Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 326

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3387 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3122 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3059 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw oraz gminnych boisk sportowych
2019 3058 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/86/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Grodków
2019 3057 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 3032 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2019 2692 2019-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2266 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2200 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2019 2199 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2198 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2019 2197 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1747 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1679 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
2019 1678 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2019 1677 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 1676 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków
2019 1675 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Grodków
2019 1674 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1312 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1134 2019-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2019 842 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 770 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2019 r.
2019 769 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów
2019 170 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 169 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2019 rok
2018 3715 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3717 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
2018 3716 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodków
2018 3676 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3675 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3367 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2559 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/391/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2532 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/392/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie miasta Grodkowa
2018 2531 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/390/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2530 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/389/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2018 2529 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/387/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Grodków
2018 2528 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki "Zasłużony dla Gminy Grodków"
2018 2514 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/394/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2513 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/385/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2214 2018-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/383/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Grodków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2213 2018-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/382/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 2212 2018-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/381/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2211 2018-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/380/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
2018 1818 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/378/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1793 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/374/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2018 r.
2018 1792 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/373/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2018 1791 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/372/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodków
2018 1790 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/371/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków
2018 1451 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/364/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1450 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1378 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/356/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2018 – 2022
2018 1377 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/355/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2018 r.
2018 1345 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/365/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2018 1344 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/359/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z fontanny miejskiej na Rynku w Grodkowie
2018 1343 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/358/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminny Grodków
2018 1342 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/357/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminny Grodków
2018 1341 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/354/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków
2018 968 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/352/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 766 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/350/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 688 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/343/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grodków na lata 2018 – 2021
2018 613 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/344/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2018 554 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2018 553 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/336/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2018 552 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/335/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych kryteriów
2018 551 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/334/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 3309 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/320/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2018 rok
2017 3288 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/331/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2017, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
2017 3271 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/332/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3255 2017-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/316/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków
2017 3183 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/318/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3008 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/314/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2017 3007 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/313/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
2017 3006 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/312/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2017 3005 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/310/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie
2017 2394 2017-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/298/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2343 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/300/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Grodków
2017 2342 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/295/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2017 2341 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/292/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2017 2340 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/290/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
2017 2339 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/287/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego w miejscowości Grodków
2017 2338 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/286/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Grodków
2017 2337 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/285/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Fornalskiej w miejscowości Grodków
2017 2112 2017-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/283/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2110 2017-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/282/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Grodków
2017 1653 2017-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/279/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1614 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/277/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Grodków
2017 1613 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/276/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków
2017 1601 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/275/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Grodkowie
2017 1345 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/265/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1330 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/254/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 1329 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/252/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegów
2017 1324 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/268/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klas III i VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie w latach szkolnych 2017/2018 do 2019/2020
2017 1323 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/266/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zorganizowania gminnych przewozów pasażerskich
2017 1322 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/259/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XX/209/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2017 1321 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/257/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2017 1320 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/256/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie miasta Grodków
2017 1319 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/253/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2017 r.
2017 890 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/249/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 874 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/250/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych kryteriów
2017 594 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/246/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 564 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/248/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Grodkowie
2017 563 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/242/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2017 562 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/235/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania gminnych przewozów pasażerskich
2017 561 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/232/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegów
2017 560 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/231/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Grodków
2017 546 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/247/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2017 153 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/208/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Starowice Dolne
2017 152 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/207/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice
2017 95 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/206/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2017 rok
2016 2747 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2746 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/196/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie
2016 2745 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/195/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Wojsław
2016 2651 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/194/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2016 2650 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Grodków do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 2649 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Grodkowa, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2016 2150 2016-10-18 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków
2016 2113 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1316 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1083 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/165/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1039 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/163/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków
2016 1038 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/162/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1037 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/154/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2016 r.
2016 1036 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/152/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej
2016 1035 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/151/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 829 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/149/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie
2016 630 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/139/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków
2016 553 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/138/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 552 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/136/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2016 517 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/135/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 516 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/132/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych kryteriów
2016 515 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/131/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i domu pogrzebowego na terenie Gminy Grodków
2015 3228 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/123/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2015, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2015 3227 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/120/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2015 3226 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2016 rok
2015 3083 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2015 3082 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
2015 3081 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/101/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2015 3004 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Grodków
2015 2936 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/107/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2734 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2015 2733 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2732 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Żelazna na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
2015 2731 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Osiek Grodkowski na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
2015 2730 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Bąków na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
2015 2729 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Jędrzejów na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
2015 2728 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2015 2144 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2100 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/86/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków
2015 2099 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 1950 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1949 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 1774 2015-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1773 2015-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 1752 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1751 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1750 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
2015 1749 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2015 1748 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1455 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1454 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Traugutta w Grodkowie i Tarnowie Grodkowskim
2015 1420 2015-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 1185 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1145 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2015 r.
2015 1144 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grodkowie
2015 1118 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2015 906 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 782 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 781 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 616 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 550 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Grodków
2015 551 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2015 139 2015-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2015 rok
2015 138 2015-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2579 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/380/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 2578 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/379/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny zbycia udziału w gruncie przylegającym do budynku mieszkalnego
2014 2519 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/374/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2518 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/371/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków
2014 2126 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/365/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2125 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/361/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 2124 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/356/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków
2014 1886 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/353/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław
2014 1871 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/355/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1528 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/347/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodków
2014 1521 2014-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/351/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1495 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/352/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki „Zasłużony dla Gminy Grodków”
2014 1494 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/345/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Grodkowa
2014 1293 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/338/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1121 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/333/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 826 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/328/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 825 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/320/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/216/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków
2014 824 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/319/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 805 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/324/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ustalania opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 804 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/323/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 803 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/318/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 184 2014-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/316/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego
2014 112 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/313/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywności gospodarczej we wsi Młodoszowice
2014 71 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/314/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2882 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2014 rok
2013 2881 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/310/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2880 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/308/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Grodków
2013 2667 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2096 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/291/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2095 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/284/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków
2013 1852 2013-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/279/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2013 rok
2013 1851 2013-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/277/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1850 2013-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1811 2013-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/272/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osiek Grodkowski
2013 1808 2013-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1807 2013-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/273/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1574 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/268/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1512 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/265/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca przez operatorów i przewoźników
2013 1511 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2013 1415 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/260/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/216/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków
2013 1414 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/258/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2013 1413 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2013 1412 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/256/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki „Zasłużony dla Gminy Grodków”
2013 1121 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/245/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań i trybu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
2013 1120 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca przez operatorów i przewoźników
2013 1119 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/242/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2013 1040 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/238/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1039 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 853 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/224/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2013 852 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 779 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/228/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 640 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/218/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 597 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/219/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2013-2017
2013 474 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/216/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków
2013 384 2013-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/215/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2013 rok
2013 316 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/196/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 141 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 132 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/203/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/280/05 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2013 131 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/202/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia wysokości opłat za wydane posiłki
2013 130 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez operatorów i przewoźników
2012 1732 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/182/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2012 1724 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/192/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzeniu zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2012 1723 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/191/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 listopada 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzeniu zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2012 1722 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/189/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzeniu zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2012 1712 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/181/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 1711 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomosci od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2012 1563 2012-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/174/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1537 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Grodków
2012 1477 2012-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/167/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Kopice i wsi Więcmierzyce w Gminie Grodków
2012 1476 2012-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Żelazna i wsi Gola Grodkowska w Gminie Grodków
2012 1475 2012-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/165/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie
2012 1385 2012-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/159/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic na terenie miasta Grodków
2012 1230 2012-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/158/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizyznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz okreslenia wysokości prowizji za inkaso
2012 821 2012-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/149/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 489 2012-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/122/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Grodków na lata 2012-2015"
2012 458 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2011 1892 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2011 1679 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 1680 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2011 1681 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2011 1538 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2011 1539 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2011 1296 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Grodków do stanu faktycznego
2011 1297 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011 1187 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2011 1084 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 czerwca 2011 r. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków
2011 1056 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2011 1057 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków
2011 1058 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków
2011 867 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 857 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 834 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie preferencyjnych zasad zbywania gminnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grodków
2011 835 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/349/06 Rady Miejskiej w Grodkowie z 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków
2011 836 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 1 czerwca 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków
2011 575 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2011 498 2011-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 363 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 364 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Grodkowie
2011 15 2011-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/455/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałązczyce, Kobiela
2010 1908 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/457/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2010 1909 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/457/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2010 1838 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/454/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Gierów i Wierzbna
2010 1837 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/453/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Sulisław
2010 1831 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/452/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Wojnowiczki, Rogów, Żarów, Bogdanów i Mikołajowa
2010 1776 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/456/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Grodków i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1777 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1753 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/447/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2011
2010 1368 2010-10-26 uchwala Uchwała Nr XLIII/445/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie nr XL/404/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania
2010 1366 2010-10-26 uchwala Uchwała Nr XLIII/438/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2010 1367 2010-10-26 uchwala Uchwała Nr XLIII/444/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie nr XL/403/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Grodkowie
2010 934 2010-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/411/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków
2010 917 2010-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/403/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Grodkowie
2010 918 2010-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania
2010 845 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/396/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli
2010 570 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/378/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2010 563 2010-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/358/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 485 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/373/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 449 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/380/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2008 -2012.
2010 448 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/372/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2010 447 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/371/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie preferencyjnych zasad zbywania gminnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grodków.
2010 342 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/367/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 162 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/349/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2009 1787 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/354/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2009 1616 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/350/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2009 1617 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/351/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2009 1618 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/352/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2009 1361 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/336/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków
2009 1168 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/260/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawieuchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 892 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/297/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2009 648 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/305/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych obwodów głosowania w referendum lokalnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Grodkowie i Burmistrza Grodkowa przed upływem kadencji wyznaczonym na dzień 24 maja 2009 r.
2009 649 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/309/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy i Miasta Grodków do stanu faktycznego
2009 515 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/288/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków
2009 295 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/271/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa na terenie placu targowego w Grodkowie
2009 282 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/278/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie
2009 245 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/262/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków
2009 246 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/263/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków
2009 226 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/261/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gnojna
2009 227 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/273/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 165 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/269/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystościi porządku na terenie miasta i gminy Grodków
2009 153 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/270/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnychi ustalenia ich przebiegu
2009 111 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2008 - 2012
2009 112 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/266/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Grodków lub jej jednostkom organizacyjnym
2009 10 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/252/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie gminy i miasta Grodków za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 11 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/253/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych
2009 9 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/251/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków
2009 7 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/244/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków
2009 8 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/250/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków
2009 10 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXIV/252/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie gminy i miasta Grodków za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 11 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXIV/253/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych
2009 9 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXIV/251/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków
2009 7 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXIV/244/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków
2009 8 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXIV/250/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków