Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Maj 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1666 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu
2019 1667 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/113/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2019 1668 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/114/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1669 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/115/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych
2019 1670 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/116/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII
2019 1671 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/121/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2019
2019 1672 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1673 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaśkiego z dnia 20 marca 2019r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzów Śląski
2019 1674 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1675 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Grodków
2019 1676 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków
2019 1677 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 1678 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2019 1679 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
2019 1680 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/101/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1681 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 1682 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/103/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
2019 1683 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1684 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/105/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1685 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/154/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów
2019 1686 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/161/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw,  także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 1687 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
2019 1688 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Lasowice Wielkie
2019 1689 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 1690 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół
2019 1691 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat
2019 1692 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/107/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego
2019 1693 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom
2019 1694 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Olesno w miejscowości Świercze
2019 1695 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Olesno
2019 1696 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sztandaru Gminy Olesno
2019 1697 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 1698 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/159/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 1699 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2019
2019 1700 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1701 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś i nadania jej statutu
2019 1702 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1703 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1704 2019-05-06 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Oleskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Oleskim
2019 1705 2019-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/P/2/2019 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo zamieszkałych na terenie Gminy Skarbimierz
2019 1706 2019-05-06 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2019 r. porozumienie zmieniające do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2019 1707 2019-05-06 Postanowienie Postanowienie Nr 282/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 1708 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie
2019 1709 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/84/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 1710 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.65.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2019 1711 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.67.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1712 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/80/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 1713 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1714 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Jemielnica
2019 1715 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.43.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1716 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim – część wschodnia.
2019 1717 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach
2019 1718 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 1719 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 1720 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 1721 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
2019 1722 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łambinowice w ośrodkach wsparcia
2019 1723 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1724 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1725 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1726 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pokoju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 1727 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Pokój
2019 1728 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1729 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1730 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 1731 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 1732 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r.
2019 1733 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.62.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1734 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Zawadzkiem
2019 1735 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych
2019 1736 2019-05-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
2019 1737 2019-05-07 ANEKS Aneks Nr 1/2019 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 22 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przekazania przez Powiat Nyski w zarządzanie Gminie Nysa przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Nysa
2019 1738 2019-05-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 15/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1739 2019-05-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 23/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1740 2019-05-07 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 383/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzegu na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr XXIX/323/17, w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1741 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 1742 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1743 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 1744 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/111/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1745 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022
2019 1746 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 1747 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1748 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1749 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 1750 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/108/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1751 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 1752 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/38/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
2019 1753 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/39/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
2019 1754 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/40/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 1755 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/127/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1756 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/147/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 1757 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/148/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2019 1758 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1759 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku"
2019 1760 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1761 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr XVIII/79/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1762 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania uczniom klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2019 1763 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 1764 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.68.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2019 roku
2019 1765 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/61/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1766 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
2019 1767 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1768 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 1769 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/158/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 1770 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1771 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2019
2019 1772 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019
2019 1773 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2019-2023
2019 1774 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 1775 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Olszanka za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1776 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2019
2019 1777 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/171/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu
2019 1778 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/172/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownia - Czarnowąsy” w Opolu
2019 1779 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/173/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borki” w Opolu
2019 1780 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 1781 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 1782 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza
2019 1783 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki
2019 1784 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1785 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
2019 1786 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 1787 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/92/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn
2019 1788 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 1789 2019-05-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 1790 2019-05-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Kietrza; Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Kietrz w roku 2019
2019 1791 2019-05-13 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/AFB/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAPKOWICACH z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1/AFB/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krapkowicach z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krapkowickiego
2019 1792 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.63.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.
2019 1793 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 1794 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/37/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1795 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 1796 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1797 2019-05-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kluczbork za 2018 rok
2019 1798 2019-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
2019 1799 2019-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/23/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd
2019 1800 2019-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Ujazdu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Ujazd opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1801 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
2019 1802 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
2019 1803 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.46.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1804 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
2019 1805 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
2019 1806 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1807 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1808 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 1809 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/162/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia w formie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r.
2019 1810 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 1811 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/125/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 1812 2019-05-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Namysłowskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie
2019 1813 2019-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2019 1814 2019-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2019 1815 2019-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Tereapii Zajęciowej w Uszycach
2019 1816 2019-05-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Strzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2019 1817 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/26/2019 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2018
2019 1818 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r.
2019 1819 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2019 1820 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019.
2019 1821 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2019 roku”
2019 1822 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarbimierzu
2019 1823 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 1824 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1825 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
2019 1826 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 1827 2019-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr IX/46/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaśkowice, obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice
2019 1828 2019-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.20.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek
2019 1829 2019-05-17 ANEKS Aneks Nr 1 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 7 maja 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 20 lutego 2019 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2019 1830 2019-05-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr V/44/19 Burmistrza Niemodlina z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2018 r.
2019 1831 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 1832 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 1833 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/181/19 Rady Miasta Opola z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 1834 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 1835 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1836 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 1837 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 1838 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.40.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków oraz określenia granic ich obwodów
2019 1839 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.41.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wilków
2019 1840 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.43.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
2019 1841 2019-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/88/19 Rady Gminy Branice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2019 r.”
2019 1842 2019-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 1843 2019-05-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 22/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1844 2019-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.52.2019.JP Wojewody Opolskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019
2019 1845 2019-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/315/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2019 1846 2019-05-23 Postanowienie Postanowienie Nr 400/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1847 2019-05-23 UMOWA Umowa Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 O Opole-Łubniany w m. Masów – X etap ”
2019 1848 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu prac Zespołu Interdyscyplinarnego w Łambinowicach
2019 1849 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1850 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1851 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2019 1852 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Murów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1853 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/26/19 Rady Gminy Turawa z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 1854 2019-05-27 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Nyskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 1855 2019-05-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.56.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/67/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu prac Zespołu Interdyscyplinarnego w Łambinowicach
2019 1856 2019-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 1857 2019-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 1858 2019-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1859 2019-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 269/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1860 2019-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 284/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1861 2019-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 345/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1862 2019-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 360/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1863 2019-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 1864 2019-05-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.13.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr V/41/2019 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej
2019 1865 2019-05-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.25.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/32/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice
2019 1866 2019-05-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.32.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie
2019 1867 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1868 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 1869 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
2019 1870 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1871 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1872 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Młodziezowej Rady Gminy Polska Cerekiew i nadania jej statutu
2019 1873 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą „Cerekwicki bon żłobkowy”
2019 1874 2019-05-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 2/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2019 1875 2019-05-29 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2019 1876 2019-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.27.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VII/39/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice
2019 1877 2019-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.37.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/172/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownia - Czarnowąsy” w Opolu
2019 1878 2019-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.38.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr VIII/171/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu
2019 1879 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Dworcowej w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych
2019 1880 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny
2019 1881 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/117/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1882 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/119/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biała Nyska
2019 1883 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/120/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Domaszkowice
2019 1884 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/121/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głębinów
2019 1885 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/122/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goświnowice
2019 1886 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/123/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hajduki Nyskie
2019 1887 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/124/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hanuszów
2019 1888 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Iława
2019 1889 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrzychów
2019 1890 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kępnica
2019 1891 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/128/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradowa
2019 1892 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/129/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koperniki
2019 1893 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/130/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kubice
2019 1894 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/131/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowa
2019 1895 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/132/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morów
2019 1896 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/133/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niwnica
2019 1897 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/134/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podkamień
2019 1898 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/135/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przełęk
2019 1899 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/136/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radzikowice
2019 1900 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/137/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Regulice
2019 1901 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/138/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rusocin
2019 1902 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/139/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sękowice
2019 1903 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/140/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siestrzechowice
2019 1904 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/141/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skorochów
2019 1905 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/142/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbięcice
2019 1906 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/143/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyszków Śląski
2019 1907 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/144/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Złotogłowice
2019 1908 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019
2019 1909 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/90/19 Rady Gminy Branice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 1910 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 1911 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z Budżetu Gminy Ozimek dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2019 1912 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1913 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 50/VIII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka
2019 1914 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 51/VIII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka
2019 1915 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie
2019 1916 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1917 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Zawadzkie" i "Zasłużony dla Gminy Zawadzkie"