Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 26007

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2865 2018-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.141.2018.AP Wojewody Opolskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/237/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2864 2018-10-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.36.2018 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Pawonków z dnia 16 października 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 2863 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/224/18 Rady Gminy Turawa z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
2018 2861 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/384/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 2862 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/387/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2860 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2859 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 2858 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1291/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
2018 2857 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/318/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice
2018 2856 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/468/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 2855 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.276.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 2854 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/645/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu
2018 2853 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/432/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice
2018 2852 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/431/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice
2018 2851 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.340.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała
2018 2850 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.339.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
2018 2847 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/303/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 2846 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/302/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi powiatowej
2018 2849 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/380/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 2848 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/297/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 2840 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/417/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2845 2018-10-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.128.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/397/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Otmuchów
2018 2844 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 861/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2843 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/530/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą
2018 2842 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/523/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce
2018 2841 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/531/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, część południowa
2018 2830 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.269.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Klonowa w Lędzinach
2018 2839 2018-10-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.133.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVI/615/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Brzeg
2018 2838 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomych
2018 2837 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudniki
2018 2836 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 nr XIX/163/2005 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2018 2835 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.275.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Chrząstowice
2018 2834 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.274.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych
2018 2833 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.273.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2018 2832 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.272.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2831 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.270.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2018 2829 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 2826 2018-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.113.2018.AB Wojewody Opolskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/314/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łambinowice
2018 2817 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 2820 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/226/18 Rady Gminy Turawa z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Turawie
2018 2828 2018-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.130.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
2018 2827 2018-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.129.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XXXVII/399/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
2018 2825 2018-10-15 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2018 2824 2018-10-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Ozimek od Gminy Kolonowskie zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu
2018 2823 2018-10-15 ANEKS Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lipca 2018 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2018 2822 2018-10-15 ANEKS Aneks Nr 5/2018 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 3 września 2018 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kolonowskie od Gminy Ozimek zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
2018 2821 2018-10-15 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu Namysłowskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 października 2018 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2018 2819 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 229/XXXVII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 2818 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/395/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Prószków
2018 2816 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
2018 2815 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/347/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 2814 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 862/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów
2018 2813 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/423/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach
2018 2812 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/422/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2811 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/421/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Głubczyce
2018 2810 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/420/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyc
2018 2809 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr L/361/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 2808 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/295/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Oleskiego
2018 2807 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/386/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 2806 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/381/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2018 2791 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/226/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Cisek
2018 2805 2018-10-11 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2018 2804 2018-10-11 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 2803 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/287/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 2802 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/308/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 2801 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/867/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 2800 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1284/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 2799 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/441/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2798 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/440/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno
2018 2797 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/342/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 2796 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/533/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
2018 2795 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/314/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 2794 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/232/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2018 2793 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/230/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2792 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek
2018 2790 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Cisek
2018 2789 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/302/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 2788 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/297/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 2787 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/373/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 2786 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/417/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 2785 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 310/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 2784 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/431/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 2783 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/859/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 2782 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/441/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2780 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/229/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2018 2781 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2779 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/462/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2777 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/347/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 2778 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/438/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 2776 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/468/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 2775 2018-10-09 WYROK Wyrok Nr I SA/Op 192/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r., nr LVIII/1131/18, zmieniającą uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola oraz uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola
2018 2774 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.119.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/387/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Grodków
2018 2773 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.118.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki „Zasłużony dla Gminy Grodków”
2018 2772 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/403/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 września 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2771 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/268/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2770 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/393/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zimnice Wielkie
2018 2769 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/345/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 2768 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/521/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 2767 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/337/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 2766 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/492/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 2765 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.258.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2764 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/363/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek
2018 2763 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/430/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2761 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/308/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2295 O ulica Sienkiewicza w obrębie miasta Wołczyn
2018 2762 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/310/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r
2018 2752 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/856/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów
2018 2758 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/39/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LV/833/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji
2018 2757 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/291/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2018 2755 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/397/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków
2018 2754 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1290/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu
2018 2760 2018-10-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2018 Wójta Gminy Lubsza z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2017
2018 2759 2018-10-08 ANEKS Aneks Nr 1/2018 Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 4 października 2018 r. do porozumienia międzygminnego nr 01/09/2018 w sprawie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2018 2756 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/419/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2018 2753 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1289/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ul. Krakowskiej w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiego drogi gminnej Nr 103779 O
2018 2751 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/351/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przejęcia części dotychczasowej drogi powiatowej nr 1167 O (dz. nr ewid. 250/3) w miejscowości Michałowice i zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2018 2750 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/347/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2749 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/346/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubsza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2748 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/344/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2745 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/523/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 2747 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/526/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/509/18Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Kluczbork, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2746 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/525/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2018 2744 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 2743 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/312/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców gminy Dąbrowa
2018 2742 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/310/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2741 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/304/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2740 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/343/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi nr 1167 O (dz. nr 250/3 obręb ewidencyjny Michałowice) w miejscowości Michałowice kategorii drogi powiatowej
2018 2737 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/422/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie
2018 2738 2018-10-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.136.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 2739 2018-10-05 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.26.2018.2058.XIV.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Elkom Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
2018 2736 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/421/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy
2018 2732 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 312/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2733 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 313/ XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
2018 2734 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 314/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Praszka
2018 2735 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 315/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2731 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2730 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/357/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 2729 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1296/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2018 2728 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/865/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w  Nysie oraz nadania jej Statutu
2018 2727 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/864/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2726 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/863/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2725 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/858/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2018 2724 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/857/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2723 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/854/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
2018 2722 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/292/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 2718 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/279/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
2018 2720 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/438/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 2719 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/436/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 2721 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/345/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubsza
2018 2717 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/532/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork
2018 2716 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/231/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik
2018 2715 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/328/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 2714 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/326/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego
2018 2713 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 2712 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/341/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu powiatu
2018 2706 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/343/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Niemodlin
2018 2699 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/333/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2690 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/427/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania drodze publicznej we wsi Kostów nazwy „Dworcowa"
2018 2711 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/330/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 2710 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/272/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Reńska Wieś miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2709 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/271/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/222 /2018 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym
2018 2708 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/270/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2707 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/301/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 2705 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/294/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 września 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”
2018 2694 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/281/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 2704 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/525/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2703 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/524/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 2702 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/520/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 2701 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/519/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2700 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/338/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2698 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/332/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kolonowskie
2018 2697 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/331/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2696 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/330/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2018 2695 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/329/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2693 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/432/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia jej przebiegu
2018 2692 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/429/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2691 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/428/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1534)
2018 2688 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 2077/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018
2018 2689 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/303/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2686 2018-10-03 ANEKS Aneks Nr 33 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 2687 2018-10-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.154.2018 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2018 2685 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.298.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2684 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/401/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 2683 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/399/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
2018 2682 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/397/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Otmuchów
2018 2681 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/257/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2673 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/377/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 2671 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/294/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 2680 2018-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2018 Burmistrza Kolonowskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2679 2018-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole
2018 2678 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.296.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 2677 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/326 /2018 Rady Gminy Popielów z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2676 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/296/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany
2018 2675 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/293/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2674 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.266.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 2670 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/391/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2019
2018 2669 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/389/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2668 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/387/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2018 2672 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/324/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2018
2018 2667 2018-10-02 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 4/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 1 października 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu nyskiego
2018 2666 2018-10-01 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa opolskiego
2018 2665 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/333/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wołczyn
2018 2664 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/332/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
2018 2663 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/297/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 2662 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/372/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2661 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 223/XXXVI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 2660 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/387/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 2659 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/303/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2658 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/302/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 2657 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/254/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 2655 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.279.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2018 2656 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.280.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice
2018 2654 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.278.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2018 2653 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/609/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 2649 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2018 r.
2018 2647 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/301/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania
2018 2652 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/435/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego
2018 2651 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/432/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2018 2650 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/431/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/375/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku
2018 2648 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/304/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2018 r.
2018 2646 2018-09-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.480.2018 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby gminnej komisji obwodowej nr 2 obwodu Sołectwa Przywory na czas do zakończenia wyborów samorządowych w 2018 roku
2018 2645 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.297.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2644 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.296.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd
2018 2643 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.295.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach
2018 2642 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.294.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2641 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.292.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd
2018 2640 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/396/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych na terenie gminy Otmuchów
2018 2639 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/395/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, zmienionej Uchwałą Nr XII/108/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 lutego 2016 r.
2018 2638 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/280/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2003 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Murów
2018 2637 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/376/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 września 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Lubrza kategorii drogi powiatowej
2018 2636 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/375/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Powiatu Prudnickiego oraz określenia zasad jego wykorzystania
2018 2635 2018-09-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.151/2018 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2018 2634 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.301.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków
2018 2633 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.300.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2632 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.299.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 2631 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/305/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2630 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/286/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Murów
2018 2629 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/285/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2628 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/281/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów
2018 2627 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/303/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach
2018 2626 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.265.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Chrząstowice
2018 2625 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.264.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 2624 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.262.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2018 2623 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.261.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 2622 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.260.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Chrząstowice
2018 2621 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.259.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Chrząstowice
2018 2619 2018-09-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 września 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2620 2018-09-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2618 2018-09-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.34.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 20 września 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 2617 2018-09-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.33.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 września 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 2616 2018-09-26 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.47.2018.21272.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Elektrociepłownia Milicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
2018 2615 2018-09-26 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.33.2018.13616.X.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy GZP Energia Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach
2018 2614 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 2613 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skarbimierz
2018 2612 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 2611 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2018 2610 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/433/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 2609 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2018 2608 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/256/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2607 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/390/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 2606 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/389/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 2605 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/386/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 2604 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/420/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 2603 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.327.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 2602 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/301/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok
2018 2596 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/385/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki
2018 2595 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/384/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki
2018 2590 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/250/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza
2018 2601 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/302/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce
2018 2600 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/301/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/276/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2018 2599 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 228/XXXVI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radłów
2018 2598 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 227/XXXVI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Radłów miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2597 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 225/XXXVI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 2594 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
2018 2593 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/253/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
2018 2592 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/252/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2018 2591 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/251/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2018 2589 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/249/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2588 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/247/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lubrza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2585 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/615/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Brzeg
2018 2587 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/618/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/592/18 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2018 2586 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/616/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/414/14 Rady Miejskiej  Brzegu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2018 2584 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/608/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu
2018 2583 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2582 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/374/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 2581 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/311/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skoroszyce, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2580 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/310/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skoroszyce
2018 2579 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/308/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych n terenie Gminy Skoroszyce
2018 2578 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Skarbimierz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2577 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2018 2576 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skarbimierz
2018 2575 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/382/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2573 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/467/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/416/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głuchołazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2572 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/612/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2571 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.333.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2574 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/579/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domu pomocy społecznej i oddziale zewnętrznym zakładu karnego, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych w 2018 r.
2018 2570 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.331.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała
2018 2569 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.329.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2019 r.
2018 2568 2018-09-21 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/3/2018 Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego
2018 2566 2018-09-21 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Wołczyna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2018 2567 2018-09-21 UMOWA Umowa Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie sfinansowania i wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej i Szerokiej w m. Biadacz”
2018 2565 2018-09-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ED.4464.1.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kuźnia Raciborska od Gminy Bierawa zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
2018 2564 2018-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 27 sierpnia 2018 r. Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2018 2563 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/246/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pawłowiczki
2018 2561 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/435/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie
2018 2562 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/436/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2019 rok
2018 2560 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/849/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego
2018 2559 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/391/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2558 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.330.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2557 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/308/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 2556 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/377/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2553 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach
2018 2555 2018-09-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.66.2018.AD.MW Wojewody Opolskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LIII/797/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 2539 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/308/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 2538 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/363/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 2554 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2552 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zębowice
2018 2551 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/242/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2550 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/239/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2549 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/238/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Zębowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2548 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2547 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/326/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 2546 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/429/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 2545 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 2544 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/391/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korfantów oraz nadania mu statutu
2018 2543 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.283.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2542 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/391/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2541 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2018 2540 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/389/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2537 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/338/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 2535 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2534 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/842/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2536 2018-09-19 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.31.2018.88.XVI.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
2018 2533 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/841/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/742/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2532 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/392/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie miasta Grodkowa
2018 2531 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/390/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2530 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/389/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2018 2529 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/387/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Grodków
2018 2528 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki "Zasłużony dla Gminy Grodków"
2018 2527 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/418/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2526 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-366/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2018 2525 2018-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kluczbork od Gminy Wołczyn zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Kluczbork – Uszyce - Kluczbork
2018 2524 2018-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kluczbork od Gminy Wołczyn zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Wołczyn - Kup - Wołczyn
2018 2523 2018-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego szkół Gminy Gorzów Śląski
2018 2522 2018-09-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 2521 2018-09-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2520 2018-09-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.43.2018 Wójta Gminy Murów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 2519 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/315/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 2518 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/314/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łambinowice
2018 2517 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/313/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łambinowice
2018 2516 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/386/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2515 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/385/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2514 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/394/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2513 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/385/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2512 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/388/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2511 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-365/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2510 2018-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2018 Burmistrza Głubczyc; Burmistrza Kietrza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głubczyce od Gminy Kietrz zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu na trasie z miejscowości Głubczyce do Specjalistycznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Mały Książe Kędzierzyn Koźle ul. Piastowska 19
2018 2509 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/415/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2018 r.
2018 2508 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/864/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2507 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/325/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Pokój
2018 2506 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/324/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Pokój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2505 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/322/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokój
2018 2504 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/512/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2503 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/511/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2018 2502 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/510/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2501 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.282.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży
2018 2500 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.274.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2499 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.273.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2018 2498 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/294/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 2497 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/354/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 2496 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/307/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa nr XLII/296/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2495 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/291/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Prudnickiego
2018 2494 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/295/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 2493 2018-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SO.0123.4.2018 Burmistrza Korfantowa; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przyznania przez Gminę Łambinowice dotacji celowej dla Gminy Korfantów
2018 2492 2018-09-14 ANEKS Aneks Nr 6 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 5 września 2018 r. do porozumienia z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 2491 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr L/413/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2490 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 2489 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2488 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Popielów
2018 2487 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2486 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/323/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2485 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/299/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 2484 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/298/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Gorzów Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2483 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/297/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie Gminy Gorzów Śląski
2018 2482 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/296/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2018 2481 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/358/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek
2018 2480 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/357/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2018 2479 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/356/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głogówek
2018 2478 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/379/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 2477 2018-09-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2018 Burmistrza Głubczyc; Burmistrza Kietrza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głubczyce od Gminy Kietrz zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu na trasie z miejscowości Głubczyce do Specjalistycznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Mały Książe Kędzierzyn Koźle ul. Piastowska 19
2018 2476 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 55/I/2018 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 45/I/2017 Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz ustalenia opłat za przejazdy w przewozach publicznym transportem zbiorowym i ulg na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
2018 2475 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/857/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Prudnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2474 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/856/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Prudnik
2018 2473 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/846/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Prudnik za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 2472 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/844/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 2471 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/863/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej 7
2018 2470 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/860/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku "Przy Świętym Źródle" przy ul. Poniatowskiego w Prudniku
2018 2469 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/858/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Prudnik
2018 2468 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/587/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2018 2467 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/582/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2466 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/580/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Śródmieście
2018 2465 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/578/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2464 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/577/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2018 2463 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/423/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2462 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/422/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 2461 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1263/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 2460 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/456/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 2459 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/417/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna
2018 2458 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/416/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Byczyna
2018 2457 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/415/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna
2018 2456 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/414/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 2455 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/413/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych dłużników oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Gminy Byczyna, których dane przekazywane są do tego rejestru
2018 2454 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/412/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Byczyna instrumentem płatniczym
2018 2453 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/455/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 2452 2018-09-12 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 3/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu nyskiego
2018 2451 2018-09-11 UMOWA Umowa Nr KST.031.1.2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „III Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych w Kędzierzynie-Koźlu w 2018 roku”
2018 2450 2018-09-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 01/09/2018 Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2018 2449 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/280/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 2448 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1280/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2018 2447 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1278/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały o określeniu warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Opole.
2018 2446 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1277/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zwiedzania Zamku Górnego
2018 2445 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1274/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi
2018 2444 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1269/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia ul. Księcia Władysława II Opolczyka w Opolu kategorii drogi gminnej
2018 2443 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2018 2442 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
2018 2441 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/270/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2440 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/479/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 2439 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/408/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2438 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.231.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 2437 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bierawa na 2018 rok
2018 2436 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/293/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 2435 2018-09-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2434 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/284/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2433 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 2432 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/338/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 2431 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/520/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 2430 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/464/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie nadania imienia i statutu Centrum Kultury w Głuchołazach
2018 2429 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/460/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Głuchołazy
2018 2428 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/459/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Głuchołazy
2018 2427 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/329/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 2426 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/286/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tułowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2425 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/285/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tułowice
2018 2424 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/284/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice
2018 2423 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/283/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach
2018 2422 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/282/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach
2018 2421 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/274/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie gminy Lasowice Wielkie
2018 2420 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.229.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania - w drodze regulaminu
2018 2419 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.227.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Domaszowice
2018 2418 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.226.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice
2018 2417 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/302/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bierawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2416 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/291/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi Kościeliska - Biskupice - Kolonia Biskupska położonej na terenie Powiatu Oleskiego do kategorii drogi powiatowej
2018 2415 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/456/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustanowienia insygnium Województwa Opolskiego w postaci laski Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego
2018 2414 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/453/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2018 2413 2018-09-06 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.16.2018.1249.XIV.MŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, Oddział Elektrownia Opole
2018 2412 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/400/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2411 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/394/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie
2018 2410 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów szkół oraz dyrektora przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2409 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/424/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2408 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1276/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2407 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1275/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/1167/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2406 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/333/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 2405 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/518/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 2404 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/461/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2403 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/416/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika Jana Pawła II w Głubczycach
2018 2402 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/412/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Głubczyce na lata 2018-2021"
2018 2401 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/411/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Głubczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2400 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/402/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Jana Pawła II w Głubczycach
2018 2399 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/327/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.
2018 2398 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 2397 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/265/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 2396 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/257/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2395 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 306/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 2394 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/516/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2393 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/455/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2392 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/453/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gogolin oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2018 2391 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/413/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2390 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wołczyn
2018 2389 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/327/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wołczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2388 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej
2018 2387 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne
2018 2386 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 2385 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/222/18 Rady Gminy Turawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
2018 2384 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/304/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.
2018 2383 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/303/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 2382 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 307/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Praszka
2018 2381 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/837/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 2380 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/223/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie
2018 2379 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/221/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2018 2378 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/220/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kamiennik
2018 2377 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/219/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik
2018 2376 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/218/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik
2018 2375 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 03/2018 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
2018 2374 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/220/18 Rady Gminy Turawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2373 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/217/18 Rady Gminy Turawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Turawa
2018 2372 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/307/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej
2018 2371 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/306/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2370 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/205/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 2369 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/202/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 2368 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/835/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2367 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/834/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 2366 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/833/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji