Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Marzec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 609 2017-03-01 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
2017 610 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/283/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Głuchołazy
2017 611 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/285/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy, będących własnością Gminy Głuchołazy
2017 612 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 613 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 17 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 614 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/160/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2017
2017 615 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 616 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/244/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 617 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.181.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
2017 618 2017-03-01 INFORMACJA Informacja Nr OKA.4210.66(11).2016.2017.19231.IV.RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez U&R CALOR Sp. z o. o. z siedzibą w Wojkowicach
2017 619 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/175/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2017 620 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017
2017 621 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-229/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 622 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/133/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 623 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/286/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia
2017 624 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/151/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych
2017 625 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/154/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie
2017 626 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/125/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 627 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/270/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2017 628 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/271/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 629 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
2017 630 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/230/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
2017 631 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
2017 632 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
2017 633 2017-03-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.8.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXI/479/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej
2017 634 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.159.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 635 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.160.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2017 636 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubsza, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz przyznania punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 637 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/211/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsza, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 638 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i trenerów, za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza
2017 639 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/214/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/198/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2017 640 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/175/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 641 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/176/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 642 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olesno
2017 643 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Olesno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 644 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno
2017 645 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/751/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032
2017 646 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola
2017 647 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/758/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 648 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/759/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2017 649 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/118/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2017 650 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.165.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 651 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.166.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ujazd w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2017 652 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.168.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 653 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.169.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 654 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/286/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”
2017 655 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/294/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2017 656 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/295/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2017 657 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/233/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Byczynie
2017 658 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
2017 659 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/187/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2017 660 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/188/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2017 661 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/189/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2017 662 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/191/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2017 663 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/192/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 664 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/366/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.
2017 665 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2017 666 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/320/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
2017 667 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/321/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/153/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2017 668 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2017 669 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 670 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 671 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 618/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 599/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nadania nazwy alei
2017 672 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 634/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2017 673 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 635/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 674 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 636/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów
2017 675 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/209/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2017 676 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/221/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2017 677 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/217/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
2017 678 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/218/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
2017 679 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/605/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2017 680 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2017 681 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/163/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Skarbimierz
2017 682 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/176/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Tułowice
2017 683 2017-03-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.2.2017 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2017 684 2017-03-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 685 2017-03-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-1/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wykonania zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2017 686 2017-03-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2017 687 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/226/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2017 688 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/233/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”
2017 689 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/180/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 690 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/136/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 691 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/140/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek
2017 692 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/143/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety
2017 693 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/318/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork
2017 694 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 695 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice
2017 696 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”
2017 697 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/140/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2017 698 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/141/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca UCHWAŁĘ NR XIX/95/16 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2017 699 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/142/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2017 roku
2017 700 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/184/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2017
2017 701 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/185/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice nr XXV/198/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice
2017 702 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/186/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Łambinowice.
2017 703 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/177/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany
2017 704 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/220/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otmuchów
2017 705 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/204/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów na terenie gminy Prószków oraz określenia granic ich obwodów
2017 706 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/205/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia granic ich obwodów
2017 707 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/206/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Prószków
2017 708 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 709 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/208/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenie liczby punktów i  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2017 710 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/603/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy
2017 711 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/604/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2017 roku
2017 712 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/159/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 713 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/158/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rodzajów drzew i krzewów, do których nie stosuje się przepisów art. 83f ust.1 ustawy o ochronie przyrody
2017 714 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/159/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, na które wymagane jest zezwolenie
2017 715 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/160/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w oparciu, o które nie nalicza się opłat za usunięcie wskazanych drzew lub krzewów
2017 716 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/165/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz – Osiedle
2017 717 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/239/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 718 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/277/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/268/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 719 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/279/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 720 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-218/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017 rok
2017 721 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 722 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 723 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/243/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 724 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/278/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017 rok
2017 725 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/284/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2017
2017 726 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/156/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 727 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/162/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 rok
2017 728 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.174.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 lutego 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 729 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/231/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 730 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/232/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 731 2017-03-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11 Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kluczbork
2017 732 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę XXX/218/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 733 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2017 734 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/317/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Kluczbork
2017 735 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/320/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 736 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/323/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów
2017 737 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 738 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 739 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/241/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 740 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/749/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 741 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/125/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 742 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 743 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/201/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usuniecie drzew lub krzewów
2017 744 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/203/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków” w 2017 roku
2017 745 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/184/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2017”
2017 746 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2017 747 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2017 748 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/268/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań
2017 749 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin
2017 750 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.162.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 751 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/289/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 752 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/290/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski
2017 753 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie do klas I szkół podstawowych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski
2017 754 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/182/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 755 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/183/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, mających siedzibę na terenie Gminy Olszanka
2017 756 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/184/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Olszanka
2017 757 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Olszanka
2017 758 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych
2017 759 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/164/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudniki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 760 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Rudniki
2017 761 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 762 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.172.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 763 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/265/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 764 2017-03-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2017 765 2017-03-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2017 766 2017-03-10 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr PS.LK.7113.2.2017 Burmistrza Nysy z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2017 767 2017-03-10 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GM.III.71402/1/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2017 768 2017-03-10 POROZUMIENIE Porozumienie Generalngo Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie usprawnienia wykonywania funkcji zarządców dróg przez GDDKiA oraz przez Prezydenta Miasta Opola, na drodze krajowej nr 94c -obwodnicy północnej miasta Opola, drodze krajowej nr 94 oraz drodze krajowej nr 46
2017 769 2017-03-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2017 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2017 770 2017-03-10 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 marca 2017 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2017 771 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/189/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Głubczyckiego
2017 772 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/246/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w powiecie nyskim na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 773 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.144.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice w roku 2017
2017 774 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/174/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 775 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 638/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 776 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/503/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa
2017 777 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/504/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
2017 778 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/186/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2017
2017 779 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/229/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 780 2017-03-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Nyskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2017 roku
2017 781 2017-03-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.35.2017 Starosty Krapkowickiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2017 782 2017-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przekazania gminie Opole zadania gminy Strzelce Opolskie w zakresie z organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2017 783 2017-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2017 784 2017-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania Powiatu Kluczborskiego z zakresu edukacji publicznej
2017 785 2017-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2017 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 786 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/224/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok
2017 787 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 788 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/252/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 789 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 790 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2017 rok
2017 791 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/304/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 792 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła autostradowego w Dąbrówce Górnej
2017 793 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach
2017 794 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/139/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 795 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/213/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 796 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/216/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec
2017 797 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 798 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/598/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 799 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/600/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 800 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/155/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2017 801 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/237/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 802 2017-03-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Olesno realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku od ul. Weselnej do ul. Leśnej w miejscowości Świercze”
2017 803 2017-03-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Leśnica
2017 804 2017-03-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Głubczyckiego z dnia 27 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2016 rok
2017 805 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/288/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 806 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/213/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 807 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 1141/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 808 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 809 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/325/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2017 810 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/523/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nysa
2017 811 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/524/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2017 rok.
2017 812 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 813 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Dobrodzieńskiej i Wachowskiej
2017 814 2017-03-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach
2017 815 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 1160/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 816 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice (w rejonie ulic Ks. Koziołka, Górnej, Żeromskiego, Chrobrego)
2017 817 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 620/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
2017 818 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 621/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
2017 819 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 622/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
2017 820 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 623/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
2017 821 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 624/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
2017 822 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 625/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
2017 823 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 626/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2017 824 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/167/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2017
2017 825 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 826 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/177/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 827 2017-03-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2017 828 2017-03-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Kluczborskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
2017 829 2017-03-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Kluczborskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w domach dziecka w powiecie kluczborskim
2017 830 2017-03-16 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole „Lustro czynszowe” za 2016 rok
2017 831 2017-03-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.88/2017 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2017 roku XVII Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Głubczyce
2017 832 2017-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.11.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 602/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów
2017 833 2017-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.12.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 603/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice
2017 834 2017-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.13.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 604/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka
2017 835 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/183/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2017 836 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/188/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2017 837 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Opolskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 838 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.147.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 839 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/498/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 840 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
2017 841 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 182/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 842 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 183/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2017 843 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 184/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2017
2017 844 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/162/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 845 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/163/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 846 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/154/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Zębowice
2017 847 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/155/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola na terenie Gminy Zębowice
2017 848 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/156/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2017 roku
2017 849 2017-03-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Prudnickiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Grabinie w 2017 r.
2017 850 2017-03-17 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2017 851 2017-03-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 852 2017-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/192/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 853 2017-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Głogówek
2017 854 2017-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 181/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 855 2017-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/147/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok
2017 856 2017-03-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 189/17 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2017 857 2017-03-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2017 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2017 858 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/354/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2017
2017 859 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/355/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 860 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/356/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Brzeg do nowego ustroju szkolnego
2017 861 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/357/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów oraz ustalenia liczby punktów za poszczególne kryteria, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych
2017 862 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/358/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 863 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/359/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/331/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2017 864 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/185/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce
2017 865 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/186/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 866 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/187/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Walce do nowego ustroju szkolnego
2017 867 2017-03-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.48.2017 Burmistrza Gogolina z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku w roku 2017
2017 868 2017-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.041.1.2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kędzierzyn-Koźle realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Kłodnicką z ul. Elewatorową w Kędzierzynie-Koźlu” na gruntach położonych w obrębie Kłodnica w jednostce ewidencyjnej Kędzierzyn-Koźle w zakresie budowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 423 (ul. Kłodnicką)
2017 869 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/263/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Branice do nowego ustroju szkolnego
2017 870 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/264/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Branice
2017 871 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.169.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2017 872 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.170.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice
2017 873 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.171.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego na terenie gminy Chrząstowice
2017 874 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/250/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych kryteriów
2017 875 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/183/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2017 roku
2017 876 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/184/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce
2017 877 2017-03-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 36/17 Wojewody Opolskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głuchołazach
2017 878 2017-03-23 UMOWA Umowa Nr 1/2017 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2017 roku
2017 879 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/214/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2017 880 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/220/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017
2017 881 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/262/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/178/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2017 882 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/268/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2017 r.
2017 883 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/272/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice
2017 884 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/273/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Branice
2017 885 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/351/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 886 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.172.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej dla dzieci w Suchym Borze
2017 887 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.173.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 888 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.175.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 889 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.177.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2017 890 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/249/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 891 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/196/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 892 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/197/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów
2017 893 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/198/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolonowskie
2017 894 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/206/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 895 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/247/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 896 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych niektórych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Olesno w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019
2017 897 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/180/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 898 2017-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.20.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2016 rok
2017 899 2017-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.130.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2017 900 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/176/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2017 r.
2017 901 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/177/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 902 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/179/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawiezmiany uchwały Nr XXIII/170/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 903 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/180/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego
2017 904 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/182/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 905 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2017 906 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/184/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów oraz doradców zawodowych
2017 907 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2017
2017 908 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/256/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2017-2021
2017 909 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2017 roku
2017 910 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego
2017 911 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 912 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2017”
2017 913 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim
2017 914 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 915 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 916 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 917 2017-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/522/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stefana Czarnieckiego i Baligrodzkiej
2017 918 2017-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna
2017 919 2017-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę
2017 920 2017-03-28 INFORMACJA Informacja Nr GK.6640.2.31.2016.GZ Starosty Opolskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo – kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencji gruntów, budynków i lokali
2017 921 2017-03-28 INFORMACJA Informacja Nr GK.6640.2.32.2016.GZ Starosty Opolskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo – kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencji gruntów, budynków i lokali
2017 922 2017-03-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2017 923 2017-03-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Wójta Gminy Radłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (PSZOK) w ramach realizowanego przedsięwzięcia–Osi priorytetowej 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2017 924 2017-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/270/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2017 925 2017-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.178.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 926 2017-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/200/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 r.
2017 927 2017-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 928 2017-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 929 2017-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/235/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 930 2017-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.179.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 931 2017-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/03/2017 Starosty Namysłowskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia w 2017 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej w Powiecie Namysłowskim
2017 932 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 933 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa
2017 934 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierawa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 935 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/175/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
2017 936 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/176/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
2017 937 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/179/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 938 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/164/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 939 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenie liczby punktów i  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2017 940 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/166/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 941 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2017
2017 942 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/149/17 Rady Gminy Turawa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Turawa oraz określenie granic ich obwodów
2017 943 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.175.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy Ujazd miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 944 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.176.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Ujazd
2017 945 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.177.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 946 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/281/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 947 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/158/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 948 2017-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
2017 949 2017-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie brzeskim
2017 950 2017-03-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z dnia 2 marca 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2016 rok
2017 951 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 952 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/281/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
2017 953 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/287/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Strzeleckim na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 954 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym
2017 955 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/147/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym
2017 956 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 957 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/172/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2017 r.
2017 958 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/180/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jemielnica
2017 959 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/182/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 960 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/150/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 961 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/168/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 962 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2017 963 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 964 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 965 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/186/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 966 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/187/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 967 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/188/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2017 968 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 152/XXIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów
2017 969 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 154/XXIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
2017 970 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 971 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/150/17 Rady Gminy Turawa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2017 r.
2017 972 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/151/17 Rady Gminy Turawa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 973 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/277/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2017”
2017 974 2017-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.153.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Opolu