Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 255

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3521 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 3461 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2019 3460 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2020 rok.
2019 3459 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 2894 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 2493 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 2455 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2019 2191 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 2146 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1834 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 1822 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarbimierzu
2019 1135 2019-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 1099 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Skarbimierz
2019 1093 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/138/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Rady Gminy Skarbimierz w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz-Osiedle
2019 1092 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skarbimierzu oraz szczegółowych warunkach jego funkcjonowania
2019 1091 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2019 1090 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2019
2019 1089 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarbimierz-Osiedle
2019 1088 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
2019 773 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla członków organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz członkom rady osiedla
2019 498 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 442 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 443 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Skarbimierz
2019 445 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2019 444 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz
2018 3739 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 3580 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3579 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 3578 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz
2018 3577 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3493 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz
2018 3375 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 3333 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 3332 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok
2018 2921 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 2881 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagradzania zasadniczego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego stażysty i kontraktowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2018 2880 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 2879 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2613 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skarbimierz
2018 2612 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 2578 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Skarbimierz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2577 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2018 2576 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skarbimierz
2018 1870 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/240/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 1812 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/233/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 1800 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom bezdomnym
2018 1590 2018-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 1469 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/225/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 1354 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2018 1353 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 991 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/215/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 959 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/221/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2018
2018 908 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/223/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 907 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/222/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 460 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/211/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 404 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2018 403 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2018 231 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 62 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2017 3219 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2017 3161 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok
2017 3166 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2017 3162 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3165 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3164 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skarbimierz
2017 3163 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2693 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2017 2624 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/190/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
2017 2623 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w Małujowicach
2017 2510 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2017 2095 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/181/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Skarbimierz-Osiedle do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 1805 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/177/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2017 1550 2017-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/170/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2017 1522 2017-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymnia czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
2017 1521 2017-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Skarbimierz
2017 1078 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/169/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarbimierz-Osiedle
2017 1077 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/168/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2017
2017 1016 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/166/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 800 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/155/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2017 716 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/165/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz – Osiedle
2017 715 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/160/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w oparciu, o które nie nalicza się opłat za usunięcie wskazanych drzew lub krzewów
2017 714 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/159/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, na które wymagane jest zezwolenie
2017 713 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/158/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rodzajów drzew i krzewów, do których nie stosuje się przepisów art. 83f ust.1 ustawy o ochronie przyrody
2017 681 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/163/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Skarbimierz
2017 680 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2017 281 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/147/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 280 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/145/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2017 136 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2017 135 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/151/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 107 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/152/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
2016 2779 2016-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2016 2756 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz-Osiedle.
2016 2698 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2371 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Skarbimierz - Osiedle
2016 2370 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarbimierz na lata 2015 - 2019
2016 2332 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 października 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok
2016 2149 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2016 2033 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Skarbimierz-Osiedle
2016 2032 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 2031 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1447 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/110/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2016 1391 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz
2016 1390 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 1144 2016-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2016 1114 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/104/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 6 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 888 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2016 862 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2016 843 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2016
2016 738 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierz
2016 568 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2016 195 2016-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 113 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2016 53 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków.
2016 14 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego
2015 3066 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 2955 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/215/2005 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Skarbimierz.
2015 2954 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2953 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok
2015 2952 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2446 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 2375 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żłobizna
2015 2376 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/46/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1991 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 1962 2015-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2015 1961 2015-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz
2015 1960 2015-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 1556 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 1518 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2015
2015 1225 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 933 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 894 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2015
2015 893 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lipki
2015 819 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/209/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
2015 818 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/205/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć , przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 – Karta Nauczyciela oraz obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.
2015 817 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2015 816 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 815 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz
2015 664 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarbimierz.
2015 663 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 662 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/2003 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 03 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skarbimierz
2015 661 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarbimierz na lata 2015 - 2019
2015 660 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie kategorii drogi gminnej
2015 659 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 187 2015-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 167 2015-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 2727 2014-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2544 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/278/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 2487 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/281/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok
2014 2486 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/280/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2171 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/274/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu
2014 2114 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/277/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Skarbimierz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 2113 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz
2014 2112 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/271/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 1897 2014-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 1860 2014-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/270/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 1779 2014-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/265/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi Małujowice - Skarbimierz do kategorii dróg gminnych
2014 1318 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/251/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 1181 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skarbimierz
2014 1180 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/253/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
2014 1081 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/243/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2014
2014 1039 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/249/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Skarbimierz do stanu faktycznego
2014 1038 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/248/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych Gminy Skarbimierz
2014 1037 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/238/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 616 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Skarbimierz - Osiedle
2014 564 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 563 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/233/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania zasiłku na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 562 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/231/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 137 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/219/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r.
2014 136 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2014 16 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
2013 2952 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2514 2013-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/211/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Skarbimierz-Osiedle
2013 2443 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
2013 2442 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/212/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 2441 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/210/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2013 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok
2013 2440 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2439 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 2013 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/205/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 – Karta Nauczyciela oraz obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
2013 2012 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/203/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 września 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2011 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/201/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 1758 2013-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 1757 2013-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 1694 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 1507 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz
2013 1455 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1454 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi
2013 1277 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXV/245/2006 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, finansowanej przez Gminę
2013 1276 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/182/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1196 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1169 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/174/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2013
2013 1147 2013-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/81/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2013 947 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/177/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
2013 721 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla obszaru przewidzianego pod przebudowę napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze na terenie gminy Skarbimierz
2013 453 2013-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
2013 249 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2013 162 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 1957 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/150/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/134/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulica Akacjowa, Różana, Stokrotki w miejscowości Żłobizna
2012 1878 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/149/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok
2012 1738 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/136/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle, w skład którego wchodzą: Gminna Szkoła Podstawowa w Skarbimierzu Osiedle, Gminne Gimnazjum, Gminne Przedszkole Publiczne w Skarbimierzu Osiedle
2012 1702 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 1701 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/141/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1700 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/140/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1512 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/138/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1511 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/137/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1510 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Skarbimierz Osiedle
2012 1404 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/135/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2012 1403 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Akacjowa, Różana, Storkotki w miejscowości Żłobizna
2012 1314 2012-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/132/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz z uwzględnieniem projektowanego przebiegu sieci WN wraz z lokalizacjaą GPZ
2012 1237 2012-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Skarbimierz przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego
2012 1202 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Opakowaniowa w miejscowości Skarbimierz Osiedle
2012 895 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/111/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć , przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 – Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2012 879 2012-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2012.
2012 407 2012-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 298 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żłobizna
2012 156 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarbimierz na lata 2012 - 2016
2012 155 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Skarbimierz Osiedle
2012 154 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Żłobizna
2012 71 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r. wprowadzająca zmianę do Uchwały nr XII/71/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1879 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1880 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1881 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok.
2011 1527 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X\63\2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żłobizna
2011 1390 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć , przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze , ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 – Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2011 1347 2011-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 1164 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skarbimierz.
2011 1091 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Skarbimierz, sposobu ustalania opłat za korzystanie oraz powierzenia Wójtowi uprawnień do stanowienia o ich wysokości
2011 795 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie:zmiany uchwały nr XLII/292/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skarbimierz i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 519 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle.
2011 520 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Długa" oraz "Krótka" w miejscowości Zielęcice
2011 249 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2011 221 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 222 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/266/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia ulg w cenach za jednorazowe przejazdy pasażerskie w komunikacji ogólnodostępnej prowadzonej przez PKS w Brzegu.
2010 1800 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/292/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skarbimierz i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1735 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/297/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Pępickiej
2010 1550 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/293/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1551 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/294/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1552 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/295/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok
2010 1035 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarbimierz.
2010 936 2010-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/274/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic
2010 931 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/279/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zielęcice
2010 930 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/275/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXV/245/2006 z dnia 6 marca 2006r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, finansowanej przez Gminę
2010 708 2010-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/266/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia ulg w cenach za jednorazowe przejazdy pasażerskie w komunikacji ogólnodostępnej prowadzonej przez PKS w Brzegu.
2010 685 2010-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/250/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2010 556 2010-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla terenów w części obrebów: Małujowice, Łukowice Brzeskie i Pępice.
2010 520 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/261/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic
2010 195 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/253/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującą Gminę Skarbimierz w granicach jednostki o symbolu P oraz doprowadzenia do zgodności zapisu ogólnego z opisem części graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2009 1798 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/251/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok
2009 1479 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/238/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1480 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/239/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1481 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/240/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1442 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skarbimierz
2009 1097 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/183/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 810 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/215/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle
2009 621 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/209/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
2009 175 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/188/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych