Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Sierpień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2238 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/413/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2239 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/414/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki
2018 2240 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/446/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2241 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.272.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2242 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/361/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2243 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/365/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów Opolski
2018 2244 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/368/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski nr XLVI/358/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2018 2245 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/369/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2018 2246 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/370/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tarnów Opolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2247 2018-08-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Oś 4/18 Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia nr 2/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zawartego z Gminą Komprachcice w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spólkami wodnymi
2018 2248 2018-08-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Przyłęk”
2018 2249 2018-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.51.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLV/285/2018 Rady Gminy Bierawa z 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2018 2250 2018-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.55.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały XLIII/493/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w regionie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach
2018 2251 2018-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 31 lipca 2018 r. wsprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/238/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica
2018 2252 2018-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/416/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 2253 2018-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/422/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 2254 2018-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 1994/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 2255 2018-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 1959/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 2256 2018-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 1972/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 2257 2018-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 2004/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 2258 2018-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/430/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2259 2018-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/432/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lewin Brzeski
2018 2260 2018-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/433/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lewin Brzeski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2261 2018-08-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zawadzkiego; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Lasowice Wielkie zadania publicznego w zakresie zorganizowania nauki religii uczniów/wychowanków wyznania ewangelicko-augsburskiego zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie i uczęszczających do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2018 2262 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/302/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 2263 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/307/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 2264 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 2026/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 2265 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/297/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - obiektów sportowych
2018 2266 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/299/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 2267 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/365/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 2268 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/366/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pakosławice Nr XXXVI/356/18 z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pakosławice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2269 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/405/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 2270 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/408/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/320/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych
2018 2271 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Strzelce Opolskie
2018 2272 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Strzelce Opolskie
2018 2273 2018-08-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.29.2018 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Strzeleczki wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 2274 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/292/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 2275 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/360/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Prudnickiego, których dane są przekazywane do rejestru
2018 2276 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/420/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Strzeleckiego, którego dane są przekazywane do rejestru
2018 2277 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/381/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Korfantów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2278 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/382/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Korfantów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2279 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/383/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Korfantów
2018 2280 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/384/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/16 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2018 2281 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/409/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
2018 2282 2018-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 2283 2018-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/378/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 2284 2018-08-09 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Branice prowadzenia zadania publicznego z zakresu budowy chodnika w miejscowości Wysoka
2018 2285 2018-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/414/18 Rady Gminy Branice z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 2286 2018-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/416/18 Rady Gminy Branice z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2018 2287 2018-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/384/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2018 roku
2018 2288 2018-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/310/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/278/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łambinowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2289 2018-08-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 166/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia cennika opłat na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich
2018 2290 2018-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/379/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 2291 2018-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 2292 2018-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/303/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 2293 2018-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/288/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/272/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2294 2018-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.62.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LI/504/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogacica
2018 2295 2018-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.64.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr LXVI/1246/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście VIIb – Piast” w Opolu
2018 2296 2018-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.65.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr LXVI/1247/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
2018 2297 2018-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/514/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 2298 2018-08-16 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GIK.6620.1.102.2017.IA Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018 2299 2018-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-353/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI-188/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2018 2300 2018-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 2301 2018-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2302 2018-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/367/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zdzieszowice
2018 2303 2018-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/370/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2018-2021"
2018 2304 2018-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/371/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu"
2018 2305 2018-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/372/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 2306 2018-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-352/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2307 2018-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-355/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2308 2018-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/219/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 2309 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/340/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLI/329/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.
2018 2310 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/324/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 2311 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 833/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2312 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 840/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2018 2313 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 841/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2018 2314 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 2315 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 846/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
2018 2316 2018-08-22 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.24.2018.21272.V.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Elektrociepłownia Milicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
2018 2317 2018-08-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału powiatu opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2318 2018-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 848/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2319 2018-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/365/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów Opolski
2018 2320 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.250.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2018 2321 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.251.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach Zespołu Szkół Gminy Izbicko
2018 2322 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.252.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2323 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/250/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2018 2324 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/251/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leśnica
2018 2325 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/252/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Leśnica zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2326 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/254/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2327 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/435/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2328 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/430/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2019 rok
2018 2329 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/431/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2330 2018-08-27 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.17.2018.564.XIV.MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2018 2331 2018-08-27 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.23.2018.4595.XII.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła DUON Praszka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Praszce
2018 2332 2018-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/201/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2333 2018-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/201/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2334 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica
2018 2335 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/274/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2336 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/276/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Jemielnica
2018 2337 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/277/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2338 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/279/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jemielnica
2018 2339 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/502/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2340 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/427/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 2341 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/348/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/303/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ozimek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2342 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/349/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/304/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ozimek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2343 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/350/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2344 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.287.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 2345 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.288.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.252.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2346 2018-08-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 3/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2018 2347 2018-08-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.99.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVI/384/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2018 roku
2018 2348 2018-08-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.100.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII-355/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2349 2018-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 641/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 2350 2018-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.249.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2351 2018-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/280/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 2352 2018-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/249/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2353 2018-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.290.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2354 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/503/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2355 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/504/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2018 2356 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/505/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2357 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2358 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/253/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2018 - 2022
2018 2359 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/402/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie
2018 2360 2018-08-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 139 Burmistrza Gminy Baborów; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2018 roku XVIII Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Baborów