Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 287

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2486 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 2437 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 2396 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przewozu uczniów i dzieci, wobec których gmina nie ma obowiązku zapewnienia dowozu do szkół i przedszkoli
2019 2395 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę Nr VI/56/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
2019 2394 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 czerwca 2019 r. wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2156 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 2119 2019-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 2054 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 2042 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Łambinowice obowiązującej od dnia 1 września 2019 r.
2019 2041 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1848 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu prac Zespołu Interdyscyplinarnego w Łambinowicach
2019 1774 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 1721 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
2019 1722 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łambinowice w ośrodkach wsparcia
2019 1512 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 1451 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
2019 1395 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2019.
2019 1394 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łambinowice w ośrodkach wsparcia.
2019 1070 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 1050 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice.
2019 1049 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1048 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łambinowice
2019 698 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 661 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/283/06 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 636 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/186/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Łambinowice
2019 246 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
2019 245 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 92 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2019 91 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2019 44 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
2019 43 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Łambinowice oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Łambinowice oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 3540 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 3431 2018-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 3416 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 3418 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3417 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3415 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 2894 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/316/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 2857 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/318/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice
2018 2545 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 2519 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/315/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 2518 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/314/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łambinowice
2018 2517 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/313/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łambinowice
2018 2292 2018-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/303/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 2288 2018-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/310/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/278/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łambinowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2143 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/298/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy i powierzonych funkcji, wysokość i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, a także podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2018 2045 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/297/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice
2018 2044 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/294/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 1737 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/292/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 1701 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/293/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Łambinowice
2018 1508 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/281/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 1488 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/286/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy i powierzonych funkcji, wysokość i warunki obliczania i wypłacania w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, a także podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2018 1487 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/285/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice
2018 1238 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/275/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujacych się na terenie Gminy Łambinowice
2018 1111 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/272/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 939 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/278/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łambinowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 941 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/280/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/238/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 940 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/279/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łambinowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 650 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/267/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 640 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/271/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2018
2018 427 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/263/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 340 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/265/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice.
2018 273 2018-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 237 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 185 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2017 r.
2018 184 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 78 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łambinowice na lata 2018 – 2021”
2017 3229 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/244/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 3212 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/250/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice
2017 3211 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/246/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2820 2017-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 2772 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/238/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2771 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – usługi, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 2554 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 2501 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Łambinowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 2498 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice
2017 2500 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/229/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Łambinowice do stanu faktycznego
2017 2499 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2497 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Łambinowice instrumentem płatniczym
2017 2442 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/226/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
2017 1940 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 1860 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice r XXV/198/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice
2017 1863 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Łambinowice
2017 1862 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/219/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Łambinowice
2017 1861 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/218/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną, położoną na terenie Gminy Łambinowice (teren Łambinowickiej Fabryki Maszyn Celpa S.A. w Łambinowicach)
2017 1654 2017-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/207/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 1605 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/212/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Łambinowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1604 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/211/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Łambinowice do stanu faktycznego
2017 1603 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice
2017 1465 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 1252 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/189/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 1144 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/198/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą.
2017 1036 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/196/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji oraz ich wartości punktowej, przyjmowanych przy rekrutacji do klasy I publicznych szkół podstawowych z ustalonym obwodem, funkcjonujących na terenie Gminy Łambinowice
2017 1035 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/195/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz ich wartości punktowej do II etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łambinowice.
2017 1034 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/194/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Łambinowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 754 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/182/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 702 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/186/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Łambinowice.
2017 701 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/185/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice nr XXV/198/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice
2017 700 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/184/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2017
2017 451 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/174/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/162/16 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 450 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/172/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 406 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/179/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy zryczałtowanej miesięcznej diety za pracę w Radzie Gminy
2017 405 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/178/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminy zryczałtowanej miesięcznej diety za pracę w Radzie Gminy
2017 336 2017-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 289 2017-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2017 255 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obozowej w Łambinowicach
2017 163 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla radnych gminy Łambinowice
2017 164 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice.
2016 2819 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Malerzowice Wielkie
2016 2818 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielice
2016 2817 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Okopy
2016 2816 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szadurczyce
2016 2815 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sowin
2016 2814 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbie
2016 2812 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piątkowice
2016 2813 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lasocice
2016 2811 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drogoszów
2016 2810 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mańkowice
2016 2809 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasienica Dolna
2016 2808 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budzieszowice
2016 2807 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łambinowice
2016 2788 2016-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/144/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 2765 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2621 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/146/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2188 2016-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1952 2016-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1922 2016-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 8 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 1463 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/132/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1396 2016-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
2016 1395 2016-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XIII/102/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2016
2016 1235 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1190 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
2016 917 2016-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi Sowin
2016 916 2016-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 483 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 465 2016-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2016
2016 463 2016-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Łambinowice oraz ich wartości punktowej
2016 462 2016-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/16 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 listopada 2015 r. Rady Gminy Łambinowice Nr XI/78/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 153 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi Sowin
2015 3247 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3232 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 3231 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2015 3052 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 2887 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2886 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2885 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2884 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2534 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 2508 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
2015 2507 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 2008 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łambinowice
2015 2007 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1789 2015-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1650 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łambinowice na lata 2014 – 2017”
2015 1497 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI /44/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łambinowice w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2015 1498 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/15 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przewozu uczniów i dzieci, wobec których gmina nie ma obowiązku zapewnienia dowozu do szkół i przedszkoli
2015 1496 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1407 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1391 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łambinowice w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2015 1310 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1309 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1292 2015-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2015 1049 2015-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1048 2015-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1037 2015-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/05 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Mańkowice
2015 1036 2015-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 488 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 437 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów II etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice oraz ich wartości punktowej
2015 436 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 2846 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2014 2834 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2810 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 2809 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2789 2014-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2679 2014-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/327/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2678 2014-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/319/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2389 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/325/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXV/198/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łambinowice
2014 2388 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/322/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych środków
2014 2195 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/312/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza
2014 2110 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/318/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2109 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/317/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXX/221/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 2108 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/310/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2001 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/284/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Łambinowice do stanu faktycznego
2014 2000 2014-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/283/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Łambinowice do stanu faktycznego
2014 1749 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/302/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1701 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/307/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/174/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą
2014 1700 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/306/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2014 1699 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/305/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/235/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice
2014 1557 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/299/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 1556 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/298/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1335 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/288/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1058 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/272/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1030 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/282/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
2014 1029 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/277/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2014 473 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/267/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2014 472 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/262/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 468 2014-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/269/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy stanowiących składniki wynagrodzenia, a także podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2014 467 2014-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/266/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 466 2014-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/265/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 118 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2948 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/252/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2013 2890 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/255/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych środków
2013 2889 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/254/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 2797 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/247/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obozowej w Łambinowicach
2013 2752 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/250/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych środków
2013 2751 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/245/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2750 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/244/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2749 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 2426 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/240/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 2299 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice
2013 2298 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych środków
2013 2297 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 2151 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2150 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 1764 2013-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 czerwca 2013 r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 1763 2013-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1762 2013-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/222/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1761 2013-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/221/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1760 2013-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/219/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 1708 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 1579 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 1514 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 1313 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/208/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1312 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/207/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXV/198/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice
2013 1122 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/204/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr ewidencyjny 554/11, 554/9, 554/6, 554/5, zlokalizowanych we wsi Okopy
2013 1061 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/201/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 1016 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/195/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/237/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielenia ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 710 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/198/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łambinowice
2013 490 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/165/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 441 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/168/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 298 2013-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/163/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 212 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/172/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 147 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/167/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 146 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/166/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 145 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 15 2013-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/173/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXIX/191/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice
2012 1791 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/158/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Łambinowice
2012 1686 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/150/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 1569 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łambinowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1568 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łambinowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1111 2012-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/138/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego we wsiach Jasienica Dolna, Drogoszów, Piątkowice, Bielice w gminie Łambinowice.
2012 628 2012-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/116/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza
2012 329 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/94/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2012 r.
2012 184 2012-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/101/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Łambinowicach obejmującego tereny oznaczone symbolem 48aU, 49ZP, 50aKS, 50bZi, 46UHG, 48bUS, 48cKS, 47aUO
2012 160 2012-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/252/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łambinowice na lata 2010-2014
2012 52 2012-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 1979 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Łambinowice oraz związanych z tym opłat.
2011 1800 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 1801 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 949 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
2011 950 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach.
2011 816 2011-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2011 r.
2011 612 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II /13/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice.
2011 515 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2011 402 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 401 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 października 2010r. Nr XLII/ 259/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 71 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice
2011 55 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1691 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/259/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 1692 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/260/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1155 2010-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/244/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzieszowice.
2010 1149 2010-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/247/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sowin
2010 1138 2010-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/245/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbie
2010 1135 2010-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/241/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Łambinowicach
2010 1137 2010-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/246/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szadurczyce
2010 1136 2010-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/243/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica Dolna
2010 1119 2010-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/242/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice
2010 1107 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/237/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2010 1108 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
2010 983 2010-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/202/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2010 rok
2010 837 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/228/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Łambinowice.
2010 829 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
2010 572 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/213/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/283/06 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 maja 2006r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 163 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/199/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwo-lenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 89 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/190/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych środków
2010 64 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/198/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r.
2009 1686 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/198/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 1528 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/189/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr IX/53/07 z dnia 27 września 2007r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
2009 1329 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/182/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łambinowicach
2009 1022 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/173/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/236/05 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 1023 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/174/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą
2009 879 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/130/08 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2009 rok
2009 375 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/145/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy stanowiących składniki wynagrodzenia, a także podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2009 167 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/139/08 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica Dolna
2009 139 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/137/08 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Łambinowicach
2009 140 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/138/08 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice w rejonie ulicy Kolejowej - Gen. A. Zawadzkiego – A. Mickiewicza
2009 23 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/127/2008 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/289/2006 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniającej uchwałę Nr XV/93/2004 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2004 - 2008 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy