Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 311

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3512 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 3443 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2020
2019 3442 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 2931 2019-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 2904 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubsza, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubsza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2903 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12.03.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego ,funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza zmienionej Uchwałą Nr XI/74/2011 z dnia 22.09.2011 r. oraz Uchwałą Nr XI/298/2018 z dnia l marca 2018 r.
2019 2603 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 2596 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2595 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza, uczęszczających do szkół i placówek, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia
2019 2594 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy od dnia 1 września 2019 r.
2019 2593 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubsza
2019 2187 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 2077 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 1972 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2019 1971 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
2019 1970 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1565 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 1450 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubsza
2019 1449 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1110 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 1069 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2019
2019 1047 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Lubszy
2019 942 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 884 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Lubszy i ustalenia statutu
2019 883 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 782 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Lubsza
2019 494 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 441 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Lubsza
2019 412 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 413 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 146 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubsza , zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza w przysiółkach i osadach przy drogach niepublicznych, na których nie  funkcjonuje transport środkami komunikacji publicznej, od miejsca zamieszkania ucznia do najbliższego przystanku autobusowego na drodze publicznej
2018 3567 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
2018 3550 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 3450 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/274/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza
2018 3449 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3448 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla mieszkańców Gminy Lubsza świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego
2018 2943 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/361/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/345/2018 z dnia 27 września 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Lubsza
2018 2876 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/356/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 11 października 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym kończą 6 lat przedszkolach i  oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2018 2797 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/342/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 2751 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/351/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przejęcia części dotychczasowej drogi powiatowej nr 1167 O (dz. nr ewid. 250/3) w miejscowości Michałowice i zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2018 2750 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/347/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2749 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/346/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubsza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2748 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/344/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2721 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/345/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubsza
2018 2233 2018-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/341/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 2080 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/330/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 2043 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/336/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/324/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
2018 2042 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/335/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych oczyszczalni
2018 2041 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubsza
2018 2040 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/333/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubsza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1670 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/319/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2018
2018 1656 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/322/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/248/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. Rady Gminy Lubsza w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1657 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/324/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
2018 1658 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/325/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Lubsza dla uczniów
2018 1349 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/311/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 1323 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/314/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1312 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/316/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2018 1311 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/312/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/308/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych
2018 1020 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/300/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2018
2018 883 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/301/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza
2018 884 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/302/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przejęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2018
2018 885 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/304/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubsza, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubsza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 889 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/309/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych
2018 888 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/308/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych
2018 887 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/307/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2018 886 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/305/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 711 2018-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/291/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 639 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/298/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12.03.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza zmienionej uchwałą Nr XI/74/2011 z dnia 22.09.2011 r.
2018 638 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/293/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza
2018 637 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/292/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/206/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubsza
2018 311 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 283 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/290/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, oddziałom przedszkolnym zorganizowanych w publicznych szkołach, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 107 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/277/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2018 108 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
2017 3276 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 2981 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 2903 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2902 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza
2017 2793 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/264/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 2441 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/255/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 2351 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2354 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Lubsza
2017 2353 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza, uczęszczających do szkół i placówek, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia
2017 2352 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza
2017 1969 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/243/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 1914 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Lubsza
2017 1913 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1587 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/238/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 1547 2017-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1422 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 1360 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/217/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1013 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017
2017 941 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2017
2017 927 2017-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 738 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 639 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/214/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/198/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2017 638 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i trenerów, za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza
2017 637 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/211/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsza, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 636 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubsza, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz przyznania punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 449 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 385 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/206/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubsza
2017 384 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sielska Woda
2017 383 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 366 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2017 254 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/189/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 253 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2017 162 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/192/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom
2017 161 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/191/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubsza
2017 100 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2016 2729 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 2728 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 2620 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2016 2619 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 2440 2016-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 2179 2016-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 1960 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 1929 2016-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 1928 2016-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubsza
2016 1927 2016-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy oraz opłaty za odpady komunalne
2016 1926 2016-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1836 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 1600 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 1462 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1461 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2016 1203 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 1005 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2016
2016 986 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 673 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 663 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/98/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 482 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 461 2016-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom
2016 460 2016-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 459 2016-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3187 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2015 3186 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/101/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 3147 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/110/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubsza na lata 2016 - 2020
2015 3146 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych
2015 3145 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsza, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 3102 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2592 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2591 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wysokości stawek opłaty targowej, jej poboru i terminu opłatności oraz zwolnień z opłaty targowej
2015 2590 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
2015 2589 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 2588 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2311 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 2292 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrzyniu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubszy, Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Mąkoszycach, prowadzonych przez Gminę Lubsza
2015 2291 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki w Publicznym Przedszkolu w Kościerzycach oraz wysokości odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce w tym Przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Lubsza
2015 2290 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego
2015 2289 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2015 2288 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2015 2063 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 2033 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1786 2015-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dobrzyń
2015 1754 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 1746 2015-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubsza, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubsza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1745 2015-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza
2015 1649 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 1607 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XLIII/301/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2015 1606 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/278/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2015 1406 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 1390 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza
2015 1023 2015-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza
2015 1022 2015-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2015
2015 1021 2015-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, jej poboru i terminu opłatności oraz zwolnień z opłaty targowej
2015 1020 2015-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 716 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/301/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2015 715 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/278/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2015 714 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza
2015 713 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 654 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubsza, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz przyznania punktów dla poszczególnych kryteriów
2015 303 2015-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 81 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2015 80 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 2753 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/4/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 2734 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 2733 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2387 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/360/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Michałowice
2014 2386 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/357/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 2159 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/353/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 1912 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/350/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2014 1911 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/344/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 1748 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/342/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Lubsza na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1747 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/341/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Lubsza na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1746 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/338/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 1745 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/337/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2014
2014 1486 2014-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/325/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach Michałowice oraz Lubsza
2014 1395 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/335/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 stycznia 2013 r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2014 1394 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/324/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2014
2014 1393 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/320/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 910 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/317/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 909 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/312/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 719 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/295/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 582 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/309/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Lubsza
2014 581 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/306/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 580 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/305/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 579 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/304/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 578 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/303/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/107/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Lubsza
2014 577 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/302/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/278/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 576 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/301/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 575 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/299/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 574 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/296/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, jej poboru i terminu opłatności oraz zwolnień z opłaty targowej
2014 554 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/297/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 153 2014-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/293/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza
2014 117 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/292/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2014 116 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/290/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
2014 39 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/289/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Lubszy
2014 38 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/283/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 37 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/279/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
2013 2716 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/275/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza
2013 2715 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/274/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza
2013 2651 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/278/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2013 2650 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/277/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2013 2649 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/272/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 2648 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/271/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
2013 2474 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/267/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 października 2013 r. w sprawie nadania ulic we wsi Michałowice
2013 2473 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/264/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2013 2472 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/263/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 października 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2013 2471 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/262/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 2470 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/261/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2469 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/260/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
2013 2043 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/259/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 września 2013 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2042 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/258/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, jej poboru i terminu opłatności oraz zwolnień z opłaty targowej
2013 2041 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
2013 1871 2013-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2013 1870 2013-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/87/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z opłaty targowej
2013 1869 2013-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/246/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Michałowice
2013 1868 2013-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/244/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
2013 1672 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/241/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Lubsza
2013 1598 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/236/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
2013 1556 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/240/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza
2013 1536 2013-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/231/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/212/2004 Rady Gminy Lubsza z dnia 27.08. 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza oraz uchwałę Nr XV/149/2000 Rady Gminy w Lubszy z dnia 27.04.2000r w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubsza
2013 1378 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1356 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/232/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsza
2013 1220 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1090 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/221/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody
2013 870 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/219/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 478 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/188/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
2013 460 2013-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/204/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 421 2013-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza
2013 413 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 17.01.2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsza
2013 412 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsza
2013 334 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 1852 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1790 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/184/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1789 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/179/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 1525 2012-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/174/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 października 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/228/2009 Rady Gminy Lubsza z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubsza
2012 1395 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/172/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1394 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/171/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1393 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubsza, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubsza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1096 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia nowych formularzy informacji oraz deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 925 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza
2012 902 2012-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2007 Rady Gminy Lubsza z dnia 24.05.2007r.,  w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, rozmiaru zniżek, oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi , któremu powierzono inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu.
2012 901 2012-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych.
2012 859 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lubsza
2012 682 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsza w roku 2012
2012 672 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Michałowice
2012 490 2012-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubsza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 330 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/110/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok
2012 110 2012-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/107/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Lubsza
2011 1935 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad związanych z objęciem dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Lubsza prawem do bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu do szkół , oraz prawem do bezpłatnego transportu dzieci sześcioletnich i młodszych do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2011 1936 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały NR LIV/375/2010 RADY GMINY LUBSZA z dnia 21 października 2010r. w sprawia określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza nie posiadających licencji zawodnika
2011 1937 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2011 1797 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1798 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1799 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, jej poboru i terminu opłatności oraz zwolnień z opłaty targowej.
2011 1682 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 października 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/273/2001 Rady Gminy w Lubszy z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2011 1547 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących opłaty od posiadania psów oraz zwolnień
2011 1548 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 października 2011 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 1408 2011-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza zdnia 12.03.2009rw sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowewarunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,funkcyjnegoi za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionychw szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza
2011 1029 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2011 965 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubsza i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 966 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/265/2005 Rady Gminy Lubsza z dnia 26.04.2005 r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 38 poz. 1254), zmienionej Uchwałą Nr. XXXIV/314/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 24.02.2006 r Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 26 poz. 905), Uchwałą Nr XXXVIII/350/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30.06.2006 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48 poz. 1538) oraz Uchwałą Nr XX/140/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 maja 2008 r ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46 poz. 1596).
2011 785 2011-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 725 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1783 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/378/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 1644 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/375/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i trenerów, za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza nie posiadających licencji zawodnika.
2010 1645 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/382/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zasad udostępniania do korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
2010 1585 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/383/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 1471 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/354/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 1472 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1470 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/353/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2010 1469 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/352/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1303 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/355/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubsza na lata 20010 - 2015.
2010 1051 2010-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/332/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 996 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/330/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza
2010 886 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/286/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 841 2010-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/321/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 maja 2010 r. Uchylająca uchwalę Nr XXXIII/310/2005 Rady Gminy Lubsza z dnia 28.12.2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/218/2004 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 828 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/317/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 452 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/303/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 453 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/304/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 414 2010-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/299/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad związanych z objęciem dzieci uczęszczających do szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza prawem do bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu do szkół i oddziałów przedszkolnych.
2010 33 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/277/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mąkoszyce
2009 1658 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/282/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1637 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/279/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1527 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 października 2009 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2009 1437 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/254/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1438 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/255/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1372 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/262/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 1317 2009-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/266/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 2 października 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 1233 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/248/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/324/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
2009 1161 2009-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/196/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubsza na rok 2009
2009 743 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/230/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 685 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/228/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubsza
2009 444 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza
2009 333 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubsza
2009 249 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, oraz przyznawania wyróżnień i nagród trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym przez zawodników nieposiadających licencji zawodnika, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza
2009 196 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/202/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/197/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza
2009 195 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/197/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza
2009 121 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/179/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza dla działki nr 84/21 w Michałowicach
2009 120 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza dla działki nr 282 we wsi Borucice
2009 81 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/191/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości