Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 175

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2364 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad najmu lokali użytkowych, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Murów oraz warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych
2019 2363 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2019 2362 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1852 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Murów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1498 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 1497 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów
2019 1496 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1495 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 899 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 898 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2019 roku”
2019 270 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2019
2019 95 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 94 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2019 93 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru klubów i żłobków dziecięcych
2019 74 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 73 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3519 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3052 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/289/2018 Rady Gminy Murów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2018 3024 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/288/2018 Rady Gminy Murów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2003 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Murów
2018 2638 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/280/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2003 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Murów
2018 2630 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/286/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Murów
2018 2629 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/285/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2628 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/281/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów
2018 1921 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Murów
2018 1920 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1919 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Murów
2018 1918 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów
2018 1287 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2018 – 2021
2018 1264 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2018 1266 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/257/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2018 1265 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 1263 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji
2018 942 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów
2018 944 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 947 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/249/2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 08 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2018 946 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów
2018 945 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/244/2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2018 roku”
2018 943 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 186 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2018
2017 3029 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3028 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/95/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 2748 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2017 2719 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2017 r. sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Murów instrumentem płatniczym
2017 2356 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Gminy Murów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej publicznej do kategorii drogi wewnętrznej
2017 2355 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Gminy Murów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2215 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Karola Świerczewskiego” na ulicę „Parkowa” w Murowie
2017 2214 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Związku Walki Młodych” na ulicę „Słoneczna” w Murowie
2017 2163 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Hanki Sawickiej” na ulicę „Nowa” w Murowie
2017 1890 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Murów
2017 1560 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 906 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/184/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów oraz doradców zawodowych
2017 905 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2017 904 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/182/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 517 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2017 roku”
2017 516 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2017 515 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2017 276 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2017
2017 116 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów
2016 2579 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność co najmniej jednego lokalu
2016 2290 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2016 2289 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów
2016 1907 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 1906 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2016 1905 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2016 1904 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej uchwałą nr XVI/115/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.
2016 1903 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr XVI/116/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
2016 1902 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1331 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2015 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1330 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1329 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów
2016 1007 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 993 2016-05-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 992 2016-05-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2016 674 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/108/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
2016 650 2016-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2016 roku"
2016 134 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2016
2016 90 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2016 89 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 88 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 87 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 86 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2834 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej
2015 2833 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny
2015 2832 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2015 2831 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 2830 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2015 2540 2015-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
2015 2468 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2467 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1627 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Zagwiździu i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Murowie
2015 962 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 717 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2015 roku”
2015 349 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Murów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Murów
2015 178 2015-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2015
2015 166 2015-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
2014 2263 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/252/2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2014 2262 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/251/2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów
2014 1927 2014-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Murów do stanu faktycznego
2014 1345 2014-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/234/2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 1344 2014-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/233/2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów
2014 828 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawanie dodatku energetycznego
2014 827 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/218/2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 649 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/201/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
2014 648 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/200/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
2014 647 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/199/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
2014 439 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/211/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 438 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/210/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 437 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/208/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
2014 79 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/196/2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2014 78 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 77 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2014
2013 2717 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Murów
2013 2403 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Murów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2013 2245 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2169 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/178/2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 1106 2013-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 712 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 711 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 492 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2013
2013 399 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/150/2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów
2013 335 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 260 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/138/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 92 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 91 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/137/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1775 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 1774 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/2011 z dnia 27 października 2011r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2012 1432 2012-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1431 2012-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Murów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1024 2012-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2012-2016
2012 703 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 683 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2012 597 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2012 roku”
2012 595 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/92/2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów
2012 594 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/91/2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 591 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/93/2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej
2012 487 2012-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Murów
2012 394 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2012
2011 1601 2011-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie w samorządową instytucję kultury oraz nadania jej Statutu
2011 1550 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 1549 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 1551 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny
2011 1553 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 1552 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2011 1439 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Murów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/172/09 Rady Gminy Murów z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Murów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 1061 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Murów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów
2011 968 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Murów z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów
2011 967 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Murów z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów
2011 970 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Murów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Murów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów
2011 969 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Murów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy Murów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów
2011 680 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Murów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 681 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Murów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów
2011 443 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 444 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów
2011 316 2011-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2011
2011 226 2011-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2010r. Nr XXXVI/225/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 227 2011-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 117 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/122/2008 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów
2011 80 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Murów i jej jednostkom organizacyjnym
2011 57 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 56 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2010 r. Nr XXXVI/225/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 1473 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/225/10 Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 1275 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/229/10 Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Murów do stanu faktycznego
2010 1249 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/228/10 Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Murów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1075 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/219/10 Rady Gminy Murów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Murów
2010 1074 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/218/10 Rady Gminy Murów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Murów
2010 984 2010-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/195/09 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 928 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/214/10 Rady Gminy Murów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniu ścieków
2009 1588 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/193/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2009 1494 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/177/09 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 1495 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/182/09 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/177/09 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 1244 2009-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/138/08 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1195 2009-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/172/09 Rady Gminy Murów z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Murów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1140 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/161/09 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Murów
2009 922 2009-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/165/09 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
2009 399 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/144/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli