Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 23648

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 506 2018-02-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Oleskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2017 roku
2018 505 2018-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 259/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 504 2018-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/260/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 503 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.031.5.2018 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2018 502 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 501 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2018 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu oraz objęcia ich działaniami profilaktyczno-motywującymi
2018 500 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.041.2.2017 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie "Wykonania kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach - droga wojewódzka nr 415"
2018 499 2018-02-20 ANEKS Aneks Nr 28 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 15 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 498 2018-02-20 ANEKS Aneks Nr 1/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12 lutego 2018 r. do porozumienia nr DIG.041.2.2017 zawartego w dniu 16 stycznia 2017 roku w sprawie „Wykonania kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach” – droga wojewódzka nr 415
2018 497 2018-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.285.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 496 2018-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.284.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2018 495 2018-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.283.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała
2018 485 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 260/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Praszka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 493 2018-02-16 INFORMACJA Informacja Nr 1/2018 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2018 492 2018-02-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Nyskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Nyskiego w 2018 roku
2018 491 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/257/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 490 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 267/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
2018 488 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 264/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka
2018 489 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 265/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 487 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 263/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 486 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 261/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Praszka instrumentem płatniczym
2018 484 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/278/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów zniżek obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 483 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/268/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2018 482 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/267/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2018 r.
2018 481 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/266/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/16
2018 480 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/256/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 479 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/251/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 494 2018-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 478 2018-02-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Szumirad PLH160020
2018 477 2018-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/173/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 476 2018-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/216/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 475 2018-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/366/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 468 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/258/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 473 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.236.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
2018 470 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2018 471 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1093/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2018 474 2018-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.2.2018 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad finansowania kształcenia uczniów klas branżowej szkoły I stopnia i klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2018 472 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/233/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
2018 469 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/260/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 467 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/259/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 466 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/255/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/219/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2017 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 1705 O położonej na terenie Powiatu Oleskiego kategorii drogi powiatowej
2018 465 2018-02-14 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu opolskiego
2018 464 2018-02-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2018 461 2018-02-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2018 463 2018-02-13 ANEKS Aneks Nr 6 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu Nyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2018 462 2018-02-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w  Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2018 460 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/211/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 459 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr L/762/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 458 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/366/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 457 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr L/290/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 456 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/228/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 455 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/439/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 454 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/265/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 449 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/261/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom, w których jest realizowany obowiązek szkolny, dla których Gmina Walce jest organem rejestrującym, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 432 2018-02-12 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAPKOWICACH z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krapkowickiego
2018 438 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 1744/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 453 2018-02-12 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.50.2017.2018.9078.XII-B.MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie
2018 452 2018-02-12 ANEKS Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. do porozumienia Nr DIG.042.55.2015 zawartego w dniu 19 listopada 2015 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy"
2018 451 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 450 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.253.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 448 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/260/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2018 roku
2018 447 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/259/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 446 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/267/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 445 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/226/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
2018 444 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 443 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/317/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 442 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.216.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 441 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/261/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 440 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/258/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 439 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/355/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 435 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/265/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2018 434 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/264/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2018 433 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/254/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu głubczyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 437 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/371/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 436 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/320/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 417 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na Przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej"
2018 431 2018-02-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr CZK.5511.1.2018 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa w 2017 r.
2018 430 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 429 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/315/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 428 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/236/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 427 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/263/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 426 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/366/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 2 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 425 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/508/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 424 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/502/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
2018 423 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/499/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych w Kędzierzynie-Koźlu
2018 422 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/497/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Wincentego Pstrowskiego zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Blachownia
2018 421 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/496/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Leona Kruczkowskiego zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Sławięcice
2018 420 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/495/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Przodowników Pracy zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Azoty
2018 419 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/493/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle
2018 418 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/372/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”
2018 416 2018-02-09 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu strzeleckiego
2018 415 2018-02-09 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/ASF/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 1/ASF/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu prudnickiego
2018 414 2018-02-09 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu nyskiego
2018 401 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/769/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2018 405 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/351/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkól podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Strzelce Opolskie przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 397 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/287/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych
2018 413 2018-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.7.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2018 410 2018-02-08 ANEKS Aneks Nr 3/2017 Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 18 lutego 2004 r. dotyczącego przekazania przez Powiat Oleski zadań z zakresu kształcenia specjalnego
2018 412 2018-02-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 411 2018-02-08 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GIK.6641.6.2017.IA Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018 407 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie i opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Strzelce Opolskie
2018 409 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/358/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 408 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/357/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka w Strzelcach Opolskich
2018 406 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę
2018 404 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2018 403 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2018 402 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/770/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczenia
2018 400 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2018 – 2022
2018 399 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/289/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niemodlin oraz sposobu ich rozliczania
2018 398 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/288/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 396 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/200/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 395 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.234.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 394 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/416/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 393 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/321/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 392 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/247/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 383 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/266/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr XXI/159/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów zmienionej uchwałą Nr XXVII/134/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r
2018 391 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.8.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII.229.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice
2018 390 2018-02-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/12 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 389 2018-02-07 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7113.1.2018 Burmistrza Brzegu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg
2018 388 2018-02-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
2018 387 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/346/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 386 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.251.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilków
2018 385 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.244.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminów i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 384 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/270/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 381 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 382 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/170/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Polska Cerekiew na lata 2017-2020
2018 380 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 378 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 379 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 375 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/436/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork
2018 376 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/437/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół, dla których Gmina Kluczbork jest organem rejestrującym
2018 377 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/441/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych
2018 369 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/326/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”
2018 374 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/243/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 373 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.217.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2018 – 2022
2018 372 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/360/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wnoszenia wkładów i obejmowania oraz zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Byczyna
2018 370 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 368 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/325/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2018 367 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2018 371 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 366 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/296/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 359 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2018 358 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach 2018-2022
2018 357 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/276/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 364 2018-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.12.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważność części uchwały nr XLV/348/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna
2018 363 2018-02-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 349 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/232/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/168/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok
2018 365 2018-02-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2017 rok
2018 362 2018-02-06 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4210.2.2018.76.XIII.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania dot. zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrzy
2018 361 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/280/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 360 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/279/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wołczyn przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne
2018 356 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.242.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 355 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/312/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 354 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1085/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 353 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/349/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 352 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/280/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 351 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/261/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 350 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/291/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 335 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.228.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice
2018 348 2018-02-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 346 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 2/2/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIII/422/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
2018 347 2018-02-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSIZ/1/2018 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2018 345 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/313/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2018 344 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/312/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego
2018 343 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/296/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 342 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/240/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany
2018 340 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/265/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice.
2018 339 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.233.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonywania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2018 341 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 338 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.231.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne na terenie Gminy Komprachcice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 337 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.230.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2018 336 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.229.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice
2018 334 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.227.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu
2018 326 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/249/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 333 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/418/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu oraz nadania jej statutu
2018 332 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/385/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 331 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/330/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 330 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/323/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2018 329 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2018 328 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/357/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 327 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Opolskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 323 2018-02-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.6.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia realizacji zadania z zakresu oświaty, dotyczącego organizacji dowozu niepełnosprawnego ucznia do szkoły
2018 325 2018-02-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2017 r.
2018 324 2018-02-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Nyskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 322 2018-02-02 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Miasto Piekary Śląskie jest organem prowadzącym
2018 321 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 320 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/347/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla mieszkańców Gminy Zawadzkie świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego
2018 319 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/192/18 Rady Gminy Turawa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 318 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/252/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 316 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/294/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
2018 315 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/293/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
2018 317 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/296/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 314 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1092/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu
2018 301 2018-02-02 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
2018 313 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1091/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu
2018 312 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/705/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 311 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 310 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/420/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”.
2018 309 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/419/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”
2018 304 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/238/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica
2018 308 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 307 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica
2018 306 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica
2018 305 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica
2018 303 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/294/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
2018 302 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/292/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
2018 296 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1100/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola
2018 290 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/287/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym i publicznym oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli ich pobrania i wykorzystania
2018 300 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.238.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków
2018 299 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/314/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 298 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/313/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2018 297 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/260/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
2018 295 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1090/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 294 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1086/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2018 293 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/360/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 292 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/336/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Otmuchów-obrębów ewidencyjnych: Nieradowice, Sarnowice, Śliwice, Wójcice z obowiązku uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2018 291 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/334/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
2018 288 2018-01-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w 2018 roku
2018 289 2018-01-31 ANEKS Aneks Nr 1/2018 Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 5 stycznia 2018 r. do porozumienia w sprawie planowania zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski - Praszka
2018 287 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/261/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych
2018 286 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/256/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2018 285 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/703/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Nysa przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 284 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/700/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa
2018 283 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/290/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, oddziałom przedszkolnym zorganizowanych w publicznych szkołach, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 280 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.6.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/423/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bażany
2018 281 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.10.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLVI/677/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2018 279 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.4.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLVI/679/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 278 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.3.1.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVI/676/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2018 276 2018-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.4.2018 Starosty Oleskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach na 2018 rok
2018 275 2018-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.3.2018 Starosty Oleskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku w Borkach Wielkich na 2018 rok
2018 282 2018-01-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2018 Starosty Krapkowickiego z dnia 9 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2017 rok
2018 277 2018-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.2.2018 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2018
2018 274 2018-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/244/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 273 2018-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 272 2018-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.223.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 17 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 271 2018-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Strzeleckiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2018 roku
2018 270 2018-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2018 roku
2018 269 2018-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2018 roku
2018 268 2018-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 202/XXXI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
2018 267 2018-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 201/XXXI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów
2018 262 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 266 2018-01-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.031.1.2018 Burmistrz Prudnika; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2018 265 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 264 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego
2018 263 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 261 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.222.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 260 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.221.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 17 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chrząstowice
2018 259 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/330/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2018 258 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/320/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 256 2018-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/206/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu
2018 257 2018-01-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Strzeleckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem prowadzonego przez Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w 2018 roku
2018 255 2018-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/326/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 254 2018-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/321/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXX/316/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 251 2018-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Dobrodzienia; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Dobrodzienia zadania o nazwie: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień Etap I i Etap II” droga wojewódzka nr 901.
2018 253 2018-01-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Opolskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2017
2018 252 2018-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-1/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań związanych z finansowaniem i dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży województwa opolskiego
2018 250 2018-01-24 ANEKS Aneks Nr 27 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 249 2018-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/253/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2018
2018 248 2018-01-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2018 247 2018-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.1.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2018 246 2018-01-23 INFORMACJA Informacja Starosty Prudnickiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów  budynków obejmującego jednostkę ewidencyjną Biała- Miasto
2018 234 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018
2018 245 2018-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 244 2018-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 243 2018-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 242 2018-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 241 2018-01-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Prudnickiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2018 r.
2018 240 2018-01-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Prudnickiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2018 r.
2018 239 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 238 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 237 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 236 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/372/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 235 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2018 233 2018-01-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016/17 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 232 2018-01-19 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr PCPR.ON.0711.3.2018.EB Starosty Opolskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. ogłoszenie naboru kandydatów na Członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim
2018 231 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 230 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/208/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2018 229 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/167/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2018 228 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/328/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w Otmuchowie - Śliwicach
2018 227 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/319/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
2018 226 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/355/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Olesno, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 225 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno
2018 224 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/352/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 487, ul. Gorzowskiej w Oleśnie
2018 223 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 1698/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2018 222 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/242/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 221 2018-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2018 220 2018-01-18 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ.
2018 219 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.229.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice
2018 218 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/116/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Polskiej Cerekwi
2018 217 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/348/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna
2018 216 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/286/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 215 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 214 2018-01-17 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Nr PN-III.4131.1.54.2017.AR Wojewody Opolskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brzegu
2018 213 2018-01-17 INFORMACJA Informacja Nr GK.6640.2.4.2018.EWB Starosty Opolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo - kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencyjnych gruntów, budynków i lokali
2018 212 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1082/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu
2018 211 2018-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2018 210 2018-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2018 209 2018-01-17 INFORMACJA Informacja Nr OKA.4210.53.2017.2018.24238.IV.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez TAMEH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2018 208 2018-01-17 ANEKS Aneks Nr 1/2017 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 listopada 2017 r. zawarty w dniu 3 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2018 207 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 206 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/169/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2018 198 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/392/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 205 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/437/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice
2018 200 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/298/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2018 199 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/297/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 204 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/484/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018
2018 203 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/382/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 202 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/372/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017 rok
2018 201 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.196.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2018 197 2018-01-16 ANEKS Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2018 196 2018-01-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.4.2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 195 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/93/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2018 194 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/227/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2017 r.
2018 193 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/215/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2018
2018 192 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/211/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2018 191 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/161/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2018 190 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/289/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2018
2018 189 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2018 188 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/295/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2018 187 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/293/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 186 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2018
2018 185 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2017 r.
2018 184 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 183 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/195/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok
2018 182 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 181 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 180 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2018 179 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/316/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2018 178 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2018 rok
2018 177 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.272.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2018 175 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-294/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017 rok
2018 176 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-297/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2018 r.
2018 174 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/245/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2018
2018 173 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.124.2017.MK/KD Wojewody Opolskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXX/257/17 Rady Miejskiej w Kolonowskim z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018 172 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.123.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/371/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ul. Gen. Sikorskiego i Moniuszki
2018 171 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.122.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/370/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
2018 170 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.121.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXVI/369/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach
2018 169 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.118.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego
2018 168 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.116.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/188/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica
2018 167 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.111.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXII/222/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
2018 166 2018-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/229/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice
2018 165 2018-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świerczów
2018 164 2018-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/250/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli
2018 163 2018-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
2018 162 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/339/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 161 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/305/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2018 rok
2018 160 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/168/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, za wysługę lat- w drodze regulaminu
2018 159 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/167/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2018 158 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/166/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. W sprawie uchylenia uchwały nr XXX/154/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. W sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 157 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/284/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 156 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/197/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2018 155 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2018 rok
2018 154 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/316/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 153 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 773/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 152 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
2018 151 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/432/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 150 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/423/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bażany
2018 149 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/491/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 148 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/252/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
2018 147 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/380/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głuchołazy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
2018 146 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.194.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 145 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2018 rok
2018 144 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 143 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok
2018 142 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/239/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 140 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/307/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 141 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/340/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 138 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2018 139 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 137 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/217/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XXXIII/216/13 z dnia 11 lipca 2013 r w sprawie nadania nazwy ulicy w Radziejowie
2018 136 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/199/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2018 135 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/352/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2018 134 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/314/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2018 133 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1072/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2018 132 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 771/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2018 131 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/247/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 130 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.278.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 127 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-302/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2018 128 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-303/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2018 129 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-304/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2018 126 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/357/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2018 125 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/356/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/345/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2018 124 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/251/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
2018 123 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/248/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2018 roku
2018 122 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/278/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2018 121 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2018 120 2018-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.119.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/316/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków
2018 119 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.242.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2018 118 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 117 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.234.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 116 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.230.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2018 115 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018
2018 114 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 193/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2018 113 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pokój na lata 2018-2022”
2018 112 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/346/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2018 111 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/679/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 110 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/678/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Jeziornej, Słonecznej i Elizy Orzeszkowej
2018 109 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/677/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2018 107 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/277/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2018 108 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
2018 106 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/193/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2018 105 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.214.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 104 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku, Publicznego Przedszkola w Krośnicy i Publicznego Przedszkola w Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
2018 103 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 102 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/350/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2018
2018 101 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/374/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 100 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/315/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 99 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/504/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2017, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2018 98 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII 277.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 97 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 1653/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2018 96 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/250/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2018 93 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/250/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 70 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/325/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2018 roku
2018 95 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/345/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach w gminie Zawadzkie
2018 94 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/251/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Strzeleczki
2018 92 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/249/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 91 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/248/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata 2018-2022
2018 90 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/247/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2018 89 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 88 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/362/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 87 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/318/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach (ćwiczeniach) pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Otmuchów
2018 86 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/312/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na ternie Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 85 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1080/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia warunków i trybu ich przyznawania
2018 84 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1077/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2018 83 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1076/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2018 82 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1075/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 81 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 767/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 80 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 766/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2018 79 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 765/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Namysłowie
2018 78 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łambinowice na lata 2018 – 2021”
2018 77 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.192.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 76 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.191.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice
2018 75 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/ 252 /2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielającym schronienia osobom bezdomnym
2018 73 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/303/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2018 74 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/310/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 72 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/302/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018 r.
2018 71 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/326/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 69 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2018 roku
2018 51 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 42 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 68 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 47/I/2017 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Związku Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI” na rok 2018
2018 67 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/40/2017 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2018
2018 66 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 62 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2018 64 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/258/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 63 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 65 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok
2018 58 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 256/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2018 rok
2018 57 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 254/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2018 59 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 61 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/750/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2018 56 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/261/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 60 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/748/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 55 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/291/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 54 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/338/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 53 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/676/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2018 52 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 50 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/221/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2018 45 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/424/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 46 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.220.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
2018 49 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2018 48 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2018 47 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 44 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 43 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/347/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok
2018 39 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.218.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2018 rok
2018 41 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 40 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 38 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2018 rok
2018 37 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/281/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 18 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/402/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2018 19 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/414/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2018
2018 36 2018-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.114.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXVI/322/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice
2018 35 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/91/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018
2018 34 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/271/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 33 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/263/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2018 32 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 31 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Gminy Walce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2018 30 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/336/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2018 27 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/289/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2018 29 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/300/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2018 28 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/259/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2018 26 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/340/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2018 23 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/278/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2018 25 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/693/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2018 24 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/675/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Nysa"
2018 22 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/207/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2018 21 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/363/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2018 20 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/353/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 13 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/360/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 9 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2018 10 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/277/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2018 16 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/355/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 15 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 11 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/294/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Głogówek za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 14 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/361/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 17 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/250/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2018 8 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.217.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2018 7 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/345/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 3 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/243/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok