Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Luty 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 290 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/287/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym i publicznym oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli ich pobrania i wykorzystania
2018 291 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/334/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
2018 292 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/336/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Otmuchów-obrębów ewidencyjnych: Nieradowice, Sarnowice, Śliwice, Wójcice z obowiązku uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2018 293 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/360/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 294 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1086/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2018 295 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1090/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 296 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1100/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola
2018 297 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/260/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
2018 298 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/313/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2018 299 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/314/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 300 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.238.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków
2018 301 2018-02-02 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
2018 302 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/292/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
2018 303 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/294/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
2018 304 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/238/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica
2018 305 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica
2018 306 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica
2018 307 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica
2018 308 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 309 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/419/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”
2018 310 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/420/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”.
2018 311 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 312 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/705/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 313 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1091/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu
2018 314 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1092/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu
2018 315 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/293/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
2018 316 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/294/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
2018 317 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/296/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 318 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/252/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 319 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/192/18 Rady Gminy Turawa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 320 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/347/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla mieszkańców Gminy Zawadzkie świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego
2018 321 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 322 2018-02-02 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Miasto Piekary Śląskie jest organem prowadzącym
2018 323 2018-02-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.6.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia realizacji zadania z zakresu oświaty, dotyczącego organizacji dowozu niepełnosprawnego ucznia do szkoły
2018 324 2018-02-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Nyskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 325 2018-02-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2017 r.
2018 326 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/249/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 327 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Opolskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 328 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/357/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 329 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2018 330 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/323/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2018 331 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/330/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 332 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/385/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 333 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/418/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu oraz nadania jej statutu
2018 334 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.227.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu
2018 335 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.228.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice
2018 336 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.229.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice
2018 337 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.230.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2018 338 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.231.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne na terenie Gminy Komprachcice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 339 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.233.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonywania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2018 340 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/265/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice.
2018 341 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 342 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/240/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany
2018 343 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/296/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 344 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/312/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego
2018 345 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/313/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2018 346 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 2/2/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIII/422/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
2018 347 2018-02-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSIZ/1/2018 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2018 348 2018-02-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 349 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/232/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/168/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok
2018 350 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/291/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 351 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/261/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 352 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/280/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 353 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/349/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 354 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1085/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 355 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/312/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 356 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.242.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 357 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/276/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 358 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach 2018-2022
2018 359 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2018 360 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/279/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wołczyn przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne
2018 361 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/280/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 362 2018-02-06 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4210.2.2018.76.XIII.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania dot. zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrzy
2018 363 2018-02-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 364 2018-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.12.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważność części uchwały nr XLV/348/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna
2018 365 2018-02-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2017 rok
2018 366 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/296/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 367 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2018 368 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/325/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2018 369 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/326/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”
2018 370 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 371 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 372 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/360/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wnoszenia wkładów i obejmowania oraz zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Byczyna
2018 373 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.217.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2018 – 2022
2018 374 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/243/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 375 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/436/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork
2018 376 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/437/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół, dla których Gmina Kluczbork jest organem rejestrującym
2018 377 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/441/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych
2018 378 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 379 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 380 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 381 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 382 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/170/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Polska Cerekiew na lata 2017-2020
2018 383 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/266/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr XXI/159/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów zmienionej uchwałą Nr XXVII/134/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r
2018 384 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/270/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 385 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.244.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminów i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 386 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.251.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilków
2018 387 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/346/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 388 2018-02-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
2018 389 2018-02-07 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7113.1.2018 Burmistrza Brzegu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg
2018 390 2018-02-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/12 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 391 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.8.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII.229.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice
2018 392 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/247/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 393 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/321/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 394 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/416/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 395 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.234.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 396 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/200/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 397 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/287/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych
2018 398 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/288/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 399 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/289/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niemodlin oraz sposobu ich rozliczania
2018 400 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2018 – 2022
2018 401 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/769/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2018 402 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/770/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczenia
2018 403 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2018 404 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2018 405 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/351/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkól podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Strzelce Opolskie przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 406 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę
2018 407 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie i opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Strzelce Opolskie
2018 408 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/357/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka w Strzelcach Opolskich
2018 409 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/358/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 410 2018-02-08 ANEKS Aneks Nr 3/2017 Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 18 lutego 2004 r. dotyczącego przekazania przez Powiat Oleski zadań z zakresu kształcenia specjalnego
2018 411 2018-02-08 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GIK.6641.6.2017.IA Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018 412 2018-02-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 413 2018-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.7.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2018 414 2018-02-09 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu nyskiego
2018 415 2018-02-09 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/ASF/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 1/ASF/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu prudnickiego
2018 416 2018-02-09 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu strzeleckiego
2018 417 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na Przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej"
2018 418 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/372/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”
2018 419 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/493/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle
2018 420 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/495/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Przodowników Pracy zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Azoty
2018 421 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/496/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Leona Kruczkowskiego zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Sławięcice
2018 422 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/497/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Wincentego Pstrowskiego zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Blachownia
2018 423 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/499/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych w Kędzierzynie-Koźlu
2018 424 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/502/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
2018 425 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/508/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 426 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/366/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 2 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 427 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/263/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 428 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/236/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 429 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/315/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 430 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 431 2018-02-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr CZK.5511.1.2018 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa w 2017 r.
2018 432 2018-02-12 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAPKOWICACH z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krapkowickiego
2018 433 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/254/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu głubczyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 434 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/264/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2018 435 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/265/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2018 436 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/320/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 437 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/371/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 438 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 1744/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 439 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/355/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 440 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/258/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 441 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/261/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 442 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.216.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 443 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/317/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 444 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 445 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/226/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
2018 446 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/267/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 447 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/259/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 448 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/260/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2018 roku
2018 449 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/261/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom, w których jest realizowany obowiązek szkolny, dla których Gmina Walce jest organem rejestrującym, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 450 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.253.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 451 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 452 2018-02-12 ANEKS Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. do porozumienia Nr DIG.042.55.2015 zawartego w dniu 19 listopada 2015 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy"
2018 453 2018-02-12 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.50.2017.2018.9078.XII-B.MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie
2018 454 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/265/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 455 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/439/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 456 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/228/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 457 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr L/290/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 458 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/366/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 459 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr L/762/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 460 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/211/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 461 2018-02-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2018 462 2018-02-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w  Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2018 463 2018-02-13 ANEKS Aneks Nr 6 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu Nyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2018 464 2018-02-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2018 465 2018-02-14 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu opolskiego
2018 466 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/255/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/219/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2017 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 1705 O położonej na terenie Powiatu Oleskiego kategorii drogi powiatowej
2018 467 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/259/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 468 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/258/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 469 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/260/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 470 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2018 471 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1093/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2018 472 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/233/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
2018 473 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.236.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
2018 474 2018-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.2.2018 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad finansowania kształcenia uczniów klas branżowej szkoły I stopnia i klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2018 475 2018-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/366/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 476 2018-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/216/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 477 2018-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/173/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 478 2018-02-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Szumirad PLH160020
2018 479 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/251/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 480 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/256/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 481 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/266/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/16
2018 482 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/267/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2018 r.
2018 483 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/268/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2018 484 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/278/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów zniżek obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 485 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 260/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Praszka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 486 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 261/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Praszka instrumentem płatniczym
2018 487 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 263/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 488 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 264/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka
2018 489 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 265/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 490 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 267/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
2018 491 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/257/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 492 2018-02-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Nyskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Nyskiego w 2018 roku
2018 493 2018-02-16 INFORMACJA Informacja Nr 1/2018 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2018 494 2018-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 495 2018-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.283.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała
2018 496 2018-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.284.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2018 497 2018-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.285.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 498 2018-02-20 ANEKS Aneks Nr 1/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12 lutego 2018 r. do porozumienia nr DIG.041.2.2017 zawartego w dniu 16 stycznia 2017 roku w sprawie „Wykonania kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach” – droga wojewódzka nr 415
2018 499 2018-02-20 ANEKS Aneks Nr 28 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 15 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 500 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.041.2.2017 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie "Wykonania kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach - droga wojewódzka nr 415"
2018 501 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2018 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu oraz objęcia ich działaniami profilaktyczno-motywującymi
2018 502 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 503 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.031.5.2018 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2018 504 2018-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/260/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 505 2018-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 259/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 506 2018-02-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Oleskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2017 roku
2018 507 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-305/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 rok
2018 508 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/373/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2018 509 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/374/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Branice
2018 510 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/274/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 511 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/207/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 512 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/210/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 513 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XVI/109/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2018 514 2018-02-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2012 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 515 2018-02-23 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu brzeskiego
2018 516 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej
2018 517 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/308/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek”
2018 518 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/309/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek
2018 519 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę nr XLVI/352/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 487, ul. Gorzowskiej w Oleśnie
2018 520 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/361/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/239/05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 stycznia 2005 roku
2018 521 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/362/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 522 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/222/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym
2018 523 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/264/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej
2018 524 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/265/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 525 2018-02-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 19/2018 Starosty Prudnickiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Głogówku w 2018 r.
2018 526 2018-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice”
2018 527 2018-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/312/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 528 2018-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.281.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 529 2018-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/202/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2018 530 2018-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/220/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 531 2018-02-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 lutego 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leśnicy przeprowadzonych w dniu 25 lutego 2018 r.
2018 532 2018-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-2/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2018 533 2018-02-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/02/2018 Starosty Namysłowskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej w Powiecie Namysłowskim
2018 534 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/253/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
2018 535 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/250/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 536 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/356/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 537 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/336/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r na terenie Gminy Otmuchów
2018 538 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/341/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Otmuchów
2018 539 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/262/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra
2018 540 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/263/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki
2018 541 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/264/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2018”
2018 542 2018-02-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 1/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł