Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Kwiecień 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1168 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/65/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego
2019 1169 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2019 1170 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 1171 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie
2019 1172 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 1173 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1174 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin
2019 1175 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin
2019 1176 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
2019 1177 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2019 1178 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2019 1179 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 1180 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/27/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1181 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/28/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2019 roku"
2019 1182 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/29/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego w Ozimku
2019 1183 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku"
2019 1184 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1185 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/25/19 Rady Gminy Turawa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 1186 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.31.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1187 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.33.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków
2019 1188 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.34.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2019 roku
2019 1189 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1190 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1191 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2019”
2019 1192 2019-04-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2019 1193 2019-04-01 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2019 Burmistrza Białej z dnia 27 marca 2019 r. zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Biała
2019 1194 2019-04-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.10.2019 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1195 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 1196 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Cisek
2019 1197 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2019
2019 1198 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.44.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 1199 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Korfantów
2019 1200 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum
2019 1201 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
2019 1202 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 1203 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2019 roku
2019 1204 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
2019 1205 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1206 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
2019 1207 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2019 1208 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanych diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Leśnica
2019 1209 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany
2019 1210 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2019 1211 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2019 1212 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2019”
2019 1213 2019-04-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2018 rok
2019 1215 2019-04-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.24.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2018 rok
2019 1216 2019-04-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1217 2019-04-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.16.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów
2019 1218 2019-04-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Głubczyckiego z dnia 28 lutego 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 1214 2019-04-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018
2019 1219 2019-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice
2019 1220 2019-04-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Bierawa z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2018 rok
2019 1221 2019-04-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2018 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Kolonowskie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1222 2019-04-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Jemielnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1223 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku na terenie województwa opolskiego
2019 1224 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.31.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chrząstowice
2019 1225 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.32.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Poziomkowa w Lędzinach
2019 1226 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.33.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Stokrotek w Chrząstowicach
2019 1227 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.35.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2019 1228 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Chrząstowice
2019 1229 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.37.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1230 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2019 1231 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2019
2019 1232 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1233 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1234 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/103/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2019 roku
2019 1235 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/104/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1236 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głuchołazy
2019 1237 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głuchołazy”
2019 1238 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Głuchołazy
2019 1239 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.28.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2019 1240 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.29.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1241 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.30.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2019 rok
2019 1242 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.32.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parku dworskiego w Domecku
2019 1243 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.33.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach
2019 1244 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.38.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiny, gmina Komprachcice
2019 1245 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1246 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1247 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1248 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Paczków, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1249 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowego Forum Samorządowego w Paczkowie i nadania mu statutu
2019 1250 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2019 roku
2019 1251 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2019 1252 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r.”
2019 1253 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/59/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2019 roku
2019 1254 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/60/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce oraz granice obwodów tych szkół od 1 września 2019 roku
2019 1255 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenach wiejskich Gminy Wołczyn
2019 1256 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
2019 1257 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołczyn w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023
2019 1258 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2019 1259 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2019”
2019 1260 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu "Baborów Północ"
2019 1261 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu "Baborów Południe"
2019 1262 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Babice
2019 1263 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/62/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Boguchwałów
2019 1264 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/63/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Czerwonków
2019 1265 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dziećmarów
2019 1266 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dzielów
2019 1267 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/66/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Księże Pole
2019 1268 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Raków
2019 1269 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sułków
2019 1270 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/69/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Szczyty
2019 1271 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/70/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Tłustomosty
2019 1272 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/72/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2019 1273 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/73/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baborów od dnia 1 września 2019 roku
2019 1274 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.57.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2019 1275 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.58.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Biała poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1276 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.59.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
2019 1277 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.60.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała
2019 1278 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.61.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 1 w Białej
2019 1279 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.62.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej „Przedmieście” w Białej i nadania jej statutu
2019 1280 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/53/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr LV/417/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna
2019 1281 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/55/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2019.
2019 1282 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/58/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis
2019 1283 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019
2019 1284 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.25.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice w roku 2019
2019 1285 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.26.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2019 1286 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.28.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.22.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice
2019 1287 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.42.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2019 rok
2019 1288 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1289 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 1290 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie
2019 1291 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Lewin Brzeski
2019 1292 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie, opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2019 1293 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1294 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2019 rok”
2019 1295 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu Gminy Reńska Wieś
2019 1296 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2019 roku
2019 1297 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Reńska Wieś nr IV/31/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi
2019 1298 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2019 1299 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Reńska Wieś
2019 1300 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1301 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2019 1302 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2019 1303 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Strzelcach Opolskich
2019 1304 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka
2019 1305 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie
2019 1306 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska
2019 1307 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia na 2019 rok rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego
2019 1308 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/55/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2019 1309 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
2019 1310 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 r.
2019 1311 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 1312 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1313 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
2019 1314 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 57/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
2019 1315 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 62/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1316 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 64/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1317 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 67/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2019 roku
2019 1318 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/90/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 1319 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 1320 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 1321 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/123/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2019 roku
2019 1322 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/131/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2019 1323 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/132/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2019 1324 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/133/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Opola na rok 2019
2019 1325 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/134/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/678/06 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola
2019 1326 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/136/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola
2019 1327 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/141/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 1328 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój
2019 1329 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2019 roku”
2019 1330 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 40/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1331 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 41/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2019 1332 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1333 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoroszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1334 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 1335 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2019 r.
2019 1336 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2019 roku
2019 1337 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2019 1338 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2019 roku
2019 1339 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tułowice na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Tułowice
2019 1340 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1341 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1342 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie inkasa podatków lokalnych
2019 1343 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
2019 1344 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice
2019 1345 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2019
2019 1346 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2019 r.
2019 1347 2019-04-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Opola
2019 1348 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dorocznej Nagrody im. Karola Miarki
2019 1349 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku
2019 1350 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego
2019 1351 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych III” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014 – 2020
2019 1352 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/73/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”
2019 1353 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/86/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2019
2019 1354 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/88/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu "Tęczowy Świat" w Brzegu
2019 1355 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/100/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Głogówek oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1356 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1357 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2019 roku
2019 1358 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kietrz
2019 1359 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VI/66/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kietrz, od dnia 1 września 2019 r.
2019 1360 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2019 1361 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/116/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2019 1362 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/118/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 1 i Filii Bibliotecznej Nr 2 Muzycznej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku
2019 1363 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/119/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2019 1364 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/120/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kluczbork w 2019 roku
2019 1365 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/121/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2019 1366 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/122/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie w zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1367 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/123/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 1368 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.31.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne
2019 1369 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 1370 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 58/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2019 rok
2019 1371 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 1372 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1373 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2019 roku
2019 1374 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1375 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2019 roku
2019 1376 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 1377 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 1378 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/122/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 1379 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Świerczów, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1380 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/275/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
2019 1381 2019-04-09 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GGR.7113.1.2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Krapkowice
2019 1382 2019-04-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Brzeg przez Gminę Skarbimierz zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym
2019 1383 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
2019 1384 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 1385 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 1386 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
2019 1387 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2019 1388 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Głogówek, dla obszarów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze
2019 1389 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1390 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2019 1391 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 1392 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 1393 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica
2019 1394 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łambinowice w ośrodkach wsparcia.
2019 1395 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2019.
2019 1396 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 1397 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 1398 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2019 1399 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1400 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Szerokiej w miejscowości Górki
2019 1401 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1402 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie
2019 1403 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 1404 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r.
2019 1405 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V.27.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 1406 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1407 2019-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018 rok
2019 1408 2019-04-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1409 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 191/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1410 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 192/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1411 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 193/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1412 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 194/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1413 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 195/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1414 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 196/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1415 2019-04-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2018 r.
2019 1416 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1417 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.40.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 1418 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 1419 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V.30.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 1420 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/100/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1421 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 1422 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok
2019 1423 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.34.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1424 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 1425 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 1426 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr IV/33/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 rok
2019 1427 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2019 rok
2019 1428 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1429 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 1430 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 1431 2019-04-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Śnieżyca”
2019 1433 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 217/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kluczbork na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1434 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 218/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1435 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 219/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1436 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 220/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1437 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 221/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1438 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 222/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1439 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 223/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1440 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 224/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1441 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 225/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1432 2019-04-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2019 1442 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019
2019 1443 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2019 rok
2019 1444 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V.53.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.
2019 1445 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/141/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i  określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2019 1446 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/143/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1447 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/147/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 1448 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/148/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 1449 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1450 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubsza
2019 1451 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
2019 1452 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 66/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1453 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/101/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2018 roku
2019 1454 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1455 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/122/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 1456 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cerekwicki bon żłobkowy"
2019 1457 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 33/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 1458 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1459 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 1460 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów
2019 1461 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1462 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1463 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2019 r.
2019 1464 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/243/2018 z dnia 11 września 2018 r. dotyczącej upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej podjętej na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)
2019 1465 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2019 1466 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych a także zasad świadczenia usług komunalnych
2019 1467 2019-04-12 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Burmistrza Praszki z dnia 29 marca 2019 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2019 1468 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 226/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Kędzięrzyn-Koźle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1469 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 227/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1470 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 228/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Branice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1471 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 229/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1472 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 230/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1473 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 231/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1474 2019-04-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 20 marca 2019 r. Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2018 rok
2019 1475 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 1476 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok
2019 1477 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 1478 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 1479 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/79/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 1480 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/34/2019 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2019 1481 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 208/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1482 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 220/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1483 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 237/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1484 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 249/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1485 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 1486 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bierawa
2019 1487 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bierawa na lata 2019 - 2023
2019 1488 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Józefa Jaksiewicza w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych
2019 1489 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nazwy ulicy
2019 1490 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa
2019 1491 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1492 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/83/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 1493 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
2019 1494 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r.
2019 1495 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1496 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1497 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów
2019 1498 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 1499 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 1500 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 1501 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 1502 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 1503 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 1504 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 1505 2019-04-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr CRU-000653/19 KTWZ.4041.00001.2019 KTWZ.KW-00088/1 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Opole wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Województwa Opolskiego w ramach wspólnej realizacji imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2019 1506 2019-04-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2018
2019 1507 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 1508 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/40/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi 101414 O w Trzebiszynie dotychczasowej kategorii drogi gminnej
2019 1509 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 101250 O w Wędryni dotychczasowej kategorii drogi gminnej
2019 1510 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2019 roku
2019 1511 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2019 1512 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 1513 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 1514 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 1515 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 1516 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1517 2019-04-16 ANEKS Aneks Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 12 kwietnia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego Nr 1/2019 zawartego w Krapkowicach w dniu 11 stycznia 2019 r.
2019 1518 2019-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2019 r.
2019 1519 2019-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
2019 1520 2019-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice
2019 1521 2019-04-17 ANEKS Aneks Nr 1.2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2019 1522 2019-04-17 ANEKS Aneks Nr 2.2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 3 kwietnia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2019 1523 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 232/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1524 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 233/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Biała w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1525 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 234/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Branice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1526 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 235/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Brzeg w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1527 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 236/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Głubczyce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1528 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 237/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Głuchołazy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1529 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 238/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Grodków w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1530 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 239/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kietrz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1531 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 240/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Korfantów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1532 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 241/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nysa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1533 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 242/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Paczków w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1534 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 243/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Prudnik w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1535 2019-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Gminy Branice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2019 1536 2019-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/85/19 Rady Gminy Branice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Branicach
2019 1537 2019-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie – OSIEDLE FOSOWSKIE
2019 1538 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 244/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1539 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 245/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1540 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 246/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1541 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 247/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1542 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 248/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Kluczbork w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1543 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 249/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Namysłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1544 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 250/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Opole w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1545 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 251/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Ozimek w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1546 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 252/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pokój w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1547 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 253/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Prószków w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1548 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 254/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Turawa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1549 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 255/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kędzierzyn-Koźle w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1550 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 256/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Krapkowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1551 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 257/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Leśnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1552 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 258/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Olesno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1553 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 259/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pawłowiczki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1554 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 260/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Strzelce Opolskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1555 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 261/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Strzeleczki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1556 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1557 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 1558 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu
2019 1559 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opolskiego, od dnia 1 września 2019
2019 1560 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej pn. „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zespołu budynków dawnej jednostki wojskowej z przeznaczeniem na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z funkcjami towarzyszącymi i uzupełniającymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, instalacjami i sieciami zewnętrznymi, placami parkingowymi, komunikacją kołową i pieszą, w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Synów Pułku”
2019 1561 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/138/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 1562 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/139/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2019 1563 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/149/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 1564 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.40.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
2019 1565 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 1566 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 63/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
2019 1567 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/144/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2019 1568 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 43/VII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2019 1569 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 46/VII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Praszka
2019 1570 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 71/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 1571 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1572 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami
2019 1573 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1574 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/104/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 września 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2019 1575 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Biechów
2019 1576 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Bykowice
2019 1577 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Goszowice
2019 1578 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Korzękwice
2019 1579 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowaki
2019 1580 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Pakosławice
2019 1581 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Prusinowice
2019 1582 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Reńska Wieś
2019 1583 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Rzymiany
2019 1584 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Słupice
2019 1585 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Smolice
2019 1586 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Strobice
2019 1587 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/55/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w Gminie Pakosławice
2019 1588 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 16/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1589 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 17/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1590 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 18/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1591 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 20/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1592 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1593 2019-04-23 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 214/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLVII/370/2018, w przedmiocie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 1594 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 14/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1595 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 239/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego
2019 1596 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonych: Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014r., Uchwałą Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011r., oraz Uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011r., dla obszaru w granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg oraz przyległych obszarów w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu Drzewnego
2019 1597 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Głogówek” oraz przyjęcia zasad i trybu nadania tego tytułu
2019 1598 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głogówek”
2019 1599 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Głogówka za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek
2019 1600 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2019 1601 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1602 2019-04-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.12.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1603 2019-04-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ED.031.14.2019 Wójta Gminy Domaszowice; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1604 2019-04-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2019 r. z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2018 rok
2019 1605 2019-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2019 1606 2019-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 1607 2019-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. porozumienie zmieniające do porozumienia z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2019 1608 2019-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 kwietnia 2019 r. porozumienie zmieniające do porozumienia z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2019 1609 2019-04-25 Postanowienie Postanowienie Nr 280/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1610 2019-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.48.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łambinowice w ośrodkach wsparcia
2019 1611 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1612 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 1613 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 1614 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1615 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 9/2, 9/4, 8/4 z k.m. 1 w Krapkowicach oraz nr 727 z k.m. 1 w Gwoździcach do kategorii dróg gminnych
2019 1616 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 29, 30/11, 30/14, 30/17, 30/18 i 26/6 z k.m. 3 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych
2019 1617 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/254/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłącznie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice
2019 1618 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/167/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
2019 1619 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/168/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat zwazanych ze zmianami administracyjnymi
2019 1620 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/178/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska "Bolko" i terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku na wyrobisku przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Malina” i terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy ul. Olimpijskiej w Opolu
2019 1621 2019-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 13/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1622 2019-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 24/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1623 2019-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 168 Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2019 roku XIX Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Branice
2019 1624 2019-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.13.2019 Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1625 2019-04-29 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 26 kwietnia 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu nyskiego
2019 1626 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury
2019 1627 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1628 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu - Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego
2019 1629 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 1630 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok
2019 1631 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuchołazy i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1632 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głuchołazy
2019 1633 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/87/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na trerenie Gminy Głuchołazy
2019 1634 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Gogolin
2019 1635 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał
2019 1636 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
2019 1637 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1638 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie
2019 1639 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.41.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1640 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.42.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Komprachcice
2019 1641 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 1642 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2019 1643 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 68/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 58/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2019 rok
2019 1644 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/174/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2019-2023
2019 1645 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 40/VII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 1646 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1647 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Strzelcach Opolskich
2019 1648 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka w Strzelcach Opolskich
2019 1649 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2019 1650 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela przedszkola pracującego z grupami mieszanymi wiekowo
2019 1651 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad konsultacji Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego
2019 1652 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1653 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 1654 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
2019 1655 2019-04-29 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. porozumienie zmieniające do porozumienia z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2019 1656 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 619/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2019 1657 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/101/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 1658 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/170/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu
2019 1659 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/58/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 1660 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019
2019 1661 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok
2019 1662 2019-04-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/30/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 1663 2019-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kłobucku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2019 1664 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.24.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Głogówek, dla obszarów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze
2019 1665 2019-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 21/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.