Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Lipiec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2219 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2019 2220 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/102/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok.
2019 2221 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Dobrodzień w prawo własności tych gruntów
2019 2222 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr IV/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2223 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2019 2224 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/135/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych
2019 2225 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/138/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Oswiaty, Kultury i Sportu w Głubczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 2226 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski
2019 2227 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.61.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Izbicko
2019 2228 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.62.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2019 2229 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.64.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2230 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.67.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
2019 2231 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 2232 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 92/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
2019 2233 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 96/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Namysłów na lata 2018-2021
2019 2234 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 98/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Namysłów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2019 2235 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach
2019 2236 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
2019 2237 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2238 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 2239 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 2240 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie
2019 2241 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie
2019 2242 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność gminy Zawadzkie
2019 2243 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat
2019 2244 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 75/I/2019 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 61/I/2018 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz ustalenia opłat za przejazdy w przewozach publicznym transportem Zbiorowym i ulg na terenie Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI"
2019 2245 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu powiatu
2019 2246 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki
2019 2247 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 2248 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.44.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 2249 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.46.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Domaszowice od dnia 1 września 2019 roku
2019 2250 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.48.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice
2019 2251 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/117/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głuchołazy”
2019 2252 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/120/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Głuchołazy przysługują diety
2019 2253 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/124/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2254 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/129/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2255 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Jemielnica nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
2019 2256 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.59.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2257 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Leśnica
2019 2258 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/200/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu
2019 2259 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków
2019 2260 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice
2019 2261 2019-07-02 Postanowienie Postanowienie Nr 483/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 2262 2019-07-02 Postanowienie Postanowienie Nr 484/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 2263 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2019 2264 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 2265 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 413/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2266 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2267 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/186/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2019 2268 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok
2019 2269 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 2270 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/60/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 2271 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2272 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/98/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 2274 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 2275 2019-07-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.37.2019 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2018 rok
2019 2276 2019-07-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2019 2277 2019-07-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr Fn/1/2019 Burmistrza Brzegu z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2018 rok
2019 2273 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie
2019 2278 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
2019 2279 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.56.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022
2019 2280 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.57.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Chrząstowice
2019 2281 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.59.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2282 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 r.
2019 2283 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/133/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2284 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 2285 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.58.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2286 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
2019 2287 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2019 2288 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
2019 2289 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2290 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/66/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 2291 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/85/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2292 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku"
2019 2293 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2294 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów
2019 2295 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
2019 2296 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2297 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 73/I/2019 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" na rok 2019
2019 2298 2019-07-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OW-36/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2018 rok
2019 2299 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.65.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2300 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.2.12.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VIII/82/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób dla którego organizatorem jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
2019 2301 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019
2019 2302 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/75/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2303 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.51.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 2304 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2305 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019r.
2019 2306 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2307 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.60.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2308 2019-07-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2018 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2019 2309 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/197/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 2310 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/199/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu
2019 2311 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/130/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2019 2312 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 2313 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 2314 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2315 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 2316 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/185/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom.
2019 2317 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/189/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom gminy Prudnik
2019 2318 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/193/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika
2019 2319 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.49.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków
2019 2320 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.50.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów
2019 2321 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.51.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2322 2019-07-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2019 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 12 czerwca 2019 r. z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2018 rok w zł
2019 2323 2019-07-05 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Krapkowickiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Krapkowicach na kadencję 2019 - 2023
2019 2324 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2019 2325 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”
2019 2326 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2327 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2019 2328 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu nyskiego od 1 września 2019 r.
2019 2329 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
2019 2330 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/102/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 2331 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/104/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2019 2332 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/93/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2333 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/104/19 Rady Gminy Branice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice
2019 2334 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/123/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2335 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/105/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Zachód
2019 2336 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/117/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 2337 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/118/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 2338 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/119/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2019 2339 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/122/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kietrzu i nadania jej statutu
2019 2340 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/130/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2019 2341 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie opłaty targowej
2019 2342 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zapewnienia dowozu związanego ze świadczeniem usług dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z  zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Lasowice Wielkie
2019 2343 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2019 2344 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok
2019 2345 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów
2019 2346 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów
2019 2347 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 60/IX/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2348 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 63/IX/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2020
2019 2349 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019
2019 2350 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/187/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2020 rok
2019 2351 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Rudniki
2019 2352 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna
2019 2353 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2354 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2355 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2356 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/82/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 2357 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
2019 2358 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2019 2359 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 2360 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
2019 2361 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2019 2362 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2363 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2019 2364 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad najmu lokali użytkowych, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Murów oraz warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych
2019 2365 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2366 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/54/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2367 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 2368 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2369 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 2370 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wsi Skoroszyce
2019 2371 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.60.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 2372 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/115/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 2373 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 2374 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 2375 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
2019 2376 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 2377 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu i miejsc postojowych
2019 2378 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 48/VII/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 2379 2019-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.43.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IX/118/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze gminy Nysa
2019 2380 2019-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2019 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA W 2018 ROKU
2019 2381 2019-07-12 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/ASF/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAPKOWICACH z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krapkowickiego
2019 2382 2019-07-12 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/ASF/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu prudnickiego
2019 2383 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 2384 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019
2019 2385 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2019 2386 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 429/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2387 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/108/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 2388 2019-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2018 r.
2019 2389 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/119/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 2390 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2391 2019-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 czerwca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2018 r.
2019 2392 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2393 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2394 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 czerwca 2019 r. wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2395 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę Nr VI/56/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
2019 2396 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przewozu uczniów i dzieci, wobec których gmina nie ma obowiązku zapewnienia dowozu do szkół i przedszkoli
2019 2397 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/243/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu
2019 2398 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 2399 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok
2019 2400 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/61/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 2401 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 59/IX/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 2402 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 2403 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/178/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 2404 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.48.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 2405 2019-07-12 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.18.2019.22069.VI.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo ECO Kogeneracja Sp. z.o.o. z siedzibą w Opolu
2019 2406 2019-07-12 Postanowienie Postanowienie Nr 488/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 2407 2019-07-15 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu brzeskiego
2019 2408 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 2409 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2410 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 2411 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
2019 2412 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/109/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
2019 2413 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/166/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza
2019 2414 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/168/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/803/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 2415 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/169/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa
2019 2416 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/170/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2019 2417 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/175/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2418 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/182/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2419 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/198/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezie” w Opolu
2019 2420 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/210/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2421 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/211/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Opola, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2422 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/212/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola
2019 2423 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/218/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami
2019 2424 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/219/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Miasta Opola
2019 2425 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/220/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Opola
2019 2426 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/221/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Chmielnej w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej
2019 2427 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/222/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej
2019 2428 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/223/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka ul. Swornickiej w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi nr 103522O
2019 2429 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/229/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola
2019 2430 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/244/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola
2019 2431 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/246/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/1060/17 Rady Miasta Opola z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy
2019 2432 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/247/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Opolu przy ul. Krzanowickiej
2019 2433 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/51/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019
2019 2434 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/10/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w plaie finansowym Związku Międzygminnego "Czysty Region" na rok 2019
2019 2435 2019-07-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2018 rok
2019 2436 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 2437 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 2438 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 93/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
2019 2439 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice
2019 2440 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/206/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu
2019 2441 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/230/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2442 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/231/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Krzanowice, Wróblin, Zakrzów oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2443 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/232/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Chabry oraz nadania jej Statutu
2019 2444 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/233/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Armii Krajowej oraz nadania jej Statutu
2019 2445 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/234/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Gosławice i Malinka oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2446 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/235/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2447 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/236/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2448 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/237/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz nadania jej Statutu
2019 2449 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/238/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Stare Miasto oraz nadania jej Statutu
2019 2450 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/239/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Nadodrze oraz nadania jej Statutu
2019 2451 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/240/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Zaodrze oraz nadania jej Statutu
2019 2452 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/241/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2453 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/242/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2454 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 2455 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2019 2456 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2457 2019-07-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2019 Burmistrza Nysy; Wojewody Opolskiego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nysa
2019 2458 2019-07-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.70.2019.JP Wojewody Opolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LXVII/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2459 2019-07-17 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/2/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego
2019 2460 2019-07-17 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu opolskiego
2019 2461 2019-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.63.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo
2019 2462 2019-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 2463 2019-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/203/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 2464 2019-07-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 85/19 Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka
2019 2465 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2466 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2467 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2468 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2019 Burmistrza Krapkowic; Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2469 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2019 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Pokój z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2470 2019-07-18 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu nyskiego
2019 2471 2019-07-18 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu strzeleckiego
2019 2472 2019-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach
2019 2473 2019-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
2019 2474 2019-07-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia i przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2018 rok
2019 2475 2019-07-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu DP Nr 1716 O na odc. od DW 415 do m. Zimnice Małe – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego”
2019 2476 2019-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)
2019 2477 2019-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach
2019 2478 2019-07-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-6/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2019 2479 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.48.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 79/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
2019 2480 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.49.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VII.44.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice
2019 2481 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 2482 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/19 Rady Gminy Branice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 2483 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/142/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce
2019 2484 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/143/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2019 2485 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2486 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 2487 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 2488 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2489 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 wrzesnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2490 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/58/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2491 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr X/57/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2492 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/60/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr III/11/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew
2019 2493 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 2494 2019-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.46.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
2019 2495 2019-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.3.3.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 77/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2019 2496 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/207/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu
2019 2497 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/36/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turawa
2019 2498 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/37/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2019 2499 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/38/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2500 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/41/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z  wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 2501 2019-07-25 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.17.2019.77.XIV.MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynnie-Koźlu
2019 2502 2019-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.76.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2503 2019-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.111.2019.AR Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/80/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2504 2019-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.136.2019.AR Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczeniu drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
2019 2505 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/141/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2506 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/132/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 2507 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica
2019 2508 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2509 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korfantowie
2019 2510 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 2511 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok
2019 2512 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ozimek"
2019 2513 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 2514 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 2515 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/199/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych innym nauczycielom, zatrudnionym w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz zespole szkół Gminy Prudnik
2019 2516 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/29/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr VI/49/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie opłaty targowej
2019 2517 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich.
2019 2518 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/497/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków określonych w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 r. na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców
2019 2519 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2520 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2521 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/43/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 2522 2019-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 454/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2523 2019-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 457/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2524 2019-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2525 2019-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice
2019 2526 2019-07-30 Postanowienie Postanowienie Nr 489/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 2527 2019-07-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 30 lipca 2019 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 22 września 2019 r.
2019 2528 2019-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/178/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 2529 2019-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/197/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 2530 2019-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X.78.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2531 2019-07-31 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi