Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Styczeń 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2019 2 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2019 3 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 4 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2019 rok
2019 5 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.
2019 6 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III.13.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 7 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2019 8 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III.11.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 9 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 10 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2019 11 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 12 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2019 13 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 14 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Otmuchów"
2019 15 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/38/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 16 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2019 17 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/66/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 18 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/67/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki
2019 19 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/69/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/1190/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START 2” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych
2019 20 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/72/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Opolu
2019 21 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/73/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 22 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 23 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 24 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 25 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2019 26 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
2019 27 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2019 28 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2019 rok
2019 29 2019-01-03 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 537/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Gminy Dobrzeń Wielki na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2017 r., nr PN.III.4131.1.16.2017.AR, w przedmiocie zmiany nazw ulic
2019 30 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2019 rok
2019 31 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/42/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2019 - 2022”
2019 32 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/49/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2019 33 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 34 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.31.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu
2019 35 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2019 36 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.10.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 37 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.12.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2019 38 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów
2019 39 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce
2019 40 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.9.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 41 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2019 42 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę Nr XLVIII/558/2009 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od opłaty od posiadania psów
2019 43 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Łambinowice oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Łambinowice oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 44 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
2019 45 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 46 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego.
2019 47 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2019 48 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
2019 49 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 50 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 51 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 52 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 53 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.
2019 54 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2019 55 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/18 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2019 rok
2019 56 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
2019 57 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 58 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2019 59 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2019 60 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 61 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2019 62 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 63 2019-01-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2019 64 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 65 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 66 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 67 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 68 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 69 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 70 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 71 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 72 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 73 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 74 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 75 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego
2019 76 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A. Brodzińskiego
2019 77 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 78 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 79 2019-01-07 ANEKS Aneks Nr 1 Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; Wojewody Opolskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. do Porozumienia nr OUW/OK-1/15 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu zadań Wojewody Opolskiego – organu egzekucyjnego w egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających bezpośrednio z przepisów prawa, polegających na egzekucji obowiązku poddania szczepieniom ochronnym
2019 80 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr II/27/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2019 r.
2019 81 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 82 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki.
2019 83 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Biała
2019 84 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.33.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 85 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Białej
2019 86 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiacych mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XXI/161/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
2019 87 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2019 88 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 89 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
2019 90 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2019 91 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2019 92 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2019 93 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru klubów i żłobków dziecięcych
2019 94 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2019 95 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 96 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Olszanka; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonanie projektu budowlano–wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 462 w m. Pogorzela"
2019 97 2019-01-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.3.2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2019 98 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głuchołaz; Burmistrza Nysy; Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków współpracy w ramach realizacji wspólnego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Nysie w obszarze aglomeracji Nysa
2019 99 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2019 100 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2019 101 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork Niepublicznym Żłobkom: Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” w Kluczborku, „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej, „ Pod jabłonką” w Gotartowie na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Wołczyn na rok 2019
2019 102 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr II/29/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzeskiego w 2019 roku
2019 103 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/18/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka
2019 104 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/398/2018 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2019 105 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis
2019 106 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 107 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2019 108 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Szkolnej 23 w Kamionku
2019 109 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
2019 110 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Gogolin
2019 111 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Głogówek
2019 112 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III.11.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 113 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2019 114 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski
2019 115 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 116 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2019 117 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2019 118 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
2019 119 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 120 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik
2019 121 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2019 122 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2019 123 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok
2019 124 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 125 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerczów
2019 126 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świerczów
2019 127 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2019 128 2019-01-09 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2018 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 R.
2019 129 2019-01-09 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2018 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 R.
2019 130 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2019 131 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2019 132 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2019 133 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 134 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2019 135 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2019 136 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/17/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2019 137 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2019 rok
2019 138 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2019 139 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2019 140 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r.
2019 141 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
2019 142 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w statutach Sołectw Gminy Lasowice Wielkie
2019 143 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Leśnica
2019 144 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 145 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2019 146 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubsza , zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza w przysiółkach i osadach przy drogach niepublicznych, na których nie  funkcjonuje transport środkami komunikacji publicznej, od miejsca zamieszkania ucznia do najbliższego przystanku autobusowego na drodze publicznej
2019 147 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2019 148 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2019 149 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2019 150 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Polska Cerekiew przysługuje dieta
2019 151 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem ”Posiłek w szkole i w domu”
2019 152 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „ posiłek w domu i w szkole”
2019 153 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2019 rok
2019 154 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2019 155 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie
2019 156 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 157 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 158 2019-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Miasta Rybnika z zakresu edukacji publicznej
2019 159 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.189.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lubsza nr II/17/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubsza, zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza w przysiółkach i osadach przy drogach niepublicznych, na których nie funkcjonuje transport środkami komunikacji publicznej, od miejsca zamieszkania ucznia do najbliższego przystanku autobusowego na drodze publicznej
2019 160 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.192.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/6/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2019 161 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku
2019 162 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego
2019 163 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice
2019 164 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba
2019 165 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice
2019 166 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/37/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik
2019 167 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie
2019 168 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/39/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze
2019 169 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2019 rok
2019 170 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 171 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 172 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Adamowice
2019 173 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Błotnica Strzelecka
2019 174 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzezina
2019 175 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziewkowice
2019 176 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Farska Kolonia
2019 177 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko
2019 178 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jędrynie
2019 179 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kadłub-Piec
2019 180 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kadłub-Wieś
2019 181 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kalinowice
2019 182 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kalinów
2019 183 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ligota Dolna
2019 184 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ligota Górna
2019 185 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokre Łany
2019 186 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niwki
2019 187 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś
2019 188 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiek
2019 189 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płużnica Wielka
2019 190 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rozmierka
2019 191 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rozmierz
2019 192 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rożniątów
2019 193 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sucha
2019 194 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Suche Łany
2019 195 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szczepanek
2019 196 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szymiszów-Osiedle
2019 197 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szymiszów-Wieś
2019 198 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Warmątowice
2019 199 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok
2019 200 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 201 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyznawania stypendiów Starosty Kluczborskiego dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski
2019 202 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2019 203 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/18 Rady Gminy Branice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 204 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok
2019 205 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2019 206 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 207 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2019 208 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2019 209 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 210 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 211 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 212 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.17.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 213 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.18.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Komprachcice niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 214 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok
2019 215 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2019 216 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 217 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2019 218 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Olesna
2019 219 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Olesno
2019 220 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2019 221 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 222 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2019 223 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2019
2019 224 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 225 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 rok
2019 226 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2019 227 2019-01-14 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2019 228 2019-01-14 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.39.2018.2019.23.XV.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z.o.o. z siedzibą w Zawadzkiem
2019 229 2019-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2019 230 2019-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Burmistrza Głubczyc; Burmistrza Kietrza z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głubczyce od Gminy Kietrz zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu na trasie z miejscowości Głubczyce do Specjalistycznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Mały Książe Kędzierzyn Koźle ul. Piastowska 19
2019 231 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/26/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019
2019 232 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/30/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2019 233 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 79/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2019 234 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 89/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2019 235 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 100/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2019 236 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 rok
2019 237 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2019 rok
2019 238 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2019 239 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 240 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2019 241 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2019 242 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2019 243 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019
2019 244 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2019 rok
2019 245 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 246 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
2019 247 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2019 248 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 249 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok
2019 250 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2019 251 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pokój na rok 2018
2019 252 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2019
2019 253 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2019 254 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 255 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2019 256 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019
2019 257 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-2
2019 258 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 259 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok
2019 260 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2019 261 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2019 262 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 263 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 264 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2019 rok
2019 265 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok
2019 266 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2019 267 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2019 268 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 269 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2019 270 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2019
2019 271 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 272 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2019 273 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2019 274 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok
2019 275 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2019 - 2024
2019 276 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2019 277 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 278 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 1/1/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Rady Gminy Świerczów nr II/14/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2019 279 2019-01-16 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu Brzeskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2019 280 2019-01-16 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/19 Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2019 281 2019-01-17 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/ASF/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu prudnickiego
2019 282 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 283 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie
2019 284 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2019 285 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2019 286 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 287 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2019 288 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/76/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIIa” w Opolu
2019 289 2019-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.74.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVI/523/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce
2019 290 2019-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.85.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LXIII/880/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, część wsi Rudziczka i część wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
2019 291 2019-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.88.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz
2019 292 2019-01-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 293 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2019 294 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019
2019 295 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 296 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 297 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok
2019 298 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
2019 299 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 300 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019
2019 301 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2019 302 2019-01-21 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 stycznia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turawa przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.
2019 303 2019-01-21 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu
2019 304 2019-01-21 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu brzeskiego
2019 305 2019-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2019
2019 306 2019-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.20.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 9 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 307 2019-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 308 2019-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019
2019 309 2019-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.032.1.9.2019 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków przez Gminę Zdzieszowice Gminie Krapkowice w formie dotacji celowej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zdzieszowice do żłobka na obszarze Gminy Krapkowice
2019 310 2019-01-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.11.2019 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 311 2019-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Byczyny; Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork Niepublicznym Żłobkom: Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” w Kluczborku, „Pod jabłonką” w Gotartowie na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Byczyna na rok 2019
2019 312 2019-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego
2019 313 2019-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 106/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2019 314 2019-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego
2019 315 2019-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2019 316 2019-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Nysa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 317 2019-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/126/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019
2019 318 2019-01-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.1.2019 Starosty Oleskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich w 2019 roku
2019 319 2019-01-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.2.2019 Starosty Oleskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka Domu Dziecka w Sowczycach w 2019 roku
2019 320 2019-01-23 INFORMACJA Informacja Nr GK.6641.3.40.2018 Starosty Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla miasta Gogolina
2019 321 2019-01-23 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ
2019 322 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 323 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogacica
2019 324 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/58/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaple Stare
2019 325 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gotartów
2019 326 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywizna
2019 327 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/70/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smardy Dolne
2019 328 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/72/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Unieszów
2019 329 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V.19.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 330 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 34/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 331 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bruny
2019 332 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 3/6/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr III/10/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany
2019 333 2019-01-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Głubczyckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2019 roku
2019 334 2019-01-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Prudnickiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2019 r.
2019 335 2019-01-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2019 Starosty Strzeleckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2019 roku
2019 336 2019-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.89.2018.MK.MW Wojewody Opolskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej
2019 337 2019-01-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Opolskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2018
2019 338 2019-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2019 339 2019-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 30/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów
2019 340 2019-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych niektórych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Olesno w latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023
2019 341 2019-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/18/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Ozimek
2019 342 2019-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/IV/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie rezygnacji z ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Praszka
2019 343 2019-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Ganie
2019 344 2019-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/01/2019 Starosty Namysłowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim
2019 345 2019-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/01/2019 Starosty Namysłowskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej w Powiecie Namysłowskim
2019 346 2019-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Prudnickiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2019 r.
2019 347 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bażany
2019 348 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bąków
2019 349 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biadacz
2019 350 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogacka Szklarnia
2019 351 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogdańczowice
2019 352 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borkowice
2019 353 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasków
2019 354 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/62/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kujakowice Dolne
2019 355 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/63/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kujakowice Górne
2019 356 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuniów
2019 357 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Dolna
2019 358 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/66/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Górna i Zamecka
2019 359 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łowkowice
2019 360 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Maciejów
2019 361 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/69/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Bogacica
2019 362 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/71/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smardy Górne
2019 363 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/73/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabiniec
2019 364 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
2019 365 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn
2019 366 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wołczyn
2019 367 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brynica
2019 368 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brzezinki
2019 369 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Duczów Wielki i Mały
2019 370 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gierałcice
2019 371 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Komorzno
2019 372 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krzywiczyny
2019 373 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska
2019 374 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Markotów Mały
2019 375 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Markotów Duży
2019 376 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rożnów
2019 377 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Skałągi
2019 378 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szum
2019 379 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szymonków
2019 380 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Świniary Małe
2019 381 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Świniary Wielkie
2019 382 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wąsice
2019 383 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wierzchy
2019 384 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wierzbica Dolna
2019 385 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/58/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wierzbica Górna
2019 386 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie
2019 387 2019-01-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.13.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Walce wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2019 388 2019-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 389 2019-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2019 390 2019-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 391 2019-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 119/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 392 2019-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 131/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 393 2019-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 394 2019-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+
2019 395 2019-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem prowadzonego przez Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w 2019 roku
2019 396 2019-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.3.2019 Starosty Oleskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.120.1.2019 Starosty Oleskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku dotyczącego ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich w 2019 roku
2019 397 2019-01-30 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 21 stycznia 2019 r. do porozumienia nr 7/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2019 398 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 399 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 400 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 401 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 402 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Turawa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Turawa do realizacji zadanie pod nazwą: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1705 O na odcinku DK 45 (Zawada) – Turawa (ul. Harcerska)”
2019 403 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SM.3222.1.2019.AM Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2019 404 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2019 405 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.2.2019 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2019
2019 406 2019-01-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr KRZ. 5511.1.2019 Starosty Oleskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2018 roku
2019 407 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
2019 408 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki
2019 409 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy
2019 410 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy
2019 411 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 412 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 413 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 414 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 415 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/IV/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 416 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłaty diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej
2019 417 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wlasności tych gruntów
2019 418 2019-01-31 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 29 stycznia 2019 r. do porozumienia międzygminnego nr OS.032.1.15.2019 w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 419 2019-01-31 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.15.2019 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 420 2019-01-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.