Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 225

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3439 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.86.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3095 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Izbicko
2019 3094 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2019 3093 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.81.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3060 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków , opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Izbicko za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 2847 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X.73.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2822 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X.76.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2800 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X.75.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2461 2019-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.63.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo
2019 2285 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.58.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2230 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.67.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
2019 2229 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.64.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2228 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.62.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2019 2227 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.61.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Izbicko
2019 2006 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.52.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1803 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.46.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1389 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1287 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.42.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2019 rok
2019 1198 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.44.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 1044 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V.35.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 984 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 931 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V.37.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza
2019 856 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.36.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 756 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.20.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE–3
2019 755 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.19.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2
2019 524 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
2019 523 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
2019 112 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III.11.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 40 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.9.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3635 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3634 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3474 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II.3.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3389 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 3299 2018-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.268.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3273 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.274.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3272 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.272.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
2018 3271 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.271.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 3270 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.270.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 3051 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI.261.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2996 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI.264.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2995 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI.262.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach Zespołu Szkół Gminy Izbicko
2018 2956 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI.263.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Izbicko
2018 2765 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.258.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2350 2018-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.249.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2322 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.252.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2321 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.251.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach Zespołu Szkół Gminy Izbicko
2018 2320 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.250.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2018 1974 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII.241.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1606 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.238.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1482 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.233.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1180 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.227.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 971 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.232.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 970 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.231.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 969 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.230.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2018 633 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.220.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2018 634 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.222.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2018 rok
2018 442 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.216.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 373 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.217.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2018 – 2022
2018 182 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 181 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 105 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.214.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 104 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku, Publicznego Przedszkola w Krośnicy i Publicznego Przedszkola w Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
2017 3147 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2951 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 2952 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 2715 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.193.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2493 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.189.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2248 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.183.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2195 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2017 2194 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2017 2193 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.185.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych
2017 1780 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
2017 1710 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.181.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1706 2017-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „A”
2017 1642 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1391 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1011 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
2017 1010 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
2017 1009 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 808 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 790 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2017 rok
2017 733 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2017 575 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 251 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.145.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 250 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.144.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 154 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.150.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2013 – 2017
2017 97 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.149.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2017 96 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.147.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
2016 2710 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.137.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2601 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.141.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 2600 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.140.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 2400 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.133.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2381 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.135.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Izbicko na lata 2016-2019
2016 2307 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.136.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
2016 2171 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.131.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2170 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.124.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2125 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.129.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 2124 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.125.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2016 1117 2016-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
2016 1116 2016-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.112.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
2016 1084 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.111.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 743 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.104.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 709 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.81.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 712 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.95.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
2016 715 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.103.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 714 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.97.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 713 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.96.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
2016 711 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.87.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2013 – 2017
2016 710 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.83.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności na rok 2016
2016 708 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.80.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 3090 2015-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.73.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 3085 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.69.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 3084 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.64.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 3010 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2015 3009 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.74.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez Gminę Izbicko na terenie gminy Izbicko
2015 3008 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.72.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2016
2015 3007 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.71.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3006 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.70.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 3005 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.66.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 1014 2015-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2015
2015 1013 2015-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.33.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1003 2015-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.22.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2015 1002 2015-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.
2014 2650 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr L/236/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2649 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/235/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2015
2014 2648 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/234/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 2647 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/233/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 2646 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/232/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 1816 2014-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/214/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 1427 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/212/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 1426 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/210/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2013 – 2017
2014 1294 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/205/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 906 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/203/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2014 905 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/199/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz zasad wyżywienia dziecka
2014 904 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/198/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 903 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/197/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany treści uchwały budżetowej na rok 2014
2014 701 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/191/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 626 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/193/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2014
2014 609 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/196/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 307 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/187/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz zasad wyżywienia dziecka
2014 306 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/186/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 305 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/183/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2014 304 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/181/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 161 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/172/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
2014 9 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/180/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2014 8 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/175/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 7 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/173/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2669 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/169/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2668 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/168/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 2390 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/166/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2013 2389 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/165/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 2388 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/164/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 2387 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/162/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2236 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/159/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1983 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/157/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1707 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/151/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na rok 2013
2013 1687 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/154/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 1416 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/148/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2013 1350 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/143/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1326 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/133/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 1280 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/142/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/121/2012 w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1279 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/121/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1270 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/144/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbicko
2013 1163 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/131/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2013
2013 1027 2013-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/140/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2013 1012 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/132/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2013 1011 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/118/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2013 991 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/127/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg – umarzania , odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Izbicko lub jej jednostkom podległym
2013 903 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/117/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbicko
2013 670 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/129/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2013 – 2017
2013 551 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/124/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbicko na 2013 rok
2013 527 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/130/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1895 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/112/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2012 1894 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/108/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko
2012 1840 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 1839 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 1319 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/100/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 3 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1288 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/99/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 3 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 900 2012-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/93/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Izbicko
2012 899 2012-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko
2012 530 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/68/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2012 – 2016
2012 382 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbicko na rok 2012
2012 66 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/62/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2011 1972 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/59/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krośnica
2011 1973 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/65/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
2011 1957 2011-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/58/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2011 r. w sprawie nadania nazy ulicy we wsi Ligota Czamborowa
2011 1877 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/66/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2011 1660 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/60/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 1661 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/61/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 1488 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/52/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
2011 1417 2011-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Izbicko
2011 1059 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2011 697 2011-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbicko na 2011 rok
2011 530 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 320 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko
2011 321 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko
2010 1914 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2010 1884 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
2010 1883 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/295/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 1709 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/298/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1708 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/295/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 1707 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/294/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 1466 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/281/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/194/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2010 949 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/274/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
2010 942 2010-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/271/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Gminy Izbicko
2010 941 2010-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/270/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2010 943 2010-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/272/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/03 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Izbicko
2010 616 2010-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/243/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa na rok 2010
2010 590 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2010 310 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/245/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2010 311 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/249/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
2010 312 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/254/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/236/09 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2010 250 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/247/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Izbicko
2009 1788 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/238/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 1789 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/242/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Izbicko
2009 1619 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/235/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 1621 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/237/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1620 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/236/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 1622 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/239/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/182/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów
2009 956 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/178/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbicko na 2009 rok
2009 358 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/189/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izbicko
2009 359 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/190/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Izbicko
2009 228 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród obowiązujących do 31 grudnia 2009 roku
2009 207 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/177/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2009 76 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/182/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów