Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Sierpień 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2532 2019-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2019 2533 2019-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019r.
2019 2534 2019-08-01 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w drodze powiatowej nr 1721 O w m. Grabczok”
2019 2535 2019-08-01 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w m. Murów ul. Wolności”
2019 2536 2019-08-01 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w m. Zagwiździe ul. Murowska”
2019 2537 2019-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2538 2019-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 2539 2019-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 2540 2019-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Olesno instrumentem płatniczym
2019 2541 2019-08-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 r.
2019 2542 2019-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno
2019 2543 2019-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 2544 2019-08-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 4 sierpnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Byczynie przeprowadzonych w dniu 4 sierpnia 2019 r.
2019 2545 2019-08-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 27 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2018 rok
2019 2546 2019-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 105/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2019 2547 2019-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 107/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik przyrody
2019 2548 2019-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 109/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2549 2019-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 110/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Namysłów
2019 2550 2019-08-06 ANEKS Aneks Nr 3 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 20 lutego 2019 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2019 2551 2019-08-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2019 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2019 2552 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom
2019 2553 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2019 2554 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2019 2555 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w granicach administracyjnych Gminy Strzelce Opolskie
2019 2556 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzelce Opolskie”
2019 2557 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/34/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
2019 2558 2019-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.56.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/57/19 Rady Gminy Łubiany z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany
2019 2559 2019-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.70.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach
2019 2560 2019-08-07 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1330 O Chudoba- Zagwiździe w miejscowości Stare Budkowice”
2019 2561 2019-08-08 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/3/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nyskiego i prudnickiego
2019 2562 2019-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 113/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2563 2019-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 64/X/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 2564 2019-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 2565 2019-08-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.59.2019 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 2566 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 469/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2567 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 111/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2568 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 2569 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/45/19 Rady Gminy Turawa z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 2570 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/46/19 Rady Gminy Turawa z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/37/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2019 2571 2019-08-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Brzeg przez Gminę Skarbimierz zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym
2019 2572 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/113/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego
2019 2573 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/116/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki
2019 2574 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/118/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 2575 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/101/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2576 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/102/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych
2019 2577 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/103/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 2578 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2579 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bierawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy od dnia 1 września 2019 r.
2019 2580 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/123/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 2581 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 2582 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2019 2583 2019-08-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą "Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1184 O w m. Gracze ul. Kręta - etap II"
2019 2584 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2019 2585 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2586 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2019 2587 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/98/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2588 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/99/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2589 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/100/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”
2019 2590 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2591 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cisek od dnia 1 września 2019 roku
2019 2592 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2019 2593 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubsza
2019 2594 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy od dnia 1 września 2019 r.
2019 2595 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza, uczęszczających do szkół i placówek, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia
2019 2596 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2597 2019-08-14 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.22.2019.564.XV.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2019 2598 2019-08-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zawadzkiego; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lasowice Wielkie zadania publicznego w zakresie zorganizowania nauki religii uczniów/wychowanków wyznania ewangelicko-augsburskiego zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie i uczęszczających do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2019 2599 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 2600 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/109/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2019 rok
2019 2601 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 2602 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/135/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 2603 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 2604 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 115/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
2019 2605 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 116/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2019 2606 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/201/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 2607 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakaterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki.
2019 2608 2019-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zębowice.
2019 2609 2019-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/170/09 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice.
2019 2610 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 498/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baborów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2611 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 499/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Biała w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2612 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 500/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Branice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2613 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 501/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Brzeg w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2614 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 502/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Głubczyce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2615 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 503/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Głuchołazy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2616 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 504/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Grodków w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2617 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 505/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kietrz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2618 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 506/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Korfantów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2619 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 507/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nysa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2620 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 508/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Paczków w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2621 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 509/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Prudnik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2622 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 525/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Głuchołazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2623 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 526/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Łambinowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2624 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 527/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2625 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 510/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kędzierzyn-Koźle w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2626 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 511/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Krapkowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2627 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 512/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Leśnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2628 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 513/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Olesno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2629 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 514/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pawłowiczki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2630 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 515/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Strzelce Opolskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2631 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 516/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Strzeleczki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2632 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 528/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2633 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 529/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Jemielnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2634 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 530/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Kędzierzyn-Koźle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2635 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 531/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Praszka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2636 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 532/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2637 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 533/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2638 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 534/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2639 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 535/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Krapkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2640 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2019 2641 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/114/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice.
2019 2642 2019-08-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2019 Burmistrza Korfantowa z dnia 26 czerwca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2018 rok
2019 2643 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku"
2019 2644 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2645 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice
2019 2646 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 03/2019 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie na rok 2019
2019 2647 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 490/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2648 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 491/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Kluczbork w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2649 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 492/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Namysłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2650 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 493/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Opole w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2651 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 494/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Ozimek w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2652 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 495/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pokój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2653 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 496/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Prószków w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2654 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 497/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Turawa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2655 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 517/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2656 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 518/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2657 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 519/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2658 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 520/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2659 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 521/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2660 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 522/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2661 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 523/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Turawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2662 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 524/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2663 2019-08-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Wójta Gminy Rudniki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego szkół Gminy Rudniki
2019 2664 2019-08-23 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu kluczborskiego
2019 2665 2019-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/185/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 2666 2019-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Walce z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 2667 2019-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok
2019 2668 2019-08-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2019 2669 2019-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2670 2019-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Turawa w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2671 2019-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 4/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Murów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Murów w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2672 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 472/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2673 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 480/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2674 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 492/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2675 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 2676 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2677 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2019 2678 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.57.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna
2019 2679 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.58.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIII/198/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezie” w Opolu
2019 2680 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.65.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
2019 2681 2019-08-26 Postanowienie Postanowienie Nr IN.I.743.65.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 31 lipca 2019 r., znak IN.I.743.65.2019.AB, dotyczącym stwierdzenia w części nieważności uchwały nr 93/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
2019 2682 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.66.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice
2019 2683 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.71.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIV/206/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu
2019 2684 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.72.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/207/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu
2019 2685 2019-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 2686 2019-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.63.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2687 2019-08-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-7/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania dotyczącego wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa opolskiego
2019 2688 2019-08-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym w Gminie Tarnów Opolski w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2689 2019-08-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Lasowice Wielkie w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2690 2019-08-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 5/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Popielów w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2691 2019-08-28 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/4/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510/P/2/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego
2019 2692 2019-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2693 2019-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 119/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2694 2019-08-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.32.1.2019 Burmistrza Gogolina; Wójta Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Walce wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Gogolin
2019 2695 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2696 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 397/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2697 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 410/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2698 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/119/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 2699 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/120/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
2019 2700 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2019 2701 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2702 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/58/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 2703 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzeleczki
2019 2704 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2705 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.89.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
2019 2706 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2019 2707 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
2019 2708 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Zawadzkie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2709 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/85/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego położonych na terenie gminy Zawadzkie
2019 2710 2019-08-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii ewangelicko-augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Olesno
2019 2711 2019-08-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Turawa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Turawa w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Łubniany
2019 2712 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.75.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice