Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 292

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2845 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/131/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzeg.
2019 2580 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/123/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 2220 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/102/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok.
2019 2176 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/104/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Brzeg oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2019 2163 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/121/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1666 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu
2019 1596 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonych: Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014r., Uchwałą Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011r., oraz Uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011r., dla obszaru w granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg oraz przyległych obszarów w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu Drzewnego
2019 1492 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/83/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 1354 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/88/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu "Tęczowy Świat" w Brzegu
2019 1353 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/86/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2019
2019 970 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/72/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 879 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg
2019 838 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeg
2019 837 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/75/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzeg na lata 2019-2023
2019 839 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg
2019 673 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 510 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/59/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/358/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 509 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 508 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 135 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2019 134 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2019 133 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2018 3663 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/259/05 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu
2018 3662 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/331/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r., w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2018 3664 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3547 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 3438 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2018 3252 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/646/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 2890 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/640/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 2854 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/645/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu
2018 2653 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/609/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 2585 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/615/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Brzeg
2018 2587 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/618/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/592/18 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2018 2586 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/616/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/414/14 Rady Miejskiej  Brzegu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2018 2584 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/608/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu
2018 2572 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/612/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2102 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/594/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzeg na lata 2018-2023
2018 2101 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/592/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg.
2018 2100 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/591/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brzeg
2018 2099 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/590/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2098 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/588/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 1647 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/565/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 1375 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/555/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1374 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/553/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 1339 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/558/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2018 1007 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/538/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 871 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/543/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 870 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/539/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2018.
2018 647 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/506/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok.
2018 577 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/513/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2018 576 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/507/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Brzeg za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 99 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/504/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2017, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2017 3287 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2017 3267 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/489/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2017, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2017 3266 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/488/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 3177 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/470/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 2949 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/473/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2017 2668 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/451/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok.
2017 2458 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/428/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 2374 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/437/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej w Brzegu
2017 2373 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/436/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2372 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/435/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg
2017 2371 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/432/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2017 1933 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/398/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 1856 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/418/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1857 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2017 1855 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/402/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Ostapa Dłuskiego” na ulicę „Żołnierzy Wyklętych”
2017 1586 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/386/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 1416 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/368/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 885 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/351/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 863 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/359/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/331/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2017 862 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/358/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 861 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/357/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów oraz ustalenia liczby punktów za poszczególne kryteria, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych
2017 860 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/356/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Brzeg do nowego ustroju szkolnego
2017 859 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/355/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 858 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/354/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2017
2017 434 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/319/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 381 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/323/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg
2017 335 2017-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/326/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeg
2017 38 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/309/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2017 37 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/308/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2017 36 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2016 2826 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/311/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
2016 2707 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/291/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 2398 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/275/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 2278 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/277/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”
2016 2282 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/282/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/166/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 2281 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/281/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/70/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2280 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/280/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/71/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg
2016 2279 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/279/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2020 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/251/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 1981 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/254/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 1733 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/249/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/218/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 1649 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/218/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 1518 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/225/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2016 1517 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/222/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
2016 1516 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/221/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Brzeg oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2016 1198 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/189/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 1163 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/193/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu
2016 1162 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/192/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu oraz nadania jej statutu
2016 995 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/185/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 982 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/186/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowisko dyrektora, wicedyrektora; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2016 876 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/170/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 827 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/175/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg
2016 828 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/180/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg
2016 826 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/173/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2016
2016 589 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 530 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/167/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg.
2016 529 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/166/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
2016 369 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/142/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 321 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/146/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Brzeg
2015 3197 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2015 3198 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 3160 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/135/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu
2015 3159 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/134/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów do ich potwierdzenia
2015 3158 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/132/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy Brzeg oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2015 3036 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2925 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/114/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 2687 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/122/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania, pobierania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2686 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/120/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2685 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/118/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
2015 2684 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2683 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu
2015 2425 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 2366 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/106/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe
2015 2365 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Brzegu na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 2208 2015-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru rejonu ul. Małujowickiej, tj. obszaru ograniczonego od zachodu i północnego zachodu granicą miasta, od północnego wschodu magistralną linią kolejową, od południowego wschodu terenami kolejowymi i od południa granicą miasta
2015 2141 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 2095 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 1946 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Brzegu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 1945 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 1931 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Brzegu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 1747 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/68/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 1744 2015-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum w Brzegu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
2015 1743 2015-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg
2015 1742 2015-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1494 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 1404 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 1116 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 1092 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg
2015 902 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 824 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Brzegu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 823 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2015
2015 635 2015-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r.
2015 634 2015-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 546 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 506 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2014 2825 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 2603 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/423/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 2400 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/414/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 2399 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/410/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 2204 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/403/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Brzegu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 2203 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/400/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 2040 2014-09-15 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie miasta Brzegu
2014 2028 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/396/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 1688 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/385/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg
2014 1687 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/383/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 1527 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od północy ul. Oławską, od południa ul. Wrocławską, od zachodu projektowaną ulicą graniczącą z terenami rolnymi
2014 1464 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/373/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 1331 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/370/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 1325 2014-05-13 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg
2014 1286 2014-05-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2014 1285 2014-05-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r. dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta, stanowiącego kontynuację zabudowy tzw. osiedla zachodniego
2014 1270 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/362/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Brzeg
2014 1269 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/361/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Brzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenie stałego zakazu podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie Gminy Brzeg
2014 1268 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/356/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 1097 2014-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/340/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 1028 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/347/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Brzeg do stanu faktycznego
2014 1027 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/346/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Brzeg do stanu faktycznego
2014 1026 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/345/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Brzegu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1025 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/342/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2014
2014 795 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/333/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania zasiłku na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 796 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/335/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/259/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu
2014 794 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/331/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 793 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/330/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
2014 792 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/329/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/320/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeg
2014 791 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/328/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazw ulicom na terenie Gminy Brzeg
2014 790 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/327/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 789 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/326/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu
2014 788 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/325/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 353 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/321/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzeg i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 352 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/320/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeg
2013 2910 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/310/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2013 2735 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/304/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowisko dyrektora, wicedyrektora; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2013 2734 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/301/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
2013 2493 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/298/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu
2013 2492 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/297/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu
2013 2491 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/296/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2382 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/289/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowisko dyrektora, wicedyrektora; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2013 2381 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/288/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg
2013 2380 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/287/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
2013 2268 2013-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/278/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2267 2013-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/277/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu
2013 2266 2013-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/275/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
2013 1938 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/274/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu
2013 1937 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 2 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1613 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/266/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
2013 1494 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/256/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzeg na lata 2013-2018
2013 1493 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/251/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia pieczęci urzędowych Gminy Brzeg
2013 1492 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/249/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1324 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/250/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/214/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku
2013 1267 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowisko dyrektora, wicedyrektora; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2013 1160 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/226/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2013
2013 1143 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/238/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1142 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/236/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu
2013 1141 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/234/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/219/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1140 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/219/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 865 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/225/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu
2013 863 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu
2013 841 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/223/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 840 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/207/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/28/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2013 471 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu
2013 470 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/211/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
2013 364 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/220/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 328 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/214/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku
2012 1891 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/198/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu
2012 1609 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/192/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1272 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/183/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 września 2012 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
2012 806 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, dla obszaru ograniczonego od północy ul. Kopernika, od zachodu ul. Szymanowskiego, od południa i wschodu istniejącymi terenami produkcyjno-magazynowo-składowymi.
2012 805 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/156/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzegu w roku 2012
2012 397 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Starobrzeską, od północy magistralną linią kolejową, od zachodu ul. 1 Maja oraz od południa ul. Słowackiego
2012 396 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/149/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta, stanowiącego kontynuację zabudowy tzw. osiedla zachodniego
2012 381 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/135/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok
2012 98 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/130/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie miasta Brzegu
2011 1890 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/123/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Miasto Brzeg przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego
2011 1611 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/121/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1610 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/120/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1612 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/122/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 1614 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej
2011 1613 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/125/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/122/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1519 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/110/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/69/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych powadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
2011 1416 2011-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Brzeg.
2011 1404 2011-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 2 września 2011 r. w sprawie odpłatności za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasta Brzegu
2011 1308 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2011 1309 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2011 1294 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/104/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 2 września 2011 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Brzegu w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
2011 1053 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 maja 2011 r. w sparwie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych powadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
2011 1054 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XI/71/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 maja 2003r
2011 1055 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Brzegu.
2011 901 2011-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/17/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok
2011 790 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru WYSP ODRZAŃSKICH ograniczonego od wschodu ul. Krakusa, od północy Kanałem Odrzańskim, a od południa i zachodu wodami rzeki Odry
2011 635 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/28/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2011 595 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
2011 594 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/35/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu.
2011 596 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 485 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe.
2011 484 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
2011 486 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/32/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie: ustanowienia, zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta Brzegu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury.
2011 441 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Armii Krajowej, od północy ul. Kardynała Wyszyńskiego, od zachodu ul. Myczkowskiego oraz od południa magistralną linią kolejową.
2011 2 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/310/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2008r. w sprawie podatku od nieruchomości
2011 3 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/540/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości
2010 1727 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/701/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 października 2010 r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Brzeg i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1495 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/704/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1384 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/672/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3 września 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/348/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 listopada 2005 r w sprawie opłaty targowej
2010 1383 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/670/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3 września 2010 r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2010 1317 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/698/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 września 2010 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010 roku
2010 1140 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/665/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 1067 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/652/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Lwowską, od północy ul. Słoneczną, od zachodu rowem K - 7 oraz od południa magistralną linią kolejową
2010 1016 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/661/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2010 823 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/629/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Miasta Brzeg do stanu faktycznego
2010 824 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/630/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Miasto Brzeg do stanu faktycznego
2010 622 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/618/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie : udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców.
2010 610 2010-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/571/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
2010 514 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/593/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/399/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27.03.2009r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg.
2010 516 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/598/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXX/231/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Brzeg na lata 2008-2012
2010 515 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/597/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie:zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Brzeg.
2010 410 2010-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/575/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym
2010 409 2010-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/564/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/455/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 września 2006r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 224 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/570/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/442/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Miasto Brzeg zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2010 209 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/521/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 208 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/520/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu
2009 1574 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/540/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości
2009 1306 2009-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/471/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., dla obszaru położonego w północno - zachodniej części miasta, stanowiącego kontynuację zabudowy tzw. osiedla zachodniego
2009 1307 2009-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r.
2009 1176 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/443/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na prace związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta Brzegu
2009 1131 2009-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/343/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2009 962 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/441/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
2009 964 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/456/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/441/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
2009 963 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/444/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXII/166/04 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Nr XLIX/430/02 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne, oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Brzegu oraz zastosowania bonifikaty od ceny sprzedaży tych nieruchomości
2009 920 2009-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/442/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Miasto Brzeg zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2009 769 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/419/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Brzeg
2009 674 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/426/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 644 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/422/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe
2009 645 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/423/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców
2009 570 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/399/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
2009 545 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/398/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 324 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/366/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 325 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/367/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Brzeg
2009 206 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/353/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/281/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień dla zawodników oraz dla zasłużonych trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym
2009 74 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/329/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 43 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/352/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie miasta Brzeg
2009 43 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała nr XL/352/08 Rady Mieskiej Brzegu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie miasta Brzeg