Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 228

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3527 2019-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/59/19 Rady Gminy Turawa z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 3498 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/58/19 Rady Gminy Turawa z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Turawa
2019 3497 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/55/19 Rady Gminy Turawa z dnia 31 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Kotórz Mały
2019 2998 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/49/19 Rady Gminy Turawa z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 2970 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/52/19 Rady Gminy Turawa z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia zasad związanych z  zapewnieniem bezpłatnego transportu i  opieki w  czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turawa do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Turawa
2019 2959 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/54/19 Rady Gminy Turawa z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. odnośnie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie gminy Turawa
2019 2958 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/53/19 Rady Gminy Turawa z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Turawa
2019 2570 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/46/19 Rady Gminy Turawa z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/37/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2019 2569 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/45/19 Rady Gminy Turawa z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 2557 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/34/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
2019 2521 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/43/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 2500 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/41/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z  wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 2499 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/38/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2498 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/37/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2019 2497 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/36/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turawa
2019 1951 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/19 Rady Gminy Turawa z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 1853 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/26/19 Rady Gminy Turawa z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 1185 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/25/19 Rady Gminy Turawa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 1117 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/20/19 Rady Gminy Turawa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2019 r.
2019 1118 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/21/19 Rady Gminy Turawa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada
2019 669 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/19 Rady Gminy Turawa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
2019 668 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/18/19 Rady Gminy Turawa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 667 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/17/19 Rady Gminy Turawa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 500 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/19 Rady Gminy Turawa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 446 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/19 Rady Gminy Turawa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Turawa
2019 56 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
2019 55 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/18 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2019 rok
2018 3645 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3259 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/230/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
2018 3212 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/227/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
2018 3213 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/228/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 3198 2018-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/232/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Turawa
2018 2863 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/224/18 Rady Gminy Turawa z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
2018 2820 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/226/18 Rady Gminy Turawa z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Turawie
2018 2385 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/222/18 Rady Gminy Turawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
2018 2374 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/220/18 Rady Gminy Turawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2373 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/217/18 Rady Gminy Turawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Turawa
2018 2010 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/213/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
2018 1900 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/208/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. odnośnie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Turawa
2018 1882 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/211/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Turawa w 2018 roku
2018 1881 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/210/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Turawa w 2018 roku
2018 1880 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/209/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Turawa
2018 1357 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/201/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa.
2018 1289 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/204/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 roku
2018 1275 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/205/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa
2018 778 2018-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/200/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 roku
2018 752 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/199/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 751 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/198/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Turawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 750 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/197/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Turawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 749 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/196/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa
2018 748 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/195/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Turawa
2018 747 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/194/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Turawa
2018 746 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/193/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2018 r.
2018 319 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/192/18 Rady Gminy Turawa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 3322 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/188/17 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2018 rok
2017 3296 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/191/17 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 r.
2017 3281 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/190/17 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 2983 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/181/2017 Rady Gminy Turawa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 r.
2017 2933 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/179/17 Rady Gminy Turawa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny
2017 2919 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/178/17 Rady Gminy Turawa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2831 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/175/17 Rady Gminy Turawa z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku
2017 2573 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/172/17 Rady Gminy Turawa z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku
2017 2561 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/169/17 Rady Gminy Turawa z dnia 6 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2017 2313 2017-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Turawa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
2017 2201 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/164/17 Rady Gminy Turawa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku
2017 2167 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/162/17 Rady Gminy Turawa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
2017 1841 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/157/17 Rady Gminy Turawa z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku
2017 1596 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/154/17 Rady Gminy Turawa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku
2017 1018 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/152/17 Rady Gminy Turawa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 rok
2017 972 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/151/17 Rady Gminy Turawa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 971 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/150/17 Rady Gminy Turawa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2017 r.
2017 942 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/149/17 Rady Gminy Turawa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Turawa oraz określenie granic ich obwodów
2017 368 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/146/17 Rady Gminy Turawa z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Turawa
2017 56 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/136/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 rok
2016 2872 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/139/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu w 2016 r.
2016 2821 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/140/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Turawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Turawa, udostępnianych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2797 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2016 2798 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 2799 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/144/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/126/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Turawa
2016 2796 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/138/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2701 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
2016 2565 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Turawa
2016 2564 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/125/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 2563 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/124/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2562 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2243 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/121/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
2016 2191 2016-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 2190 2016-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/116/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 21 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Kotórz Mały, Gmina Turawa
2016 2162 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 rok
2016 1812 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
2016 1589 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
2016 1448 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
2016 1123 2016-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/96/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
2016 634 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
2016 624 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/90/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2016 r.
2016 420 2016-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
2016 220 2016-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
2016 203 2016-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2015 3214 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 rok
2015 3191 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 3151 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 3071 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 3021 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny
2015 3020 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 3022 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 2862 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
2015 2861 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2860 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2242 2015-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 2235 2015-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/66/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1928 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 1905 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody
2015 1904 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1756 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 1501 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 1424 2015-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 1399 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r., dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa
2015 934 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 852 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Turawa na lata 2015 - 2019
2015 851 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa
2015 850 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015 r.
2015 849 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 401 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 400 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 rok
2015 140 2015-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Turawa na 2015 rok
2014 2740 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 rok
2014 2739 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/180/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 rok
2014 2550 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/230/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
2014 2549 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2014 2306 2014-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej
2014 2293 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/226/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
2014 2292 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/225/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
2014 1973 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/223/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata
2014 1972 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/222/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
2014 1971 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/215/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
2014 1772 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/216/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Turawa do stanu faktycznego
2014 1712 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/215/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 rok
2014 1711 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/214/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/180/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 rok
2014 1365 2014-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/207/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2014 rok
2014 1044 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/203/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Turawa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1043 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/201/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
2014 1042 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/197/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1041 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/196/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2014 1040 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/194/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 449 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/189/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki
2014 379 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/192/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata
2014 310 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/191/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
2013 2864 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/188/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 roku
2013 2863 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/180/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 rok
2013 2848 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/184/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas dłuższy niż 3 lata
2013 2683 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/176/13 Rady Gminy Turawa z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2013 2682 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/174/13 Rady Gminy Turawa z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 roku
2013 2681 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/173/13 Rady Gminy Turawa z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
2013 2680 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/172/13 Rady Gminy Turawa z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotórz Wielki, Gmina Turawa
2013 2339 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu w 2013 roku
2013 2033 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa za zajęcia świadczone przez te przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej.
2013 2032 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu w 2013 roku
2013 1840 2013-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu w 2013 roku
2013 1658 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/157/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu w 2013 roku
2013 971 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Węgry, Gmina Turawa
2013 758 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/138/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada
2013 661 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 610 2013-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/143/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2013 r.
2013 609 2013-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2013 608 2013-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turawa
2013 444 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2013 rok
2013 193 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 192 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 163 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada
2013 114 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/122/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1967 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/131/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1958 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1879 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/127/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2012 1813 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
2012 1405 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec
2012 1221 2012-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada
2012 1158 2012-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Turawa na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1019 2012-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Turawa na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 758 2012-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Turawa
2012 757 2012-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/93/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami – dla psychologów, pedagogów, logopedów,doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.2pkt11 ustawy o systemie oświaty.
2012 716 2012-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2012 r.
2012 589 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/72/2011r. Rady Gminy Turawa z dnia 15.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2012 rok
2012 544 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Turawa oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 252 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2012 rok
2012 178 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 80 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami – dla psychologów, pedagogów, logopedów,doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.2pkt11 ustawy o systemie oświaty.
2012 11 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie inkasa podatków:rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2011 1695 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.
2011 1694 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 1696 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1698 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 1697 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
2011 1655 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Węgry
2011 1424 2011-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 15 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry" w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako teren zabudowy usług i produkcji.
2011 1391 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXI/206/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2011 1338 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa, uchwalonego uchwałą nr XXIX/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005 r.
2011 975 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa za zajęcia świadczone przez te przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej.
2011 976 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kotórz Mały, Gmina Turawa
2011 820 2011-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/11 Rady Gminy Turawa z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2011 rok
2011 294 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Turawa z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 181 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXIX/235/2005 z dnia 25 listopada 2005r.w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 125 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady GminyTurawa Nr XX/162 /2004 z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie wzoru informacji o nieruchomościach (IN-1)
2010 1848 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Turawa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XL/257/2010 z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2010 1576 2010-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/249/10 Rady Gminy Turawa z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 1554 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/264/10 Rady Gminy Turawa z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1553 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/257/10 Rady Gminy Turawa z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 1475 2010-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/250/10 Rady Gminy Turawa z dnia 15 października 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom nad Jeziorem Dużym w Turawie brzeg południowy.
2010 1185 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/244/10 Rady Gminy Turawa z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konstultacji z mieszkańcami wsi Osowiec odnośnie zmiany nazwy przysiółka Trzęsin.
2010 677 2010-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/216/09 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na rok 2010
2010 640 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV / 219 /2010 Rady Gminy Turawa z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXI/206/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej
2010 543 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/224/10 Rady Gminy Turawa z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Turawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 544 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV /225 /10 Rady Gminy Turawa z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Turawa na stałe obwody głosowania
2010 396 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/217/2010 Rady Gminy Turawa z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 93 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/211/09 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 1800 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/212/09 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXI/203/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2009 1563 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/205/09 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1561 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/203/09 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2009 1564 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/206/09 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej
2009 1562 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/204/09 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1184 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/178/09 Rady Gminy Turawa z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze przyznawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie oraz zasad zwalniania z tych opłat
2009 915 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/172/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Turawa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 887 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/137/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na rok 2009
2009 899 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/166/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich
2009 599 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/157/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym
2009 450 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Turawa
2009 237 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/143/08 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bierdzany
2009 33 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zachowań nad Jeziorami Turawskimi i akwenami wodnymi na terenie Gminy Turawa” stanowiących własność Gminy Turawa
2009 32 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/141/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 r. sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych