Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 201

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2378 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 48/VII/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 1457 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 33/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 1332 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1331 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 41/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2019 1330 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 40/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1329 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2019 roku”
2019 794 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 748 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 749 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 30/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 747 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wskazania uczniom klas VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2019 746 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2019 256 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019
2019 255 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 3541 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 3424 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2018 3425 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radłów
2018 3395 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/II/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 3083 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 235/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy
2018 3056 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 236/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radłów
2018 2948 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 232/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 2899 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 234/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2898 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 233/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 2819 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 229/XXXVII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 2661 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 223/XXXVI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 2599 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 228/XXXVI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radłów
2018 2598 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 227/XXXVI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Radłów miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2597 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 225/XXXVI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 2087 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 218/XXXV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 1569 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 214/XXXIV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 1468 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 210/XXXIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 1397 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 212/XXXIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2018 roku”
2018 1030 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 203/XXXII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 906 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 208/XXXII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 905 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 207/XXXII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów
2018 904 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 206/XXXII//2018 Rady Gminy Radłów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 903 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 205/XXXII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 268 2018-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 202/XXXI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
2018 267 2018-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 201/XXXI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów
2018 115 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018
2018 114 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 193/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 2982 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 183/XXIX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 2932 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 185/XXIX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2914 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 186/XXIX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2017 2800 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 180/XXVIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 2727 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 182/XXVIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
2017 2726 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 179/XXVIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2725 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 178/XXVIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 2449 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 175/XXVII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 2358 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 177/XXVII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2357 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 176/XXVII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2017 2175 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 170/XXVI/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radłów
2017 2174 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 169/XXVI/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
2017 1921 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 165/XXV/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 1794 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 166/XXV/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom klas VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2017 1631 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 162/XXIV/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2017 roku”
2017 1592 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 156/XXIV/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 1233 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 149/XXIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 990 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 153/XXIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 969 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 154/XXIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
2017 968 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 152/XXIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów
2017 577 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 146/XXII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 576 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 145/XXII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 186 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 185 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 133/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 2910 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 138/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów
2016 2718 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 129/XX/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 2611 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 131/XX/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2331 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 123/XIX/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 2264 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 127/XIX/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radłów
2016 2224 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 125/XIX/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2223 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 124/XIX/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 2106 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 119/XVIII/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 1877 2016-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 113/XVII/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 1470 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 100/XVI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 1398 2016-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 106/XVI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2016 1397 2016-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 105/XVI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2016 1054 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 95/XV/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2016 roku”
2016 1053 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 94/XV/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 861 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 88/XIV/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 796 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 92/XIV/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Radłów
2016 443 2016-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 86/XIII/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 156 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 155 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 80/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 2569 2015-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 73/XI/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 2557 2015-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 74/XI/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 2558 2015-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 75/XI/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2015 2559 2015-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 78/XI/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 66/X/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 2445 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 65/X/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 2319 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 69/X/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2015 2318 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 68/X/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2015 2317 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 67/X/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2316 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 66/X/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 2067 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 54/IX/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 2052 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 61/IX/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2051 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 60/IX/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2015 2050 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 56/IX/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie nadania drodze nr 1937 O położonej na terenie gminy Radłów kategorii drogi gminnej
2015 1827 2015-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 51/VIII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 1529 2015-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 44/VII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 1517 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 46/VII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2015 roku”
2015 1190 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 38/VI/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 701 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/V/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 693 2015-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 32/V/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich punktacji na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Radłów jest organem prowadzącym
2015 356 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/IV/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2015 300 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/IV/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 299 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 18/IV/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 298 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/IV//2015 Rady Gminy Radłów z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 91 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2014 2755 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/II/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 2610 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 231/XXXV/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 2369 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 229/XXXIV/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2368 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 228/XXXIV/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 2367 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 227/XXXIV/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014.
2014 2221 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 222/XXXIII/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 1913 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 217/XXXII/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 1650 2014-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 215/XXXI/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 1441 2014-06-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Radłów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 1439 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 209/XXX/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 1152 2014-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 198/XXIX/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2014 1151 2014-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 192/XXIX/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 1147 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 195/XXIX/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1146 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 194/XXIX/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 584 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 189/XXVIII/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Biskupicach
2014 583 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 185/XXVIII/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 92 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 91 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 179/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2014 90 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 178/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 2769 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 177/XXVI/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 165/XXIV/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 2768 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 174/XXVI/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 2303 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 173/XXV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Radłów
2013 2302 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 171/XXV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2301 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 170/XXV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 2300 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 169/XXV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 1864 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 166/XXIV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Radłów przedszkolach
2013 1863 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 165/XXIV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 1862 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 164/XXIV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
2013 1861 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 163/XXIV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 1786 2013-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 161/XXIII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawiew zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 1693 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 153/XXII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 1470 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 148/XXI/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 1453 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 150/XXI/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1452 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 149/XXI/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2013 1363 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 145/XX/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 909 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 129/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 732 2013-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 140/XIX/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2013 731 2013-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 134/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2013 452 2013-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 109 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 128/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 108 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 127/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 107 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 126/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2012 1874 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 125/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1873 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 124/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 1597 2012-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 118/XVI/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Radłów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1596 2012-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 117/XVI/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1347 2012-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 114/XV/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Radłów
2012 1346 2012-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 110/XV/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Radłów
2012 1076 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 99/XIV/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów
2012 969 2012-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 102/XIV/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2012 867 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 88/XIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XXII/2004 Rady Gminy w Radłowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 497 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 83/XII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek leśny
2012 496 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 82/XII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: zmiany wzoru deklaracji na podatek rolny
2012 416 2012-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
2012 299 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 78/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Radłów
2011 1668 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 62/X/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 1667 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 61/X/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1666 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 60/X/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 1671 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 65/X/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
2011 1670 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 64/X/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
2011 1669 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 63/X/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
2011 1389 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na lata 2012 – 2016
2011 1063 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 46/VII/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagrodzenia
2011 777 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 38/VI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów.
2011 518 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 32/V/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2011 502 2011-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 18/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011.
2011 219 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Radłów lub jej jednostkom organizacyjnym.
2011 220 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 22/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2011 40 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 41 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2010 1734 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 207/XXXVI/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Radłów.
2010 1673 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 215/XXXVII/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
2010 1672 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 214/XXXVII/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
2010 1671 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 213/XXXVII/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2010 1612 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 205/XXXVI/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 1613 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 206/XXXVI/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
2010 1280 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 201/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 2 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1034 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 194/XXXIV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Radłowie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radłów
2010 915 2010-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.
2010 594 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 177/XXXII/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie: dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Radłów do stanu faktycznego
2010 595 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 178/XXXII/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie: dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Radłów do stanu faktycznego.
2010 253 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 167/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom w Kolonii Biskupskiej
2009 1597 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 160/XXIX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 1596 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 159/XXIX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z opłaty targowej
2009 1595 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 158/XXIX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1330 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 150/XXVII/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1331 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 151/XXVII/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów
2009 1204 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 146/XXVI/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2009 1064 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 139/XXV/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radłów
2009 997 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 113/XXI/2008 Rady Gminy Radłów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 490 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 126/XXIII/2009 Rady Gminy Radłów w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów
2009 489 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 125/XXIII/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
2009 169 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 115/XXI/2008 Rady Gminy Radłów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów na rok 2009
2009 170 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 116/XXI/2008 Rady Gminy Radłów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów