Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Maj 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1366 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podniesienia stawki wynagrodzenia prowadzącemu rodzinę zastępczą zawodową
2018 1367 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 1368 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 1369 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/345/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/336/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Otmuchów - obrębów ewidencyjnych: Nieradowice, Sarnowice, Śliwice, Wójcice z obowiązku uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2018 1370 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/346/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/311/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2018 1371 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/347/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2018 1372 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/348/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska
2018 1373 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/278/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1374 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/553/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 1375 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/555/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1376 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/412/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa
2018 1377 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/355/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2018 r.
2018 1378 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/356/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2018 – 2022
2018 1379 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/451/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 1380 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/478/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
2018 1381 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/221/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1382 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 1383 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 1384 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/746/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Dziennego Domu Pobytu w Nysie im. Jerzego Kozarzewskiego
2018 1385 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/755/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/741/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1386 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/276/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanka
2018 1387 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza.
2018 1388 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Przylesie
2018 1389 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1156/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 1390 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1167/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1391 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/357/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Otmuchów
2018 1392 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/363/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/357/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Otmuchów
2018 1393 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 281/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1394 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 284/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka
2018 1395 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 285/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych
2018 1396 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 286/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2018 1397 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 212/XXXIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2018 roku”
2018 1398 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/241/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2018
2018 1399 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/289/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wołczyn
2018 1400 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2018 1401 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/293/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2018 1402 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek przysługujących nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2018 1403 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/295/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2018 1404 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/370/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1405 2018-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.30.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdenia nieważności części uchwały nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice-część 2
2018 1406 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/280/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 1407 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/282/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania
2018 1408 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/275/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa
2018 1409 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/277/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bierawa
2018 1410 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/298/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrodzień
2018 1411 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/362/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu ulic w Kup
2018 1412 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/335/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2018 1413 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/336/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1414 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/339/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogówku
2018 1415 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/341/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1416 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/470/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2018 1417 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/479/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi
2018 1418 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/480/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Krapkowice u zbiegu ulic Prudnickiej i Drogi Krajowej 45
2018 1419 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/398/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2018 rok”
2018 1420 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/399/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia ulicy „Cicha” w Lewinie Brzeskim
2018 1421 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/401/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2018
2018 1422 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2018
2018 1423 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/403/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 1424 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
2018 1425 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 1426 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Pokój udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2018 1427 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/293/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 ma terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego
2018 1428 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/351/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2018 1429 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 1430 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/383/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w Strzelcach Opolskich
2018 1431 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1432 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/385/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1433 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1434 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/387/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1435 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/278/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki
2018 1436 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/279/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzeleczki
2018 1437 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/280/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
2018 1438 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza
2018 1439 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 1440 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
2018 1441 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej drogi nr 106046 O ul. Leśna w Żyrowej
2018 1442 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice w roku 2018
2018 1443 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 5285/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2018 1444 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/350/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 1445 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/392/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 1446 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/387/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1447 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/302/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.
2018 1448 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/382/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głubczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1449 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/431/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 1450 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1451 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/364/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1452 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/529/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kędzierzyn-Koźle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1453 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/453/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kietrz na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1454 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/481/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków
2018 1455 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/482/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2018 1456 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/292/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/282/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 1457 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/295/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1458 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/300/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 1459 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/246/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia statutów Sołectw Gminy Lasowice Wielkie
2018 1460 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/248/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1461 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/750/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 1462 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/751/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2017 roku
2018 1463 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/372/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 1464 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/331/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1465 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 280/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 1466 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/817/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 1467 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/824/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1468 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 210/XXXIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 1469 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/225/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 1470 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1471 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/380/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1472 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1473 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.263.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1474 2018-05-09 ANEKS Aneks Nr 31 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 7 maja 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 1475 2018-05-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2017 rok
2018 1476 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/312/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 1477 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/270/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1478 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/203/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 1479 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.245.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 1480 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 1481 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/357/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 1482 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.233.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1483 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/339/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1484 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/340/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1485 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/471/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 1486 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/406/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1487 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/285/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice
2018 1488 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/286/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy i powierzonych funkcji, wysokość i warunki obliczania i wypłacania w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, a także podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2018 1489 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/312/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 1490 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 1491 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/390/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018r.
2018 1492 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/309/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1493 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/285/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 1494 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/356/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 1495 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/239/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1496 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Skoroszyce
2018 1497 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1498 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/289/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1499 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/375/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 1500 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/276/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 1501 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/290/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 1502 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 1503 2018-05-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 2/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2018 1504 2018-05-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2018 1505 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 1875/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r
2018 1506 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/395/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 1507 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/299/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 1508 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/281/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 1509 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/311/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
2018 1510 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1511 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/313/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 1512 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/314/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XII/119/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1513 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/315/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/196/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 1514 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 1515 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/291/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
2018 1516 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 5234/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2017 rok
2018 1517 2018-05-11 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 1518 2018-05-11 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2018 1519 2018-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 1520 2018-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/258/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jemielnicy
2018 1521 2018-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/262/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 1522 2018-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Jemielnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 1523 2018-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2018 1524 2018-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2018
2018 1525 2018-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 1893/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 1526 2018-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/263/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 1527 2018-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr L/747/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2018 1528 2018-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/317/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 1529 2018-05-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.26.2018 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2017 rok
2018 1530 2018-05-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie organizacji XVIII Dożynek Powiatowo-Gminnych na terenie Powiatu Opolskiego
2018 1531 2018-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/259/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1532 2018-05-17 INFORMACJA Informacja Nr OKA.4210.8(10).2018.4336.X.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2018 1533 2018-05-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1534 2018-05-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2018 1535 2018-05-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2018 1536 2018-05-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2018 1537 2018-05-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.29.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVII/272/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeziny
2018 1538 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/206/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2018 1539 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.252.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1540 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/257/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 1541 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/258/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach
2018 1542 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Rozwadza
2018 1543 2018-05-18 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.10.2018.22069.V.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 maja 2018 r. sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ECO Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
2018 1544 2018-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 588/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 1545 2018-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1546 2018-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/281/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1547 2018-05-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Ujazdu z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Ujazd opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 1548 2018-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr L/384/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 1549 2018-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr L/255/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 1550 2018-05-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Lubsza"
2018 1551 2018-05-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Płużnica"
2018 1552 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/386/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna
2018 1553 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/436/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie działek nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rejonie działki nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
2018 1554 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/761/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego
2018 1555 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/762/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr L/745/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 1556 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/374/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego „Senior 80+”
2018 1557 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/376/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
2018 1558 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/378/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta, osiedlających się na terenie Gminy Otmuchów
2018 1559 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2018 1560 2018-05-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.40.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/354/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 1561 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/397/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2018 1562 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/398/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1563 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/404/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2018 1564 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/405/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2018 1565 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/406/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2018 1566 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/407/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 1567 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/408/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1568 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/484/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kluczbork na rok 2018
2018 1569 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 214/XXXIV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 1570 2018-05-24 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.6.2018.23.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na WCC dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.
2018 1571 2018-05-24 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.7.2018.66.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na WCC dla Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o.
2018 1572 2018-05-24 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.8.2018.73.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na WCC dla Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
2018 1573 2018-05-24 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.9.2018.76.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na WCC dla Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o.
2018 1574 2018-05-24 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4210.41.2018.76.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. w z siedzibą w Lubrzy
2018 1575 2018-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/296/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie – Osiedle Fosowskie
2018 1576 2018-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
2018 1577 2018-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
2018 1578 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-331/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Baborów oraz nadania mu statutu
2018 1579 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-332/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2018 1580 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/402/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice
2018 1581 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/380/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/316/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 1582 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/381/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 1583 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/297/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/292/2006 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2006 r.
2018 1584 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/259/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki
2018 1585 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/260/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudniki
2018 1586 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 1587 2018-05-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Zawadzkiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Zawadzkie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 1588 2018-05-28 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr B-PB.3035.00074.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2018 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2017 rok
2018 1589 2018-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/338/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 1590 2018-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 1591 2018-05-29 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.10.2018.77.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na WCC dla Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2018 1592 2018-05-29 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.11.2018.88.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na WCC dla Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
2018 1593 2018-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.313.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Biała
2018 1594 2018-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/779/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 1595 2018-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/262/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 1596 2018-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/263/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1597 2018-05-30 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.5.2018.4595.XII.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy DUON Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce
2018 1598 2018-05-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.10.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 1599 2018-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.33.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/736/2018 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
2018 1600 2018-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.34.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/201/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa