Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Luty 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 421 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego
2019 422 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 423 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr III/40/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2019 424 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr III/41/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
2019 425 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice
2019 426 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec
2019 427 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Oracze
2019 428 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Winiary
2019 429 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno
2019 430 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz
2019 431 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień
2019 432 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice
2019 433 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów
2019 434 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice
2019 435 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/58/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa
2019 436 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/59/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada
2019 437 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/62/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2019 438 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/80/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Bażany
2019 439 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/81/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2019 440 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/88/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z  budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
2019 441 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Lubsza
2019 442 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 443 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Skarbimierz
2019 444 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz
2019 445 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2019 446 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/19 Rady Gminy Turawa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Turawa
2019 447 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
2019 448 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 449 2019-02-01 INFORMACJA Informacja Nr 1/18 Burmistrza Głubczyc z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Głubczyce
2019 450 2019-02-01 Postanowienie Postanowienie Nr 14/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 451 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/74/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 452 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/75/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 453 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2019 454 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym.
2019 455 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
2019 456 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
2019 457 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów inwestycji służących zaopatrzeniu w wodę
2019 458 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Leśnica
2019 459 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2019 460 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany
2019 461 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 462 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2019 463 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 464 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza
2019 465 2019-02-04 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4210.52.7.2018.2019.9078.XII.MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania dot. zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie k/Ozimka
2019 466 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich
2019 467 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/55/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/36/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku
2019 468 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/56/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego przysługują diety
2019 469 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 470 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 471 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chróścinie
2019 472 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2019
2019 473 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 474 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 475 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/37/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2019 476 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/38/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 477 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/39/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 478 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/42/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2019 479 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania
2019 480 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Prószków zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 481 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowości Tarnów Opolski
2019 482 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Słonecznej w miejscowości Tarnów Opolski
2019 483 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 484 2019-02-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2018 r.
2019 485 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 486 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2019
2019 487 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 488 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich
2019 489 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 490 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2019
2019 491 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/90/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i rozchodów
2019 492 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 493 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 494 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 495 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 496 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku"
2019 497 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 498 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 499 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
2019 500 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/19 Rady Gminy Turawa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 501 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 502 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 62/I/2019 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" na rok 2019
2019 503 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.90.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa, Gmina Głogówek
2019 504 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.91.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827
2019 505 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.92.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2019 506 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.93.2018.ŁW Wojewody Opolskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2019 507 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.4.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego
2019 508 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 509 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 510 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/59/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/358/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 511 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat rocznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Głubczyce zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 512 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2019 513 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2019 514 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Gadzowice do kategorii publicznych dróg gminnych
2019 515 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 516 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 517 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/87/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce
2019 518 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich
2019 519 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski
2019 520 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 521 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski
2019 522 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/50/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Gorzów Śląski
2019 523 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
2019 524 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
2019 525 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/75/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Opolu
2019 526 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/83/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 527 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/88/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2019 528 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/89/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Opola
2019 529 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/90/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Opole
2019 530 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś
2019 531 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023
2019 532 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 -2023
2019 533 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi
2019 534 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Reńskiej Wsi oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 535 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 536 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 537 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 538 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 539 2019-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.5.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A. Brodzińskiego
2019 540 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bernacice
2019 541 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bernacice Górne
2019 542 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Biernatów
2019 543 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bogdanowice
2019 544 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Braciszów
2019 545 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Chomiąża
2019 546 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Chróstno
2019 547 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Ciermięcice
2019 548 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Debrzyca
2019 549 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Dobieszów
2019 550 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/51/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Gadzowice
2019 551 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Głubczyce-Sady
2019 552 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Gołuszowice
2019 553 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/54/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Grobniki
2019 554 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/55/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kietlice
2019 555 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/56/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Klisino
2019 556 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/57/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Krasne Pole
2019 557 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/58/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Królowe
2019 558 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/59/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Krzyżowice
2019 559 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/60/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kwiatoniów
2019 560 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/61/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Lenarcice
2019 561 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/62/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Lisięcice
2019 562 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/63/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Lwowiany
2019 563 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/64/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Mokre
2019 564 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/65/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Mokre-Kolonia
2019 565 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/66/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Wieś Głubczycka
2019 566 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/67/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Gołuszowice
2019 567 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/68/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Sady
2019 568 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/69/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Rożnów
2019 569 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/70/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Opawica
2019 570 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/71/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Pielgrzymów
2019 571 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/72/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Pietrowice
2019 572 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/73/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Pomorzowice
2019 573 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/74/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Pomorzowiczki
2019 574 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/75/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Radynia
2019 575 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/76/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Równe
2019 576 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/77/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sławoszów
2019 577 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/78/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Wieś
2019 578 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/79/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Ściborzyce Małe
2019 579 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/80/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Tarnkowa
2019 580 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/81/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Widok
2019 581 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/82/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Zawiszyce
2019 582 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/83/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Zopowy
2019 583 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/84/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Zopowy-Osiedle
2019 584 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/85/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Zubrzyce
2019 585 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2003 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów
2019 586 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.45.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
2019 587 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2019 588 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski
2019 589 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 590 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2019 591 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 592 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 593 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 594 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2019 595 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży członkom organów gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kietrz
2019 596 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Chróścielów z przysiółkiem Gniewkowice
2019 597 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Dzierżysław
2019 598 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Kozłówki
2019 599 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Lubotyń
2019 600 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Ludmierzyce
2019 601 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Nasiedle z przysiółkiem Nowy Dwór
2019 602 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Nowa Cerekwia
2019 603 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Pilszcz
2019 604 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Rogożany
2019 605 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Rozumice
2019 606 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Ściborzyce Wielkie
2019 607 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Wojnowice
2019 608 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz
2019 609 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2019 610 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych
2019 611 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 612 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 613 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Prudnik w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2019 614 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/62/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik
2019 615 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
2019 616 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 617 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Strzelce Opolskie
2019 618 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2019 619 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nazw ulic w Gminie Strzeleczki
2019 620 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych
2019 621 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 622 2019-02-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Nyskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2019 roku
2019 623 2019-02-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Nyskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Nyskiego w 2019 roku
2019 624 2019-02-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSIZ/P/1/2019 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2019 625 2019-02-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 626 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 627 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.
2019 628 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2019 629 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 630 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/86/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce
2019 631 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 632 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 633 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, stanowiące obywatelską inicjatywę uchwałodawczą
2019 634 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 635 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 636 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/186/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Łambinowice
2019 637 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 638 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych
2019 639 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 640 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Zębowice
2019 641 2019-02-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 642 2019-02-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Lasowice Wielkie przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 643 2019-02-12 Postanowienie Postanowienie Nr 15/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 644 2019-02-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr CZK.5511.1.2019. Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 645 2019-02-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Nyskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku za 2018 rok
2019 646 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2019 rok
2019 647 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
2019 648 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/59/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 649 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 650 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 651 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019.
2019 652 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 653 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 654 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/10/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr V/25/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis
2019 655 2019-02-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.031.1.2019 Burmistrza Prudnika; Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2019 656 2019-02-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.16.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Reńska Wieś wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2019 657 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2019 658 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy
2019 659 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 660 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2019 661 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/283/06 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 662 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 663 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci z Gminy Otmuchów uczęszczających do żłobków, przedszkoli i szkół
2019 664 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 665 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania tej opłaty
2019 666 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chróścina w granicach obejmujących działkę nr 570/2
2019 667 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/17/19 Rady Gminy Turawa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 668 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/18/19 Rady Gminy Turawa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 669 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/19 Rady Gminy Turawa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
2019 670 2019-02-14 INFORMACJA Informacja Nr GK.6640.2.88.2017 Starosty Opolskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo - kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencyjnych gruntów, budynków i lokali
2019 671 2019-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 62/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Strzeleckiemu wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich ”
2019 672 2019-02-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.17.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Strzeleczki wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2019 673 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 674 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 675 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 676 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
2019 677 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/489/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2019 678 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/490/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/453/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 r., w sprawie podziału Gminy Kietrz na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 679 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/80/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 680 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2019 681 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 682 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 683 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 684 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 685 2019-02-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Strzeleckiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w 2019 roku
2019 686 2019-02-15 ANEKS Aneks Nr 38 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2019 687 2019-02-15 ANEKS Aneks Nr 39 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2019 688 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok
2019 689 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok
2019 690 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Baborów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2019 691 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 692 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 693 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.46.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2019 694 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.49.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 695 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 696 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 697 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 698 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 699 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/22/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 700 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w Gminie Pakosławice
2019 701 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 702 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 703 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody
2019 704 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 705 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 706 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd
2019 707 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.22.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków
2019 708 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.23.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie
2019 709 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.24.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Wilków
2019 710 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019
2019 711 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.39.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.
2019 712 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 r.
2019 713 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa
2019 714 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 715 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2019 716 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.21.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komprachcice
2019 717 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.22.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice
2019 718 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.23.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 719 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.26.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2019 720 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 721 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/24/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 722 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce
2019 723 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2019 724 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/36/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 725 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/41/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/87/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Brożec
2019 726 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/42/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/88/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Ćwiercie
2019 727 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/43/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/89/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Dobieszowice
2019 728 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/44/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/90/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Grocholub
2019 729 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/45/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kromołów
2019 730 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/46/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/92/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rozkochów
2019 731 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/47/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/93/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stradunia
2019 732 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/48/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/94/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Walce
2019 733 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/49/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/95/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Zabierzów
2019 734 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 735 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów
2019 736 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 737 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 738 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 149/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 739 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 164/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 740 2019-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim
2019 741 2019-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim
2019 742 2019-02-20 ANEKS Aneks Nr 7 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. do porozumienia nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2019 743 2019-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2019 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu osób dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy oraz objęcia ich działaniami profilaktyczno-motywującymi
2019 744 2019-02-20 UMOWA Umowa Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – Etap II”
2019 745 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2019 746 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2019 747 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wskazania uczniom klas VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2019 748 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 749 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 30/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 750 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Strzeleczki programu „Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora”
2019 751 2019-02-21 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 1/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.
2019 752 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 753 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2019 rok
2019 754 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 755 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.19.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2
2019 756 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.20.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE–3
2019 757 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 758 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 759 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.21.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lutego 2019 r. o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 760 2019-02-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Prudnickiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2019 r.
2019 761 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V.23.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach
2019 762 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V.25.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Św. Huberta w Chrząstowicach
2019 763 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V.28.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2019
2019 764 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V.29.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 765 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek
2019 766 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 767 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 768 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Steblów
2019 769 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów
2019 770 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2019 r.
2019 771 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2019 772 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.24.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 773 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla członków organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz członkom rady osiedla
2019 774 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 775 2019-02-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Prudnickiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Grabienie w 2019 r.
2019 776 2019-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej
2019 777 2019-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IV/18/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 778 2019-02-26 INFORMACJA Informacja Nr GKM.I.6621.38.10.2018 Starosty Oleskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów 0021 – Główczyce, 0022 – Gosławice i 0243 - Rędzina jednostka ewidencyjna 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski
2019 779 2019-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW-W.3153.3.2019 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2019 780 2019-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 781 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu w uchwale w sprawie budżetu Gminy Branice na 2019 rok
2019 782 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Lubsza
2019 783 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 41/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2019 784 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 43/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2019 785 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 44/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 786 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 45/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów
2019 787 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 46/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
2019 788 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 47/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
2019 789 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 48/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
2019 790 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 50/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
2019 791 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/20/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 792 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/24/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2019 793 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 794 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 795 2019-02-28 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.5.2019.76.XIV.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrzy
2019 796 2019-02-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 797 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.81.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr LXIX/1307/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2019 798 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.94.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/27/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce
2019 799 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.95.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów
2019 800 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.8.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/76/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIIa” w Opolu
2019 801 2019-02-28 Sprostowanie Sprostowanie Nr IN.I.743.84.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. nr IN.I.743.84.2018.AD dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XL/331/2018/ Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r.
2019 802 2019-02-28 Sprostowanie Sprostowanie Nr IN.I.743.92.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. nr IN.I.743.92.2018.AD dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie nr II/7/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2019 803 2019-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.133.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2019 804 2019-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.134.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Opolu