Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 346

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2214 2019-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.74.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.
2019 2150 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.86.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2149 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.82.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała
2019 2148 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.79.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biała, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 1792 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.63.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.
2019 1764 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.68.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2019 roku
2019 1711 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.67.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1710 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.65.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2019 1444 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V.53.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.
2019 1275 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.58.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Biała poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1279 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.62.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej „Przedmieście” w Białej i nadania jej statutu
2019 1278 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.61.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 1 w Białej
2019 1277 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.60.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała
2019 1276 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.59.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
2019 1274 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.57.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2019 711 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.39.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.
2019 710 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019
2019 694 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.49.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 693 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.46.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2019 692 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 586 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.45.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
2019 238 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2019 85 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Białej
2019 84 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.33.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 83 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Biała
2019 34 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.31.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu
2018 3607 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 3503 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
2018 3504 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II.20.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 2870 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.337.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 2851 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.340.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała
2018 2850 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.339.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
2018 2603 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.327.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 2571 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.333.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2570 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.331.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała
2018 2569 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.329.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2019 r.
2018 2558 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.330.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2140 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.322.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2018 2139 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.321.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała
2018 2138 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.320.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała
2018 2137 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.317.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 1996 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.324.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała
2018 1646 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.308.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 1604 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.312.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2018 1603 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.311.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała
2018 1593 2018-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.313.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Biała
2018 1207 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.295.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 1173 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.306.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała
2018 1050 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 1044 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.298.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2018 1045 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.299.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1046 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.300.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała
2018 1049 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.303.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1043 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.297.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1048 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.302.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1047 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.301.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
2018 528 2018-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.281.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 497 2018-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.285.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 496 2018-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.284.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2018 495 2018-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.283.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała
2018 234 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018
2018 177 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.272.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2018 130 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.278.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 98 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII 277.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 3176 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.256.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2017 3052 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.259.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2017 3000 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.264.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego
2017 2999 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.263.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2017 2998 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.262.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2997 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.261.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
2017 2996 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.260.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała
2017 2431 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.248.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2017 2350 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.254.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2017 2349 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.252.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
2017 2348 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r.
2017 2060 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2017 1962 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
2017 1849 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.241.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
2017 1854 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.246.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łącznik
2017 1850 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.242.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Biała
2017 1853 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.245.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Łącznik
2017 1852 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.244.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
2017 1851 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.243.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
2017 1848 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1847 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2017 1439 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.227.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2017 1427 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2017 1383 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1340 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.233.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1339 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.232.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2017 1264 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.212.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2017 1127 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 1125 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 1126 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.216.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
2017 1025 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.220.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała
2017 1024 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.219.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała
2017 1023 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 511 2017-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.205.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2017 306 2017-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017
2017 229 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
2017 112 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
2017 86 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 61 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2017 60 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2572 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2433 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian statutu Gminy Biała
2016 2432 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.178.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej
2016 2431 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
2016 2430 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2016 2153 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.164.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
2016 2099 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
2016 2046 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2045 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała
2016 2044 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Biała
2016 2043 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2016 2042 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r.
2016 1401 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
2016 1366 2016-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1365 2016-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2016 1364 2016-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała
2016 1363 2016-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.152.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1362 2016-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.151.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2016 1109 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.139.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
2016 1108 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.136.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
2016 1107 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.135.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
2016 825 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.132.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała
2016 765 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.129.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
2016 742 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.131.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
2016 628 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.115.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
2016 588 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.120.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała
2016 165 2016-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
2016 151 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016
2016 3 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.108.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r.
2015 3263 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.114.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2015 3262 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.112.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Biała
2015 2924 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.96.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r.
2015 2725 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.102.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2724 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.101.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała
2015 2723 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.100.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała
2015 2722 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.98.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2721 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.93.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2720 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.92.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r.
2015 2719 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.91.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała
2015 2718 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.90.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2015 2182 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X.83.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r.
2015 2171 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.88.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie gminy Biała poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne
2015 2170 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.87.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Biała
2015 2169 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.82.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/142/07 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od posiadania psów, sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku
2015 2168 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.81.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r.
2015 1772 2015-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.74.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r.
2015 1763 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.79.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1762 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.78.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1761 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.77.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2015 1760 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.72 .2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1759 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.71.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała
2015 1451 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.65.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r.
2015 1441 2015-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.67.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne
2015 1218 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.56.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie obwieszczenie o sprostowaniu błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2015 r.
2015 1217 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.50.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r.
2015 1164 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.55.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
2015 1163 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.53.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała
2015 975 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr V.31.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r.
2015 946 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.40.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne
2015 948 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.44.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 947 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.43.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca Statut Osiedla Nr 1 w Białej
2015 945 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.39.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 944 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
2015 943 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.37.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2015 942 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.36.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
2015 941 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.33.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 940 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.32.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2015 273 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V.23.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2015
2015 253 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Biała
2015 252 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.24.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Biała, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 21 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.16.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 2696 2014-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.389.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta BIAŁA
2014 2638 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.386.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 2345 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.376.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 2344 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.374.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2015 r.
2014 2090 2014-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.362.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE – WILKÓW
2014 2089 2014-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.361.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA – SOLEC
2014 2088 2014-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.360.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
2014 2077 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.373.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2076 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.371.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury w Gminie Biała
2014 2075 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.370.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie dostosowania nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej do stanu faktycznego
2014 2074 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.369.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 2073 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.368.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Biała
2014 2072 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.366.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2014 2071 2014-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.364.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 1685 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.356.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2014 1684 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.354.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej: sołectwo „Przedmieście" w Białej i nadania jej statutu
2014 1683 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.350.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 1206 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.346.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Biała
2014 1205 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.345.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Biała
2014 1204 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.344.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2014 1203 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.343.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1202 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.342.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2014 1201 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.340.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 1200 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała
2014 1199 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.338.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie Osiedle Nr 2 w Białej
2014 1198 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.337.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 1197 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.335.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 1176 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.347.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2014 785 2014-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.321.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 763 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.330.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Białej
2014 762 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.329.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 761 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.328.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 760 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.324.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2014 759 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.323.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 29 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.314.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2014
2014 28 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.312.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
2013 2531 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.305.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała
2013 2530 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.304.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2529 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.303.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2013 2528 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.300.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
2013 2527 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.297.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2013 2526 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.296.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2014 r.
2013 2164 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.290.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
2013 1825 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.284.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2013 1819 2013-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.283.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 2 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1818 2013-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.282.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
2013 1639 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.275.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
2013 1477 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.273.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej, pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły
2013 1476 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.272.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2013 1475 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.270.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
2013 1447 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.271.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1321 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.226.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
2013 1212 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.260.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne
2013 1211 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.259.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
2013 1158 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.261.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 989 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.240.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 895 2013-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.249.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2013 824 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.245.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2013 823 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.238.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 363 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.216.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała
2013 238 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.223.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 1653 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.210.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2012 1652 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.209.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku
2012 1651 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.208.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2013 r.
2012 1500 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.207.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 września 2012 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2012 1499 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.206.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 września 2012 r. w sprawie nadania drogom wewnętrznym kategorii dróg gminnych
2012 1498 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI.205.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 września 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała
2012 1304 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.196.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2012 1303 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.195.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Biała przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała
2012 1195 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.194.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/321/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dudaktyczno -wychwawczej , pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły
2012 1194 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.193.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2012 1193 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.191.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1192 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.190.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1191 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.183.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała
2012 1190 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
2012 952 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.169.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2012 890 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.166.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała.
2012 387 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X.135.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012
2012 302 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X.143.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała
2012 301 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X.142.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 - 2016
2012 124 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.117.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała.
2012 103 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.127.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 84 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X.139.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 1850 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.133.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku
2011 1833 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.114.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1558 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.121.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2012r.
2011 1559 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.122.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2011 1560 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.123.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 1384 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.98.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała
2011 1328 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.86.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 4 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego
2011 1292 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.99.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r
2011 1251 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.89.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2011 1146 2011-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V.70.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2011 1147 2011-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V.77.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/323/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała
2011 1051 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V.75.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej u. Tysiąclecia Nr 16
2011 1052 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V.76.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łączniku ul. Fabryczna 4a
2011 1022 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V.72.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli - pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała.
2011 931 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V.68.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011 r.
2011 932 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V.69.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 905 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V.71.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Biała
2011 906 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V.74.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała
2011 783 2011-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.25.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011
2011 676 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.54.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ikasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2011 633 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.50.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. o zmianie uchwały Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury.
2011 634 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.61.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2011 557 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III.37.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2011 510 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.40.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2011 420 2011-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.23.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik
2011 380 2011-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III.39.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1907 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/410/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
2010 1897 2010-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/409/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC
2010 1900 2010-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/411/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice - Wilków
2010 1749 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/412/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011r.
2010 1750 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/413/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r. ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2010 1334 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/407/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1333 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/403/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 1295 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/401/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2010 1294 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/397/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2010 1293 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/396/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego
2010 1066 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/384/2010 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 867 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/376/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2010 765 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/351/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokra
2010 764 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/350/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miłowice
2010 766 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/352/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś Prudnicka
2010 775 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/361/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Śmicz
2010 774 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/360/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Solec
2010 773 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/359/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rostkowice
2010 776 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/362/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wasiłowice
2010 779 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/365/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 2 w Białej
2010 778 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/364/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 1 w Białej
2010 777 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/363/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wilków
2010 772 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/358/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radostynia
2010 768 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/354/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Olbrachcice
2010 767 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/353/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ogiernicze
2010 769 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/355/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Otoki
2010 771 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/357/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Prężyna
2010 770 2010-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/356/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pogórze
2010 752 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/340/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Frącki
2010 753 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/341/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gostomia
2010 754 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/342/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górka Prudnicka
2010 755 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/343/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grabina
2010 749 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/337/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chrzelice
2010 748 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/336/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzeźnica
2010 751 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/339/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębina
2010 750 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/338/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czartowice
2010 760 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/348/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ligota Bialska
2010 761 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/349/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łącznik
2010 747 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/335/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Browiniec Polski
2010 759 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/347/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Laskowiec
2010 756 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/344/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Józefów
2010 757 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/345/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kolnowice
2010 758 2010-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/346/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krobusz
2010 621 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/334/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Biała do stanu faktycznego
2010 609 2010-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/315/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010
2010 308 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/323/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała
2009 1783 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/301/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów za szczególne osiągnięcia sportowe
2009 1573 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/306/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 listopada 2009 r. ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2009 1572 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/305/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2010 r
2009 1282 2009-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/284/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
2009 1254 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/293/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej
2009 1255 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/294/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia ulic: Kilińskiego, Lipowej i Stare Miasto w mieście Biała do kategorii dróg gminnych
2009 1253 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/286/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Białej
2009 1096 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/244/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009
2009 937 2009-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/280/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczyciela - pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biała.
2009 734 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/269/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2009 735 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/270/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2009 608 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/271/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Biała do stanu faktycznego
2009 438 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/255/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2009 439 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury
2009 437 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/253/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009 r. o zmianie uchwały Nr XVI/164/04 Rady Miejskiej w Białej w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2009 144 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/248/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Biała liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 procent alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży