Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 197

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3543 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zębowice na lata 2019-2024
2019 3542 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/49/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice
2019 3541 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/48/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3540 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok
2019 2667 2019-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok
2019 2645 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice
2019 2609 2019-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/170/09 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice.
2019 2608 2019-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zębowice.
2019 2113 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok
2019 1661 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok
2019 1464 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/243/2018 z dnia 11 września 2018 r. dotyczącej upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej podjętej na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)
2019 1466 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych a także zasad świadczenia usług komunalnych
2019 1465 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2019 1463 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2019 r.
2019 1462 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1461 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1346 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2019 r.
2019 640 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Zębowice
2019 226 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 3154 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/247/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 3089 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 3088 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3061 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/250/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3060 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice
2018 2614 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 2583 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2553 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach
2018 2554 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2552 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zębowice
2018 2551 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/242/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2550 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/239/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2549 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/238/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Zębowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2548 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2089 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 2069 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia
2018 1586 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 1559 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2018 1000 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 844 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/213/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2018 roku
2018 843 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/212/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu
2018 842 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/211/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zębowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 841 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/210/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 265 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 256 2018-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/206/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu
2017 3325 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2018 r.
2017 3256 2017-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok
2017 3236 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/199/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3168 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok
2017 2970 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2875 2017-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/184/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok
2017 2859 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/189/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia obniżonych stawek podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją
2017 2858 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/188/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 2857 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/187/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2529 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok
2017 2204 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok
2017 1953 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok
2017 1880 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/167/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 947 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/158/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 855 2017-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/147/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok
2017 848 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/156/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2017 roku
2017 847 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/155/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola na terenie Gminy Zębowice
2017 846 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/154/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Zębowice
2017 557 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/139/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2017 rok
2017 489 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/145/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice
2017 75 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2017 r.
2017 59 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok
2016 2857 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice
2016 2856 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
2016 2664 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok
2016 2545 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zębowice
2016 2544 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2543 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2122 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok
2016 1923 2016-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice
2016 1899 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/106/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok
2016 1864 2016-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/112/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1863 2016-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice
2016 1615 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok
2016 1506 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zębowice
2016 1505 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1478 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1477 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1476 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice
2016 908 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok
2016 869 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/89/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2016 roku
2016 868 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za usuwanie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
2015 3108 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2971 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok
2015 2717 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2451 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok
2015 2390 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 2389 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na teren Gminy Zębowice
2015 2388 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2387 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2014 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok
2015 1937 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok
2015 1661 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok
2015 1579 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2015 1278 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok
2015 728 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2015 roku
2015 691 2015-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok
2015 679 2015-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Zębowicach oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 144 2015-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2015 r.
2014 2797 2014-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok
2014 2411 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/315/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2014 2410 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/314/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2409 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/309/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok
2014 2244 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/305/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok
2014 1808 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/298/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok
2014 1558 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/293/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok
2014 1324 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/289/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi RADAWIE
2014 1235 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/277/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok
2014 831 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/275/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 830 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/274/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2014 roku
2014 829 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/270/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok
2014 410 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/264/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 - 2020
2014 409 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/263/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020"
2014 408 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/261/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustalania górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych
2014 407 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/255/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok
2013 2850 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/251/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2014 r.
2013 2849 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/248/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok
2013 2619 2013-12-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
2013 2601 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/247/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2600 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/242/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej
2013 2599 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/241/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2598 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/238/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok
2013 2290 2013-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/233/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok
2013 1970 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/225/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok
2013 1971 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/228/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice
2013 1972 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/230/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 r. sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2013 1829 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/223/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1590 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/212/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok
2013 1519 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/220/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zębowice oraz określenia granic ich obwodów
2013 1518 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/216/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawieudzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1329 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/208/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach i nadania jej statutu
2013 1000 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/197/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2013 roku
2013 910 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/200/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
2013 662 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/179/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 626 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/191/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice
2013 448 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/184/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2013 r.
2013 290 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/180/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 119 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/178/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Zębowice
2013 118 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/169/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1709 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/166/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1669 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/172/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1668 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/171/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1604 2012-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/167/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zębowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1527 2012-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/170/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych
2012 1355 2012-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/157/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE
2012 1342 2012-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/161/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1267 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/164/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Zębowice uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu ich ustalania za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
2012 940 2012-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/155/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach
2012 717 2012-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/143/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2012 roku
2012 547 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/142/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zębowice
2012 466 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/114/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2012 r.
2012 265 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2011 1886 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/110/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 1829 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/111/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1809 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/109/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1643 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1642 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/104/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów .
2011 1645 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2011 1644 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1223 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/91/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 1224 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/96/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 1094 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice
2011 1095 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/92/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice
2011 977 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/80/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych
2011 756 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Poczołków
2011 757 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Siedliska
2011 754 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa.
2011 755 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiecko
2011 758 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu
2011 761 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/73/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kadłub Wolny
2011 762 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zębowice
2011 759 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Knieja
2011 760 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/72/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Prusków
2011 631 2011-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2011 r.
2011 492 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
2011 250 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa.
2011 251 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 224 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2010 1817 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1818 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2010 1558 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1557 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/274/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1330 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/261/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zębowice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2010 797 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/245/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 679 2010-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/222/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 454 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/231/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2009 1649 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/215/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych
2009 1570 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/216/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1334 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/207/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2006 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice
2009 1102 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/154/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2009 rok
2009 530 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/09 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice
2009 508 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/173/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2009 99 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/143/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice