Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 284

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3504 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r.
2019 3479 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień.
2019 3432 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2019 3183 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu
2019 2937 2019-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 r.
2019 2936 2019-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrodzień.
2019 2819 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień
2019 2818 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu
2019 2817 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2816 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 2772 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/192/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Dobrodzień.
2019 2282 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 r.
2019 2222 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr IV/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2221 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Dobrodzień w prawo własności tych gruntów
2019 2166 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu MG/2 dla części gminy Dobrodzień
2019 2098 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 r.
2019 2036 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2004 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1818 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r.
2019 1310 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 r.
2019 1140 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2019 roku
2019 1139 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody dębu szypułkowego
2019 712 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 r.
2019 629 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 628 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2019 627 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.
2019 626 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 204 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok
2019 205 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 3753 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3589 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.
2018 3446 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/337/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień
2018 3445 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3444 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień
2018 3443 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3442 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3430 2018-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 3136 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/332/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/2 dla części gminy Dobrodzień
2018 3135 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/331/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej
2018 2990 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/340/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 r.
2018 2936 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/338/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrodzień
2018 2935 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/337/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień
2018 2934 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/336/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XXV/253/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2933 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/335/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2018 2932 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/334/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.
2018 2427 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/329/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 2399 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/327/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.
2018 2031 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/317/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 1972 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2018 1756 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 1755 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/306/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Dobrodzień na lata 2018- 2021"
2018 1447 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/302/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.
2018 1410 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/298/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrodzień
2018 1008 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/294/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 872 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/292/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 873 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/293/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 784 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/282/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień
2018 765 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 578 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/283/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2018 roku
2018 580 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/285/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1705 O i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
2018 579 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/284/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
2018 352 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/280/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 41 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 10 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/277/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 3348 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 3347 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/276/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dobrodzień instrumentem płatniczym
2017 3346 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/275/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego.
2017 3345 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom bezdomnym.
2017 3180 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.
2017 2811 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 2742 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1705 O i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
2017 2741 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień
2017 2740 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień
2017 2591 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień
2017 2553 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 2489 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
2017 2275 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 1802 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/233/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 1734 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/229/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Bukowej w Dobrodzieniu.
2017 1733 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/228/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Wieczorka na ulicę Strzelnica w Dobrodzieniu
2017 1732 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego na ulicę Akacjową w Dobrodzieniu
2017 1731 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/226/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego na ulicę Ogrodową w Dobrodzieniu
2017 1730 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/225/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Sawickiej na ulicę Jodłową w Dobrodzieniu.
2017 1729 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz nadania jej Statutu
2017 1597 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/216/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 1417 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/209/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.
2017 1128 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/203/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.
2017 982 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/201/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2017 981 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Dobrodzień
2017 980 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2017 roku
2017 956 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 593 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/194/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 559 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/193/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 558 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/192/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 486 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/188/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 340 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/187/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2017 90 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2017 89 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/175 /2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2016 2877 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 2864 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/306/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2016 2686 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 2555 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2017 - 2021 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 2378 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 2228 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień
2016 2227 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień.
2016 2047 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 1967 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 1874 2016-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/150/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/253/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1384 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 976 2016-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 692 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/130/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 660 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/129/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2016 roku
2016 480 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/122/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok
2016 457 2016-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/124/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2016 240 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/118/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 211 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/115/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 212 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 210 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/114/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum prowadzonego przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3223 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu na 2015 r.
2015 3222 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na rok 2016
2015 3200 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 3177 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/113/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego
2015 3038 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/100/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
2015 2928 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego
2015 2927 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień
2015 2926 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/97/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień
2015 2496 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
2015 2426 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień
2015 2431 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2430 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dobrodzień
2015 2429 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień
2015 2428 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień
2015 2427 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu ich przyznawania
2015 2119 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
2015 2097 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/382/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień
2015 2072 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2015 1527 2015-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 1511 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
2015 1510 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 1509 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1508 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1507 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1506 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień
2015 1165 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 865 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/ 2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
2015 779 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2015 roku
2015 778 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz nadania jej Statutu
2015 777 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Stawy Pluderskie nr 2 i 3"
2015 324 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Stawy Pluderskie nr 2 i 3”
2015 326 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
2015 325 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 323 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Dobrodzień
2015 70 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2015 r.
2015 69 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 2748 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 2510 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/382/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień
2014 2511 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/385/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 2383 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/379/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 2382 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/378/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień
2014 2381 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/377/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014 2380 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/376/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 dla gminy Dobrodzień”
2014 2044 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/360/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 2043 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/357/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień
2014 1796 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/354/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 1564 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/346/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1567 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/350/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Dobrodzieniu
2014 1566 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/349/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu
2014 1565 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/348/ 2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
2014 1563 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/340/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 1371 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/335/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego
2014 1370 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/332/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 1369 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/331/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2014 1240 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/325/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 1239 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/322/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego
2014 1238 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/321/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Dobrodzień
2014 1237 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/320/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego
2014 835 2014-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/310/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Dobrodzień do stanu faktycznego
2014 811 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/313/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 810 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/311/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Dobrodzień do stanu faktycznego
2014 809 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/308/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/247/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień
2014 808 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/306/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 r. ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2014 436 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/301/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 435 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/297/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ''Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020
2014 434 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/296/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ''Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020
2013 2945 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/290/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.
2013 2912 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/292/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2014 r.
2013 2738 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/286/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.
2013 2737 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/283/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów w Gminie Dobrodzień
2013 2736 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/282/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Dobrodzień
2013 2421 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/278/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2013 2420 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/277/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 2419 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/276/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2013 2418 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/274/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok
2013 2289 2013-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/269/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.
2013 2288 2013-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/267/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrodzień
2013 1910 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/264/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.
2013 1571 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/251/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok
2013 1497 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/257/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum
2013 1496 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/253/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 868 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/239/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień
2013 867 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/237/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu
2013 866 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/236/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
2013 827 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/228/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/197/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 826 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/226/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 638 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/199/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2013 545 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/227/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrodzień
2013 526 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/229/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień
2013 506 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2013 r.
2013 70 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/197/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 69 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/196/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 14 2013-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/223/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2012 1827 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2012 1676 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/204/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2012 1675 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/203/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 1674 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/202/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2012 1625 2012-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/193/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum
2012 1429 2012-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/187/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat
2012 1006 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/184/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1005 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/183/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 997 2012-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/185/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrodzień
2012 996 2012-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/180/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Dobrodzień
2012 800 2012-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/170/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2012 678 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/134/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2012 roku
2012 613 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/151/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Warłów
2012 612 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/150/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szemrowice
2012 611 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/149/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rzędowice
2012 610 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/148/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pludry
2012 609 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/147/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pietraszów
2012 608 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/146/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Myślina
2012 607 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/145/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Makowczyce
2012 606 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/144/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ligota Dobrodzieńska
2012 605 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/143/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kolejka
2012 604 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/142/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kocury
2012 603 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/141/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Klekotna
2012 602 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/140/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gosławice
2012 601 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/139/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Główczyce
2012 600 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/138/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bzinica Stara
2012 599 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/137/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bzinica Nowa
2012 598 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/136/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Błachów
2012 596 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/135/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Dobrodzień
2012 509 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/132/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2007 z dnia 13.02.2007r. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienioną uchwałami Nr XII/85/2007 z dnia 12.11.2007r, Nr XXIII/183/2008 z dnia 28.11.2008r. i Nr XXXII/252/2009 z dnia 30.11.2009r.
2012 499 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/154/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr X/95/2011 z dnia 28 października 2011r.
2012 244 2012-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2012 rok
2011 1925 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/112/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2011 1918 2011-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2012 – 2016 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy .
2011 1919 2011-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XI /111 / 2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2012–2016 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 1813 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 1812 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2011 1815 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/108/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 1814 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. W sprawie zmiany uchwały nr II/9/2010 z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach
2011 1599 2011-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr V/35/2011 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień
2011 1253 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego
2011 768 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr V/35/2011 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień
2011 769 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/ 57/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ( drodze wewnętrznej ) w miejscowości Dobrodzień
2011 487 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień
2011 436 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2011r.
2011 136 2011-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrodzień oraz jej jednostkom organizacyjnym.
2010 1836 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/344/2010 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach.
2010 1835 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/339/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2010 1706 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/344/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach
2010 1562 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/341/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenia miasta i gminy Dobrodzień
2010 1561 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XLII/340/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2010 1517 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/339/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2010 1483 2010-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1180 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/318/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
2010 994 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/312/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego
2010 525 2010-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/254/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2010 rok
2010 99 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/247/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień
2009 1784 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobrodzień
2009 1655 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/251/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2009 1656 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/252/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienioną uchwałami Nr XII/85/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. i Nr XXIII/183/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
2009 1673 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/246/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Dobrodzień
2009 1653 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/249/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1652 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2009 1654 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/250/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1256 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/230/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Pludry
2009 1133 2009-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1003 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/226/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/201/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobrodzień na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 889 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/204/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
2009 890 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/205/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłacie targowej na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
2009 891 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/222/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/205/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłacie targowej na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
2009 802 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/ 215/ 2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 737 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/201/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobrodzień na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 356 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/192/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Dobrodzień