Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 249

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3490 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019.
2019 3411 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olszanka.
2019 3410 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich
2019 3409 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2019 3077 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019.
2019 3026 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2019 3025 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2019 2487 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 2269 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 2203 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2202 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/283/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt.3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2019 1832 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 1820 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019.
2019 1776 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2019
2019 1775 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Olszanka za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1424 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 1246 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1245 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1032 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 943 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Obórki
2019 652 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 651 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019.
2019 495 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 478 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/42/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2019 477 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/39/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 476 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/38/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 475 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/37/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2019 13 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2018 3764 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018.
2018 3622 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3621 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablica pamiątkową
2018 3620 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Przylesie
2018 3619 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
2018 3592 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2018 3026 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/308/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 2970 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/312/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2018 2945 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/310/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28.05.2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka
2018 2707 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/301/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 2659 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/303/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2658 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/302/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 2266 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/299/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 2235 2018-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/297/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/269/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2081 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/296/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018.
2018 1836 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Olszanka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1835 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/293/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 1703 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/281/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 1661 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2018 1490 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 1388 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Przylesie
2018 1387 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza.
2018 1386 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/276/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanka
2018 1241 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/257/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Olszanka na lata 2018-2021
2018 1189 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018.
2018 952 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2018 951 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 950 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 725 2018-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018.
2018 652 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/224/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
2018 653 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2018 655 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/263/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2018
2018 654 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza.
2018 274 2018-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/244/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 262 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 264 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego
2018 263 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2017 3319 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2017 3294 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.
2017 3277 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 3191 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/230/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
2017 2796 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.
2017 2722 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 2721 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2720 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
2017 2683 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2017 2524 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.
2017 2417 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2017 – 2022
2017 2416 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 1803 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
2017 1741 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2017 1660 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
2017 1625 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza
2017 1399 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/195/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.
2017 1310 2017-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/189/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.
2017 1311 2017-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
2017 1229 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/183/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, mających siedzibę na terenie Gminy Olszanka
2017 1228 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Olszanka.
2017 840 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
2017 778 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/186/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2017
2017 757 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Olszanka
2017 756 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/184/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Olszanka
2017 755 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/183/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, mających siedzibę na terenie Gminy Olszanka
2017 500 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/174/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
2017 367 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/178/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanka
2016 2907 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
2016 2867 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016
2016 2794 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 2777 2016-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/159/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016.
2016 2404 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016.
2016 2297 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/82/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 2296 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/87/2015 Rady Gminy Olszanka w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2016 2180 2016-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016
2016 2030 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016.
2016 1987 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 września 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 1438 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016
2016 1389 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawanych zwolnień do obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2016 1307 2016-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016
2016 1255 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/129/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/115/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2016
2016 1049 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016.
2016 1010 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2016 675 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016.
2016 664 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/115/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2016
2016 521 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/109/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016
2016 264 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2016 263 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/106/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 262 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/105/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/83/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 261 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/104/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy
2015 3203 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2015 3202 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016
2015 3166 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr NR IX/83/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2015 3165 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka
2015 3055 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2015 3056 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2015 2908 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Olszanka za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2015 2907 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2015 2906 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2015 2905 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Olszanka w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2511 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/81/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015.
2015 2443 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015 r. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2015 2442 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 2176 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka
2015 2161 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 2160 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2015 2131 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2130 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2129 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2015 2128 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2127 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2015 1456 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2015 1221 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2015 1174 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 719 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 marca 2015 r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2015
2015 718 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2015 296 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/99/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Olszanka
2015 295 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka
2015 294 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/288/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przeszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka
2015 293 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2015 14 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr I/8/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014
2014 2849 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2014 2837 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014
2014 2483 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/322/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Olszanka
2014 2482 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/320/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014
2014 2200 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/319/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2014 2199 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/317/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/310/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.06.2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olszanka w roku 2014
2014 1815 2014-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/310/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2014
2014 1814 2014-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/302/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014
2014 1522 2014-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/298/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olszanka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1455 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/300/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/179/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1454 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/299/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/177/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
2014 1453 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/297/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014
2014 1301 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/292/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014
2014 1076 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/288/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka
2014 1075 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/286/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Olszanka do stanu faktycznego
2014 1074 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/284/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014.
2014 709 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/281/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28.05.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka
2014 440 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/274/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław
2014 339 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/273/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 338 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/271/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania zasiłku na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 337 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/270/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 15 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014
2013 2951 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2014
2013 2950 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/263/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013
2013 2949 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/258/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013
2013 2506 2013-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/246/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2013 2505 2013-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/242/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013
2013 2435 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/247/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2013 2434 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/245/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2433 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/244/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupy żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 1690 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013
2013 1439 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka
2013 1438 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/220/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2013 1437 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/215/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/177/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
2013 1436 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/214/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/179/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1359 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1168 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 730 2013-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/201/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olszanka oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 715 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/185/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 714 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/185/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 631 2013-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/179/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 623 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013
2013 312 2013-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/183/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olszanka
2013 283 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/177/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
2013 267 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/181/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka
2013 266 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/180/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 265 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/178/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 134 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/173/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wzdłuż napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice w granicach gminy Olszanka
2012 1921 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/168/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/264/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Olszanka (Dz. Urzędowy Województwa Opolskiego z 2010 r. Nr 119, poz. 1305)
2012 1858 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/165/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1857 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/164/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2012 1856 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/162/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 1729 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/166/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/159/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 1728 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/159/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 1727 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/153/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2012
2012 1398 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/155/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1397 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/154/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2012 1396 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/152/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3- Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2012 1163 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć , przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze , ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 – Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka.
2012 1089 2012-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2012.
2012 1053 2012-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 878 2012-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/131/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
2012 590 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/107/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Olszanka przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego.
2012 536 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Olszanka
2012 399 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/101/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2012.
2012 367 2012-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Olszanka w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 234 2012-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/104/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 39 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/99/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Olszanka.
2012 28 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Pogorzeli
2011 1878 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2011 1572 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 października 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 1573 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2011 1574 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1526 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszanka
2011 1174 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1031 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/264/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Olszanka (Dz.Urzędowy Województwa Opolskiego z 2010r. Nr 119 poz. 1305)
2011 838 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2011 – 2016
2011 839 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2011 - 2016
2011 824 2011-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2011r.
2011 412 2011-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olszanka
2011 264 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/17/2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2006r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywiania.
2010 1823 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/272/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olszanka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1716 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2010 1545 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/262/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 1305 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/264/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2010 1254 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/261/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejsowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 830 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 612 2010-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/216/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2010
2010 227 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/221/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 193 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/211/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w Gminie Olszanka
2009 1500 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/201/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2009 1501 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/202/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1376 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/197/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1377 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/198/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej
2009 1324 2009-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/195/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Olszanka na dofinansowanie realizacji prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka
2009 1261 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/194/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawanianauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. Nr 36 poz. 650)
2009 1245 2009-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/153/2008 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2009
2009 708 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/172/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego„Przylesie” we wsi Przylesie
2009 650 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 615 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/171/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 376 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/164/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olszanka
2009 96 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/149/2008 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania