Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Lipiec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1905 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/281/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 1906 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/287/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2018 r.
2018 1907 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2018 1908 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/284/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 1909 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/240/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Leśnica
2018 1910 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/241/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 1911 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/242/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2018 1912 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/272/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1913 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/276/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany
2018 1914 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/277/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Łubniany
2018 1915 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany
2018 1916 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/279/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany
2018 1917 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2018 1918 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów
2018 1919 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Murów
2018 1920 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1921 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Murów
2018 1922 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/790/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 1923 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/411/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1924 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/387/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
2018 1925 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/388/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka w Kałkowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Otmuchów oraz nadania mu statutu
2018 1926 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/338/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
2018 1927 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/339/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek
2018 1928 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/342/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2018 1929 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/266/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki
2018 1930 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2018 1931 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rudniki
2018 1932 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Rudniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1933 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Rudniki
2018 1934 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki
2018 1935 2018-07-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.49.2018 Burmistrza Gogolina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 1936 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/373/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału obszaru Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1937 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/378/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2018 1938 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/449/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/416/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Głuchołazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1939 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Głuchołazy
2018 1940 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/452/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Głuchołazy
2018 1941 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/453/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Głuchołazy
2018 1942 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/474/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego
2018 1943 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/313/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Kolonowskie liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Gminy Kolonowskie
2018 1944 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/316/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 1945 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/317/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkól podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1946 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/318/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2018 1947 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/319/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1948 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/273/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2018 1949 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/274/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany
2018 1950 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/275/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Masowie
2018 1951 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/341/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ozimek
2018 1952 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/415/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Paczków instrumentem płatniczym
2018 1953 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/417/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Paczków
2018 1954 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/418/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Paczków
2018 1955 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/419/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Paczków
2018 1956 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/420/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w związku z realizacją projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” obejmującego: 1.Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno, gm. Paczków; 2.Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza; 3.Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ulica Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida
2018 1957 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 303/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2018 1958 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 304/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 1959 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoroszyce
2018 1960 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/352/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
2018 1961 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/353/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1962 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/354/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2018 – 2022
2018 1963 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/358/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2018 1964 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/359/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 1965 2018-07-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007
2018 1966 2018-07-03 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.37.2018.564.HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany koncesji WCC dla przedsiębiorcy Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna
2018 1967 2018-07-05 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/2/2018 Wojewody Opolskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2018 1968 2018-07-05 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Nr PN-III.4131.1.56.2017.AB Wojewody Opolskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ozimku
2018 1969 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/439/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 1970 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/447/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 1971 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-337/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 rok
2018 1972 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2018 1973 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/349/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 1974 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII.241.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1975 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/215/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2018 1976 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.270.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży
2018 1977 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/359/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1978 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1979 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/486/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 1980 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/236/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1981 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/237/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica
2018 1982 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/238/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica
2018 1983 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/424/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1984 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/270/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 1985 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/390/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 1986 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/344/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1987 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/251/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1988 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/255/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2018 1989 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/256/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2018 1990 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 1991 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1992 2018-07-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 1993 2018-07-06 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/AFB/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego
2018 1994 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/370/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 1995 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/408/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 1996 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.324.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała
2018 1997 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/377/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2018 roku
2018 1998 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/447/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 1999 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/472/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 2000 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/320/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 2001 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/493/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach
2018 2002 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 829/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2003 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/413/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 2004 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/414/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2018 rok
2018 2005 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/300/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Skoroszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2006 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/301/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Skoroszyce
2018 2007 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Skoroszyce
2018 2008 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/399/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2018 2009 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/350/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2010 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/213/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
2018 2011 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.279.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
2018 2012 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/382/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2013 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/383/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice
2018 2014 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/384/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem na Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem oraz nadania nowego brzmienia statutowi tej instytucji
2018 2015 2018-07-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 417/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2016 2018-07-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 430/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2017 2018-07-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.22.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania Powiatu Kluczborskiego z zakresu edukacji publicznej
2018 2018 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/449/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich
2018 2019 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/329/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 2020 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/330/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 2021 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/287/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 2022 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2023 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/400/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy „Dworcowa"
2018 2024 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/401/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy „Leśna"
2018 2025 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/402/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze publicznej we wsi Kostów nazwy „Główna”
2018 2026 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/403/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy „Wspólna"
2018 2027 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/404/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy „Sportowa"
2018 2028 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/410/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 2029 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.249.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 2030 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.250.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2018 2031 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/317/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 2032 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.217.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Domaszowice
2018 2033 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.218.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Domaszowice
2018 2034 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.269.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2035 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/497/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2036 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/503/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2018 2037 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/509/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Kluczbork, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2038 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/512/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2018 2039 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/513/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork
2018 2040 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/333/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubsza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2041 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubsza
2018 2042 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/335/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych oczyszczalni
2018 2043 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/336/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/324/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
2018 2044 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/294/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 2045 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/297/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice
2018 2046 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/1224/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2018 2047 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/1226/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania placowi nazwy 25-lecia Elektrowni Opole
2018 2048 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/1227/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2018 2049 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/235/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 2050 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/238/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych gminy Pawłowiczki, oraz określenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy
2018 2051 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/839/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 2052 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/840/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2018 2053 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 2054 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Walce z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2018 2055 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Walce z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Walce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2056 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/290/2018 Rady Gminy Walce z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Walce maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2057 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Walce z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce
2018 2058 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Walce z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr V/24/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2059 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/294/2018 Rady Gminy Walce z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 2060 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/312/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 2061 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne
2018 2062 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/314/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
2018 2063 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/319/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Wołczyn
2018 2064 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/320/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn
2018 2065 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 2066 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2018 2067 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
2018 2068 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg publicznych gminnych na terenie gminy Zdzieszowice
2018 2069 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia
2018 2070 2018-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.2.4.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVI/288/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielenia obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 2071 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/327/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 2072 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/295/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok
2018 2073 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/407/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2074 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.257.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 2075 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/371/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 2076 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.224.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 2077 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr L/413/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2078 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/507/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 2079 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/427/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 3 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2080 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/330/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 2081 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/296/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018.
2018 2082 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/1220/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 2083 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/231/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2018 2084 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 295/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 2085 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 302/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2019
2018 2086 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/834/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 2087 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 218/XXXV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 2088 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2089 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 2090 2018-07-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.41.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2018 2091 2018-07-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OŚ 3/18 Wójta Gminy Turawa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad spółkami wodnymi
2018 2092 2018-07-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Ewangelicko – Augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Olesno
2018 2093 2018-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2017 roku
2018 2094 2018-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2017 rok
2018 2095 2018-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2017 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2018 2096 2018-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2017 r.
2018 2097 2018-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2017 rok
2018 2098 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/588/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 2099 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/590/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2100 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/591/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brzeg
2018 2101 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/592/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg.
2018 2102 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/594/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzeg na lata 2018-2023
2018 2103 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/295/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Dąbrowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2104 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/296/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2105 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/301/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 2106 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/394/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2107 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2018 2108 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/397/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2019 rok
2018 2109 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/398/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Głubczyce
2018 2110 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/399/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Głubczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2111 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/404/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2018 2112 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/259/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2113 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/263/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie
2018 2114 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/265/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lasowice Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2115 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/266/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2018 2116 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/340/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ozimek
2018 2117 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez gminę Popielów, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz warunków zwolnienia z opłat
2018 2118 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Popielów
2018 2119 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.
2018 2120 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/297/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 2121 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/298/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.
2018 2122 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/302/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzeleczki
2018 2123 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/269/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 2124 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/273/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice”
2018 2125 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/274/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2018 2126 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/275/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali ich najemcom lub dzierżawcom
2018 2127 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/276/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice
2018 2128 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/277/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tułowice
2018 2129 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/279/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach
2018 2130 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.286.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 2131 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.288.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilków
2018 2132 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.289.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilków
2018 2133 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.292.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilkowie
2018 2134 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/317/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
2018 2135 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/369/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski
2018 2136 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/370/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 2137 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.317.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 2138 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.320.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała
2018 2139 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.321.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała
2018 2140 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.322.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2018 2141 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/442/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin
2018 2142 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/443/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2143 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/298/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy i powierzonych funkcji, wysokość i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, a także podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2018 2144 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/324/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstwa od zakazu ich spożywania
2018 2145 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/325/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2146 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/326/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 2147 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/330/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 2148 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/108/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018
2018 2149 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/110/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 27 czerwca 2018 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu zmieniająca Uchwałę Nr LIX/93/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2018 2150 2018-07-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 411/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Zawadzkiem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 2151 2018-07-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 457/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2152 2018-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2017 rok
2018 2153 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/36/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr LI/466/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2018 2154 2018-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.57.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/226/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego (Regulaminu)
2018 2155 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/300/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/282/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.
2018 2156 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/561/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Kłodnica
2018 2157 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1246/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu
2018 2158 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/369/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 2159 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/370/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Prószków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2160 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/371/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Prószków
2018 2161 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/375/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza
2018 2162 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/376/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowości Górki
2018 2163 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/377/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Górki
2018 2164 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/378/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki
2018 2165 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/379/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 2166 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI.285.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2167 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/360/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 2168 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/361/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 2169 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/566/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2018 2170 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/567/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2018 2171 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1232/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 2172 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1233/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2018 2173 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1235/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2018 2174 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2018 2175 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1242/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Opola, zasad usytuowania w Opolu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach, obiektach lub na określonym obszarze miasta
2018 2176 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1259/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 2177 2018-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.73.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/318/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2018 2178 2018-07-18 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu nyskiego
2018 2179 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/799/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 2180 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/800/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2181 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/801/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2018 2182 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/803/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2183 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/806/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy”
2018 2184 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/807/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy"
2018 2185 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/808/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka”
2018 2186 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/821/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 2187 2018-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.61.2018.AP Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLV/291/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bierawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2188 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/355/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 2189 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/361/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Prudnickiego
2018 2190 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/504/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogacica
2018 2191 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2018 2192 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/843/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 2193 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 2194 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 54/I/2018 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniajaca Uchwałę Nr 52/I/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Związku Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI” na rok 2018
2018 2195 2018-07-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.363.2018 Wójta Gminy Lubrza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 r.
2018 2196 2018-07-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2018 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2017
2018 2197 2018-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/291/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 2198 2018-07-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 383/18 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2018 2199 2018-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OŚ 1/18 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad spółkami wodnymi
2018 2200 2018-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.041.4.2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie współfinansowania zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 1832 O biegnącej wzdłuż Cementowni Górażdże”
2018 2201 2018-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2018 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2018 2202 2018-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.35.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza
2018 2203 2018-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.40.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Rozwadza
2018 2204 2018-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.52.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI.254.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2018 2205 2018-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.53.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI.255.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2018 2206 2018-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/842/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 2207 2018-07-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 318/2018 Wójta Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 rok samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia i przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2017 rok
2018 2208 2018-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.84.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/594/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzeg na lata 2018-2023
2018 2209 2018-07-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2017 rok
2018 2210 2018-07-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżety Gminy Olszanka za 2017 rok
2018 2211 2018-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/380/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
2018 2212 2018-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/381/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2213 2018-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/382/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 2214 2018-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/383/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Grodków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2215 2018-07-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Radłów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Radłów za rok 2017
2018 2216 2018-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/435/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 2217 2018-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 2218 2018-07-25 ANEKS Aneks Nr 32 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 11 lipca 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 2219 2018-07-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 24 lipca 2018 r. Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2220 2018-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.57.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/317/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
2018 2221 2018-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.77.2018.AB Wojewody Opolskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/275/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Masowie
2018 2222 2018-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/214/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 2223 2018-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/216/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek
2018 2224 2018-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/217/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
2018 2225 2018-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/414/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 2226 2018-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/421/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno
2018 2227 2018-07-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
2018 2228 2018-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1247/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
2018 2229 2018-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/195/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018.
2018 2230 2018-07-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą VIII Wojewódzki Plener - Trzeźwy Umysł
2018 2231 2018-07-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2017 rok
2018 2232 2018-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/445/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
2018 2233 2018-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/341/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 2234 2018-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/797/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 2235 2018-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/297/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/269/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2236 2018-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/423/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 2237 2018-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/425/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2019 rok