Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 235

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2782 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 2734 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów
2019 2733 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz warunków zwolnienia z opłat
2019 2718 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkół i placówek, wobec których Gmina Popielów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 2513 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 2400 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/61/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 2346 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów
2019 2345 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów
2019 2018 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Popielów
2019 1782 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza
2019 1781 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 1729 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1728 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1500 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 1376 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 1375 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2019 roku
2019 1071 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 1018 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata 2019-2023
2019 704 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 585 2019-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2003 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów
2019 274 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok
2019 273 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2019 25 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 3639 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2018 3638 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3055 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/327/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2976 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/330/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2947 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/329/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2003 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popielów
2018 2731 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2677 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/326 /2018 Rady Gminy Popielów z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2490 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 2489 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2488 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Popielów
2018 2487 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2118 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Popielów
2018 2119 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.
2018 2117 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez gminę Popielów, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz warunków zwolnienia z opłat
2018 1583 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/297/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/292/2006 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2006 r.
2018 1493 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/285/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 1427 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/293/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 ma terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego
2018 1027 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/277/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 902 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/276/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Popielów
2018 901 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/275/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2018 roku
2018 900 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/272/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 899 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 446 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/267/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 383 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/266/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr XXI/159/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów zmienionej uchwałą Nr XXVII/134/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r
2018 384 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/270/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 56 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/261/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 28 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/259/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 3094 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3095 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/258/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 2871 2017-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/242/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 2855 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/239/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Popielów instrumentem płatniczym
2017 2559 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 2506 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2505 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
2017 2507 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/129/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 1947 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 1868 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Stobrawa
2017 1870 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Popielów
2017 1869 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/216/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Stare Kolnie
2017 1867 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXIX/286/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Popielów w ramach pomocy de minimis
2017 1866 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2017 r.
2017 1872 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2017 1873 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/221/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2017 1871 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/219/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Popielów
2017 1435 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 1275 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 1181 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/190/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popielów
2017 989 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2017 r.
2017 988 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/191/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie.
2017 987 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczyciela wspomagającego
2017 967 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/188/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2017 966 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/187/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 965 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/186/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 534 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/183/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 439 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2017 262 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/172/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 261 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 2908 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów
2016 2716 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 2365 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 2236 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 2235 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 2234 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Popielów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2147 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 1855 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 1810 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 101861 O
2016 1809 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016 -2019
2016 1583 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 1440 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2016 1446 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Popielów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
2016 1445 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Nr XXI/159/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów
2016 1444 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1443 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1442 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
2016 1441 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Popielów
2016 1121 2016-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 884 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/103/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 842 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2016 r.
2016 377 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 330 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Popielów będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
2016 331 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów    na dofinasowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 13 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 roku
2016 12 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2015 3282 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3281 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Popielów
2015 3062 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 2911 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 2800 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 2799 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2798 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2797 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 2315 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na rok 2015
2015 2298 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów
2015 2013 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2015
2015 1989 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/48 /2015 Rady Gminy Popielów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Popielów będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
2015 1706 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 1430 2015-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 1177 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 932 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 810 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów
2015 809 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2015 r.
2015 630 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/18/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 596 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 595 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 594 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/20/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 593 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 370 2015-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2014 2814 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2014 2754 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 2626 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/300/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 2625 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/296/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 2168 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/291/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 1996 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/286/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Popielów w ramach pomocy de minimis
2014 1995 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/285/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 1674 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/283/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 1673 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/281/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/148/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 1672 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/280/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2014 1671 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/279/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1670 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/278/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Popielów
2014 1669 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/277/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2014 r.
2014 1668 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów
2014 1667 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/275/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popielów
2014 1280 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/271/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/241/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r.dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1279 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/269/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2014
2014 1065 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 1035 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/263/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych ustalonych Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania
2014 1022 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/258/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 1021 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2014 r.
2014 752 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/252/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2014 751 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/251/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 750 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/250/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 749 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 748 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
2014 406 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 405 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/237/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 404 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata 2014-2018
2014 403 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/235/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2014 402 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 401 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/230/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 89 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 88 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 87 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/222/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok
2013 2767 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/221/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok
2013 2766 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIV/94/2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 2336 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 2218 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/204/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 2159 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Popielów
2013 2158 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok
2013 1950 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/204 /2013 Rady Gminy Popielów z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 1583 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013
2013 1537 2013-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/150/2012 Rady Gminy w Popielowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1154 2013-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/187/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1153 2013-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/186/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/165/2012 Rady Gminy w Popielowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1079 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2013 r.
2013 573 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/162/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
2013 518 2013-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/165/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 248 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
2013 155 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/164/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania
2013 103 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/150/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 102 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/149/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 101 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/148/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 1908 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów
2012 1868 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/144/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 1663 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/142/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Popielów
2012 1617 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/140/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 1570 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/137/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1464 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Popielów
2012 1308 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/132/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1168 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
2012 736 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/103/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2012 r.
2012 521 2012-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 468 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 343 2012-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 220 2012-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Popielów do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia ich przebiegu
2012 219 2012-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów
2011 1954 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1782 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 1722 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1723 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 841 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/ 51/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/2007r z dnia 21 czerwca 2007 r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Popielów
2011 700 2011-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
2011 616 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 617 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów
2011 618 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr IV/17/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 540 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25 /2011 Rady Gminy Popielów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLIV/312/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
2011 461 2011-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1824 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/311/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Popielów oraz jednostkom organizacyjnym Gminy, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1592 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/312/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
2010 1348 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/302/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/45/2007 Rady Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Popielów
2010 1327 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/299/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Popielów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1011 2010-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/250/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 737 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 166 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów
2009 1662 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/228/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1644 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1417 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXIV/227/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1399 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1325 2009-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/220/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 11 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Kaniów, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa
2009 1264 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/221/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 11 września 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania
2009 996 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 941 2009-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/202/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009 – 2013
2009 913 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/205/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 912 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/204/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 651 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/194/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 467 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/192/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów
2009 267 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 252 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Popielów
2009 168 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/174/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 159 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/167/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Popielów oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2009 160 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/175/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 15 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/166/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli
2009 15 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXIV/166/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli