Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 264

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3330 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 3329 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 3316 2019-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3103 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019r.
2019 3043 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 2778 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 2731 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2019 2510 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 2485 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2462 2019-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 2393 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2392 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2343 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2019 2131 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 1720 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 1642 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2019 1641 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 1369 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 1150 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1149 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1148 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1147 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza
2019 1146 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
2019 1006 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 862 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 861 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 860 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2019 493 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 244 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2019 rok
2019 12 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 3614 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3613 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku , pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3612 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 3611 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2018 3172 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/263/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 3123 2018-11-08 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 3121 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2018 3120 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/260/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3078 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza
2018 3041 2018-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/261/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2018 2657 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/254/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 2609 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2018 2590 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/250/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza
2018 2594 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
2018 2593 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/253/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
2018 2592 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/252/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2018 2591 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/251/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2018 2589 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/249/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2588 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/247/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lubrza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1809 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/239/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 1797 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/242/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza.
2018 1796 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/236/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lubrza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1795 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubrza
2018 1794 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2018 1383 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 1382 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 1348 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2018 1187 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/222/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 981 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/221/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubrza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 980 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/220/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 979 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2018
2018 978 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/218/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom bezdomnym
2018 476 2018-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/216/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 152 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
2018 52 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 22 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/207/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2017 3375 2017-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza
2017 3376 2017-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3377 2017-12-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2017 3355 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 2792 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2017 2747 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym gminy
2017 2735 2017-11-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
2017 2496 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/187/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2017 1989 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2017 1723 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.182.2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2017 1361 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/176/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2017 1073 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/170/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2017 963 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 962 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2017 961 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/168/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 939 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenie liczby punktów i  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2017 940 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/166/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 938 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/164/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 727 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/162/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 rok
2017 614 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/160/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2017
2017 467 2017-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2017 365 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/158/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2017 42 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2017 rok
2017 13 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2017 12 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2016 2838 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/152/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2016 2618 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2016 2480 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
2016 2479 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2478 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2016 2310 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2016 2199 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 2198 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2197 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2016 2196 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2016 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2195 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym gminy
2016 2007 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 r.
2016 1970 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1410 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 r.
2016 1047 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2016 745 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2016 728 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe
2016 727 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/104/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2016
2016 382 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2016 360 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubrza
2016 359 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza
2015 3093 2015-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2015 3086 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok
2015 3051 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 3050 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku
2015 2506 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok
2015 2356 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2015 2355 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2015 2354 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 2353 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku
2015 2352 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2351 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2350 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2349 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie poboru podatków, opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2348 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
2015 2347 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego
2015 2346 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2345 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2015 2344 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubrza przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia
2015 2062 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok
2015 2032 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
2015 2031 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 2 sztuk lipy drobnolistnej
2015 1685 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok
2015 1648 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1470 2015-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Trzebina”
2015 1437 2015-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 r.
2015 1429 2015-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubrza na lata 2015 - 2019
2015 1050 2015-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 r.
2015 988 2015-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
2015 909 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok
2015 786 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2015
2015 785 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 487 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok
2015 327 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 2794 2014-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok
2014 2793 2014-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 2792 2014-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Lubrza na 2014 rok
2014 2703 2014-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok
2014 2355 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/301/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy
2014 2356 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/302/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubrzy
2014 2354 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/300/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/171/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2353 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/299/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2014 2352 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/295/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok
2014 2158 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/285/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA
2014 2107 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/290/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 57 sztuk lipy drobnolistnej i 2 sztuk lipy szerokolistnej
2014 2106 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/288/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok
2014 2105 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/282/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 1555 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/281/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubrza nr XXXI/261/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2014 1554 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/276/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok
2014 1553 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/275/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2014 1140 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/270/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza
2014 1139 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/267/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014 r.
2014 1138 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/261/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 300 sztuk lipy drobnolistnej, 12 sztuk lipy szerokolistnej i 1sztuki kasztanowca białego
2014 1124 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/271/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lubrza do stanu faktycznego
2014 496 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/259/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 2 egzemplarzy lipy drobnolistnej
2014 495 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/258/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 45 sztuk lipy drobnolistnej i 1 sztuki lipy szerokolistnej
2014 494 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/245/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Lubrza
2014 493 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/244/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Lubrza oraz zasad jego ustalania
2014 492 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/243/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 491 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok
2014 490 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/239/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 489 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 2888 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok
2013 2887 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/233/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2886 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2013 2885 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/230/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok
2013 2647 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok
2013 2520 2013-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW-LASKOWICE-NOWY BROWINIEC
2013 2519 2013-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/216/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE-NOWY BROWINIEC
2013 2518 2013-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA
2013 2517 2013-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA-LUBRZA
2013 2425 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy "Rondo Stanisława Szozdy"
2013 2424 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/209/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 r.
2013 2127 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/206/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok
2013 2126 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza
2013 2125 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/201/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2013 1955 2013-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/199/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok
2013 1619 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/193/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok.
2013 1555 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/195/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 1377 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/167/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza
2013 1376 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/165/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 1355 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/188/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1282 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/163/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1274 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/170/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2013 1184 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/175/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1183 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/174/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1167 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/169/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2013
2013 1015 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/171/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 945 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/172/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie postanowienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 557 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok
2013 459 2013-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza
2012 1615 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/140/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku
2012 1424 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/130/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza
2012 1392 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2012 - 2016
2012 1391 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/131/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza
2012 1292 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubrza na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1073 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/123/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubrza na okregi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1072 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza.
2012 578 2012-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/98/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2012 rok
2012 248 2012-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 3 do Uchwały nr XX/172/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 31 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wieś PRĘŻYNKA – TERENY PRZEMYSŁOWE.
2011 1975 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1974 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich obwodów.
2011 1976 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1978 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 2 egzemplarzy lip drobnolistnych i 11 egzemplarzy lip europejskich.
2011 1977 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza.
2011 1753 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/77/2011 z dnia 24 października 2011r w sprawie podatku od środków transportowych.
2011 1754 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości , zwolnień od podatku od nieruchomości , oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.
2011 1624 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości , zwolnień od podatku od nieruchomości , oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.
2011 1625 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2011 1544 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1545 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza.
2011 1546 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku
2011 1525 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza
2011 1335 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich obwodów.
2011 1076 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubrza
2011 1077 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lubrza.
2011 947 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 948 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr V/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 868 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Dytmarowie
2011 815 2011-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2011 rok
2011 792 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Lubrza
2011 514 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/75/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 października 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2011 323 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza
2011 324 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającą Uchwałę nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 października 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza.
2011 263 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC
2010 1567 2010-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 października 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza.
2010 1566 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/231/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca Uchwałę nr XVIII/161/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 15.02.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1457 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubrza i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do ich udzielania.
2010 1456 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/220/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2010 1302 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/219/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności pożytku publicznego
2010 1097 2010-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/192/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010
2010 1027 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 870 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2010-2014.
2010 846 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/209/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza.
2010 240 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/188/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29.09.2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2010 239 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2009 1794 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/185/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 1773 2009-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/178/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza
2009 1493 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/179/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1371 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/174/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1368 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/166/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubrza
2009 1369 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/170/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 1370 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/173/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2009 1021 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/160/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2009 799 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/144/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2009
2009 740 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/151/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania
2009 742 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/153/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2009 741 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/152/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2009 500 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/148/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubrza Nr XIX/140/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XVIII/133/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.
2009 194 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/139/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania
2009 166 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza w roku 2009
2009 79 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/133/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku
2009 80 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2008 r. Nr XVIII/133/08 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku