Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Marzec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 543 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/409/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg wojewódzkich
2018 544 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/412/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości województwa opolskiego, położonych na terenach podgórskich i górskich
2018 545 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/414/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2018 546 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/415/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2018 547 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/416/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu oraz zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu
2018 548 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/417/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach oraz zmiany statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
2018 549 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/375/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 550 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/376/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 551 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/334/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 552 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/335/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych kryteriów
2018 553 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/336/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2018 554 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2018 555 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/188/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2018 roku
2018 556 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/189/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 557 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/439/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 558 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/448/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2018 559 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/450/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 560 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/453/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2018 561 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/454/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice
2018 562 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/455/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2018"
2018 563 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/457/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 564 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/709/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nysa instrumentem płatniczym
2018 565 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/295/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
2018 566 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/322/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 567 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/323/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 568 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/324/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tarnów Opolski
2018 569 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.247.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
2018 570 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.248.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 571 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/358/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w oddziale żłobkowym prowadzonym przez gminę Zawadzkie
2018 572 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/359/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 573 2018-03-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rozumicki Las PLH160018
2018 574 2018-03-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Płużnica”
2018 575 2018-03-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Lubsza”
2018 576 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/507/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Brzeg za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 577 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/513/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2018 578 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/283/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2018 roku
2018 579 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/284/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
2018 580 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/285/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1705 O i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
2018 581 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.198.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice w roku 2018
2018 582 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/206/2018 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 583 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/207/2018 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 584 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/208/2018 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2018 roku
2018 585 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 779/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2018 586 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 780/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2018 587 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 782/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
2018 588 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 783/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
2018 589 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2018 590 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 790/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Namysłów
2018 591 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/1110/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 592 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/1111/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/938/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustawienia pomnika księcia Kazimierza Opolskiego
2018 593 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/1113/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Opolu
2018 594 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/300/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Ozimek
2018 595 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/301/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ozimek
2018 596 2018-03-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Kluczborskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
2018 597 2018-03-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Kluczborskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w domach dziecka w powiecie kluczborskim
2018 598 2018-03-05 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/18 Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2018 599 2018-03-05 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GGR.7113.1.2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Krapkowice
2018 600 2018-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Głogówek realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 416 relacji Głogówek – Głogowiec”
2018 601 2018-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW-W.3153.2.2018 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2018 602 2018-03-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2018 603 2018-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.14.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr LV/1093/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2018 604 2018-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.15.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LV/1092/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu
2018 605 2018-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.17.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIX.236.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
2018 606 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/411/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 607 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/242/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok
2018 608 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/375/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku
2018 609 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 1779/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 610 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/404/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Głuchołazy przysługują diety
2018 611 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/405/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głuchołazach i nadanie jej statutu
2018 612 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/406/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Głuchołazach
2018 613 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/344/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2018 614 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/430/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2018 615 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/431/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2018 616 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/435/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XLIV/342/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014r., uchwałą nr XLIX/381/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014r., uchwałą nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015r. oraz uchwałą nr XVI/152/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016r.
2018 617 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/436/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XV/144/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie inkasa opłaty targowej
2018 618 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/440/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 619 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/708/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza
2018 620 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/343/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 621 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/334/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 622 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 623 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/363/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 624 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków
2018 625 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/365/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych dla kandydatów na wolne miejsca do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Strzelce Opolskie
2018 626 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/366/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2018 627 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.250.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 628 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/356/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 lutego 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 629 2018-03-06 Postanowienie Postanowienie Wojewody Opolskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. nr IN.I.743.12.2018.MK dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLV/348/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna
2018 630 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/192/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
2018 631 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/193/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze
2018 632 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/194/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2009
2018 633 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.220.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2018 634 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.222.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2018 rok
2018 635 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/194/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie
2018 636 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.238.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 637 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/292/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/206/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubsza
2018 638 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/293/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza
2018 639 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/298/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12.03.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza zmienionej uchwałą Nr XI/74/2011 z dnia 22.09.2011 r.
2018 640 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/271/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2018
2018 641 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/710/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/192/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa
2018 642 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/721/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2018 rok.
2018 643 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/297/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 644 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/318/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 645 2018-03-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Brzeg
2018 646 2018-03-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2018 647 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/506/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok.
2018 648 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.204.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 649 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/204/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 650 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/267/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 651 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 788/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 652 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/224/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
2018 653 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2018 654 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza.
2018 655 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/263/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2018
2018 656 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/1102/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 657 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/781/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Prudnik
2018 658 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/783/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sparwie opłaty targowej
2018 659 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/784/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czyżowice
2018 660 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/785/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dębowiec
2018 661 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/786/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łąka Prudnicka
2018 662 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/787/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mieszkowice
2018 663 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/788/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Moszczanka
2018 664 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/789/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Niemysłowice
2018 665 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/790/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piorunkowice
2018 666 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/791/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rudziczka
2018 667 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/792/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Szybowice
2018 668 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII793/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbiec
2018 669 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/794/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2018 670 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/795/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 671 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/796/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2018 roku
2018 672 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 673 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 674 2018-03-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.29.2018 Burmistrza Gogolina z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości „ Święta Barbara” w Kamionku w roku 2018
2018 675 2018-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.2.1.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLII/264/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2018 676 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/269/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/239/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2018
2018 677 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/341/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 678 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/292/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze
2018 679 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/268/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2018 680 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/269/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego
2018 681 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/334/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2018 682 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/336/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 683 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/338/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu
2018 684 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/339/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 685 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/346/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2018 686 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/311/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 687 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/367/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 688 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/343/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grodków na lata 2018 – 2021
2018 689 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/428/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 690 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/443/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnetrznej w miejscowości Ligota Górna
2018 691 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/444/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kujakowice Górne
2018 692 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/445/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork
2018 693 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/452/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Kluczbork na lata 2018 - 2021
2018 694 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/233/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 695 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/237/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 696 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/238/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 697 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/291/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Słoneczna" w Niemodlinie
2018 698 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/292/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wiolinowa" w Niemodlinie
2018 699 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/293/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Spacerowa" w Niemodlinie
2018 700 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/299/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 701 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/335/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 702 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/359/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 703 2018-03-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2018 704 2018-03-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2018 705 2018-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań Gminie Kędzierzyn-Koźle
2018 706 2018-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2018 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Leśnica
2018 707 2018-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.18.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/226/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
2018 708 2018-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.20.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/307/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej
2018 709 2018-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/378/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 710 2018-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/186/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 711 2018-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/291/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 712 2018-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/706/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 713 2018-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/237/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zniesienia sołectwa Tułowice
2018 714 2018-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/238/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/55/07 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tułowice
2018 715 2018-03-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/03/2018 Starosty Namysłowskiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim
2018 716 2018-03-12 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr PS.LK.7113.2.2018 Burmistrza Nysy z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2018 717 2018-03-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 718 2018-03-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.21.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/309/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek
2018 719 2018-03-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Strzeleckiego z dnia 7 marca 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 720 2018-03-12 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 7 marca 2018 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2018 721 2018-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/270/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 722 2018-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/450/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 723 2018-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/232/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 724 2018-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/296/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 725 2018-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018.
2018 726 2018-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/773/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 727 2018-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 728 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/293/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 729 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/332/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 730 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 270/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2018 731 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 271/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 732 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 272/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Praszka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 733 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 273/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Praszka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 734 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 274/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2018
2018 735 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 275/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 74/VIII/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 czerwca 2007 roku dot. regulaminu targowisk miejskich w Praszce
2018 736 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy w  Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świerczów
2018 737 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/178/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2018 738 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świerczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 739 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/180/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 740 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/12/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 741 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/13/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 742 2018-03-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Nyskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2018 roku
2018 743 2018-03-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.23.2018 Starosty Krapkowickiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2018 744 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/192/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
2018 745 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/315/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior + ” w Głogówku
2018 746 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/193/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2018 r.
2018 747 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/194/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Turawa
2018 748 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/195/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Turawa
2018 749 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/196/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa
2018 750 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/197/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Turawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 751 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/198/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Turawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 752 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/199/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 753 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/11/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXXIX/258/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 754 2018-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kluczbork
2018 755 2018-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/716/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nysa w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 756 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/255/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 9 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2018 rok
2018 757 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/256/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 758 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/340/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 759 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 760 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/270/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/245/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
2018 761 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.226.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 762 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.229.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice
2018 763 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.230.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 764 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.231.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 765 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 766 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/350/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 767 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 268/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 768 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/14/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVIII/327/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 769 2018-03-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Prudnickiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2018 r.
2018 770 2018-03-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR-I.031.1.2018 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej
2018 771 2018-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.1.2018 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2018 roku
2018 772 2018-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2018 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2018 773 2018-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2018 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Opola
2018 774 2018-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/337/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 775 2018-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/319/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 776 2018-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/1123/18 Rady Miasta Opola z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 777 2018-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/173/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018.
2018 778 2018-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/200/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 roku
2018 779 2018-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Prószków realizacji zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe"
2018 780 2018-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SO.5520.1.2018 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2018
2018 781 2018-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.11.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 263/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 782 2018-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.12.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważność uchwały Nr 265/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 783 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/301/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad postępowania dotyczących udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego
2018 784 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/282/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień
2018 785 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/370/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 786 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/371/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 787 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/372/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 788 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/373/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 789 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 790 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/321/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2018 791 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/326/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2018 792 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/272/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce
2018 793 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/273/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2018 – 2022
2018 794 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/274/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 795 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/275/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 796 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/276/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2018 797 2018-03-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Nr PN-III.4131.1.42.2017.AB Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy placu w Byczynie
2018 798 2018-03-21 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2018 799 2018-03-21 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2018 800 2018-03-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2017 rok
2018 801 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/250/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 9 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 802 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/262/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 803 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/275/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 804 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 1807/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 805 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.236.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 806 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/461/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krapkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 807 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/462/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krapkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 808 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/294/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 809 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/240/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tułowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 810 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/241/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 811 2018-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.13.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2018 812 2018-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/253/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
2018 813 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/305/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 814 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/380/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Branice liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 815 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/381/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Branice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 816 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/386/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Branice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 817 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/387/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Branice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 818 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/388/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2018 r.
2018 819 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/407/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej w Głuchołazach
2018 820 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/408/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego
2018 821 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/251/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2018 r.
2018 822 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/252/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2018 823 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/255/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jemielnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 824 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/256/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jemielnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 825 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/257/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica
2018 826 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/268/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 827 2018-03-23 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2018 Burmistrz Prudnika z dnia 21 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Prudnik
2018 828 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/376/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głubczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 829 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/378/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2018 roku
2018 830 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/379/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2018 831 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/380/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2018 832 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/381/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce
2018 833 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/300/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pakosławice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 834 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/301/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pakosławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 835 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/302/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice
2018 836 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/303/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na rok 2018”
2018 837 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2018
2018 838 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/285/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2018 839 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/286/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wołczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 840 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/287/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wołczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 841 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/210/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 842 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/211/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zębowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 843 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/212/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu
2018 844 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/213/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2018 roku
2018 845 2018-03-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.109.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2018 846 2018-03-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.110.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Opolu
2018 847 2018-03-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 599/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 848 2018-03-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 20/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2018 849 2018-03-26 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Burmistrza Praszki z dnia 23 marca 2018 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2018 850 2018-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 1828/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r
2018 851 2018-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/383/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 852 2018-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/254/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 853 2018-03-27 ANEKS Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2018 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2018 854 2018-03-27 INFORMACJA Informacja Nr GKM.I.6621.5.15.2017 Starosty Oleskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów 0006 – Bzinica Nowa, 0061 – Bzinica Stara, 0030 – Kolejka i 0242 – Bąki jednostka ewidencyjna 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski
2018 855 2018-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Olszanka - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka
2018 856 2018-03-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 857 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/248/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 r.
2018 858 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/249/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 859 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIIII/368/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 860 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/369/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 861 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/372/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2018
2018 862 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/376/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 863 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/377/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie
2018 864 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/268/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzeleczki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 865 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/269/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzeleczki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 866 2018-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim (zmienionego zarządzeniem nr 20/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 marca 2018 roku)
2018 867 2018-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.195.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym w Opolu przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka
2018 868 2018-03-29 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 869 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/263/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 870 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/539/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2018.
2018 871 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/543/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 872 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/292/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 873 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/293/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 874 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/266/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 44/VIII/90 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w sprawie utworzenia osiedli i sołectw na terenie miasta i gminy Gorzów Śl.
2018 875 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/270/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2018 roku
2018 876 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/272/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 877 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 878 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/274/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski
2018 879 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/275/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski, zmienianej uchwałą nr XLI/315/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski
2018 880 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/276/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywującego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
2018 881 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/197/2018 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 882 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/198/2018 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 883 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/301/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza
2018 884 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/302/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przejęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2018
2018 885 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/304/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubsza, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubsza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 886 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/305/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 887 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/307/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2018 888 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/308/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych
2018 889 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/309/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych
2018 890 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/302/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 891 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/305/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 892 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/310/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Niemodlin na okręgi wyborcze
2018 893 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/311/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania
2018 894 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/217/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawłowiczki
2018 895 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/218/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 896 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2018 897 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/221/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pawłowiczki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręg
2018 898 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/222/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pawłowiczki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 899 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 900 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/272/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 901 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/275/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2018 roku
2018 902 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/276/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Popielów
2018 903 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 205/XXXII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 904 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 206/XXXII//2018 Rady Gminy Radłów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 905 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 207/XXXII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów
2018 906 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 208/XXXII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 907 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/222/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 908 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/223/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 909 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.252.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 910 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.253.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ujazd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 911 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.254.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 912 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.257.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków
2018 913 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/363/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2018”
2018 914 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/365/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zawadzkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 915 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/366/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 916 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/367/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Zawadzkie
2018 917 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/368/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonego przez gminę Zawadzkie
2018 918 2018-03-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie opolskim.
2018 919 2018-03-30 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GM.III.71402/1/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie