Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Czerwiec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1545 2017-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/219/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 1546 2017-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/158/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 1547 2017-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1548 2017-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/230/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Iglica" na terenie Gminy Niemodlin
2017 1549 2017-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/638/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 1550 2017-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/170/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2017 1551 2017-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/290/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Zawadzkie w tym przekazanych w trwały zarząd jednostkom podległym
2017 1552 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/309/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
2017 1553 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/312/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla małych i średnich przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Głuchołazy
2017 1554 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/313/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Głuchołazy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 1555 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/314/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 1556 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/315/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/45/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Głuchołazach z dnia 18 lipca 1985 r.w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1557 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/324/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kietrz
2017 1558 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/329/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2017 1559 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.176.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułów Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice i Zasłużony dla Gminy Komprachcice oraz ustalenia regulaminu nadawania tych tytułów
2017 1560 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1561 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/823/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej ofiary zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1956 w mieście Opolu
2017 1562 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/825/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
2017 1563 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/827/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu
2017 1564 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/828/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu
2017 1565 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/829/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu
2017 1566 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/830/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1567 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/831/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 1568 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/832/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 1569 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/833/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2017 1570 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/834/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2017 1571 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/835/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 1572 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/838/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 1573 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/839/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole
2017 1574 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/252/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1575 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2  w Ozimku
2017 1576 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/238/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 1577 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/231/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Prusinowice
2017 1578 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/232/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Pakosławice i Bykowice do kategorii dróg gminnych
2017 1579 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/234/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr X/104/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 września 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2017 1580 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/271/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2017 1581 2017-06-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Grafik”
2017 1582 2017-06-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Barucice”
2017 1583 2017-06-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszak”
2017 1584 2017-06-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki”
2017 1585 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/232/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017
2017 1586 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/386/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 1587 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/238/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 1588 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/264/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 1589 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/837/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Groszowice II” w Opolu
2017 1590 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/277/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 1591 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/203/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków” w 2017 roku
2017 1592 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 156/XXIV/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 1593 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/200/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1594 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/201/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 maja 2017 r. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.
2017 1595 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1596 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/154/17 Rady Gminy Turawa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku
2017 1597 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/216/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 1598 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.155.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 1599 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Lisięcice
2017 1600 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/263/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ronda
2017 1601 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/275/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Grodkowie
2017 1602 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/157/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1603 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice
2017 1604 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/211/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Łambinowice do stanu faktycznego
2017 1605 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/212/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Łambinowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1606 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/233/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 1607 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.192.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1608 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/286/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1609 2017-06-07 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Miasto Piekary Śląskie jest organem prowadzącym
2017 1610 2017-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.38.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady
2017 1611 2017-06-08 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/3/2017 Wojewody Opolskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i krapkowickiego
2017 1612 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 1613 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/276/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków
2017 1614 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/277/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Grodków
2017 1615 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/153/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1616 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/322/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 1617 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/357/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/270/16 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 1618 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/358/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/15 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 1619 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/364/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kluczborku
2017 1620 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.179.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1621 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/246/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
2017 1622 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/247/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1623 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów
2017 1624 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/178/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2017 1625 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza
2017 1626 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/822/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 1627 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/254/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 1628 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/239/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 1629 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/230/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 1630 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/166/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 1631 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 162/XXIV/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2017 roku”
2017 1632 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/270/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017- 2021
2017 1633 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/132/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 1634 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/250/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok
2017 1635 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/307/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 1636 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Dobrzeń Wielki instrumentem płatniczym
2017 1637 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/263/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1638 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/264/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2017 - 2021
2017 1639 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2017 1640 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/310/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017 rok
2017 1641 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/216/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 1642 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1643 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/397/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu
2017 1644 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/556/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
2017 1645 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/558/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 1646 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/559/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/241/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Nysa
2017 1647 2017-06-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 13 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2016 rok
2017 1648 2017-06-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/17 Burmistrza Głubczyc z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2016 rok
2017 1649 2017-06-09 UMOWA Umowa Nr 2/2017 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2017 1650 2017-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 1651 2017-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 r.
2017 1652 2017-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1653 2017-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/279/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1654 2017-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/207/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 1655 2017-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 1656 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/366/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2017 1657 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1658 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1659 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/176/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1660 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
2017 1661 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 1662 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/136/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Polska Cerekiew
2017 1663 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2017 1664 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/216/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 1665 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/152/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik
2017 1666 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/557/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/420/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 1667 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/570/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1668 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/581/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2017 1669 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/134/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2017 1670 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 1671 2017-06-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głuchołazach przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2017 r.
2017 1672 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/327/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie kompleksu wojskowego w Szumiradzie
2017 1673 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/330/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/304/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. "Wspieramy najlepszych II" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020
2017 1674 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/335/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2017 1675 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/336/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2017 1676 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/203/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2017 1677 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/230/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 1678 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 1303/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r
2017 1679 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 1680 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/193/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania
2017 1681 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jemielnica instrumentem płatniczym
2017 1682 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/553/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie
2017 1683 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/572/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Towarowej
2017 1684 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/220/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 1685 2017-06-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Rudniki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016
2017 1686 2017-06-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 62/17 Wojewody Opolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w okręgu wyborczym nr 6
2017 1687 2017-06-19 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.6.2017.2058.DB i OWR.4110.7.2017.2058.D Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz koncesji na obrót ciepłem dla przedsiębiorcy: ELKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
2017 1688 2017-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/267/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 1689 2017-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/576/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 1690 2017-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/168/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe
2017 1691 2017-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/180/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIX/168/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe
2017 1692 2017-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/195/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 1693 2017-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/223/2017 Rady Gminy Walce z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 1694 2017-06-20 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.18.2017.564.XIII-A.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, przedsiębiorstwa energetycznego Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedziba w Kędzierzynie-Koźlu
2017 1695 2017-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/328/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
2017 1696 2017-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/329/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2017 1697 2017-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/203/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 1698 2017-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/303/17 Rady Gminy Branice z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2017 1699 2017-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/365/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część północna
2017 1700 2017-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/179/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2017 1701 2017-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/325/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 1702 2017-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 1703 2017-06-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 66/17 Wojewody Opolskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
2017 1704 2017-06-22 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Województwa Dolnośląskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
2017 1705 2017-06-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Namysłowski zadania własnego Gminy Namysłów polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły podstawowej dla dorosłych
2017 1706 2017-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „A”
2017 1707 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/213/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2016 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2017
2017 1708 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/277/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1709 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/160/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 1710 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.181.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1711 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 680/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Namysłów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2017 1712 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/259/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia działki nr 2/2 w Sarnowicach do kategorii dróg gminnych
2017 1713 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/260/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia działek nr 160/1, 161 w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych
2017 1714 2017-06-27 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 23 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu nyskiego
2017 1715 2017-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/299/17 Rady Gminy Branice z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2017 1716 2017-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/154/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2017 1717 2017-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 675/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
2017 1718 2017-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 676/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
2017 1719 2017-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 687/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2017 1720 2017-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/33/2017 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2017
2017 1721 2017-06-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2017 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu miasta za 2016 rok
2017 1722 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1723 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.182.2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2017 1724 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 686/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1725 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/235/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pakosławice
2017 1726 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.197.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2017 1727 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.198.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2017 1728 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.203.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków
2017 1729 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz nadania jej Statutu
2017 1730 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/225/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Sawickiej na ulicę Jodłową w Dobrodzieniu.
2017 1731 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/226/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego na ulicę Ogrodową w Dobrodzieniu
2017 1732 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego na ulicę Akacjową w Dobrodzieniu
2017 1733 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/228/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Wieczorka na ulicę Strzelnica w Dobrodzieniu
2017 1734 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/229/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Bukowej w Dobrodzieniu.
2017 1735 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/340/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowice
2017 1736 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/341/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Krapkowice
2017 1737 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/342/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/443/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Krapkowice w ramach pomocy de minimis
2017 1738 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/352/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 1739 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/359/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1740 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/362/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1741 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2017 1742 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 1743 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 202/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2018
2017 1744 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 203/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1745 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 208/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1746 2017-06-29 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej, rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie opolskim
2017 1747 2017-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.34.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/255/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2017 1748 2017-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.35.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXV/223/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
2017 1749 2017-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.41.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice
2017 1750 2017-06-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2017 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 9 czerwca 2017 r. z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2016 rok w zł
2017 1751 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/186/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Oleskiego
2017 1752 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/197/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Oleskiego
2017 1753 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-256/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI-119/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2017 1754 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-257/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX-374/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis
2017 1755 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-268/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów
2017 1756 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-269/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów
2017 1757 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-270/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów
2017 1758 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/302/17 Rady Gminy Branice z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Branice
2017 1759 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.191.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice w ramach pomocy de minimis na lata 2014 - 2020
2017 1760 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/343/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 1761 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/355/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim
2017 1762 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 677/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
2017 1763 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 678/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
2017 1764 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 679/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
2017 1765 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków
2017 1766 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/292/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Aleksandra Zawadzkiego położonej na terenie miasta Paczków
2017 1767 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/293/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Generała Aleksandra Zawadzkiego położonej na terenie miasta Paczków
2017 1768 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/294/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka dla którego organem prowadzącym jest Gmina Paczków oraz nadania mu statutu
2017 1769 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/295/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2017 1770 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/301/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zawadzkie instrumentem płatniczym
2017 1771 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/304/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1772 2017-06-30 ANEKS Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 24 kwietnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2017 1773 2017-06-30 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.13.2017.4594.X-A.MGA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu
2017 1774 2017-06-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku