Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Wrzesień 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2713 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Kluczborski z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu kluczborskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące na okres od dnia 1 września 2019 roku
2019 2714 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 2715 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2019 2716 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
2019 2717 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2718 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkół i placówek, wobec których Gmina Popielów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 2719 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
2019 2720 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
2019 2721 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2722 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz inne organy prowadzące
2019 2723 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/398/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zawadzkie
2019 2724 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2725 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2019 2726 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/189/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Zamecka
2019 2727 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/190/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Dolna
2019 2728 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/200/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/590/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kluczbork
2019 2729 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/202/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczbork, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2019 2730 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2731 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2019 2732 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2733 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz warunków zwolnienia z opłat
2019 2734 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów
2019 2735 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/238/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2019 2736 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2019 2737 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny
2019 2738 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe
2019 2739 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 2740 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2741 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu
2019 2742 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd
2019 2743 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe
2019 2744 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie
2019 2745 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Wołczyn
2019 2746 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2747 2019-09-03 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach na kadencję 2019 - 2023
2019 2748 2019-09-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacjii zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej
2019 2749 2019-09-03 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 165/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ze skargi B. W. na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r., Nr XL/368/2018, w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 2750 2019-09-03 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 181/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2018 r., Nr XLIX/333/2018, w przedmiocie zmiany statutu gminy
2019 2751 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/131/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej
2019 2752 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/135/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2019 2753 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/136/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 2754 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 2755 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna.
2019 2756 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe”
2019 2757 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa pod nazwą Publiczny Żłobek w Żelaznej i nadania jej statutu
2019 2758 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej.
2019 2759 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa”
2019 2760 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/206/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2761 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/207/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik
2019 2762 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/231/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prudnik, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2763 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/233/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2019 2764 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.80.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2019-2022
2019 2765 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Wołczyn
2019 2766 2019-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Olszanka - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka
2019 2767 2019-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kluczbork od Gminy Wołczyn zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Wołczyn - Kup
2019 2768 2019-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 3 września 2019 r. w sprawiepokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork Niepublicznym Żłobkom: Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” w Kluczborku, „Pod jabłonką” w Gotartowie, „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Wołczyn na rok 2019/2020
2019 2769 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.77.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 116/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2019 2770 2019-09-04 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 98/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r., Nr 227/XXXVI/2018, w przedmiocie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2771 2019-09-04 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 114/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu Głubczyckiego z dnia 13 grudnia 2018 r., Nr II/21/2018, w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów
2019 2772 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/192/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Dobrodzień.
2019 2773 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/356/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głogówek
2019 2774 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin
2019 2775 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/133/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 2776 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/192/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 2777 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/203/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2019 2778 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 2779 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/207/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2019 2780 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie
2019 2781 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno
2019 2782 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 2783 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2784 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Reńska Wieś, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2785 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mechnicy
2019 2786 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 2787 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 2788 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2789 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Wołczyn na lata 2019-2022
2019 2790 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 2791 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy okręgowej
2019 2792 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie Nr 537/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 2793 2019-09-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 01/09/2019 Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 2794 2019-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr X/109/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
2019 2795 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019
2019 2796 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/134/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 2797 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2798 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 2799 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/138/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 2800 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X.75.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2801 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/124/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 2802 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/125/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu
2019 2803 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2804 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/205/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2019 2805 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/209/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2806 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 2807 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2808 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu i miejsc postojowych
2019 2809 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/131/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
2019 2810 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skoroszyce pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2811 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 2812 2019-09-06 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Wołczyna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2019 2813 2019-09-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 12/2019 Burmistrza Gogolina; Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkalym na terenie Gminy Gogolin w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2814 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 2815 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 136/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 2816 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 2817 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2818 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu
2019 2819 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień
2019 2820 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
2019 2821 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2822 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X.76.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2823 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/129/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze publicznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Kłodnica
2019 2824 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/130/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Przyjaźni
2019 2825 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w roku 2009  - w drodze regulaminu
2019 2826 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lasowice Wielkie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lasowice Wielkie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2827 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2828 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2829 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli"
2019 2830 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 2831 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/210/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 2832 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/212/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 2833 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/253/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 2834 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/254/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wykonania upamiętnienia wraz z tablicą pamiątkową przy symbolicznej mogile Sybiraków w Opolu
2019 2835 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/264/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2019 2836 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/266/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2019 2837 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/268/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2838 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/286/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Opola, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2839 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2019 2840 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/205/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 2841 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2842 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/51/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 2843 2019-09-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.15.2019.MW.AD Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV.19.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz 2
2019 2844 2019-09-10 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
2019 2845 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/131/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzeg.
2019 2846 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
2019 2847 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X.73.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2848 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2849 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 120/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów
2019 2850 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/283/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
2019 2851 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/287/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia warunków i trybu ich przyznawania
2019 2852 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2019 2853 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2019 2854 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość
2019 2855 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprawiania pogrzebu przez Gminę Bierawa
2019 2856 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach gminnego programu osłonowego Gminy Bierawa „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 2857 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2858 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące ochronie powietrza, realizowanej w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5. Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2019 2859 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 2860 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2861 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019
2019 2862 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 2863 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2864 2019-09-13 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/5/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zniesienia strefy ochronnej zakładowego ujęcia wody podziemnej w Kluczborku
2019 2865 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2019 2866 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2867 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/256/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 2868 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2019 2869 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
2019 2870 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rady Powiatu Opolskiego w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także niektórych innych składników wynagrodzenia.
2019 2871 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2872 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2873 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/134/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2019 2874 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/135/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/111/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kietrz od dnia 1 września 2019 r.
2019 2875 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2876 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok
2019 2877 2019-09-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 7/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Łubniany z dnia 11 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Łubniany w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola oraz finansowania opieki dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Łubniany
2019 2878 2019-09-16 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/6/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kluczborskiego i oleskiego
2019 2879 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 504/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2880 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/132/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 2881 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/136/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2882 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 2883 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/140/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/355/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Kietrz, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej
2019 2884 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 2885 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2886 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/143/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 2887 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2888 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.62.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2019 2889 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.63.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów sportowych i placów rekreacyjnych na terenie gminy Chrząstowice
2019 2890 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.64.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
2019 2891 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.66.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Chrząstowice
2019 2892 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.67.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 2893 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 2894 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 2895 2019-09-17 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GiK.6620.2.106.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2019 2896 2019-09-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2019 Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powierzenia zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2019 2897 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 520/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2898 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/118/19 Rady Gminy Branice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Branice i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach i Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie
2019 2899 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/19 Rady Gminy Branice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach
2019 2900 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
2019 2901 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 września 2019 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2902 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2019 2903 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12.03.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego ,funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza zmienionej Uchwałą Nr XI/74/2011 z dnia 22.09.2011 r. oraz Uchwałą Nr XI/298/2018 z dnia l marca 2018 r.
2019 2904 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubsza, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubsza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2905 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 2906 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 59/VIII/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów
2019 2907 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 60/VIII/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2908 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
2019 2909 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 64/VIII/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Radłów miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2910 2019-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Oleśnicy z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2019 2911 2019-09-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr GZO.GKZ.3210.10.1.2019 Burmistrza Nysy; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie pokrycia przez Gminę Łambinowice kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Nysa niepublicznym żłobkom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Łambinowice
2019 2912 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok
2019 2913 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/127/19 Rady Gminy Branice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 2914 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
2019 2915 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.58.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.48.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice
2019 2916 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.60.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2917 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 67/XI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 2918 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 71/XI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 września 2019 r. w sprawie preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka
2019 2919 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 72/XI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Praszka
2019 2920 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 74/XI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
2019 2921 2019-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.56.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 2922 2019-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.61.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 2923 2019-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 2924 2019-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/168/12 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2019 2925 2019-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2019 2926 2019-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/68/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, zmienioną uchwałą nr IV/20/15 Rady miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków
2019 2927 2019-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 2928 2019-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz uchwały Nr V/44/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie
2019 2929 2019-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/73/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2930 2019-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok
2019 2931 2019-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 2932 2019-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 57/VIII/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 2933 2019-09-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 111/19 Wojewody Opolskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
2019 2934 2019-09-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 14 marca 2019 r. o finansowaniu i współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi
2019 2935 2019-09-20 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 25 marca 2019 r. do Porozumienia o finansowaniu i współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi
2019 2936 2019-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrodzień.
2019 2937 2019-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 r.
2019 2938 2019-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/141/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 2939 2019-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 2940 2019-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/149/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IX/123/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2941 2019-09-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.032.1.35.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Pawonków z dnia 19 września 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 2942 2019-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 2943 2019-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2019 2944 2019-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2019 2945 2019-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 2946 2019-09-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wykazu jednostek z województwa opolskiego, którym w 2019 r. przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych (z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja)
2019 2947 2019-09-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Chrząstowice w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2948 2019-09-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2019 2949 2019-09-25 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr Nr 2/AFB/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAPKOWICACH z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krapkowickiego
2019 2950 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/146/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2951 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/147/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Głubczyce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2952 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/153/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ścieżce rowerowo - pieszej, biegnącej pomiędzy miejscowościami Głubczyce i Głubczyce Sady
2019 2953 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/155/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zaliczenia wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Gołuszowice do kategorii publicznych dróg gminnych
2019 2954 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/144/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 2955 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 2956 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2957 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Pokój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2019 2958 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/53/19 Rady Gminy Turawa z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Turawa
2019 2959 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/54/19 Rady Gminy Turawa z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. odnośnie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie gminy Turawa
2019 2960 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2961 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.98.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2019 2962 2019-09-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Pokój z dnia 24 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Pokój w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2963 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.94.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
2019 2964 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.95.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2020 r.
2019 2965 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/84/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna
2019 2966 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/71/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2019 2968 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2019 2969 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 2970 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/52/19 Rady Gminy Turawa z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia zasad związanych z  zapewnieniem bezpłatnego transportu i  opieki w  czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turawa do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Turawa
2019 2971 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe
2019 2972 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2973 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2974 2019-09-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2019 Burmistrza Zdzieszowic; Wojewody Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powierzenia zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zdzieszowice
2019 2967 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2019-2023
2019 2975 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 2976 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/22/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego
2019 2977 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2019 2978 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 2979 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/103/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie otrzymywania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
2019 2980 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/105/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
2019 2981 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/106/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska
2019 2982 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2983 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 531/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawiew zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2984 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 536/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2985 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.88.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.
2019 2986 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.96.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 2987 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.98.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo-rekreacyjnych będących własnością gminy Biała
2019 2988 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/144/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2989 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019r.
2019 2990 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica
2019 2991 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych
2019 2992 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica
2019 2993 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2019 2994 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 2995 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 2996 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2997 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2998 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/49/19 Rady Gminy Turawa z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 2999 2019-09-27 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 89/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r., Nr XLIV.252.2018, w przedmiocie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 3000 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/90/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2019 3001 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/91/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2019 3002 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich
2019 3003 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich
2019 3004 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2019 3005 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3006 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
2019 3007 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2019 3008 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2020
2019 3009 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego kategorii drogi powiatowej
2019 3010 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 3011 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/157/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 3012 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/160/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Głogówek
2019 3013 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/135/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
2019 3014 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/138/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 3015 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.72.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2019 3016 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.75.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2019 3017 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2019 3018 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/60/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3019 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Leśnica na lata 2019-2023
2019 3020 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2019 3021 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/276/18/ Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany.
2019 3022 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 124/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/255/09 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
2019 3023 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 128/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3024 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 129/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2019 3025 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2019 3026 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2019 3027 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”
2019 3028 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
2019 3029 2019-09-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków