Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Kwiecień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 920 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/264/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nazwy ulicy
2018 921 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/267/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bierawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 922 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/268/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bierawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 923 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/196/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
2018 924 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/197/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 925 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/198/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze
2018 926 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/199/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2018
2018 927 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/200/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cisek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 928 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cisek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 929 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/280/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 930 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/281/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 931 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/282/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 932 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/283/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kolonowskie
2018 933 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/285/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania
2018 934 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/291/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/2016
2018 935 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/214/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 936 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 937 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/218/2018 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 938 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/219/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2018 939 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/278/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łambinowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 940 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/279/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łambinowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 941 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/280/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/238/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 942 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów
2018 943 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 944 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 945 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/244/2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2018 roku”
2018 946 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów
2018 947 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/249/2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 08 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2018 948 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/300/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin
2018 949 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/303/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 950 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 951 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 952 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2018 953 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/376/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Paczków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 954 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/377/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Paczków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 955 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/378/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin osób zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Paczków na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 956 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/379/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2018 957 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/380/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2018 958 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/385/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2018 roku
2018 959 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/221/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2018
2018 960 2018-04-03 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.5.5.2018.4594.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiebiorcy: Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2018 961 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2018
2018 962 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/375/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 963 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin
2018 964 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat
2018 965 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/380/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 966 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach prowadzonych przez Gminę Gogolin
2018 967 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/383/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/350/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2018
2018 968 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/352/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 969 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.230.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2018 970 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.231.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 971 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.232.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 972 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/201/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie
2018 973 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.241.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Komprachcice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 974 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.242.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 975 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.244.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2018 rok
2018 976 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.245.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2018 977 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/367/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 978 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/218/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom bezdomnym
2018 979 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2018
2018 980 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/220/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 981 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/221/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubrza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 982 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/366/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 983 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/345/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 984 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/346/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 985 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/349/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2018 986 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/350/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/233/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 987 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/356/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2018 988 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/358/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Otmuchowskie becikowe”
2018 989 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/360/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXII/341/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Otmuchów
2018 990 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/306/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 991 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/215/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 992 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/274/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 993 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/275/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 994 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/276/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Skoroszyce dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza
2018 995 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/278/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoroszyce
2018 996 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/279/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2018 r.
2018 997 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/267/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 998 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.251.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd
2018 999 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/283/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 1000 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 1001 2018-04-04 ANEKS Aneks Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 1002 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 5225/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zniesienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka Nr 4
2018 1003 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/347/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1004 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/348/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/279/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
2018 1005 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/382/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2018 1006 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/386/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie:podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka i rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
2018 1007 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/538/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 1008 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/294/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 1009 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/349/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2018 1010 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/354/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 1011 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/355/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1012 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/264/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 1013 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/441/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2018 roku
2018 1014 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/442/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom, doradcom zawodowym i terapeutom pedagogicznym zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kietrz
2018 1015 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/443/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 1016 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/444/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1017 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/377/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 1018 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/378/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski, dla których nie ustalono obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć
2018 1019 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/379/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2018 rok”
2018 1020 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/300/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2018
2018 1021 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/250/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2018
2018 1022 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2018 1023 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/255/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany
2018 1024 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany
2018 1025 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/306/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 1026 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/213/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2018 1027 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/277/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 1028 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/342/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 1029 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/348/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1030 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 203/XXXII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 1031 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.256.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1032 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/362/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1033 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2018 1034 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2018 1035 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2018
2018 1036 2018-04-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.27.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2017 rok
2018 1037 2018-04-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2017 rok
2018 1038 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-314/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2018”
2018 1039 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-315/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Baborów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
2018 1040 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-319/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu
2018 1041 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-321/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Baborów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1042 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-322/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Baborów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1043 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.297.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1044 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.298.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2018 1045 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.299.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1046 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.300.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała
2018 1047 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.301.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
2018 1048 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.302.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1049 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.303.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1050 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 1051 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/364/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2018
2018 1052 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/370/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Byczyna
2018 1053 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/371/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Byczyna
2018 1054 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/372/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Byczyna
2018 1055 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/373/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 1056 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/279/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1057 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.205.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Domaszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1058 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.206.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Domaszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1059 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/446/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kietrz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numeró oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu
2018 1060 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/463/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kluczbork na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1061 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/464/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kluczbork na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1062 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/382/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lewin Brzeski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1063 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/383/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lewin Brzeski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1064 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1065 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/303/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ozimek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1066 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/304/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ozimek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1067 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/307/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1068 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/308/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2018 roku"
2018 1069 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/311/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek przedszkolach
2018 1070 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/338/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1071 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/812/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1072 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/228/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2018 roku
2018 1073 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/229/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 1074 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/230/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu Gminy Reńska Wieś
2018 1075 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/231/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych
2018 1076 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/234/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1077 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/235/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1078 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/238/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1079 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/328/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2018”
2018 1080 2018-04-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jaśkowice”
2018 1081 2018-04-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Przysiecz”
2018 1082 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/427/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 r. na terenie województwa opolskiego
2018 1083 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/432/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodkowi Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2018 1084 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/321/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/30/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2018 1085 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/322/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2018 1086 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/323/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2018 roku
2018 1087 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/418/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/297/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1088 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/419/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach
2018 1089 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/421/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2018 roku
2018 1090 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/518/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 107869 O w ciągu ul. Powstańca Filipa Pieli, ul. Sławięcickiej, ul. Josepha von Eichendorffa na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2018 1091 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/519/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle w 2018 roku”
2018 1092 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/520/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 1093 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/521/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i  zespole szkół prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 1094 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/459/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork
2018 1095 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/460/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2018 1096 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/462/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 1097 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/469/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta Kluczborka
2018 1098 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/471/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2018 1099 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/289/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 1100 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korfantów oraz nadania mu statutu
2018 1101 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
2018 1102 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1103 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1104 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/329/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1105 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/330/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 1106 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/331/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1107 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/332/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2018 roku
2018 1108 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/333/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów
2018 1109 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/240/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2018 roku
2018 1110 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/380/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 1111 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/272/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 1112 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 792/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 1113 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 799/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2018 roku
2018 1114 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 800/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
2018 1115 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/375/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 1116 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Pokoju
2018 1117 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój
2018 1118 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/243/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki
2018 1119 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/246/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudniki
2018 1120 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/247/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego
2018 1121 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki w 2018 roku
2018 1122 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2018 roku
2018 1123 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci i ich zagospodarowania
2018 1124 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2018 1125 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 1126 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.258.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilków
2018 1127 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.263.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2018 roku
2018 1128 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.274.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Wilków udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2018 1129 2018-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 894/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017 rok
2018 1130 2018-04-09 ANEKS Aneks Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 marca 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Rudniki dotyczącym organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli
2018 1132 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/259/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania obniżki i określenia jej rozmiaru nauczycielowi, któremu powierzono w szkole lub placówce oświatowej stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2018 1133 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/260/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 1134 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/252/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok
2018 1135 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/261/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1136 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1137 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/325/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głogówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1138 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/326/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głogówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1139 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/415/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głuchołazy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1140 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/416/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głuchołazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1141 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1126/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2018 roku
2018 1143 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1136/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2018 1144 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1137/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2018 1145 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1138/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1146 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1141/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2018 1147 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1142/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu
2018 1148 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1144/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2018 1149 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/312/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1150 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/313/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1151 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/314/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1152 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/315/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1153 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/316/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1154 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/317/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1155 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/318/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1156 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/319/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1157 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/320/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1158 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/321/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1159 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/322/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1160 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1161 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.261.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1162 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.262.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1163 2018-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 257/18 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2018 1164 2018-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu gminy Strzeleczki w roku 2018
2018 1165 2018-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.24.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXVI/321/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2018 1166 2018-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.28.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XL/408/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego
2018 1167 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Chrząstowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1711 O w m. Chrząstowice”
2018 1168 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1344 O w m. Zagwiździe”
2018 1169 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1344 O w m. Murów”
2018 1170 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1721 O w m. Grabczok”
2018 1171 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w m. Stare Budkowice”
2018 1131 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/426/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku
2018 1142 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1130/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola w ramach ”Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola”
2018 1172 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/423/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego
2018 1173 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.306.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała
2018 1174 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/368/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Byczyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1175 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/369/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1176 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 1177 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/347/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 1178 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.210.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 1179 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/392/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1180 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.227.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1181 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/516/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Kędzierzyn-Koźle na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1182 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.246.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1183 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Korfantów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1184 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1185 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/211/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1186 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/385/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1187 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/222/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 1188 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/248/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 1189 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018.
2018 1190 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1127/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Opola na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1191 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/361/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 1192 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/299/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1193 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/300/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1194 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rudniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1195 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/245/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rudniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1196 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/271/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 1197 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/183/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Świerczów
2018 1198 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/184/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów
2018 1199 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 1200 2018-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2017 rok
2018 1201 2018-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2017 r.
2018 1202 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/429/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 1203 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/344/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 1204 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/342/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 1205 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/385/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 1206 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-316/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 rok
2018 1207 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.295.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 1208 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/381/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1209 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/413/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 1210 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/439/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 1211 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/468/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków
2018 1212 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/472/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków
2018 1213 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/335/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1214 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1215 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/243/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1216 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/251/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1217 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 802/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1218 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/741/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1219 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/742/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1220 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/743/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 1221 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/323/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1222 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1223 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/178/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2018 roku
2018 1224 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/181/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 1225 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2018 1226 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/339/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1227 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/349/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 1228 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/800/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 1229 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/801/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 1230 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/814/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego
2018 1231 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/226/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1232 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/248/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2018 1233 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/326/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1234 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.257.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 1235 2018-04-12 UMOWA Umowa Nr 1/2018 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2018 roku
2018 1236 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/307/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 1237 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/257/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 1238 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/275/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujacych się na terenie Gminy Łambinowice
2018 1239 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 795/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1240 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 796/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1241 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/257/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Olszanka na lata 2018-2021
2018 1242 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1125/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 1243 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/179/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1244 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/180/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1245 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/344/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2018 roku”
2018 1246 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/345/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 1247 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/240/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 1248 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/241/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1249 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 1250 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/253/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1251 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/272/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeziny
2018 1252 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawieu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice – część 2
2018 1253 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/181/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 1254 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 128/475/2018 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2018 1255 2018-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2018 1256 2018-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Przylesie”
2018 1257 2018-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Boże Oko”
2018 1258 2018-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bażany”
2018 1259 2018-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Lesisko”
2018 1260 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/465/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 1261 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/391/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 1262 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/396/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Lewin Brzeski
2018 1263 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji
2018 1264 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2018 1265 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 1266 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/257/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2018 1267 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/176/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 1268 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/274/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1269 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/275/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 1270 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/247/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr VI/19/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - zmienionej uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr XIX/94/16 z dnia 3 marca 2016 r
2018 1271 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/248/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 1272 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/250/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 1273 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/251/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice
2018 1274 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/252/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2018 roku
2018 1275 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/205/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa
2018 1276 2018-04-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 404/18 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2017
2018 1277 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/393/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1278 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/244/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości
2018 1279 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/245/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym
2018 1280 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/246/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym
2018 1281 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/249/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1282 2018-04-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka; Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania zadania publicznego – prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Głogówku
2018 1283 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/390/18 Rady Gminy Branice z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1284 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/420/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta-Decor sp. z o.o.
2018 1285 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/387/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1286 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/388/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1287 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2018 – 2021
2018 1288 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/272/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 1289 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/204/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 roku
2018 1290 2018-04-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2017 rok
2018 1291 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/269/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/259/18 Rady Powiatu w Olesnie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 1292 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 1293 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/242/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 1294 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 110/326/18 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2017
2018 1295 2018-04-19 ANEKS Aneks Nr 29 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 1296 2018-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.27.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/407/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej w Głuchołazach
2018 1297 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/735/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
2018 1298 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/736/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
2018 1299 2018-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/332/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 1300 2018-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/333/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2018 1301 2018-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/396/18 Rady Gminy Branice z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 1302 2018-04-23 ANEKS Aneks Nr 30 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 1303 2018-04-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2017
2018 1304 2018-04-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 marca 2018 r. z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2017 rok
2018 1305 2018-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/271/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 1306 2018-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/267/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 1307 2018-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/327/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 1308 2018-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/449/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 1309 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/383/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2018
2018 1310 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/384/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2018 1311 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/312/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/308/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych
2018 1312 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/316/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2018 1313 2018-04-25 ANEKS Aneks Nr 16 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2018 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2018 1314 2018-04-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/18 Burmistrza Głubczyc; Burmistrza Kietrza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głubczyce od Gminy Kietrz zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu na trasie z miejscowości Głubczyce do Specjalistycznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Mały Książe Kędzierzyn Koźle ul. Piastowska 19
2018 1315 2018-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.8.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Gogolin wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 1316 2018-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.9.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Krapkowice wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Gogolin
2018 1317 2018-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 1869/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego
2018 1318 2018-04-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1319 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/309/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej
2018 1320 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/224/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2018 1321 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/225/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2018 1322 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/226/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica
2018 1323 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/314/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1324 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr L/454/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1325 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1166/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu miasta Opola, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2018 1326 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1169/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Rzymska
2018 1327 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1170/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”
2018 1328 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1171/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Opola na rok 2018
2018 1329 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1172/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji
2018 1330 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1173/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w miejscu publicznym odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
2018 1331 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019”
2018 1332 2018-04-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór”
2018 1333 2018-04-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.661.2018 Burmistrza Białej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2018 1334 2018-04-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/22/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 1335 2018-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-3/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2018 1336 2018-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-3/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2018 1337 2018-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2018 1338 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/356/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/347/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1339 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/558/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2018 1340 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/430/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1341 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/354/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków
2018 1342 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/357/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminny Grodków
2018 1343 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/358/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminny Grodków
2018 1344 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/359/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z fontanny miejskiej na Rynku w Grodkowie
2018 1345 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/365/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2018 1346 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kluczborku
2018 1347 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/244/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 101431 O dotychczasowej kategorii drogi gminnej
2018 1348 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2018 1349 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/311/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 1350 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr L/745/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 1351 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/364/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/358/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Otmuchowskie becikowe”
2018 1352 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/330/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 1353 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 1354 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2018 1355 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 1356 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 1357 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/201/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa.
2018 1358 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.258.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd oraz nadanie mu statutu
2018 1359 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.259.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe
2018 1360 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/371/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Zawadzkie oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 1361 2018-04-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Rudniki z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017
2018 1362 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadania gminy Strzelce Opolskie w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2018 1363 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2018 1364 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2018 1365 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu