Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 29840

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2911 2019-09-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr GZO.GKZ.3210.10.1.2019 Burmistrza Nysy; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie pokrycia przez Gminę Łambinowice kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Nysa niepublicznym żłobkom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Łambinowice
2019 2910 2019-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Oleśnicy z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2019 2909 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 64/VIII/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Radłów miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2908 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
2019 2907 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 60/VIII/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2906 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 59/VIII/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów
2019 2905 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 2904 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubsza, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubsza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2903 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12.03.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego ,funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza zmienionej Uchwałą Nr XI/74/2011 z dnia 22.09.2011 r. oraz Uchwałą Nr XI/298/2018 z dnia l marca 2018 r.
2019 2902 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2019 2901 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 września 2019 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2900 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
2019 2899 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/19 Rady Gminy Branice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach
2019 2898 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/118/19 Rady Gminy Branice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Branice i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach i Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie
2019 2897 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 520/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2896 2019-09-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2019 Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powierzenia zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2019 2895 2019-09-17 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GiK.6620.2.106.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2019 2894 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 2893 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 2892 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.67.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 2891 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.66.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Chrząstowice
2019 2890 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.64.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
2019 2889 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.63.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów sportowych i placów rekreacyjnych na terenie gminy Chrząstowice
2019 2888 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.62.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2019 2887 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2886 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/143/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 2885 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2884 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 2883 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/140/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/355/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Kietrz, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej
2019 2882 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 2881 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/136/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2880 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/132/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 2879 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 504/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2878 2019-09-16 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/6/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kluczborskiego i oleskiego
2019 2877 2019-09-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 7/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Łubniany z dnia 11 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Łubniany w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola oraz finansowania opieki dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Łubniany
2019 2876 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok
2019 2875 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2873 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/134/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2019 2874 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/135/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/111/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kietrz od dnia 1 września 2019 r.
2019 2872 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2871 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2870 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rady Powiatu Opolskiego w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także niektórych innych składników wynagrodzenia.
2019 2869 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
2019 2868 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2019 2866 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2865 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2019 2867 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/256/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 2864 2019-09-13 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/5/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zniesienia strefy ochronnej zakładowego ujęcia wody podziemnej w Kluczborku
2019 2863 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2862 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 2861 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019
2019 2860 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2859 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 2858 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące ochronie powietrza, realizowanej w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5. Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2019 2857 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2856 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach gminnego programu osłonowego Gminy Bierawa „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 2855 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprawiania pogrzebu przez Gminę Bierawa
2019 2854 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość
2019 2853 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2019 2852 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2019 2851 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/287/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia warunków i trybu ich przyznawania
2019 2850 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/283/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
2019 2849 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 120/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów
2019 2848 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2847 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X.73.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2846 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
2019 2845 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/131/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzeg.
2019 2844 2019-09-10 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
2019 2843 2019-09-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.15.2019.MW.AD Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV.19.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz 2
2019 2842 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/51/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 2841 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2840 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/205/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 2839 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2019 2838 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/286/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Opola, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2837 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/268/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2836 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/266/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2019 2835 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/264/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2019 2834 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/254/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wykonania upamiętnienia wraz z tablicą pamiątkową przy symbolicznej mogile Sybiraków w Opolu
2019 2833 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/253/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 2832 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/212/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 2831 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/210/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 2830 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 2829 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli"
2019 2828 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2827 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2826 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lasowice Wielkie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lasowice Wielkie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2825 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w roku 2009  - w drodze regulaminu
2019 2824 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/130/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Przyjaźni
2019 2823 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/129/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze publicznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Kłodnica
2019 2822 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X.76.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2821 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2820 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
2019 2819 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień
2019 2818 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu
2019 2817 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2816 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 2815 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 136/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 2814 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 2813 2019-09-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 12/2019 Burmistrza Gogolina; Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkalym na terenie Gminy Gogolin w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2812 2019-09-06 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Wołczyna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2019 2811 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 2810 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skoroszyce pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2809 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/131/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
2019 2808 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu i miejsc postojowych
2019 2807 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2806 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 2805 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/209/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2804 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/205/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2019 2803 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2802 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/125/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu
2019 2801 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/124/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 2800 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X.75.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2799 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/138/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 2798 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 2797 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2796 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/134/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 2795 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019
2019 2794 2019-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr X/109/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
2019 2793 2019-09-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 01/09/2019 Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 2792 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie Nr 537/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 2791 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy okręgowej
2019 2790 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 2789 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Wołczyn na lata 2019-2022
2019 2788 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2787 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 2786 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 2785 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mechnicy
2019 2784 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Reńska Wieś, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2783 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2782 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 2781 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno
2019 2780 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie
2019 2779 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/207/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2019 2778 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 2777 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/203/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2019 2776 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/192/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 2775 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/133/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 2774 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin
2019 2773 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/356/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głogówek
2019 2772 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/192/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Dobrodzień.
2019 2771 2019-09-04 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 114/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu Głubczyckiego z dnia 13 grudnia 2018 r., Nr II/21/2018, w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów
2019 2770 2019-09-04 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 98/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r., Nr 227/XXXVI/2018, w przedmiocie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2769 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.77.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 116/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2019 2768 2019-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 3 września 2019 r. w sprawiepokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork Niepublicznym Żłobkom: Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” w Kluczborku, „Pod jabłonką” w Gotartowie, „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Wołczyn na rok 2019/2020
2019 2767 2019-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kluczbork od Gminy Wołczyn zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Wołczyn - Kup
2019 2766 2019-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Olszanka - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka
2019 2765 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Wołczyn
2019 2764 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.80.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2019-2022
2019 2763 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/233/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2019 2762 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/231/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prudnik, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2761 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/207/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik
2019 2760 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/206/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2759 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa”
2019 2758 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej.
2019 2757 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa pod nazwą Publiczny Żłobek w Żelaznej i nadania jej statutu
2019 2756 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe”
2019 2755 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna.
2019 2754 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 2753 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/136/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 2752 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/135/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2019 2751 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/131/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej
2019 2750 2019-09-03 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 181/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2018 r., Nr XLIX/333/2018, w przedmiocie zmiany statutu gminy
2019 2749 2019-09-03 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 165/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ze skargi B. W. na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r., Nr XL/368/2018, w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 2748 2019-09-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacjii zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej
2019 2747 2019-09-03 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach na kadencję 2019 - 2023
2019 2746 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2745 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Wołczyn
2019 2744 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie
2019 2743 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe
2019 2742 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd
2019 2741 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu
2019 2740 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2739 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 2738 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe
2019 2736 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2019 2737 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny
2019 2735 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/238/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2019 2734 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów
2019 2733 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz warunków zwolnienia z opłat
2019 2732 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2731 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2019 2730 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2729 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/202/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczbork, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2019 2728 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/200/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/590/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kluczbork
2019 2727 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/190/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Dolna
2019 2726 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/189/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Zamecka
2019 2725 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2019 2724 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2723 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/398/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zawadzkie
2019 2722 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz inne organy prowadzące
2019 2721 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2720 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
2019 2719 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
2019 2718 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkół i placówek, wobec których Gmina Popielów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 2717 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2716 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
2019 2715 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2019 2714 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 2713 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Kluczborski z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu kluczborskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące na okres od dnia 1 września 2019 roku
2019 2712 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.75.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2019 2711 2019-08-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Turawa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Turawa w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Łubniany
2019 2710 2019-08-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii ewangelicko-augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Olesno
2019 2709 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/85/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego położonych na terenie gminy Zawadzkie
2019 2708 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Zawadzkie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2707 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
2019 2706 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2019 2705 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.89.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
2019 2704 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2703 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzeleczki
2019 2702 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/58/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 2701 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2700 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2019 2699 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/120/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
2019 2698 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/119/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 2697 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 410/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2696 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 397/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2695 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2694 2019-08-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.32.1.2019 Burmistrza Gogolina; Wójta Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Walce wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Gogolin
2019 2693 2019-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 119/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2692 2019-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2691 2019-08-28 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/4/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510/P/2/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego
2019 2690 2019-08-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 5/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Popielów w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2689 2019-08-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Lasowice Wielkie w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2688 2019-08-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym w Gminie Tarnów Opolski w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2687 2019-08-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-7/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania dotyczącego wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa opolskiego
2019 2686 2019-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.63.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2685 2019-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 2683 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.71.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIV/206/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu
2019 2684 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.72.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/207/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu
2019 2682 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.66.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice
2019 2680 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.65.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
2019 2681 2019-08-26 Postanowienie Postanowienie Nr IN.I.743.65.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 31 lipca 2019 r., znak IN.I.743.65.2019.AB, dotyczącym stwierdzenia w części nieważności uchwały nr 93/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
2019 2679 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.58.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIII/198/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezie” w Opolu
2019 2678 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.57.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna
2019 2677 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2019 2676 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2675 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 2674 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 492/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2673 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 480/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2672 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 472/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2671 2019-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 4/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Murów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Murów w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2670 2019-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Turawa w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2669 2019-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2668 2019-08-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2019 2667 2019-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok
2019 2666 2019-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Walce z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 2665 2019-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/185/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 2664 2019-08-23 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu kluczborskiego
2019 2663 2019-08-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Wójta Gminy Rudniki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego szkół Gminy Rudniki
2019 2662 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 524/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2661 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 523/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Turawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2660 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 522/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2659 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 521/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2658 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 520/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2657 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 519/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2656 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 518/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2655 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 517/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2654 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 497/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Turawa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2653 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 496/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Prószków w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2652 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 495/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pokój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2651 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 494/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Ozimek w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2650 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 493/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Opole w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2649 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 492/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Namysłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2648 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 491/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Kluczbork w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2647 2019-08-22 Postanowienie Postanowienie Nr 490/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2646 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 03/2019 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie na rok 2019
2019 2645 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice
2019 2644 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2643 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku"
2019 2642 2019-08-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2019 Burmistrza Korfantowa z dnia 26 czerwca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2018 rok
2019 2641 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/114/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice.
2019 2640 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2019 2639 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 535/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Krapkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2638 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 534/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2637 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 533/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2636 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 532/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2635 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 531/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Praszka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2634 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 530/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Kędzierzyn-Koźle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2633 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 529/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Jemielnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2632 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 528/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2631 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 516/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Strzeleczki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2630 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 515/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Strzelce Opolskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2629 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 514/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pawłowiczki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2628 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 513/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Olesno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2627 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 512/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Leśnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2626 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 511/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Krapkowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2625 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 510/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kędzierzyn-Koźle w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2624 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 527/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2623 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 526/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Łambinowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2622 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 525/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Głuchołazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2621 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 509/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Prudnik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2620 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 508/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Paczków w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2619 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 507/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nysa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2618 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 506/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Korfantów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2617 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 505/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kietrz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2616 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 504/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Grodków w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2615 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 503/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Głuchołazy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2614 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 502/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Głubczyce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2613 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 501/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Brzeg w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2612 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 500/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Branice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2611 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 499/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Biała w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2610 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie Nr 498/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baborów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 2609 2019-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/170/09 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice.
2019 2608 2019-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zębowice.
2019 2607 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakaterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki.
2019 2606 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/201/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 2605 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 116/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2019 2604 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 115/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
2019 2603 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 2602 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/135/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 2601 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 2600 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/109/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2019 rok
2019 2599 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 2598 2019-08-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zawadzkiego; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lasowice Wielkie zadania publicznego w zakresie zorganizowania nauki religii uczniów/wychowanków wyznania ewangelicko-augsburskiego zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie i uczęszczających do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2019 2597 2019-08-14 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.22.2019.564.XV.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2019 2596 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2595 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza, uczęszczających do szkół i placówek, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia
2019 2594 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy od dnia 1 września 2019 r.
2019 2592 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2019 2591 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cisek od dnia 1 września 2019 roku
2019 2593 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubsza
2019 2590 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2589 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/100/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”
2019 2588 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/99/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2587 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/98/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2586 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2019 2585 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2584 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2019 2583 2019-08-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą "Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1184 O w m. Gracze ul. Kręta - etap II"
2019 2582 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2019 2581 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 2580 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/123/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 2579 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bierawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy od dnia 1 września 2019 r.
2019 2578 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2577 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/103/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 2576 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/102/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych
2019 2575 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/101/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2574 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/118/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 2573 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/116/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki
2019 2572 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/113/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego
2019 2571 2019-08-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Brzeg przez Gminę Skarbimierz zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym
2019 2570 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/46/19 Rady Gminy Turawa z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/37/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2019 2569 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/45/19 Rady Gminy Turawa z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 2568 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 2567 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 111/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2566 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 469/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2565 2019-08-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.59.2019 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 2564 2019-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 2563 2019-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 64/X/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 2562 2019-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 113/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2561 2019-08-08 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/3/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nyskiego i prudnickiego
2019 2560 2019-08-07 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1330 O Chudoba- Zagwiździe w miejscowości Stare Budkowice”
2019 2559 2019-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.70.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach
2019 2558 2019-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.56.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/57/19 Rady Gminy Łubiany z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany
2019 2557 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/34/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
2019 2556 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzelce Opolskie”
2019 2555 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w granicach administracyjnych Gminy Strzelce Opolskie
2019 2554 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2019 2553 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2019 2552 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom
2019 2551 2019-08-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2019 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2019 2550 2019-08-06 ANEKS Aneks Nr 3 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 20 lutego 2019 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2019 2549 2019-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 110/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Namysłów
2019 2548 2019-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 109/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2547 2019-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 107/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik przyrody
2019 2546 2019-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 105/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2019 2545 2019-08-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 27 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2018 rok
2019 2544 2019-08-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 4 sierpnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Byczynie przeprowadzonych w dniu 4 sierpnia 2019 r.
2019 2543 2019-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 2542 2019-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno
2019 2541 2019-08-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 r.
2019 2540 2019-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Olesno instrumentem płatniczym
2019 2539 2019-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 2538 2019-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 2537 2019-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2536 2019-08-01 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w m. Zagwiździe ul. Murowska”
2019 2535 2019-08-01 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w m. Murów ul. Wolności”
2019 2534 2019-08-01 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w drodze powiatowej nr 1721 O w m. Grabczok”
2019 2533 2019-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019r.
2019 2532 2019-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2019 2531 2019-07-31 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2019 2530 2019-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X.78.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2529 2019-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/197/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 2528 2019-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/178/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 2527 2019-07-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 30 lipca 2019 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 22 września 2019 r.
2019 2526 2019-07-30 Postanowienie Postanowienie Nr 489/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 2525 2019-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice
2019 2524 2019-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2523 2019-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 457/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2522 2019-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 454/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2521 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/43/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 2520 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2519 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2518 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/497/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków określonych w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 r. na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców
2019 2517 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich.
2019 2511 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok
2019 2516 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/29/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr VI/49/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie opłaty targowej
2019 2515 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/199/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych innym nauczycielom, zatrudnionym w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz zespole szkół Gminy Prudnik
2019 2514 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 2513 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 2512 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ozimek"
2019 2510 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 2509 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korfantowie
2019 2508 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2507 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica
2019 2506 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/132/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 2505 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/141/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2504 2019-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.136.2019.AR Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczeniu drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
2019 2503 2019-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.111.2019.AR Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/80/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2502 2019-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.76.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2501 2019-07-25 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.17.2019.77.XIV.MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynnie-Koźlu
2019 2500 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/41/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z  wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 2499 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/38/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2498 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/37/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2019 2497 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/36/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turawa
2019 2496 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/207/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu
2019 2495 2019-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.3.3.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 77/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2019 2488 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2494 2019-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.46.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
2019 2493 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 2492 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/60/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr III/11/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew
2019 2491 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr X/57/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2490 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/58/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2489 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 wrzesnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2487 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 2482 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/19 Rady Gminy Branice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 2484 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/143/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2019 2483 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/142/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce
2019 2486 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 2485 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2481 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 2480 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.49.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VII.44.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice
2019 2479 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.48.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 79/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
2019 2478 2019-07-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-6/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2019 2477 2019-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach
2019 2476 2019-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)
2019 2470 2019-07-18 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu nyskiego
2019 2475 2019-07-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu DP Nr 1716 O na odc. od DW 415 do m. Zimnice Małe – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego”
2019 2474 2019-07-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia i przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2018 rok
2019 2473 2019-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
2019 2472 2019-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach
2019 2471 2019-07-18 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu strzeleckiego
2019 2468 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2019 Burmistrza Krapkowic; Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2469 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2019 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Pokój z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2465 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2467 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2466 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2464 2019-07-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 85/19 Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka
2019 2463 2019-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/203/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 2462 2019-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 2461 2019-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.63.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo
2019 2460 2019-07-17 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu opolskiego
2019 2459 2019-07-17 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/2/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego
2019 2458 2019-07-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.70.2019.JP Wojewody Opolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LXVII/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2456 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2457 2019-07-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2019 Burmistrza Nysy; Wojewody Opolskiego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nysa
2019 2455 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2019 2436 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 2454 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 2437 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 2453 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/242/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2452 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/241/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2451 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/240/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Zaodrze oraz nadania jej Statutu
2019 2450 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/239/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Nadodrze oraz nadania jej Statutu
2019 2449 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/238/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Stare Miasto oraz nadania jej Statutu
2019 2448 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/237/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz nadania jej Statutu
2019 2447 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/236/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2446 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/235/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2445 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/234/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Gosławice i Malinka oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2444 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/233/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Armii Krajowej oraz nadania jej Statutu
2019 2443 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/232/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Chabry oraz nadania jej Statutu
2019 2442 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/231/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Krzanowice, Wróblin, Zakrzów oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2441 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/230/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom
2019 2440 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/206/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu
2019 2439 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice
2019 2438 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 93/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
2019 2431 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/246/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/1060/17 Rady Miasta Opola z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy
2019 2435 2019-07-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2018 rok
2019 2434 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/10/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w plaie finansowym Związku Międzygminnego "Czysty Region" na rok 2019
2019 2433 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/51/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019
2019 2419 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/198/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezie” w Opolu
2019 2432 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/247/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Opolu przy ul. Krzanowickiej
2019 2430 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/244/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola
2019 2429 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/229/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola
2019 2428 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/223/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka ul. Swornickiej w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi nr 103522O
2019 2427 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/222/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej
2019 2426 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/221/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Chmielnej w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej
2019 2425 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/220/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Opola
2019 2424 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/219/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Miasta Opola
2019 2423 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/218/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami
2019 2422 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/212/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola
2019 2421 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/211/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Opola, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2420 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/210/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2418 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/182/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2417 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/175/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2416 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/170/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2019 2415 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/169/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa
2019 2414 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/168/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/803/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 2413 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/166/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza
2019 2412 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/109/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski