Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 77

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2294 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów
2019 2159 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerczów na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegających na wymianie źródeł ciepła, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła na terenie Gminy Świerczów
2019 1836 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 1762 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania uczniom klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2019 1761 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr XVIII/79/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1502 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 1460 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów
2019 1380 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/275/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
2019 1379 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Świerczów, od dnia 1 września 2019 roku
2019 871 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 870 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 869 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2019 868 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i stanowiących własność Gminy Świerczów w prawo własności tych gruntów
2019 867 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/33/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świerczów
2019 277 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 154 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2019 126 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świerczów
2019 124 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 125 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerczów
2019 78 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 77 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 27 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 3554 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2018 3467 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/65/2016 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3466 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 3057 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/203/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 3009 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Świerczów
2018 3008 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XX/98//2018 Rady Gminy w Świerczowie dnia 29 września 2016 r.
2018 3007 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. o zmianie uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy.
2018 2193 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 1744 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/189/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 1253 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/181/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 1198 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/184/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów
2018 1197 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/183/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Świerczów
2018 739 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/180/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 738 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świerczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 737 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/178/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2018 736 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy w  Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świerczów
2018 477 2018-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/173/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2017 3243 2017-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/155/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 3234 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/153/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2018 rok
2017 3221 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/159/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
2017 3222 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/160/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2749 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/149/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 2545 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/145/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 2481 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/148/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych dochodów gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 1997 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/133/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XVIII/79/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 1998 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/136/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 1950 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/141/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy
2017 1633 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/132/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 1374 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/130/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 1041 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/129/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2017 1040 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 991 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/127/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świerczów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2017 626 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/125/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2011 1065 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, prowadzone przez Gminę Świerczów
2011 842 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów
2011 808 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zasad trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Świerczów i jej jednostkom organizacyjnym
2011 685 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2009 - 2014
2011 686 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie gminy Świerczów.
2011 620 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 394 2011-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2011 179 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV /21/ 2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/259/2010 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 października 2010r.w sprawie :określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2011 rok.
2011 180 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV /22 /2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2002 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 16 grudnia 2002r w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. .Opolskiego Nr137,poz.2111, zmiana z 2003r. Nr 105,poz.2179)
2010 1598 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/259/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2011 rok.
2010 1502 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/258/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej sali gimnastycznej
2010 1460 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/254/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1313 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/248/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i przedszkola.
2010 1282 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/247/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu okręgów wyborczych gminy do stanu faktycznego.
2010 1281 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/246/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy do stanu faktycznego
2010 1002 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/245/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/2003 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Świerczów.
2010 920 2010-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/236/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 713 2010-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/215/2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
2010 319 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI / 216 / 2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/212/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2009r.w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
2009 1238 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/198/2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze za wysługę lat – w drodze regulaminu
2009 699 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/177/2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 493 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze za wysługę lat - w drodze regulaminu