Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 28034

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1105 2019-03-22 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 marca 2019 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1104 2019-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1103 2019-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2019 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Leśnica
2019 1102 2019-03-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
2019 1101 2019-03-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.183.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym w Opolu przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka
2019 1100 2019-03-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Głubczyckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2019 roku
2019 1099 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Skarbimierz
2019 1098 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie statutu Gminy Otmuchów
2019 1097 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso
2019 1096 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opołat lokalnych w drodze inkaso
2019 1095 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. na terenie Gminy Otmuchów
2019 1094 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno
2019 1093 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/138/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Rady Gminy Skarbimierz w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz-Osiedle
2019 1092 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skarbimierzu oraz szczegółowych warunkach jego funkcjonowania
2019 1091 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2019 1090 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2019
2019 1089 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarbimierz-Osiedle
2019 1088 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
2019 1087 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice
2019 1086 2019-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Dyrektorowi OOW NFZ przeprowadzania postępowania w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne
2019 1085 2019-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy
2019 1084 2019-03-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.OO50.41.2019 Burmistrza Gogolina z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku
2019 1083 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/16/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności § 2 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz § 2 ust. 2 pkt 7 Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną stanowiącego załącznik do uchwały nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz
2019 1082 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/15/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2019 1081 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 1080 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2019
2019 1079 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu
2019 1064 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 1067 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/488/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2019 1068 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 1078 2019-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.031.5.2019 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2019 1077 2019-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Brzeg
2019 1076 2019-03-18 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 15 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Prudnik
2019 1075 2019-03-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
2019 1074 2019-03-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2019 1073 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 38/V/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka
2019 1072 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 37/V/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Praszka
2019 1071 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 1070 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 1069 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2019
2019 1066 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2019 1065 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1063 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 1062 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 1061 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 1041 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2019 1047 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Lubszy
2019 1060 2019-03-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr PS.LK.7113.2.2019 Burmistrza Nysy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2019 1059 2019-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2019 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2019 1058 2019-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kluczbork
2019 1057 2019-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2019 1056 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 1055 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 1054 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pawłowiczki za pomocą instrumentu płatniczego
2019 1053 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2019 1052 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 1051 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/85/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1050 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice.
2019 1049 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1048 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łambinowice
2019 1046 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)
2019 1045 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów
2019 1044 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V.35.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1043 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/47/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1042 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 1040 2019-03-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.5.2019 Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1039 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 1038 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 1037 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1036 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 1035 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
2019 1033 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/102/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 1034 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/115/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
2019 1032 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 1031 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok
2019 1030 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/115/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1029 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/106/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2019 1028 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/88/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1027 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
2019 1026 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 1025 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
2019 1024 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 1011 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2019 1022 2019-03-12 INFORMACJA Informacja Nr OKA.4210.4.2019.24238.V.JAd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Tameh Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2019 1023 2019-03-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.20.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 1020 2019-03-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.6.2019 Starosty Kluczborskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
2019 1021 2019-03-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.7.2019 Starosty Kluczborskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w domach dziecka w powiecie kluczborskim
2019 1019 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 1018 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata 2019-2023
2019 1017 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 1003 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1002 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących przed przekształceniem własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1001 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2019 roku"
2019 1009 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego"
2019 1015 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/82/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1014 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/81/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego
2019 1013 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia ul. Plebiscytowej w Nysie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 1016 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/84/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1012 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w przedszkolach, zespołach szkolno - przedszkolnych, szkołach podstawowych i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nysa
2019 1010 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nysa
2019 1008 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 1004 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1006 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 1007 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 1005 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 969 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/62/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
2019 989 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kamiennik
2019 986 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chociebórz
2019 1000 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2019 999 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2019 roku
2019 997 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zurzyce
2019 996 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wilemowice
2019 995 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szklary
2019 994 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ogonów
2019 993 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipniki
2019 992 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kłodobok
2019 991 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Wielkie
2019 990 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Małe
2019 998 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2019 988 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goworowice
2019 987 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cieszanowice
2019 985 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Białowieża z przysiółkami Suliszów i Siodłary
2019 984 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 983 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/81/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice
2019 982 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin
2019 980 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch
2019 979 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów
2019 981 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów
2019 978 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów
2019 977 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 976 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2019 roku
2019 975 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta Głogówek
2019 974 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Głogówek w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 973 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/58/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 972 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.24.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 971 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 970 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/72/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 967 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019
2019 968 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 927 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/95/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2019 966 2019-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.12.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie nieważności części uchwały nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd
2019 965 2019-03-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.2.2019 Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 964 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Osiedle
2019 963 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stara Część Miasta
2019 962 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Szczepanku
2019 961 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
2019 955 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Prudnik w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2019 954 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 960 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej 7
2019 959 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Prudnik
2019 958 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2019 roku
2019 957 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
2019 956 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2019 953 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/114/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 952 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/113/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2019 951 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/112/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola nr LVIII/1136/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 950 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/111/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 949 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/110/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu
2019 948 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/108/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów - Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka”
2019 947 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/107/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2019 946 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/106/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu
2019 945 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/105/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu
2019 944 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/104/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu
2019 943 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Obórki
2019 942 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 935 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2019 934 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 933 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2019 932 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kietrz, od dnia 1 września 2019 r.
2019 940 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/113/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/74/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 941 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/114/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 939 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/112/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 938 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/100/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2019 937 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/99/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2019 936 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2019 931 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V.37.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza
2019 930 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/98/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 929 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/97/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 928 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/96/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 926 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019
2019 925 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku
2019 917 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Tułowice
2019 907 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 924 2019-03-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.4.2019 Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 923 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 922 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Walcach
2019 921 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/177/09 Rady Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury
2019 920 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce
2019 919 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Tułowicach oraz sołtysów
2019 918 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 916 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 915 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2019 914 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przedłużenia ulicy Julii w miejscowości Tarnów Opolski
2019 913 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Tarnów Opolski
2019 912 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 911 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 910 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 909 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski
2019 908 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzeleczki
2019 906 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 905 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 904 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 903 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 902 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności a pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 901 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 900 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 897 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
2019 899 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 898 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2019 roku”
2019 896 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kolonowskie w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 895 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2019 r.
2019 894 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 893 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 891 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
2019 892 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2019 r.
2019 890 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 888 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego
2019 889 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji jednostkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 881 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.22.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice
2019 884 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Lubszy i ustalenia statutu
2019 887 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 886 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 885 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 54/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 883 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 882 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2019 880 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.21.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach
2019 879 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg
2019 866 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie
2019 857 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2019 859 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2019 roku
2019 878 2019-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Wołczyna; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 877 2019-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 876 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/67/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2019 875 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/66/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2019 874 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
2019 873 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2019 872 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/63/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 871 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 870 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 869 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2019 868 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i stanowiących własność Gminy Świerczów w prawo własności tych gruntów
2019 867 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/33/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świerczów
2019 865 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 864 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Niemodlin
2019 863 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2019
2019 862 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 861 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 860 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2019 858 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów
2019 856 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.36.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 855 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2019 roku
2019 854 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/62/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/406/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Głuchołazach
2019 853 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy
2019 852 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
2019 848 2019-03-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku przeprowadzonych w dniu 3 marca 2019 r.
2019 847 2019-03-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu przeprowadzonych w dniu 3 marca 2019 r.
2019 838 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeg
2019 837 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/75/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzeg na lata 2019-2023
2019 851 2019-03-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr ZK.5510.1.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2018 rok
2019 850 2019-03-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 849 2019-03-04 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7113.1.2019 Burmistrza Brzegu z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg
2019 846 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2019
2019 845 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski oraz ustalenie stawki procentowej
2019 844 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2019 843 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 842 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 839 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg
2019 841 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 840 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V.30.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 836 2019-03-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.26.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/43/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 817 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 835 2019-03-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 834 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 833 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 832 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2019 831 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.42.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 830 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Ujazd
2019 829 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ujazd
2019 828 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia
2019 827 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 824 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 826 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 825 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie warunków i wysokości bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Paczków w prawo własności tych gruntów
2019 823 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/22/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ozimek "
2019 822 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/21/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał
2019 813 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 821 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2019"
2019 820 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2019 819 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 818 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2019 816 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Krapkowice, w prawo własności tych gruntów
2019 815 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 814 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 811 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 810 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 812 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 809 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 808 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 807 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw gminy Bierawa
2019 806 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 172/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 805 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 804 2019-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.134.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Opolu
2019 803 2019-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.133.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2019 802 2019-02-28 Sprostowanie Sprostowanie Nr IN.I.743.92.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. nr IN.I.743.92.2018.AD dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie nr II/7/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2019 801 2019-02-28 Sprostowanie Sprostowanie Nr IN.I.743.84.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. nr IN.I.743.84.2018.AD dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XL/331/2018/ Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r.
2019 800 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.8.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/76/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIIa” w Opolu
2019 798 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.94.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/27/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce
2019 796 2019-02-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 799 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.95.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów
2019 797 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.81.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr LXIX/1307/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2019 795 2019-02-28 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.5.2019.76.XIV.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrzy
2019 794 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 793 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 788 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 47/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
2019 792 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/24/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2019 791 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/20/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 790 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 50/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
2019 789 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 48/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
2019 787 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 46/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
2019 786 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 45/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów
2019 785 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 44/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 784 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 43/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2019 783 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 41/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2019 782 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Lubsza
2019 781 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu w uchwale w sprawie budżetu Gminy Branice na 2019 rok
2019 780 2019-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 779 2019-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW-W.3153.3.2019 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2019 778 2019-02-26 INFORMACJA Informacja Nr GKM.I.6621.38.10.2018 Starosty Oleskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów 0021 – Główczyce, 0022 – Gosławice i 0243 - Rędzina jednostka ewidencyjna 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski
2019 777 2019-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IV/18/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 776 2019-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej
2019 775 2019-02-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Prudnickiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Grabienie w 2019 r.
2019 774 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 773 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla członków organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz członkom rady osiedla
2019 772 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.24.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 771 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2019 770 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2019 r.
2019 769 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów
2019 768 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Steblów
2019 767 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 766 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 765 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek
2019 764 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V.29.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 763 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V.28.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2019
2019 762 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V.25.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Św. Huberta w Chrząstowicach
2019 761 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V.23.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach
2019 760 2019-02-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Prudnickiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2019 r.
2019 759 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.21.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lutego 2019 r. o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 758 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 757 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 756 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.20.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE–3
2019 755 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.19.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2
2019 754 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 753 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2019 rok
2019 752 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 748 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 751 2019-02-21 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 1/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.
2019 750 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Strzeleczki programu „Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora”
2019 749 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 30/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 747 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wskazania uczniom klas VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2019 746 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2019 745 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2019 744 2019-02-20 UMOWA Umowa Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – Etap II”
2019 743 2019-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2019 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu osób dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy oraz objęcia ich działaniami profilaktyczno-motywującymi
2019 742 2019-02-20 ANEKS Aneks Nr 7 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. do porozumienia nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2019 741 2019-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim
2019 740 2019-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim
2019 739 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 164/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 738 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 149/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 737 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 736 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 735 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów
2019 734 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 711 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.39.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.
2019 715 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2019 723 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2019 733 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/49/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/95/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Zabierzów
2019 732 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/48/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/94/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Walce
2019 731 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/47/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/93/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stradunia
2019 730 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/46/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/92/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rozkochów
2019 729 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/45/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kromołów
2019 728 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/44/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/90/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Grocholub
2019 727 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/43/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/89/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Dobieszowice
2019 726 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/42/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/88/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Ćwiercie
2019 725 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/41/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/87/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Brożec
2019 724 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/36/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 722 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce
2019 721 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/24/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 720 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 719 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.26.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2019 718 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.23.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 717 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.22.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice
2019 716 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.21.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komprachcice
2019 714 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 713 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa
2019 712 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 r.
2019 710 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019
2019 709 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.24.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Wilków
2019 707 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.22.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków
2019 708 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.23.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie
2019 706 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd
2019 705 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 704 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 703 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody
2019 702 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 701 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 700 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w Gminie Pakosławice
2019 699 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/22/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 689 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok
2019 688 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok
2019 698 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 697 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 696 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 695 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 691 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 690 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Baborów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2019 694 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.49.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 693 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.46.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2019 692 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 687 2019-02-15 ANEKS Aneks Nr 39 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2019 680 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2019 686 2019-02-15 ANEKS Aneks Nr 38 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2019 685 2019-02-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Strzeleckiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w 2019 roku
2019 679 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/80/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 684 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 683 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 682 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 681 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 678 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/490/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/453/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 r., w sprawie podziału Gminy Kietrz na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 677 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/489/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2019 676 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
2019 675 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 674 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 673 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 666 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chróścina w granicach obejmujących działkę nr 570/2
2019 660 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2019 657 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2019 658 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy
2019 672 2019-02-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.17.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Strzeleczki wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2019 671 2019-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 62/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Strzeleckiemu wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich ”
2019 670 2019-02-14 INFORMACJA Informacja Nr GK.6640.2.88.2017 Starosty Opolskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo - kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencyjnych gruntów, budynków i lokali
2019 669 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/19 Rady Gminy Turawa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
2019 668 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/18/19 Rady Gminy Turawa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 667 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/17/19 Rady Gminy Turawa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 665 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania tej opłaty
2019 664 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 663 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci z Gminy Otmuchów uczęszczających do żłobków, przedszkoli i szkół
2019 662 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 661 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/283/06 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 659 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 649 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 656 2019-02-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.16.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Reńska Wieś wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2019 655 2019-02-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.031.1.2019 Burmistrza Prudnika; Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2019 654 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/10/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr V/25/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis
2019 653 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 652 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 651 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019.
2019 650 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 648 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/59/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 646 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2019 rok
2019 647 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
2019 645 2019-02-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Nyskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku za 2018 rok
2019 644 2019-02-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr CZK.5511.1.2019. Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 643 2019-02-12 Postanowienie Postanowienie Nr 15/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 642 2019-02-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Lasowice Wielkie przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 641 2019-02-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 640 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Zębowice
2019 639 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 638 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych
2019 637 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 636 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/186/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Łambinowice
2019 635 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 634 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 633 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, stanowiące obywatelską inicjatywę uchwałodawczą
2019 632 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 631 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 630 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/86/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce
2019 629 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 628 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2019 627 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.
2019 626 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 618 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2019 608 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz
2019 591 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 625 2019-02-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 624 2019-02-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSIZ/P/1/2019 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2019 623 2019-02-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Nyskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Nyskiego w 2019 roku
2019 622 2019-02-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Nyskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2019 roku
2019 621 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 620 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych
2019 619 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nazw ulic w Gminie Strzeleczki
2019 617 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Strzelce Opolskie
2019 616 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 615 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
2019 614 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/62/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik
2019 613 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Prudnik w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2019 612 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 611 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 610 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych
2019 609 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2019 607 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Wojnowice