Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24719

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1577 2018-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
2018 1576 2018-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
2018 1575 2018-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/296/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie – Osiedle Fosowskie
2018 1574 2018-05-24 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4210.41.2018.76.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. w z siedzibą w Lubrzy
2018 1569 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 214/XXXIV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 1573 2018-05-24 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.9.2018.76.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na WCC dla Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o.
2018 1572 2018-05-24 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.8.2018.73.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na WCC dla Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
2018 1571 2018-05-24 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.7.2018.66.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na WCC dla Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o.
2018 1570 2018-05-24 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.6.2018.23.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na WCC dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.
2018 1568 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/484/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kluczbork na rok 2018
2018 1567 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/408/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1566 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/407/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 1565 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/406/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2018 1564 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/405/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2018 1563 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/404/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2018 1562 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/398/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1561 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/397/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2018 1560 2018-05-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.40.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/354/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 1559 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2018 1558 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/378/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta, osiedlających się na terenie Gminy Otmuchów
2018 1557 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/376/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
2018 1556 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/374/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego „Senior 80+”
2018 1555 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/762/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr L/745/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 1554 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/761/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego
2018 1553 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/436/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie działek nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rejonie działki nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
2018 1552 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/386/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna
2018 1551 2018-05-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Płużnica"
2018 1550 2018-05-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Lubsza"
2018 1549 2018-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr L/255/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 1548 2018-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr L/384/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 1547 2018-05-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Ujazdu z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Ujazd opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 1546 2018-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/281/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1545 2018-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1544 2018-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 588/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 1543 2018-05-18 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.10.2018.22069.V.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 maja 2018 r. sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ECO Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
2018 1542 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Rozwadza
2018 1541 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/258/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach
2018 1540 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/257/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 1539 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.252.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1538 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/206/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2018 1531 2018-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/259/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1537 2018-05-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.29.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVII/272/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeziny
2018 1536 2018-05-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2018 1535 2018-05-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2018 1534 2018-05-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2018 1533 2018-05-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1532 2018-05-17 INFORMACJA Informacja Nr OKA.4210.8(10).2018.4336.X.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2018 1530 2018-05-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie organizacji XVIII Dożynek Powiatowo-Gminnych na terenie Powiatu Opolskiego
2018 1529 2018-05-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.26.2018 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2017 rok
2018 1528 2018-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/317/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 1527 2018-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr L/747/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2018 1526 2018-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/263/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 1525 2018-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 1893/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 1524 2018-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2018
2018 1523 2018-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2018 1522 2018-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Jemielnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 1521 2018-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/262/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 1520 2018-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/258/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jemielnicy
2018 1519 2018-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 1514 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 1518 2018-05-11 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2018 1517 2018-05-11 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 1515 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/291/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
2018 1513 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/315/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/196/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 1512 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/314/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XII/119/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1511 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/313/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 1510 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1509 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/311/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
2018 1508 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/281/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 1507 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/299/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 1506 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/395/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 1505 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 1875/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r
2018 1516 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 5234/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2017 rok
2018 1488 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/286/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy i powierzonych funkcji, wysokość i warunki obliczania i wypłacania w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, a także podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2018 1504 2018-05-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2018 1503 2018-05-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 2/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2018 1502 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 1501 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/290/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 1495 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/239/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1500 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/276/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 1499 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/375/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 1498 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/289/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1497 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1496 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Skoroszyce
2018 1493 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/285/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 1494 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/356/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 1492 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/309/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1489 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/312/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 1485 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/471/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 1491 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/390/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018r.
2018 1490 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 1487 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/285/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice
2018 1486 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/406/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1484 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/340/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1483 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/339/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1482 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.233.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1481 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/357/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 1476 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/312/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 1480 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 1479 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.245.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 1478 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/203/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 1477 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/270/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1452 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/529/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kędzierzyn-Koźle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1448 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/382/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głubczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1475 2018-05-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2017 rok
2018 1474 2018-05-09 ANEKS Aneks Nr 31 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 7 maja 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 1473 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.263.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1472 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1471 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/380/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1470 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1469 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/225/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 1468 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 210/XXXIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 1467 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/824/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1466 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/817/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 1465 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 280/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 1464 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/331/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1463 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/372/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 1462 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/751/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2017 roku
2018 1461 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/750/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 1459 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/246/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia statutów Sołectw Gminy Lasowice Wielkie
2018 1460 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/248/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1454 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/481/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków
2018 1455 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/482/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2018 1458 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/300/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 1457 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/295/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1456 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/292/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/282/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 1445 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/392/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 1453 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/453/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kietrz na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1446 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/387/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1449 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/431/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 1451 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/364/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1450 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1447 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/302/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.
2018 1443 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 5285/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2018 1444 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/350/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 1415 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/341/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1425 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 1424 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
2018 1442 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice w roku 2018
2018 1441 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej drogi nr 106046 O ul. Leśna w Żyrowej
2018 1440 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
2018 1439 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 1438 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza
2018 1437 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/280/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
2018 1436 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/279/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzeleczki
2018 1435 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/278/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki
2018 1434 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/387/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1433 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1432 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/385/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1431 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1430 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/383/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w Strzelcach Opolskich
2018 1427 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/293/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 ma terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego
2018 1429 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 1428 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/351/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2018 1426 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Pokój udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2018 1423 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/403/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 1422 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2018
2018 1421 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/401/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2018
2018 1420 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/399/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia ulicy „Cicha” w Lewinie Brzeskim
2018 1419 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/398/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2018 rok”
2018 1418 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/480/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Krapkowice u zbiegu ulic Prudnickiej i Drogi Krajowej 45
2018 1417 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/479/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi
2018 1416 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/470/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2018 1414 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/339/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogówku
2018 1413 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/336/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1412 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/335/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2018 1411 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/362/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu ulic w Kup
2018 1410 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/298/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrodzień
2018 1409 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/277/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bierawa
2018 1408 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/275/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa
2018 1407 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/282/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania
2018 1406 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/280/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 1378 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/356/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2018 – 2022
2018 1376 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/412/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa
2018 1366 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podniesienia stawki wynagrodzenia prowadzącemu rodzinę zastępczą zawodową
2018 1405 2018-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.30.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdenia nieważności części uchwały nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice-część 2
2018 1404 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/370/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1403 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/295/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2018 1402 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek przysługujących nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2018 1401 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/293/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2018 1400 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2018 1399 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/289/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wołczyn
2018 1398 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/241/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2018
2018 1397 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 212/XXXIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2018 roku”
2018 1396 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 286/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2018 1395 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 285/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych
2018 1394 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 284/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka
2018 1393 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 281/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1390 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1167/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1389 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1156/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 1391 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/357/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Otmuchów
2018 1392 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/363/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/357/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Otmuchów
2018 1388 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Przylesie
2018 1387 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza.
2018 1386 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/276/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanka
2018 1385 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/755/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/741/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1384 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/746/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Dziennego Domu Pobytu w Nysie im. Jerzego Kozarzewskiego
2018 1381 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/221/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1383 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 1382 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 1380 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/478/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
2018 1379 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/451/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 1377 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/355/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2018 r.
2018 1367 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 1375 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/555/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1374 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/553/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 1370 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/346/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/311/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2018 1372 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/348/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska
2018 1371 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/347/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2018 1369 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/345/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/336/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Otmuchów - obrębów ewidencyjnych: Nieradowice, Sarnowice, Śliwice, Wójcice z obowiązku uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2018 1373 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/278/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1368 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 1365 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2018 1364 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2018 1363 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2018 1362 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadania gminy Strzelce Opolskie w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2018 1338 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/356/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/347/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1360 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/371/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Zawadzkie oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 1359 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.259.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe
2018 1358 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.258.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd oraz nadanie mu statutu
2018 1357 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/201/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa.
2018 1355 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 1356 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 1354 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2018 1353 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 1361 2018-04-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Rudniki z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017
2018 1352 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/330/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 1351 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/364/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/358/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Otmuchowskie becikowe”
2018 1350 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr L/745/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 1349 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/311/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 1348 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2018 1347 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/244/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 101431 O dotychczasowej kategorii drogi gminnej
2018 1346 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kluczborku
2018 1345 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/365/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2018 1344 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/359/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z fontanny miejskiej na Rynku w Grodkowie
2018 1343 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/358/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminny Grodków
2018 1342 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/357/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminny Grodków
2018 1341 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/354/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków
2018 1340 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/430/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1339 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/558/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2018 1326 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1169/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Rzymska
2018 1323 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/314/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1337 2018-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2018 1336 2018-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-3/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2018 1335 2018-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-3/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2018 1334 2018-04-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/22/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 1333 2018-04-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.661.2018 Burmistrza Białej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2018 1332 2018-04-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór”
2018 1331 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019”
2018 1330 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1173/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w miejscu publicznym odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
2018 1329 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1172/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji
2018 1328 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1171/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Opola na rok 2018
2018 1327 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1170/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”
2018 1325 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1166/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu miasta Opola, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2018 1324 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr L/454/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1322 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/226/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica
2018 1321 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/225/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2018 1320 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/224/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2018 1319 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/309/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej
2018 1318 2018-04-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1317 2018-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 1869/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego
2018 1313 2018-04-25 ANEKS Aneks Nr 16 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2018 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2018 1316 2018-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.9.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Krapkowice wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Gogolin
2018 1315 2018-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.8.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Gogolin wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 1314 2018-04-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/18 Burmistrza Głubczyc; Burmistrza Kietrza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głubczyce od Gminy Kietrz zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu na trasie z miejscowości Głubczyce do Specjalistycznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Mały Książe Kędzierzyn Koźle ul. Piastowska 19
2018 1312 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/316/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2018 1311 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/312/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/308/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych
2018 1310 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/384/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2018 1309 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/383/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2018
2018 1308 2018-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/449/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 1307 2018-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/327/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 1306 2018-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/267/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 1305 2018-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/271/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 1302 2018-04-23 ANEKS Aneks Nr 30 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 1304 2018-04-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 27 marca 2018 r. z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2017 rok
2018 1303 2018-04-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2017
2018 1301 2018-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/396/18 Rady Gminy Branice z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 1300 2018-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/333/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2018 1299 2018-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/332/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 1298 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/736/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
2018 1297 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/735/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
2018 1295 2018-04-19 ANEKS Aneks Nr 29 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 1296 2018-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.27.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/407/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej w Głuchołazach
2018 1294 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 110/326/18 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2017
2018 1293 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/242/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 1292 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 1291 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/269/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/259/18 Rady Powiatu w Olesnie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 1290 2018-04-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2017 rok
2018 1289 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/204/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 roku
2018 1288 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/272/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 1287 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2018 – 2021
2018 1286 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/388/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1285 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/387/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1284 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/420/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta-Decor sp. z o.o.
2018 1283 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/390/18 Rady Gminy Branice z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1277 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/393/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1282 2018-04-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka; Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania zadania publicznego – prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Głogówku
2018 1281 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/249/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1280 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/246/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym
2018 1279 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/245/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym
2018 1278 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/244/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości
2018 1264 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2018 1276 2018-04-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 404/18 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2017
2018 1275 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/205/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa
2018 1274 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/252/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2018 roku
2018 1273 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/251/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice
2018 1272 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/250/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 1271 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/248/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 1270 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/247/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr VI/19/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - zmienionej uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr XIX/94/16 z dnia 3 marca 2016 r
2018 1269 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/275/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 1268 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/274/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1267 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/176/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 1260 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/465/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 1266 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/257/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2018 1265 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 1263 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji
2018 1262 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/396/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Lewin Brzeski
2018 1261 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/391/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 1244 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/180/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1243 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/179/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1254 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 128/475/2018 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2018 1255 2018-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2018 1259 2018-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Lesisko”
2018 1258 2018-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bażany”
2018 1257 2018-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Boże Oko”
2018 1256 2018-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Przylesie”
2018 1253 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/181/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 1252 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawieu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice – część 2
2018 1251 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/272/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeziny
2018 1241 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/257/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Olszanka na lata 2018-2021
2018 1247 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/240/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 1248 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/241/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1250 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/253/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1249 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 1246 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/345/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 1245 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/344/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2018 roku”
2018 1242 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1125/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 1240 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 796/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1239 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 795/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1238 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/275/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujacych się na terenie Gminy Łambinowice
2018 1236 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/307/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 1237 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/257/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 1219 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/742/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1218 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/741/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1216 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/251/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1235 2018-04-12 UMOWA Umowa Nr 1/2018 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2018 roku
2018 1234 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.257.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 1233 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/326/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1232 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/248/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2018 1231 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/226/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1229 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/801/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 1228 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/800/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 1226 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/339/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1222 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1230 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/814/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego
2018 1225 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2018 1224 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/181/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 1227 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/349/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 1223 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/178/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2018 roku
2018 1221 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/323/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1220 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/743/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 1217 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 802/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1212 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/472/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków
2018 1211 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/468/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków
2018 1214 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1213 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/335/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1215 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/243/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1210 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/439/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 1209 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/413/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 1207 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.295.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 1208 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/381/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1206 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-316/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 rok
2018 1203 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/344/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 1202 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/429/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 1204 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/342/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 1205 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/385/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 1175 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/369/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1174 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/368/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Byczyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1190 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1127/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Opola na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1184 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1183 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Korfantów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1181 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/516/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Kędzierzyn-Koźle na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1193 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/300/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1192 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/299/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1194 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rudniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1195 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/245/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rudniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1201 2018-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2017 r.
2018 1200 2018-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2017 rok
2018 1172 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/423/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego
2018 1199 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 1198 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/184/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów
2018 1197 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/183/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Świerczów
2018 1196 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/271/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 1191 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/361/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 1189 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018.
2018 1182 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.246.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1188 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/248/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 1187 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/222/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 1186 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/385/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1185 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/211/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1180 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.227.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1179 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/392/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1173 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.306.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała
2018 1178 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.210.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 1177 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/347/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 1176 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 1162 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.262.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1161 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.261.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1136 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1138 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/326/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głogówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1137 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/325/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głogówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1160 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1140 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/416/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głuchołazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1139 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/415/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głuchołazy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1171 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w m. Stare Budkowice”
2018 1167 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Chrząstowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1711 O w m. Chrząstowice”
2018 1170 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1721 O w m. Grabczok”
2018 1169 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1344 O w m. Murów”
2018 1168 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1344 O w m. Zagwiździe”
2018 1166 2018-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.28.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XL/408/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego
2018 1165 2018-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.24.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXVI/321/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2018 1164 2018-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu gminy Strzeleczki w roku 2018
2018 1163 2018-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 257/18 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2018 1159 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/322/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1158 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/321/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1157 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/320/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1156 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/319/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1155 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/318/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1154 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/317/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1153 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/316/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1152 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/315/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1151 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/314/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1150 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/313/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1149 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/312/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1148 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1144/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2018 1147 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1142/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu
2018 1146 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1141/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2018 1145 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1138/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1144 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1137/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2018 1143 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1136/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2018 1142 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1130/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola w ramach ”Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola”
2018 1141 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1126/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2018 roku
2018 1133 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/260/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 1132 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/259/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania obniżki i określenia jej rozmiaru nauczycielowi, któremu powierzono w szkole lub placówce oświatowej stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2018 1135 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/261/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1131 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/426/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku
2018 1134 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/252/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok
2018 1125 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 1110 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/380/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 1107 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/332/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2018 roku
2018 1130 2018-04-09 ANEKS Aneks Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 marca 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Rudniki dotyczącym organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli
2018 1129 2018-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 894/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017 rok
2018 1128 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.274.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Wilków udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2018 1127 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.263.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2018 roku
2018 1126 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.258.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilków
2018 1123 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci i ich zagospodarowania
2018 1124 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2018 1122 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2018 roku
2018 1118 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/243/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki
2018 1119 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/246/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudniki
2018 1120 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/247/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego
2018 1121 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki w 2018 roku
2018 1117 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój
2018 1116 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Pokoju
2018 1115 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/375/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 1114 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 800/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
2018 1113 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 799/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2018 roku
2018 1112 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 792/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 1111 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/272/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 1109 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/240/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2018 roku
2018 1099 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/289/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 1105 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/330/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 1108 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/333/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów
2018 1106 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/331/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1104 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/329/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1103 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1102 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1101 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
2018 1100 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korfantów oraz nadania mu statutu
2018 1097 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/469/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta Kluczborka
2018 1098 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/471/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2018 1094 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/459/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork
2018 1095 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/460/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2018 1096 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/462/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 1090 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/518/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 107869 O w ciągu ul. Powstańca Filipa Pieli, ul. Sławięcickiej, ul. Josepha von Eichendorffa na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2018 1091 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/519/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle w 2018 roku”
2018 1092 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/520/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 1093 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/521/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i  zespole szkół prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 1089 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/421/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2018 roku
2018 1088 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/419/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach
2018 1087 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/418/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/297/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1086 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/323/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2018 roku
2018 1085 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/322/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2018 1084 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/321/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/30/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2018 1083 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/432/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodkowi Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2018 1082 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/427/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 r. na terenie województwa opolskiego
2018 1072 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/228/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2018 roku
2018 1056 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/279/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1060 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/463/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kluczbork na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1064 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych