Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 329

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3307 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/162/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 3306 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/153/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 3291 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/156/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 3290 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/155/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3123 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 3061 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/150/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kietrz
2019 3033 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/151/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz zasady ich przyznawania i wypłacania
2019 2886 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/143/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 2885 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2884 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 2883 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/140/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/355/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Kietrz, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej
2019 2882 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 2881 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/136/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2880 2019-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/132/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 2873 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/134/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2019 2874 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/135/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/111/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kietrz od dnia 1 września 2019 r.
2019 2389 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/119/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 2340 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/130/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2019 2339 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/122/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kietrzu i nadania jej statutu
2019 2102 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 1992 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/111/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kietrz, od dnia 1 września 2019 r.
2019 1749 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 1684 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/105/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1683 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1682 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/103/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
2019 1681 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 1680 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/101/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1507 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 1360 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2019 1359 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VI/66/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kietrz, od dnia 1 września 2019 r.
2019 1358 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kietrz
2019 1357 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2019 roku
2019 1067 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/488/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2019 1068 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 935 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2019 934 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 933 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2019 932 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kietrz, od dnia 1 września 2019 r.
2019 695 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 678 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/490/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/453/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 r., w sprawie podziału Gminy Kietrz na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 677 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/489/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2019 660 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2019 608 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz
2019 609 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2019 607 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Wojnowice
2019 606 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Ściborzyce Wielkie
2019 605 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Rozumice
2019 604 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Rogożany
2019 603 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Pilszcz
2019 602 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Nowa Cerekwia
2019 601 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Nasiedle z przysiółkiem Nowy Dwór
2019 600 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Ludmierzyce
2019 599 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Lubotyń
2019 598 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Kozłówki
2019 597 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Dzierżysław
2019 596 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Chróścielów z przysiółkiem Gniewkowice
2019 595 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży członkom organów gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kietrz
2019 594 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2019 593 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 592 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 490 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2019
2019 89 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
2019 88 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3754 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 3591 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz
2018 3564 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży członkom organów gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kietrz
2018 3563 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
2018 3562 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3484 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 3391 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przysługującym radnym Gminy Kietrz
2018 3390 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 3279 2018-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VLII/506/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 3209 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/505/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz
2018 2998 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/498/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 2939 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/503/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 2940 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/504/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2766 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/492/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 2440 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/479/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 1999 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/472/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 1942 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/474/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego
2018 1808 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/467/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1925 z dnia 11 lipca 2017 r.), z Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego (opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2072 z dnia 1 sierpnia 2017r.)
2018 1734 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/457/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 1687 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/465/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kietrz
2018 1689 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/470/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kietrz na lata 2018-2022
2018 1688 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/466/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.
2018 1686 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/459/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz
2018 1453 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/453/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kietrz na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1379 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/451/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 1324 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr L/454/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1308 2018-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/449/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 1210 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/439/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 1059 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/446/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kietrz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numeró oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu
2018 1013 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/441/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2018 roku
2018 1016 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/444/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1015 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/443/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 1014 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/442/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom, doradcom zawodowym i terapeutom pedagogicznym zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kietrz
2018 689 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/428/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 616 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/435/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XLIV/342/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014r., uchwałą nr XLIX/381/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014r., uchwałą nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015r. oraz uchwałą nr XVI/152/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016r.
2018 615 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/431/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2018 617 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/436/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XV/144/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie inkasa opłaty targowej
2018 614 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/430/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2018 394 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/416/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 333 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/418/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu oraz nadania jej statutu
2018 310 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/420/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”.
2018 309 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/419/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”
2018 18 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/402/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2018 19 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/414/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2018
2017 3289 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/404/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz
2017 3185 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/393/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 2787 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/373/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 2671 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XLII/369/2017
2017 2672 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/386/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „PGR Krotoszyn” znajdującej się w miejscowości Dzierżysław, gmina Kietrz
2017 2535 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/363/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 2437 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/371/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Janka Krasickiego” znajdującej się w miejscowości Pilszcz, gmina Kietrz
2017 2438 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/372/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. dot. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz
2017 2436 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/370/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Karola Świerczewskiego” znajdującej się w miejscowości Nasiedle, gmina Kietrz
2017 2435 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/369/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „PGR Krotoszyn” znajdującej się w miejscowości Dzierżysław, gmina Kietrz
2017 2434 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/368/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „PGR Wojnowice” znajdującej się w miejscowości Wojnowice, gmina Kietrz
2017 2279 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/354/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Marszałka Michała Roli-Żymierskiego” znajdującej się w miejscowości Kietrz
2017 2258 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/355/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Kietrz, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej.
2017 2257 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/344/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 2230 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/361/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2017 2229 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/346/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2017 2054 2017-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/340/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 1937 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/333/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 1925 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz
2017 1616 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/322/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 1558 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/329/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2017 1557 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/324/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kietrz
2017 1420 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/313/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 1266 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/297/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 1163 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/300/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz
2017 1164 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2017 roku
2017 1139 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/301/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Kietrz do nowego ustroju szkolnego
2017 1138 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/299/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz
2017 725 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/284/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2017
2017 623 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/286/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia
2017 436 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/277/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2017
2017 363 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/283/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kietrz
2016 2903 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/276/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2016 2866 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/265/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016
2016 2793 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/273/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”.
2016 2792 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/272/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”
2016 2560 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
2016 2559 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/261/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2558 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/260/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2414 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/238/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016
2016 2130 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz
2016 2051 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/227/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkalne
2016 2050 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/226/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz w latach 2016 - 2017
2016 1844 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/211/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016
2016 1800 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2016 1799 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/215/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 1597 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/198/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016
2016 1040 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/187/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016
2016 830 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2016 roku
2016 303 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
2016 302 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia2013 r. w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XLIV/342/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą nr XLIX/382/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r. oraz uchwałą nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r.
2016 301 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/152/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XLIV/343/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą nr XLIX/381/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r. oraz uchwały nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r.
2016 300 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/145/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 200 2016-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2016 199 2016-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2015 3230 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 3229 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2016
2015 3183 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie inkasa opłaty targowej
2015 3182 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2015 3181 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2015 3180 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2015 3179 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”
2015 3042 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 2775 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
2015 2774 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2499 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2500 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 2435 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawna lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2015 2434 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2123 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 2104 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2103 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2102 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2101 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 1898 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 1878 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2015 1877 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kietrz
2015 1876 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1683 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 1385 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 1259 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 1203 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 1169 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom i doradcom zawodowym zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kietrz
2015 922 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 828 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 830 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XLIV/343/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r. oraz uchwałą nr XLIX/381/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r.
2015 829 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XLIV/342/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r. oraz uchwałą nr XLIX/382/214 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r.
2015 617 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 584 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kietrz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumnetów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 583 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kietrz w 2015 roku
2015 277 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 261 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"
2015 260 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"
2015 23 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2015 22 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2014 2521 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/382/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XLIV/342/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014
2014 2520 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/381/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XLIV/343/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r.
2014 2194 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/367/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kietrz
2014 2193 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/366/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie filia Kietrz w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza
2014 2192 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 1960 2014-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/358/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 1621 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/352/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 1594 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/355/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz zasady ich przyznawania i wypłacania
2014 1595 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/356/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia
2014 1411 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/346/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XL/227/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2014 1410 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/343/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 1409 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/342/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1408 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/340/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 1208 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/336/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kietrz
2014 1207 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/333/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 862 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/332/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kietrz do stanu faktycznego
2014 861 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/331/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Kietrz do stanu faktycznego
2014 860 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/329/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kietrz
2014 859 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/328/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie gminy Kietrz
2014 666 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/322/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia opiekuna dziennego oraz ustalenia odpłatności za pobyt dziecka u opiekuna dziennego oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłaty za wyżywienie
2014 665 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/320/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 328 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/318/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”
2014 327 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/317/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 326 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/311/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/297/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 325 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/310/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 130 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/300/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2013 2923 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/253/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2006 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 2922 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/307/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwał Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXIII/161/2000 z dnia 28 listopada 2000 roku i Nr XXXI 183/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku
2013 2921 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2013 2920 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/302/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2672 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/297/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2671 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/296/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz”
2013 2670 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/295/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2432 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/290/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę i inne organy oraz granice ich obwodów
2013 2431 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/288/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2430 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/287/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2207 2013-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz
2013 2105 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/285/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz
2013 2104 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2103 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2102 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 1941 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/279/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2013 1921 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1920 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/275/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/244/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1919 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/274/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1918 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz”
2013 1917 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/243/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1670 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 1651 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/268/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz
2013 1105 2013-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/244/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1104 2013-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/243/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1058 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1042 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/242/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 805 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/225/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę i inne organy oraz granice ich obwodów
2013 743 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 742 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
2013 741 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz
2013 601 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2013 600 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/221/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa opłaty targowej
2013 599 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/220/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2013 475 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2013
2013 318 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 169 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kietrz
2013 74 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 73 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 72 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 1897 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kietrz
2012 1765 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/193/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1764 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/192/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1538 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/186/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kietrz
2012 1289 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kietrz na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1135 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2012 989 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kietrz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu
2012 981 2012-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/174/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu dot. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz
2012 980 2012-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz
2012 830 2012-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kietrz
2012 746 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz
2012 565 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu
2012 400 2012-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2012
2012 361 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/127/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kietrz na lata 2012-2016
2012 313 2012-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/92/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad i odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych
2012 267 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/134/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.
2012 146 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
2012 51 2012-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.
2011 1729 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1730 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1459 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz
2011 1438 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/104/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXV/137/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008 roku, uchwałą Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2009 roku, uchwałą Nr XXXIII/179/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 roku, uchwałą Nr XLVI/257/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 kwietnia 2010 roku oraz uchwałą Nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2011 roku.
2011 1356 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
2011 1216 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXV/137/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008 roku, uchwałą Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2009 roku, uchwałą Nr XXXIII/179/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 roku oraz uchwałą Nr XLVI/257/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
2011 802 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2011 747 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczona na cele mieszkaniowe
2011 705 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu nr LIII/312/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Kietrz w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 437 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2011
2011 366 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kietrz
2011 354 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kietrz
2011 114 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
2011 36 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/302/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1839 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/312/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Kietrz w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1778 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/299/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/142/2008 Rady miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kietrz przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2010 1603 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/307/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad wyłapywania i postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Kietrz.
2010 1604 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/313/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenia schronisk dla zwierząt bezdomnych a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .
2010 1537 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/300/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej.
2010 1538 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/301/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1539 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/302/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1245 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
2010 1194 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/289/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Gminy Kietrz i jednostek podległych oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 1193 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/285/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kietrz
2010 968 2010-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/268/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz.
2010 803 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/257/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXV/137/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008 roku oraz uchwałą Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2009 roku i uchwałą Nr XXXIII/179/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 roku.
2010 527 2010-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/224/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2010
2010 517 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/246/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/142/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kietrz przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2010 400 2010-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/237/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
2010 390 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/228/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu korzystania z „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012” należących do Gminy Kietrz
2010 316 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/227/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/218/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 315 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/226/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/216/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego
2010 102 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/219/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz
2009 1629 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/217/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1628 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/216/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego
2009 1630 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/218/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1393 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/209/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2009 1202 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/205/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania miasta Kietrz
2009 1171 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/158/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2009
2009 611 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/181/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza
2009 610 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/179/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXV/137/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008 r. oraz uchwałą Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2009 r.
2009 516 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/183/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz zasady ich przyznawania i wypłacania
2009 262 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso