 391 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/724/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Podstrefy Opole oraz Podstrefy Dąbrowa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2017 392 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/727/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 393 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/728/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2017 394 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/730/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2017 395 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/732/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2017 396 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza
2017 397 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 173/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 398 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/195/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skoroszyce
2017 399 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/234/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich oraz nadania jej statutu
2017 400 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2017 401 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/277/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie miasta Opola
2017 402 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/278/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach
2017 403 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/206/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 404 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/356/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego i komunalnego budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu lub dzierżawy
2017 405 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/178/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminy zryczałtowanej miesięcznej diety za pracę w Radzie Gminy
2017 406 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/179/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy zryczałtowanej miesięcznej diety za pracę w Radzie Gminy
2017 407 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 408 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/203/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 409 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/479/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej
2017 410 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/212/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 411 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/153/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2017
2017 412 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2017 413 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/197//2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 414 2017-02-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XX/228/2016 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2017 415 2017-02-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2017 Starosty Krapkowickiego z dnia 19 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2016 rok
2017 416 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/172/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok
2017 417 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 418 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/203/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 419 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/272/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 420 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/227/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 421 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/267/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017 rok
2017 422 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/264/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 423 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/313/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2017 424 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.151.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 425 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/132/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 426 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/110/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2017 427 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/576/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 428 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/162/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 429 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 430 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/219/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 431 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 22/I/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Związku Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI” na rok 2017
2017 432 2017-02-08 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
2017 433 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/208/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017
2017 434 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/319/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 435 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 436 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/277/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2017
2017 437 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 438 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/720/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 439 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2017 440 2017-02-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Nyskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Nyskiego w 2017 roku
2017 441 2017-02-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.2.2017 Starosty Oleskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku w Borkach Wielkich na 2017 rok
2017 442 2017-02-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.3.2017 Starosty Oleskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach na 2017 rok
2017 443 2017-02-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku rzeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Głogówku w 2017 roku
2017 444 2017-02-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 177/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów zakładu budżetowego - Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich
2017 445 2017-02-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Barucickie PLH160009
2017 446 2017-02-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2017 Starosty Nyskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 447 2017-02-09 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 4/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
2017 448 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 1079/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r
2017 449 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 450 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/172/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 451 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/174/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/162/16 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 452 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/221/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2017 453 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/222/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia ul. Leśnej w Oleśnie do kategorii dróg gminnych
2017 454 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2017 455 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2017 456 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Olesno
2017 457 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2017 458 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/229/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 459 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Olesno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 460 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/231/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 461 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/171/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice
2017 462 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/174/2017 Rady Gminy Walce z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce
2017 463 2017-02-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.2.2017 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2017 464 2017-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/212/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2017r.
2017 465 2017-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/213/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2017 466 2017-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/216/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2017 467 2017-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2017 468 2017-02-10 ANEKS Aneks Nr 4 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 października 2016 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2017 469 2017-02-10 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2016 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2017 470 2017-02-10 INFORMACJA Informacja Nr 1/17 Burmistrza Głubczyc z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Głubczyce
2017 471 2017-02-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 472 2017-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.29.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXV/193/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2
2017 473 2017-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.30.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXV/194/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
2017 474 2017-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.31.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIV/155/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
2017 475 2017-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.4.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 1 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/287/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą
2017 476 2017-02-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr CZK.5511.1.2017 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
2017 477 2017-02-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2016 r.
2017 478 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/180/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/167/2016 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2017
2017 479 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek gólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 r.
2017 480 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego
2017 481 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.160.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Jaśminowa” w Lędzinach
2017 482 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.161.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „22 Lipca” na ulicę „Wspólną” w Chrząstowicach
2017 483 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.162.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Dąbrowskiego” na ulicę „Henryka Dąbrowskiego” w Dębskiej Kuźni
2017 484 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.163.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Krasickiego” na ulicę „Ignacego Krasickiego” w Dębskiej Kuźni
2017 485 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 486 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/188/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 487 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/273/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeką Białą Głuchołaską, a ulicami Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie – Skłodowskiej w Głuchołazach
2017 488 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/264/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 489 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/145/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice
2017 490 2017-02-13 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-44/2016/2017/76/XIII-A/MR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Spółka z o.o. z siedzibą w Lubrzy
2017 491 2017-02-13 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój przeprowadzonych w dniu 12 lutego 2017 r.
2017 492 2017-02-13 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7113.1.2017 Burmistrza Brzegu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg
2017 493 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/182/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego
2017 494 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/219/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 495 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/232/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2017 496 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/179/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 497 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/280/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 498 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/167/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 499 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 610/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 500 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/174/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
2017 501 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 502 2017-02-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Prudnickiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2017 r.
2017 503 2017-02-14 ANEKS Aneks Nr 18 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 504 2017-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w terminie od 1 lutego 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
2017 505 2017-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r
2017 506 2017-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 507 2017-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2017 508 2017-02-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z dnia 27 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2016
2017 509 2017-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/209/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2017 rok
2017 510 2017-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/205/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 511 2017-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.205.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2017 512 2017-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 513 2017-02-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2017 514 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/135/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik
2017 515 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2017 516 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2017 517 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2017 roku”
2017 518 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/212/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice
2017 519 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pawłowiczki, przyznania kryteriom określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 520 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/152/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 521 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/153/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2017 522 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/222/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
2017 523 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/223/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokój
2017 524 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/224/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów z terenu gminy Pokój
2017 525 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 176/XXV/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Praszka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 526 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 177/XXV/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka.
2017 527 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/157/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 528 2017-02-16 INFORMACJA Informacja Nr OKA.4210.58.13.2016.2017.4336.IX.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2017 529 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/183/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 530 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
2017 531 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 602/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów
2017 532 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 603/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice
2017 533 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 604/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka
2017 534 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/183/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 535 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/168/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r.
2017 536 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/171/2017 Rady Gminy Walce z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 537 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/I/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 17/I/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Związku Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI” na rok 2017
2017 538 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/I/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Związku Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI” na rok 2017
2017 539 2017-02-17 ANEKS Aneks Nr 5 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu Nyskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. do Porozumienia Nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2017 540 2017-02-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 541 2017-02-20 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/2/2017 Wojewody Opolskiego z dnia 17 lutego 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: namysłowskiego i kluczborskiego
2017 542 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/238/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 543 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/246/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 544 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.167.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 545 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/266/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 546 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/247/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2017 547 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 548 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/184/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2017 549 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/172/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 550 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/173/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 551 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/175/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Strzeleczki
2017 552 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/176/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Strzeleczki jest organem prowadzącym
2017 553 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2017 554 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/191/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2017
2017 555 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/192/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2017 556 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/193/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 15 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 557 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/139/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2017 rok
2017 558 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/192/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 559 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/193/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 560 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/231/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Grodków
2017 561 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/232/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegów
2017 562 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/235/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania gminnych przewozów pasażerskich
2017 563 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/242/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2017 564 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/248/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Grodkowie
2017 565 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/185/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/40/15 w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie
2017 566 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/186/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2017 r.
2017 567 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. Rady Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 568 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski
2017 569 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 3210/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na rzece Nysa Kłodzka
2017 570 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 3211/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka nr 5
2017 571 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.137.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 572 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.140.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice
2017 573 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/233/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryterium naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Głubczyce jest organem prowadzącym.
2017 574 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/234/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2017 575 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 576 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 145/XXII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 577 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 146/XXII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 578 2017-02-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 r.
2017 579 2017-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/226/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 580 2017-02-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2/2017 Starosty Namysłowskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia w 2017 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim
2017 581 2017-02-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w 2017 roku
2017 582 2017-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7 Wojewody Opolskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Brzeg
2017 583 2017-02-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr KRZ.5511.1.2017 Starosty Oleskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2016 roku
2017 584 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/180/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XII/72/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Oleskiego
2017 585 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/245/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2017 586 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/250/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Branice
2017 587 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/260/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Branice
2017 588 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/250/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 589 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/215/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 590 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/145/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 591 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/273/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2017 592 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/285/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
2017 593 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/194/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 594 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/246/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 595 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/191/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 r.
2017 596 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/596/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik
2017 597 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/597/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Prudnik położonych na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park „Podstrefa Prudnik”, w Prudniku przy ulicy Nyskiej
2017 598 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom sołectw Gminy Reńska Wieś
2017 599 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/162/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 600 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/164/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania,wychowania i opieki oraz wysokości stawki opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś
2017 601 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/165/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji
2017 602 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/170/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 603 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 604 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/3/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 605 2017-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.142.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 606 2017-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 607 2017-02-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 1/2017 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2017 608 2017-02-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-73/2017 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach