Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 266

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3475 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/112/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2019 rok
2019 3476 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/114/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baborów na lata 2019 - 2022
2019 3430 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/123/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2019 3429 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/122/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 3428 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/115/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”
2019 2600 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/109/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2019 rok
2019 2589 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/100/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”
2019 2588 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/99/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2587 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/98/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2577 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/103/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 2576 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/102/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych
2019 2575 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/101/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2332 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/93/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2095 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2019 rok
2019 1981 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/80/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baborowie
2019 1980 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/79/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baborów od dnia 1 września 2019 roku
2019 1979 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów
2019 1978 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-76/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Baborów instrumentem płatniczym
2019 1443 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2019 rok
2019 1273 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/73/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baborów od dnia 1 września 2019 roku
2019 1272 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/72/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2019 1271 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/70/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Tłustomosty
2019 1270 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/69/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Szczyty
2019 1269 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sułków
2019 1268 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Raków
2019 1267 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/66/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Księże Pole
2019 1266 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dzielów
2019 1265 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dziećmarów
2019 1264 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/63/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Czerwonków
2019 1263 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/62/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Boguchwałów
2019 1262 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Babice
2019 1261 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu "Baborów Południe"
2019 1260 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu "Baborów Północ"
2019 1259 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2019”
2019 753 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2019 rok
2019 735 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów
2019 691 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 690 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Baborów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2019 237 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2019 rok
2019 236 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 rok
2018 3586 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3585 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3183 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-367/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 rok
2018 3164 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-369/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 rok
2018 3113 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-376/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3071 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-371/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2526 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-366/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2018 2511 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-365/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2307 2018-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-355/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2306 2018-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-352/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2299 2018-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-353/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI-188/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2018 1971 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-337/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 rok
2018 1898 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-343/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych w Baborowie
2018 1897 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-342/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Baborów
2018 1896 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-341/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2018 1895 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-340/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1894 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-339/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Baborów
2018 1579 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-332/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2018 1578 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-331/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Baborów oraz nadania mu statutu
2018 1206 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-316/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 rok
2018 1038 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-314/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2018”
2018 1039 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-315/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Baborów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
2018 1040 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-319/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu
2018 1041 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-321/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Baborów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1042 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-322/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Baborów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 507 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-305/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 rok
2018 175 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-294/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017 rok
2018 176 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-297/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2018 r.
2018 127 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-302/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2018 128 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-303/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2018 129 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-304/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2017 2978 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII-293/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów
2017 2977 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII-290/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-171/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2017 2976 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII-289/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI-119/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2017 2629 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-275/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017 rok
2017 2608 2017-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-285/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 2601 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-287/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 2600 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-286/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2224 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV-274/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów
2017 1814 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-254/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017 rok
2017 1757 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-270/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów
2017 1756 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-269/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów
2017 1755 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-268/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów
2017 1754 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-257/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX-374/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis
2017 1753 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-256/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI-119/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2017 1290 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-244/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Baborów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1291 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII-251/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-244/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Baborów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1217 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-231/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017 rok
2017 1053 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-241/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017
2017 1054 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-242/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2017”
2017 997 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-246/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Baborów
2017 996 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-245/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryterium naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Baborów jest organem prowadzącym
2017 720 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-218/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017 rok
2017 621 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-229/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 620 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017
2017 286 2017-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-199/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2017 rok
2017 247 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-200/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów
2017 148 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-215/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 147 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-214/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów
2017 146 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-202/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-171/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2017 111 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-216/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 85 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-213/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2017 84 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-212/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2017 83 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-211/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-48/11 z dnia 17.02.2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
2017 82 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-203/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
2016 2374 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-193/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
2016 2249 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-192/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2248 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-191/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty
2016 2247 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-190/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2246 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-189/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały XXIV-253/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 1935 2016-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI-169/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016 r.
2016 1873 2016-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI-171/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2016 1578 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-144/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016 rok
2016 1515 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-149/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów
2016 1514 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-148/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów
2016 1513 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-147/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1512 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-146/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów"
2016 1431 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-151/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości
2016 1106 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV-136/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016 rok
2016 1061 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV-138/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baborów
2016 875 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-132/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016 rok
2016 824 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-134/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2016”
2016 823 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-131/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XII-127/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2016.
2016 490 2016-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII-129/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016 rok
2016 475 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII-127/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2016
2016 354 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI-120/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016 rok
2016 297 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI-125/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 298 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI-126/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 296 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI-119/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX-96/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 3089 2015-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X-114/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2016 r.
2015 3034 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X-104/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII-370/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
2015 2975 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X-100/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2978 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X-103/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NR IX-97/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 2977 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X-102/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NR IX-95/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 2976 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X-101/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NR IX-93/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 2494 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-91/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015 r.
2015 2458 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-99/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających upowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie Gminy Baborów
2015 2457 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-97/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 2456 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-96/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2455 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-95/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podatku od srodków transportowych
2015 2454 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-93/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 2060 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII-73/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015 rok
2015 1613 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII-66/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015 r.
2015 1567 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII-68/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baborów na lata 2015-2020
2015 1468 2015-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-58/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntch miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty
2015 1467 2015-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-56/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów
2015 1466 2015-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-54/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Raków, Dziećmarów i Sułków
2015 1300 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-51/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów
2015 1303 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-61/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1302 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-60/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 1301 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-59/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 992 2015-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V-34/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015 rok
2015 974 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr V-47/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2015"
2015 950 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V-50/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-54/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów łacznego zobowiązania pieniężnego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2015 949 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V-36/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII-74/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej.
2015 396 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-23/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2015
2015 386 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-32/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów
2015 385 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-21/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów
2015 64 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III-18/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2015
2015 63 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III-16/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2015 35 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III-14/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 34 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III-13/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 2602 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL-391/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów
2014 2601 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL-388/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 2250 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX-385/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 2249 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX-374/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis
2014 1833 2014-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII-371/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 1661 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXXVIII-371/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 1660 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII-370/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
2014 1659 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII-369/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVI-358/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
2014 1658 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII-364/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis
2014 1288 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-358/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
2014 1267 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-359/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXV-346/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie okreslenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy baborów na 2014 rok"
2014 1266 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-356/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 976 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-346/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na 2014 rok”
2014 975 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-344/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 488 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-338/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 487 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-335/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 486 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-334/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 485 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-333/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI-269/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 190 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-331/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 189 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-329/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 188 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-327/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2013 2938 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-324/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2014 r.
2013 2937 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-321/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2013 rok
2013 2876 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-325/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2013 2513 2013-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-309/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI-263/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2512 2013-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-307/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2013 r.
2013 2000 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-305/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1999 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-304/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1998 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-303/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę XXV-258/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”
2013 1997 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-296/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1996 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-294/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2013 r.
2013 1638 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-287/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2013 r.
2013 1612 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-292/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2013 1611 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-291/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1610 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-289/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 czerwca 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz zasad umieszczania reklam na budynkach, budowlach i gruntach stanowiących własność Gminy Baborów
2013 1056 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV-255/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013
2013 1036 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-266/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2013 964 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-261/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na 2013 rok”
2013 923 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-269/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 922 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-268/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę XXV-258/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”
2013 921 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-263/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 701 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-247/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr X-114/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów
2013 596 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV-258/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”
2013 469 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII-243/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baborów na 2013 rok
2013 434 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-253/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 410 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-252/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 409 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-251/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 408 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-250/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 1454 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX-210/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI-54/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2012 1428 2012-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-221/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2012 1282 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX-211/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Baborów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich granic,  numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1271 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX-208/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Baborów" oraz zasad i trybu jego nadawania
2012 1133 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-193/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2012 1029 2012-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-200/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012.
2012 1016 2012-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-198/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Baborowie.
2012 951 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII-186/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012.
2012 850 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII-188/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Baborów.
2012 849 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII-187/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia osobom fizycznym i prawnym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 677 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI-174/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Baborów w roku 2012r.
2012 657 2012-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI-176/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2012 383 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV-148/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2012 rok.
2012 320 2012-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-159/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
2011 1923 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-133/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
2011 1924 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-134/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baborowie do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2011 1724 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-138/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX - 212/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2011 1725 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-139/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2011 1726 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-143-11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2011 1432 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X - 114/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów
2011 1433 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XI - 128/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 8 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów
2011 1195 2011-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX – 105/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa
2011 1098 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-107/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baborów
2011 1099 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-108/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 1070 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII-96/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie "Pomnika Pamięci"
2011 1021 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII-97/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów
2011 945 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII-103/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 852 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII-72/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2011 853 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII-73/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 maja 2011 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2011 675 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-54/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 628 2011-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-25/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2011 rok.
2011 592 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-62/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2011 556 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-67/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad waloryzacji kaucji mieszkaniowych
2011 345 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V-48/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
2011 344 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-32/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2011 347 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V-51/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2011 346 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V-49/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
2011 288 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-26/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 stycznia 2011 r. sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
2011 287 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III-23/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2011 290 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V-37/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2011 289 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-27/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2010 1533 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX-288/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 992 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-266/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu
2010 985 2010-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-230/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2010 rok.
2010 721 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-255/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów
2010 720 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-253/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2009 1571 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-222/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 1518 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-216/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi i garażami na terenie Gminy Baborów
2009 1410 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-212/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 1411 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-213/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII-69/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 1412 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-224/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1358 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-214/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego
2009 1357 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-207/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego
2009 1252 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-208/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1095 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII–165/08 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
2009 642 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-188/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania