Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Czerwiec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1601 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/318/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 r.
2018 1602 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/274/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 1603 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.311.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała
2018 1604 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.312.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2018 1605 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/283/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Gorzów Śląski
2018 1606 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.238.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1607 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/316/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury
2018 1608 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/318/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wyznaczenia miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
2018 1609 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/319/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta tej opłaty i wynagrodzenia za inkaso
2018 1610 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/223/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2018 1611 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/224/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2018 1612 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/225/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2018 1613 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/226/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego (Regulaminu)
2018 1614 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/227/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 1615 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/303/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 1616 2018-06-01 ANEKS Aneks Nr 2 Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 15 maja 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 24 października 2016 r. w sprawie powierzenia i przejęcia zadań związanych z koszeniem zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Branice
2018 1617 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1179/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania placowi publicznemu nazwy Rondo im. Antosia Petrykiewicza
2018 1618 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1181/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi rzeczowej lub materialnej z tytułu urodzenia się dziecka zwaną programem „Wyprawka dla Opolskiego Niemowlaka”
2018 1619 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1184/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw Rubinowa, Szmaragdowa
2018 1620 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1185/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Kameralna
2018 1621 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1186/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Malinowe Zacisze
2018 1622 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1188/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 1623 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1195/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych
2018 1624 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1196/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 1625 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1197/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach
2018 1626 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1209/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska "Bolko" oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku na wyrobisku przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu
2018 1627 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 282/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 1628 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 289/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Praszki
2018 1629 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 290/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż na terenie Gminy Praszka napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa i powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2018 1630 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 291/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Praszka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1631 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII.269.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 1632 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/305/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn
2018 1633 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/376/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2018 1634 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/19/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XLIII/311/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 1635 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/20/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XLVII/431/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2018 1636 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/24/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVII/345/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 1637 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/26/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 1638 2018-06-04 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1514 O (ul. Nyskiej) z drogą powiatową Nr 1538 O (ul. Krótką) w m. Grabin”
2018 1639 2018-06-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.11.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 1640 2018-06-04 UMOWA Umowa Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – Etap I”
2018 1641 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/321/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 1642 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/349/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 1643 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/276/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1446 O kategorii drogi powiatowej
2018 1644 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/277/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2141 O kategorii drogi powiatowej
2018 1645 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/275/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 1646 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.308.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 1647 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/565/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 1648 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/394/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2018 1649 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/395/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/325/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1650 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/396/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna
2018 1651 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/366/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/334/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r., w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2018 1652 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.212.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice
2018 1653 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/419/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1654 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 1655 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/230/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2018 1656 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/322/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/248/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. Rady Gminy Lubsza w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1657 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/324/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
2018 1658 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/325/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Lubsza dla uczniów
2018 1659 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/320/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 1660 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/404/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Olesna
2018 1661 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2018 1662 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1177/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 1663 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/362/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 1664 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/826/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie warunków i zasad korzystania z Dworca Autobusowego Prudnik
2018 1665 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/827/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z dworca, którego właścicielem jest Gmina Prudnik
2018 1666 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/375/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 maja 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1667 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/392/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1668 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/293/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 1669 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/228/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1670 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/319/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2018
2018 1671 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/264/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 1672 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/334/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1673 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/345/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1674 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII.270.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1675 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/30/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr LIX/1172/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji
2018 1676 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 52/I/2018 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI” na rok 2018
2018 1677 2018-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.31.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/420/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta-Decor sp. z o.o.
2018 1678 2018-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.32.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIX/735/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jędrzychów i miasta Nysa w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
2018 1679 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/363/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2018 1680 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/365/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2018 1681 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/273/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/235/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok
2018 1682 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/284/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok
2018 1683 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/398/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę XXXIV/336/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 1684 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/364/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 1685 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.214.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 1686 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/459/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz
2018 1687 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/465/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kietrz
2018 1688 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/466/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.
2018 1689 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/470/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kietrz na lata 2018-2022
2018 1690 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/485/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1691 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/486/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork
2018 1692 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/488/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2018 1693 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/490/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczbork miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1694 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/491/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Kluczbork maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 1695 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/492/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego
2018 1696 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.256.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice
2018 1697 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.259.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2018 1698 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.260.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1699 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.261.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 1700 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/232/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 1701 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/293/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Łambinowice
2018 1702 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/403/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 1703 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/281/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 1704 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/825/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 1705 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach
2018 1706 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/356/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2018 1707 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/358/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Nyskiego instrumentem płatniczym
2018 1708 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/359/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 maja 2018 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Nyskiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2018 1709 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1710 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/443/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 1711 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/301/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/295/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1712 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/308/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/40/15 w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie
2018 1713 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/409/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom
2018 1714 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/410/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 1715 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/411/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim
2018 1716 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/412/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski
2018 1717 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/413/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1718 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/414/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 1719 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/391/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Olesno
2018 1720 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/392/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 1721 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/393/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1722 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/394/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2018 1723 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/306/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2018 1724 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/307/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
2018 1725 2018-06-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr IV/507/18 Burmistrza Niemodlina z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2017 rok
2018 1726 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/288/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 1727 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/360/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 1728 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/361/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 1729 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/275/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 1730 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/317/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 1731 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/292/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 1732 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/392/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2018 1733 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/544/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2018 1734 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/457/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 1735 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/493/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 1736 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.262.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1737 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/292/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 1738 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1190/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START 2" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych
2018 1739 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/283/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 1740 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/291/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1741 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/292/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 1742 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/293/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 1743 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/294/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2018 1744 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/189/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 1745 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.276.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 maja 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 1746 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 1747 2018-06-11 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.22.2018.4595.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na WCC dla Duon Praszka Sp. z o.o.
2018 1748 2018-06-11 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.23.2018.13616.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na WCC dla GZP Energia Cieplna Sp. z o.o.
2018 1749 2018-06-11 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.25.2018.21272.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na WCC dla Elektrociepłowni Milicz Sp. z o.o.
2018 1750 2018-06-11 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.28.2018.22069.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na WCC dla ECO Kogeneracja Sp. z o.o.
2018 1751 2018-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.46.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/278/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki
2018 1752 2018-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.47.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/279/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzeleczki
2018 1753 2018-06-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
2018 1754 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/403/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 1755 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/306/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Dobrodzień na lata 2018- 2021"
2018 1756 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 1757 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/440/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 1758 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/303/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 1759 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/346/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1760 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/347/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1761 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/417/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1762 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/388/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 1763 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1764 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/246/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1765 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 1766 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/396/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki
2018 1767 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/268/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice
2018 1768 2018-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/346/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 1769 2018-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/387/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1770 2018-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1178/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 1771 2018-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/403/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2018 rok
2018 1772 2018-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/404/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 1773 2018-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/187/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/178/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2018 roku
2018 1774 2018-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/190/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew
2018 1775 2018-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/191/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli
2018 1776 2018-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/192/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2018 1777 2018-06-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
2018 1778 2018-06-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 21 marca 2018 r. Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2017 rok
2018 1779 2018-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/286/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 1780 2018-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/184/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 1781 2018-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/289/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 1782 2018-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/261/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 1783 2018-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/280/2018 Rady Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 1784 2018-06-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.374.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 1785 2018-06-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za rok 2017
2018 1786 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/294/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 1787 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 1937/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 1788 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/426/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 1789 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/427/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1790 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/371/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków
2018 1791 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/372/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodków
2018 1792 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/373/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2018 1793 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/374/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2018 r.
2018 1794 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2018 1795 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubrza
2018 1796 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/236/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lubrza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1797 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/242/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza.
2018 1798 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/353/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/311/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
2018 1799 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/354/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1800 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom bezdomnym
2018 1801 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.278.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Ujazd
2018 1802 2018-06-18 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.4.2018.76.XIV.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrzy
2018 1803 2018-06-19 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/1/2018 Wojewody Opolskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu nyskiego i prudnickiego
2018 1804 2018-06-19 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie opolskim
2018 1805 2018-06-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.54.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/397/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2018 1806 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/210/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1807 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/211/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
2018 1808 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/467/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1925 z dnia 11 lipca 2017 r.), z Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego (opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2072 z dnia 1 sierpnia 2017r.)
2018 1809 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/239/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 1810 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/355/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Pakosławice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 1811 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/356/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pakosławice, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1812 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/233/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 1813 2018-06-20 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 15 marca 2018 r. z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK
2018 1814 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/289/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej w Starej Kuźni do kategorii dróg gminnych
2018 1815 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/291/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bierawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1816 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/292/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa
2018 1817 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/438/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1818 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/378/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1819 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/268/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jemielnica
2018 1820 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/269/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica
2018 1821 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 808/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2018 1822 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 825/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2018 1823 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 827/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1824 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 828/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów
2018 1825 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 832/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
2018 1826 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/831/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok
2018 1827 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/32/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr LVIII/1125/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 r.
2018 1828 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/98/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/30/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału obszaru gmin- członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na sektory
2018 1829 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 1830 2018-06-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FB.I/2/2018 Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku; Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Prudniku dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Prudnickiego w roku 2018
2018 1831 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 1919/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 1832 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/411/18 Rady Gminy Branice z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 1833 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/208/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 1834 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/409/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno
2018 1835 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/293/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 1836 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Olszanka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1837 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/352/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 1838 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/361/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 1839 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.281.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ujazd
2018 1840 2018-06-25 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2018 1841 2018-06-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1 Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Ciasna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Ciasna przez Gminę Olesno zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Borki Wielki osiedle "Kierocie"
2018 1842 2018-06-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/18 Burmistrza Głubczyc z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2017 rok
2018 1843 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr L/345/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 1844 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/286/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1845 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/271/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 1846 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.254.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2018 1847 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.255.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2018 1848 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/251/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1849 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 831/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1850 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/1218/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 1851 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/319/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1852 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/829/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 1853 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/103/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1854 2018-06-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Przyłęk”
2018 1855 2018-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.43.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
2018 1856 2018-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.44.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
2018 1857 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/445/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Sejmiku Województwa Opolskiego
2018 1858 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/288/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1859 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/290/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu „Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych”
2018 1860 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/320/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 1861 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 612/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 1862 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/483/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice
2018 1863 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/484/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krapkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1864 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/492/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2018 1865 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/494/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Krapkowice
2018 1866 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/495/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 428 ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej do kategorii dróg gminnych
2018 1867 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/496/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice
2018 1868 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/497/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków określonych w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 r. na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców
2018 1869 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/787/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/636/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - „bonu wychowawczego”
2018 1870 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/240/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 1871 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.282.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1872 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/45/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „PROKADO” na rok 2018
2018 1873 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/286/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/217/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu
2018 1874 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/285/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2018 1875 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/212/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kamiennik oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli
2018 1876 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/365/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gmine Korfantów
2018 1877 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/422/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski
2018 1878 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/423/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim
2018 1879 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/405/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 1880 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/209/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Turawa
2018 1881 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/210/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Turawa w 2018 roku
2018 1882 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/211/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Turawa w 2018 roku
2018 1883 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/388/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Zawadzkie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 1884 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/389/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Zawadzkie, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1885 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/390/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Zawadzkie
2018 1886 2018-06-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Przylesie”
2018 1887 2018-06-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Boże Oko”
2018 1888 2018-06-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bażany”
2018 1889 2018-06-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lesisko”
2018 1890 2018-06-28 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.1.2018.77.XIII.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2018 1891 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/437/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2018 1892 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/440/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/304/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych II” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020
2018 1893 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/441/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2018 1894 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-339/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Baborów
2018 1895 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-340/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1896 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-341/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2018 1897 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-342/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Baborów
2018 1898 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-343/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych w Baborowie
2018 1899 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/211/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik
2018 1900 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/208/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. odnośnie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Turawa
2018 1902 2018-06-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 marca 2018 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2017 rok
2018 1903 2018-06-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 20 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu za 2017 r.
2018 1904 2018-06-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2018 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 15 czerwca 2018 r. Zarządu Związku Gmin "PROKADO" z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2017 rok w zł
2018 1901 2018-06-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OS.28.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania środków przez Gminę Zdzieszowice Gminie Krapkowice w formie dotacji celowej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zdzieszowice do żłobka na obszarze Gminy Krapkowice