Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 385

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3481 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/158/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; OŚ PRIORYTETOWA V; Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; DZIAŁANIE 5.5 Ochrona powietrza
2019 3159 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/147/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3160 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/153/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2019 r. zmieniającej uchwałe w sprawie Tytułu Honorowego ,,Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
2019 3158 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/143/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z targowisk miejskich położonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 3157 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/142/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego społeczność kozielskich Żydów
2019 3111 2019-10-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 2824 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/130/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Przyjaźni
2019 2823 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/129/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze publicznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Kłodnica
2019 2802 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/125/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu
2019 2801 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/124/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 2775 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/133/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 2335 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/105/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Zachód
2019 2336 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/117/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 2337 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/118/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 2338 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/119/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2019 1965 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/95/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1964 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/98/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2019 1748 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1560 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej pn. „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zespołu budynków dawnej jednostki wojskowej z przeznaczeniem na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z funkcjami towarzyszącymi i uzupełniającymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, instalacjami i sieciami zewnętrznymi, placami parkingowymi, komunikacją kołową i pieszą, w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Synów Pułku”
2019 1408 2019-04-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1390 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2019 1003 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1002 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących przed przekształceniem własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1001 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2019 roku"
2019 776 2019-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej
2019 633 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, stanowiące obywatelską inicjatywę uchwałodawczą
2019 632 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 631 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 591 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 243 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019
2019 42 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę Nr XLVIII/558/2009 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od opłaty od posiadania psów
2019 41 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2018 3533 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2018 3513 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/23/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” w formie pieniężnej
2018 3512 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/22/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3138 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/599/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2018 3141 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/609/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3143 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/614/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy w Gminie Kędzierzyn-Koźle
2018 3142 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/610/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3140 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/608/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2018 3139 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/601/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Lenartowice
2018 3137 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/598/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 3077 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/606/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2018 2574 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/579/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domu pomocy społecznej i oddziale zewnętrznym zakładu karnego, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych w 2018 r.
2018 2468 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/587/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2018 2467 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/582/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2466 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/580/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Śródmieście
2018 2465 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/578/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2464 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/577/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2018 2170 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/567/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2018 2169 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/566/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2018 2156 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/561/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Kłodnica
2018 1733 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/544/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2018 1452 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/529/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kędzierzyn-Koźle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1181 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/516/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Kędzierzyn-Koźle na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1090 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/518/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 107869 O w ciągu ul. Powstańca Filipa Pieli, ul. Sławięcickiej, ul. Josepha von Eichendorffa na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2018 1091 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/519/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle w 2018 roku”
2018 1092 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/520/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 1093 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/521/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i  zespole szkół prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 425 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/508/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 424 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/502/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
2018 423 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/499/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych w Kędzierzynie-Koźlu
2018 422 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/497/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Wincentego Pstrowskiego zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Blachownia
2018 421 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/496/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Leona Kruczkowskiego zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Sławięcice
2018 420 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/495/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Przodowników Pracy zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Azoty
2018 419 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/493/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle
2018 204 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/484/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018
2018 149 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/491/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2017 3275 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr L/481/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2017 3274 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr L/480/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
2017 3273 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr L/479/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
2017 3151 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/475/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2017 3150 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/472/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle za pomocą instrumentu płatniczego
2017 3149 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/471/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3148 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/470/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2761 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/454/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2017 2760 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/453/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2017 2433 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/446/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2017 2300 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/438/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Józefa Wieczorka zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Piastów
2017 2299 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/437/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Lucjana Szenwalda zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Zachód
2017 2298 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/436/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy 9 Maja zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Śródmieście
2017 2297 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/435/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Dąbrowszczaków zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Sławięcice
2017 2296 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/434/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Pionierów zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Śródmieście
2017 2295 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/432/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2294 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/430/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017 – 2020”
2017 2041 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/411/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2017 r. w przedmiocie ogłoszenia oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Kędzierzyn-Koźle projektów uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmiany statutów osiedli utworzonych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2017 1988 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/417/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2017 1987 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/415/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2017 1986 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/414/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z targowisk położonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2017 1985 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/412/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
2017 1643 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/397/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu
2017 1473 2017-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/396/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2017 1196 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/375/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2017 1195 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/373/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1194 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/372/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku”
2017 1137 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/376/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 664 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/366/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.
2017 404 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/356/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego i komunalnego budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu lub dzierżawy
2017 298 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/342/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2017
2017 179 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/348/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 178 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/347/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym, funkcjonującym w ramach Domu Dziennego Pobytu Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2017 155 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/346/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2016 2693 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/329/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych miasta Kędzierzyn-Koźle oraz przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych
2016 2692 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/328/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych w Kędzierzynie-Koźlu
2016 2691 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/327/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2445 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/308/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle, w części dotyczącej jednostki planistycznej Rogi oznaczonej symbolem jednostki A
2016 2361 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/312/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle uprawnień w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
2016 2360 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/310/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2016 2156 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/295/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2016 2155 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/294/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz zmiany uchwały nr XV/191/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 1 i ustalenia jego statutu
2016 2154 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/293/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutów żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2016 2129 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/301/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2128 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/298/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 2127 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/297/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
2016 1894 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/281/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 1893 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/276/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2016 1870 2016-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/286/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną i warunków jego udzielenia
2016 1869 2016-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/285/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
2016 1868 2016-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/284/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2016 1867 2016-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/282/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Programu zmniejszania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 1866 2016-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/273/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2016 1559 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/254/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2016 1561 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/263/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnych miasta Kędzierzyn-Koźle za 1 kilometr przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 1560 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych miasta Kędzierzyn-Koźle
2016 1317 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/248/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 896 2016-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/218/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 895 2016-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/217/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2016 roku”
2016 579 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/204/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 556 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/212/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy mostowi łączącemu ul. Wyspa z ul. Xawerego Dunikowskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rzece Odrze
2016 555 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/206/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy Tadeusza Jasińskiego na osiedlu Zachód
2016 428 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2016 400 2016-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/182/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
2016 371 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/194/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 69 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/189/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędących jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 3246 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/181/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 2883 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/172/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2882 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/171/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2015 2881 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/170/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 2880 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/169/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2879 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/168/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2878 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/167/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych w Kędzierzynie-Koźlu
2015 2877 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/163/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Kędzierzynie-Koźlu oraz nadania jej Statutu
2015 2876 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2016-2020.
2015 2498 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/152/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
2015 2213 2015-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/137/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany nazwy placu na osiedlu Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu
2015 2212 2015-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/136/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz uchwałę zmieniającą tę uchwałę
2015 1976 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
2015 1975 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/134/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych ul. Grunwaldzkiej (droga nr 1435 O) – na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II oraz ul. Piastowskiej (droga nr 2060 O) – na odcinku od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 1932 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/113/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.
2015 1920 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/129/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutów żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2015 1919 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/115/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
2015 1911 2015-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego
2015 1824 2015-08-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/79/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 1817 2015-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/108/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1682 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji ds. referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1681 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutów żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2015 1680 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/97/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2015 roku”
2015 1679 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Tytułu Honorowego ,,Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
2015 1678 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn - Koźle
2015 1677 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2015 1384 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Rogi w Kędzierzynie-Koźlu
2015 1168 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2015 1167 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/66/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 807 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2015 806 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
2015 805 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/52/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 582 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2015 292 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2011-2015
2015 291 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2015 290 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2015 289 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
2014 2770 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2769 2014-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2447 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/688/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
2014 2446 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/687/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
2014 2259 2014-10-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 2157 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/676/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 16
2014 2156 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/675/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 2155 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/673/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 1966 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/667/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2014 1965 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/666/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych w Kędzierzynie-Koźlu
2014 1774 2014-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/639/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2014 1698 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/645/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2011-2015
2014 1697 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/644/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 1696 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/642/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 1695 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/640/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego
2014 1518 2014-06-16 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 1431 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/628/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1430 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/626/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2011-2015
2014 1429 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/624/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2014 1295 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/615/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego przy granicy z gminą Bierawa przy ul. Braci Wolnych
2014 1254 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/612/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
2014 1253 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/611/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych w Kędzierzynie-Koźlu
2014 1252 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/608/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych
2014 1073 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/595/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu leżącego w rejonie ul. Szkolnej
2014 1053 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/592/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1052 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/591/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2014 1051 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/590/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Cisowa
2014 1050 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/589/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2014 1049 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/588/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
2014 982 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/598/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2014 984 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/600/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
2014 983 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/599/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilny
2014 981 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/593/2014 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 980 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/587/2014 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu
2014 979 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/586/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 978 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/583/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 977 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/581/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 640 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/575/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 639 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/574/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 638 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/571/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2014 396 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/564/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz zasad jego ustalenia
2014 395 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/563/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 394 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/562/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 393 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/561/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 392 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/555/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
2013 2884 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/547/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz zasad jego ustalenia
2013 2883 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/542/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 2705 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/533/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2013 2704 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/532/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2703 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/531/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 2398 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/519/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 2397 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/517/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu
2013 2396 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/516/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2013 2395 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/515/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
2013 2238 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/514/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 7 października 2013 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 r. referendum gminnym w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle przed upływem kadencji
2013 2101 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/507/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 września 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
2013 2100 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/505/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 2099 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/502/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2013 2098 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/501/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kędzierzynie-Koźlu
2013 1940 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/496/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
2013 1939 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/495/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego przy granicy z gminą Bierawa przy ul. Braci Wolnych
2013 1916 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/492/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 1650 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/479/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 1649 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/478/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
2013 1648 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/477/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1647 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/476/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2013 1646 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/475/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Kędzierzyn- Koźle na lata 2013 – 2022”
2013 1468 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/446/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016” miasta Kędzierzyn-Koźle
2013 1432 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/450/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/122/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1353 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/434/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2013 1338 2013-06-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 1331 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/432/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych miasta Kędzierzyn– Koźle
2013 1281 2013-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/424/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2013 1164 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/426/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 780 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/414/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Kędzierzyn-Koźle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 687 2013-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/404/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn – Koźle w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Kanału Gliwickiego
2013 664 2013-03-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2013 553 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/398/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn – Koźle na rok 2013
2013 515 2013-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/401/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn - Koźle
2013 438 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/402/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie warunków udzielenia i stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym
2013 393 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/391/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej strefy ochronnej dla Miejskiego Składowiska Odpadów przy ulicy Naftowej w Kędzierzynie-Koźlu
2013 346 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/392/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2013 311 2013-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/377/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 296 2013-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/384/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
2013 71 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/355/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
2013 58 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/346/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn - Koźle
2013 5 2013-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/376/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn - Koźle
2013 4 2013-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/365/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2012 1953 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/379/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
2012 1920 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/367/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
2012 1896 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/354/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2012 1849 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/369/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1848 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/368/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 1847 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/366/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1743 2012-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/352/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Kędzierzyn-Koźle na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1423 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/329/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczenia ul. Racławickiej i ul. 24 Kwietnia w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 1352 2012-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/301/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2012 1345 2012-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/331/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczenia ulic w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 1344 2012-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/330/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie pozbawienia ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu kategorii drogi gminnej
2012 1330 2012-09-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta w sprawie sposobu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1322 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/336/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na upamiętnienie Zbrodni Katyńskiej
2012 1321 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/333/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
2012 1320 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/323/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad używania herbu i barw Gminy Kędzierzyn-Koźle
2012 1306 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/332/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2012 1197 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/307/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i dla osób fizycznych i osób prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego prowadzących na terenie Gminy wychowanie przedszkolne w innych formach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1196 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/306/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i dla osób fizycznych i osób prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego prowadzących na terenie Gminy wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1185 2012-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/310/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2012 1184 2012-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/309/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
2012 1162 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/308/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2012 1156 2012-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/268/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 1118 2012-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/312/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
2012 954 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/294/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 947 2012-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/292/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kędzierzynie-Koźlu
2012 907 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/293/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
2012 906 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/291/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle.
2012 877 2012-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/269/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu
2012 662 2012-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/254/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2012 646 2012-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/259/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla działki nr 1105/2 (obręb Sławięcice).
2012 559 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/258/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Lenartowice
2012 554 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/257/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2012 498 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/238/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2011-2015.
2012 392 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/203/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2012
2012 216 2012-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/206/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn - Koźle w części dotyczącej obszaru ograniczonego ulicami Jana Kochanowskiego, Ignacego Łukasiewicza i Piastowską
2012 189 2012-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/211/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.
2012 175 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/213/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2012 143 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/157/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
2011 1893 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/165/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Kędzierzyn-Koźle
2011 1766 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/193/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1765 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/192/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1768 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/195/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 1767 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/194/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1501 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/156/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2011 1489 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/169/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2011 1490 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/170/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1456 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/160/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
2011 1455 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/158/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego i komunalnego budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu lub dzierżawy
2011 1458 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/164/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/98/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
2011 1457 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/162/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar godzin opieki nad dzieckiem, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku .
2011 1445 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/148/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu
2011 1446 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/155/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2011-2015.
2011 1447 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/163/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia statutów żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn -Koźle.
2011 1311 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/145/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 1312 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/146/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle
2011 1774 2011-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/123/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia statutów żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.
2011 1215 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/137/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2011 1121 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/122/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 1101 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/126/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kędzierzynie-Koźlu
2011 946 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/110/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Cmentarzy Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu
2011 937 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/113/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego.
2011 920 2011-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/111/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród.
2011 916 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/98/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
2011 917 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/112/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 837 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/118/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy dla placu
2011 814 2011-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011
2011 801 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 746 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/102/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/650/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
2011 745 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/97/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 597 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/81/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ciągowi komunikacyjnemu (obejmującemu most na rzece Odrze)
2011 459 2011-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2011 244 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
2011 79 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kędzierzyn - Koźle oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny
2010 1819 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/703/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
2010 1809 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/2/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1810 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/3/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1811 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny.
2010 1689 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/701/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1688 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/689/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2010 1662 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/687/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2010 1639 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/685/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Cisowa
2010 1640 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/686/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Lenartowice
2010 1391 2010-10-27 uchwala Uchwała Nr LXI/664/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 1390 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/657/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
2010 1342 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/652/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2010 1209 2010-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/653/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2010 1208 2010-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/650/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
2010 1143 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/643/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na upamiętnienie Zesłańców na Sybir
2010 1068 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/640/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych okręgów wyborczych na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego.
2010 857 2010-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/579/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2010
2010 802 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/611/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 729 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/626/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego.
2010 648 2010-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/613/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Tadeusza Jasińskiego na osiedlu Zachód
2010 649 2010-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/618/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kędzierzynie - Koźlu
2010 629 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/612/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zbigniewa Herberta na osiedlu Zachód
2010 571 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/596/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle ze względu na ich charakter.
2010 466 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/605/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
2010 467 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/607/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 313 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/570/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Kukułczej na osiedlu Miejsce Kłodnickie
2010 314 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/578/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2009-2013.
2010 68 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/564/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2009 1791 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/557/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2009 1734 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/528/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn – Koźle w części dotyczącej ogrodów działkowych przy ul. Gliwickiej
2009 1679 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/552/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową
2009 1627 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/560/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego
2009 1625 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/558/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od opłaty od posiadania psów
2009 1623 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/555/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1624 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/556/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1626 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/559/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1435 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/530/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy księdza Stanisława Dutki na osiedlu Rogi
2009 1434 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/529/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Kędzierzyn - Koźle
2009 1323 2009-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/517/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn - Koźle na lata 2009-2012
2009 1228 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/521/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Bukowa na osiedlu Rogi
2009 1119 2009-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/500/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich
2009 1085 2009-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/492/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn - Koźle w zakresie dotyczącym części osiedla Sławięcice
2009 1042 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/493/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy Promenada Księdza Ludwika Rutyny ciągowi komunikacyjnemu na osiedlu Stare Miasto
2009 804 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/482/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Mikołaja z Koźla na osiedlu Zachód
2009 790 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/485/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2009 572 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/435/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn - Koźle na lata 2009 - 2013
2009 573 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/450/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle
2009 551 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/454/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kędzierzyn - Koźle do stanu faktycznego
2009 499 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/438/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn – Koźle, w rejonie ulicy Wróblewskiego (byłe warsztaty szkolne)
2009 498 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/437/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn – Koźle w rejonie ulic Z. Kuczyńskiego – R. Horoszkiewicza
2009 481 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/426/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Piastów
2009 414 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXVI/427/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2009 57 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/409//08 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy