Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 369

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2872 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2821 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2774 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin
2019 2592 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2019 2537 2019-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2412 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/109/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
2019 2304 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2072 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1963 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1962 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat
2019 1713 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1638 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie
2019 1637 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1636 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
2019 1635 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał
2019 1634 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Gogolin
2019 1356 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1174 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin
2019 1173 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1172 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 1171 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie
2019 754 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 715 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2019 714 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 713 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa
2019 473 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 472 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2019
2019 266 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2019 265 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok
2019 208 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2019 110 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Gogolin
2019 109 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
2019 108 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Szkolnej 23 w Kamionku
2019 69 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 68 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 3388 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3327 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
2018 3330 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie
2018 3329 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 3328 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 3326 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 3325 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2018 3233 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/467/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2914 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/465/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2893 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
2018 2779 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/462/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2393 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/455/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2392 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/453/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gogolin oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2018 2240 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/446/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2232 2018-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/445/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
2018 2142 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/443/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2141 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/442/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin
2018 2077 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr L/413/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1907 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2018 1817 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/438/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1789 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/427/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1788 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/426/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 1653 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/419/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1533 2018-05-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1506 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/395/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 1376 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/412/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa
2018 1277 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/393/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1179 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/392/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 967 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/383/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/350/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2018
2018 966 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach prowadzonych przez Gminę Gogolin
2018 965 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/380/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 964 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat
2018 963 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin
2018 789 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 788 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/373/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 787 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/372/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 786 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/371/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 785 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/370/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 549 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/375/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 550 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/376/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 475 2018-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/366/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 470 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2018 293 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/360/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 180 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2018 103 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 102 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/350/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2018
2018 43 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/347/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok
2018 16 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/355/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 15 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 3208 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/331/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2017 2979 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/346/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2897 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/342/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 2896 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/341/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 2895 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/333/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2017 2786 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/329/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2714 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/321/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2492 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/318/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2387 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/315/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
2017 2293 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/313/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2180 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/308/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2144 2017-08-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin
2017 2135 2017-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Gogolin
2017 2040 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
2017 1966 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/299/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski - część 1
2017 1935 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1858 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wschód” w granicach gminy Gogolin - część „A”
2017 1539 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/293/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1524 2017-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
2017 1505 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/289/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1504 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
2017 1390 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1222 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1136 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/278/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1062 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 1005 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1004 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 749 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin
2017 748 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/268/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań
2017 545 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/266/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 422 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/264/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 343 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gogolin instrumentem płatniczym
2017 342 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin
2017 194 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/256/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2017 193 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/244/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok
2017 40 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/255/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin
2017 9 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/254/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gogolin, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gogolin udostępnianych operatorom i przewoźnikom, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 8 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2017
2016 2898 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/249/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat
2016 2723 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/243/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 2670 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/241/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2516 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2515 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/239/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2514 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2016 2513 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/233/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2016 2512 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin
2016 2511 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2016 2343 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2101 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/214/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1984 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/213/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin
2016 1983 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/212/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i pedagoga specjalnego współorganizującego kształcenie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2016 1982 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1790 2016-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1789 2016-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/201/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
2016 1701 2016-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/200/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1558 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/195/2916 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1541 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
2016 1427 2016-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/197/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis
2016 1267 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1224 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
2016 1033 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/176/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1002 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1003 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 858 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 500 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/158/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 340 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 274 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/144/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2016
2016 127 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/136/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2016 126 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/135/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek
2016 97 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2016 96 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/131/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok
2015 2935 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2700 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2699 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa
2015 2698 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek
2015 2697 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 2696 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2695 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań
2015 2694 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2015 2693 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2015 2692 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2015 2287 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2268 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
2015 2267 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/51/95 Rady Miejskiej Gminy Gogolin z dnia 29 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w używaniu i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych na terenie gminy Gogolin
2015 2121 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego
2015 2025 2015-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 2017 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2016 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
2015 1475 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1474 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 1099 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1060 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 1059 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gogolin
2015 1058 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 1057 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny
2015 1031 2015-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
2015 994 2015-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 976 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2015
2015 956 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 450 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 391 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin
2015 390 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 276 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 258 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 2015-2019
2015 257 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska trawiastego oraz boiska do gry w tenisa w Kamieniu Śląskim, przy Placu Myśliwca 30
2015 256 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska do siatkówki przy Placu Wiejskim w Górażdżach
2015 255 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz nadania jej statutu
2015 40 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok
2015 8 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2015 7 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Gogolin
2015 6 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 2015-2019
2015 5 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie
2014 2808 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin
2014 2807 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec - Racibórz na odcinku Obrowiec - rzeka Odra
2014 2751 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2750 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2014 2577 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/494/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2576 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/492/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Miejsca Rekreacji i Wypoczynku „Ekomuzeum” w Kamieniu Śląskim
2014 2575 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/491/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Klasztornej 2 w Kamieniu Śląskim
2014 2406 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/489/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2405 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/488/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2404 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/487/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2403 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/486/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gogolin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2402 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/485/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 2191 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/479/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2190 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/473/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Gogolinie
2014 2189 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/472/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych przy Placu Wiejskim w Górażdżach
2014 2188 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/471/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podgórnej 3 w Malni
2014 2187 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/470/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych w Malni, przy ul. Podgórnej 3
2014 2186 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/469/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych w Kamieniu Śląskim, przy Placu Myśliwca 30
2014 2017 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr L/465/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2016 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr L/460/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego
2014 2015 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr L/459/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego
2014 1869 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/457/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1870 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/458/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1868 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/454/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie
2014 1560 2014-06-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2014 1552 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/448/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis
2014 1551 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/446/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1550 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/439/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
2014 1372 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/432/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1120 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/431/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1119 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/430/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 1118 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/415/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego
2014 1117 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/414/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego
2014 823 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/412/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 822 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/410/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2014 821 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/409/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i pedagoga specjalnego współorganizującego kształcenie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2014 820 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/408/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat
2014 802 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/407/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej
2014 455 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/403/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 w formie pieniężnej
2014 420 2014-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/400/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
2014 324 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/399/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 226 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/382/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 68 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/396/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2014 67 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/392/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok
2013 2796 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/391/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia i zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2013 2795 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/389/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za przewóz środkami lokalnego publicznego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy oraz wysokości opłaty manipulacyjnej na trasie Kamionek-Kamień Śląski
2013 2581 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/387/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2580 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/386/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2014
2013 2579 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/385/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2578 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/384/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2577 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/376/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2013 2576 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/375/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin
2013 2456 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/373/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin
2013 2455 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/367/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
2013 2454 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/366/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2013 2325 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/372/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2324 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/371/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 2323 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/370/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
2013 2235 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/355/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec
2013 2234 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/354/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka
2013 2233 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/353/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
2013 2232 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/352/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2013 2117 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/362/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2116 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2115 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/360/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 1894 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/349/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1893 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/348/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1892 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/347/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1706 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII_340_2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2013 1573 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/334/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok
2013 1500 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/330/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu korzystania ze zjeżdżalni wodnej pływalni odkrytej w Gogolinie
2013 1499 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/329/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
2013 1349 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/323/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
2013 1219 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/319/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie opłaty targowej
2013 1118 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/318/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/363/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 marca 2010r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2013 1117 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/317/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 1116 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/316/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
2013 965 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/306/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2013 705 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/293/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
2013 695 2013-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/284/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie
2013 639 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/267/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 620 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2013 rok
2013 436 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/280/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 383 2013-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/288/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
2013 87 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/265/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 86 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/266/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 55 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/263/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2012 1781 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/261/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2012 1780 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/260/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2013
2012 1779 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/259/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 1778 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/258/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 1751 2012-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/254/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie
2012 1750 2012-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2012 1581 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1553 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/231/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina
2012 1268 2012-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/215/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 1009 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/206/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Gogolinie
2012 1008 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/205/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie placu spotkań wiejskich w Górażdżach
2012 1007 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/204/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych przy boisku Orlik na ul. Sportowej w Gogolinie
2012 680 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/178/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gogolin na rok 2012
2012 552 2012-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek
2012 462 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/187/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomośći za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin.
2012 461 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/176/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2012 389 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2012 rok.
2012 368 2012-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/173/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
2012 310 2012-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/167/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka
2012 288 2012-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/169/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.
2012 287 2012-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/164/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu
2012 65 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/161/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości inkasa.
2012 63 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/160/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 64 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/153/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości inkasa.
2012 61 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/144/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 1702 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/147/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 1701 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/146/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 1700 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/145/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 1703 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/148/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2012
2011 1706 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/154/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 1705 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/152/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2011 1704 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/151/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 1406 2011-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/134/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 936 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/100/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza.
2011 913 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/115/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin.
2011 912 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/114/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Gogolin za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2011 915 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/117/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin
2011 914 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/116/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Gogolin
2011 653 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/91/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu
2011 504 2011-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2011 rok.
2011 398 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad wyłapywania i postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gogolin.
2011 397 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gogolin.
2011 400 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/83/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierajcych dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 399 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gogolin.
2011 243 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 214 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gogolin.
2011 215 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin
2010 1829 2010-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/428/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec.
2010 1828 2010-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/427/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.
2010 1806 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 1807 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2010 1808 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 1484 2010-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/425/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 listopada 2010 r. zmianiająca uchwałę w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego
2010 1388 2010-10-27 uchwala Uchwała Nr LI/423/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1299 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr L/421/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Gogolin na lata 2010-2014.
2010 1181 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/410/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gogolin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1103 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/393/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.
2010 1104 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/394/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Gogolin do stanu faktycznego.
2010 973 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/390/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin
2010 833 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/385/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2010 832 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/377/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum w Gminie Gogolin.
2010 687 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/371/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego
2010 562 2010-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/354/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2010 rok
2010 555 2010-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/363/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2010 439 2010-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.
2009 1785 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/344/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
2009 1786 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/346/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia ochrony pomnikowej
2009 1677 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/342/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej
2009 1523 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/328/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum.
2009 1524 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/339/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1258 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/317/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 1259 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1227 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/312/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1194 2009-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/313/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gogolin
2009 1135 2009-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/231/2008 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2009 rok
2009 967 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/304/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania
2009 803 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/283/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych
2009 771 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Gogolin przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
2009 738 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/260/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu
2009 739 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/272/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 680 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/279/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 393 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/246/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego
2009 392 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/235/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
2009 395 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/255/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 394 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/247/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin
2009 244 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/238/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin