Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Listopad 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3350 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 3351 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/156/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok.
2019 3352 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/163/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Brzegu
2019 3353 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/231/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 3354 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/147/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 3355 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/89/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3356 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/91/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 3357 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/348/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
2019 3358 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/350/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Folkowa
2019 3359 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/351/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Cynkowa
2019 3360 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/359/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2019 3361 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/362/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2019 3362 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/251/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2019 3363 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/260/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik
2019 3364 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/261/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Prudnik oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Prudnik
2019 3365 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 65/IX/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 3366 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 3367 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r.
2019 3368 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3369 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/69/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 3370 2019-11-04 ANEKS Aneks Nr 5 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 30 października 2019 r. do Porozumienia z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Dyrektorowi OOW NFZ przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne
2019 3371 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2020 r.
2019 3372 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie
2019 3373 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2019 3374 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.83.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 3375 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.84.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
2019 3376 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.85.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3377 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.87.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3378 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/69/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica
2019 3379 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 3380 2019-11-05 Postanowienie Postanowienie Nr 783/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 3381 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
2019 3382 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
2019 3383 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2019 3384 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/145/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 3385 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lipowej
2019 3386 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 3387 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3388 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.89.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3389 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2019 3390 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3391 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 3392 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2019 3393 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3394 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany
2019 3395 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2019 3396 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/80/2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2019-2023
2019 3397 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3398 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3399 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/90/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 3400 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2020 rok
2019 3401 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości od 2020 roku
2019 3402 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3403 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3404 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/123/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3405 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/124/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3406 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3407 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/126/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3408 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/127/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3409 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2019 3410 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich
2019 3411 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olszanka.
2019 3412 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/344/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 3413 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis
2019 3414 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3415 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 3416 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3417 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020-2021
2019 3418 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/138/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
2019 3419 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3420 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 3421 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Wołczyn
2019 3422 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 października 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3423 2019-11-06 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2019 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 R.
2019 3424 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/88/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2020 r.
2019 3425 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR VIII/80/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 września 2019 r.
2019 3426 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/81/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok
2019 3427 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/82/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 3428 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/115/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”
2019 3429 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/122/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 3430 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/123/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2019 3431 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna.
2019 3432 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2019 3433 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.67.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Domaszowice
2019 3434 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.70.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 3435 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice na 2020 rok
2019 3436 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/166/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie podatku od posiadania psów
2019 3437 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/167/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3438 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/168/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2020 rok
2019 3439 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.86.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3440 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/82/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok
2019 3441 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2019 3442 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3443 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2020
2019 3444 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 3445 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 3446 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Ozimek
2019 3447 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/85/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3448 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/90/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 3449 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/250/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 3450 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 3451 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2019 3452 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2019 3453 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3454 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/87/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3455 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Reńska Wieś, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 3456 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi
2019 3457 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi
2019 3458 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Reńska Wieś uprawnienia do ustalania opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi
2019 3459 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 3460 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2020 rok.
2019 3461 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2019 3462 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/146/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3463 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/152/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelce Opolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3464 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/157/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie
2019 3465 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3466 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie gminy TUŁOWICE
2019 3467 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach
2019 3468 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu
2019 3469 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/112/2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Walce”
2019 3470 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 3471 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/103/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2019 3472 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/95/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019
2019 3473 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok
2019 3474 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 3475 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/112/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2019 rok
2019 3476 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/114/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baborów na lata 2019 - 2022
2019 3477 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/114/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Byczyna
2019 3478 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/115/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 3479 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień.
2019 3480 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Niepodległości w mieście Głogówek
2019 3481 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/158/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; OŚ PRIORYTETOWA V; Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; DZIAŁANIE 5.5 Ochrona powietrza
2019 3482 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 3483 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 3484 2019-11-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2019 Wójta Gminy Lubsza z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2018
2019 3485 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/247/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Nysa
2019 3486 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/251/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/792/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 3487 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/252/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3488 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/253/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 3489 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/120/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.
2019 3490 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019.
2019 3491 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3492 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 3493 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 3494 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/84/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 3495 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/147/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 3496 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/150/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020 – 2023”
2019 3497 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/55/19 Rady Gminy Turawa z dnia 31 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Kotórz Mały
2019 3498 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/58/19 Rady Gminy Turawa z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Turawa
2019 3499 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
2019 3500 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3501 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 3502 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3503 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cisek
2019 3504 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r.
2019 3505 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2019 3506 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 3507 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3508 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.73.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 3509 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/158/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3510 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/160/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice
2019 3511 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3512 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 3513 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/245/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
2019 3514 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/256/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej
2019 3515 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/257/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska
2019 3516 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/89/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 3517 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/88/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 3518 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 3519 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 3520 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 3521 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 3522 2019-11-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.44.2019 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 3523 2019-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/101/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 3524 2019-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 146/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
2019 3525 2019-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/263/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 3526 2019-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 3527 2019-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/59/19 Rady Gminy Turawa z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 3528 2019-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 3529 2019-11-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 30 października 2019 r. w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 3530 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 583/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 3531 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 587/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 3532 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/141/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w  budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 3533 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.76.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 6 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 3534 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 3535 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
2019 3536 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.57.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3537 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.68.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.57.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3538 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020 rok
2019 3539 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/250/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nysa w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 3540 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok
2019 3541 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/48/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3542 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/49/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice
2019 3543 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zębowice na lata 2019-2024
2019 3544 2019-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.90.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Głogówek w obrębie Oracze Wielkie
2019 3545 2019-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.94.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie gminy TUŁOWICE
2019 3546 2019-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.91.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3547 2019-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/133/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 3548 2019-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3549 2019-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Walce z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 3550 2019-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.66.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 8 listopada 2019 r. o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 3551 2019-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.81.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/145/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biskupów
2019 3552 2019-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.82.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/146/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach
2019 3553 2019-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.84.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XI/125/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach
2019 3554 2019-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.86.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/77/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice
2019 3555 2019-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.87.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/76/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów.
2019 3556 2019-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.92.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 482/1, 482/2, 482/3, 481 obręb Stary Paczków, 78/13 obręb Unikowice, 1157/4 obręb Paczków
2019 3557 2019-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.93.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/78/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice
2019 3558 2019-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3559 2019-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/100/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 3560 2019-11-20 ANEKS Aneks Nr 6 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 19 listopada 2019 r. do Porozumienia z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Dyrektorowi OOW NFZ przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne
2019 3561 2019-11-20 Postanowienie Postanowienie Nr 783/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza
2019 3562 2019-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/151/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2019 3563 2019-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/266/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów
2019 3564 2019-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/354/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Partyzancka I” w Opolu
2019 3565 2019-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/355/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice IV” w Opolu
2019 3566 2019-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Walcach
2019 3567 2019-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LXX/21/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 3568 2019-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LXX/22/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/63/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2019 3569 2019-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LXX/23/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3570 2019-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LXX/24/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/61/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3571 2019-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LXX/25/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 18 listopada 2019 r. uchylająca Uchwałę Nr LII/60/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 3572 2019-11-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Cicha Dolina”
2019 3573 2019-11-22 Postanowienie Postanowienie Nr IN.I.743.94.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 12 listopada 2019 r., znak IN.I.743.94.2019.AB, dotyczącym stwierdzenia w części nieważności uchwały nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki-GPZ Tułowice na terenie Gminy Tułowice