Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 270

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3393 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3378 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/69/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica
2019 3020 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2019 3019 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Leśnica na lata 2019-2023
2019 3018 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/60/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2717 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2701 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2289 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2257 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Leśnica
2019 2039 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/41/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1940 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1939 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy
2019 1938 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Leśnica
2019 1937 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 1936 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy
2019 1794 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/37/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1393 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica
2019 1208 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanych diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Leśnica
2019 1207 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2019 1004 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 882 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2019 857 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2019 859 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2019 roku
2019 858 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów
2019 635 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 459 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2019 458 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Leśnica
2019 457 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów inwestycji służących zaopatrzeniu w wodę
2019 299 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 269 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2019 143 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Leśnica
2019 72 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3447 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3280 2018-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/264/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3228 2018-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/268/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie statutu gminy Leśnica
2018 3224 2018-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/269/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 3223 2018-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/266/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 3222 2018-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/265/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 3170 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/259/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3119 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/261/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica
2018 2681 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/257/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2608 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/256/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2358 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/253/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2018 - 2022
2018 2352 2018-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/249/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2326 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/254/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2325 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/252/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Leśnica zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2324 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/251/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leśnica
2018 2323 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/250/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2018 1980 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/236/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1981 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/237/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica
2018 1982 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/238/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica
2018 1911 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/242/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2018 1910 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/241/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 1909 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/240/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Leśnica
2018 1700 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/232/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 1669 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/228/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1655 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/230/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2018 1381 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/221/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1322 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/226/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica
2018 1321 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/225/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2018 1320 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/224/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2018 1185 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/211/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 r.
2018 938 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/219/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2018 937 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/218/2018 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 936 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 935 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/214/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 649 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/204/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 584 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/208/2018 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2018 roku
2018 583 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/207/2018 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 582 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/206/2018 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 396 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/200/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 183 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/195/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok
2018 106 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/193/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3249 2017-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/189/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica
2017 3248 2017-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/188/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica
2017 3158 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/181/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3009 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/187/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 2958 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/191/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 2957 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/186/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 2956 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/185/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2017 2955 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/184/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica
2017 2954 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/182/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Leśnica instrumentem płatniczym
2017 2812 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/174/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2471 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/172/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2196 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/167/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2162 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/169/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2017 1859 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/162/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1602 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/157/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1546 2017-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/158/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 1359 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/154/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1331 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/155/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2017 1166 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/148/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 984 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/152/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 983 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/151/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2017 960 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/150/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 794 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/139/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 699 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/142/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2017 roku
2017 698 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/141/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca UCHWAŁĘ NR XIX/95/16 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2017 697 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/140/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2017 669 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 668 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2017 425 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/132/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 331 2017-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/134/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalesie Śląskie
2017 323 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/136/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2017 199 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2017 rok
2017 198 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/124/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2712 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/117/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2607 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/120/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2606 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/119/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 2605 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/118/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 2287 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/116/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2006 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/109/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1969 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu
2016 1845 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/106/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1747 2016-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/104/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1437 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/99/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1394 2016-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/101/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie”
2016 1234 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1176 2016-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/95/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2016 1175 2016-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
2016 1004 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/91/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 966 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/92/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2016 695 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/86/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 481 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/81/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 458 2016-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/82/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2016 roku
2016 309 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/76/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 73 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/71/2015 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 38 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2016 10 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/72/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań
2015 3049 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/59/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2939 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/64/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2790 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/65/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2015 2789 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/63/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 2788 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/62/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności
2015 2787 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/61/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 2786 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/60/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2254 2015-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/57/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2146 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/52/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1953 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/44/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1941 2015-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/48/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2015 1921 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/49/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1528 2015-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/36/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1514 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/41/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica
2015 1513 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/37/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2015 1308 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/33/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2015 – 2019
2015 1307 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/32/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1136 2015-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 871 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/24/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 784 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 485 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/18/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 466 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2015 465 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica
2015 464 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2015 roku
2015 212 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 79 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 78 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2778 2014-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2543 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/258/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 2542 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/257/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2541 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/256/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2385 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/255/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 października 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu” w Górze Św. Anny
2014 2384 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/254/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2207 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/253/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z geostanowiska "Kamieniołomu nefelinitu" w Górze Św. Anny
2014 2206 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/252/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza
2014 2205 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/249/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1938 2014-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/246/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2014 1937 2014-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/244/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1633 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/242/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 1632 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/240/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 1631 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/237/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1436 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/232/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 1435 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/230/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1179 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/227/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica
2014 1149 2014-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/225/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1057 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/222/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Leśnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 1056 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/221/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 1055 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/220/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/216/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2014 roku
2014 1054 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/218/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 572 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/214/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 553 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/216/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2014 roku
2014 552 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/215/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2014 241 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/210/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej
2014 240 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/209/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 239 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/208/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 238 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/204/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica
2014 237 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/203/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 76 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/200/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 75 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/198/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok
2014 74 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/196/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2646 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/191/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2013 2645 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/190/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 2644 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/189/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności oraz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2013 2643 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/188/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 2642 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/187/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2641 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/186/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2326 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/185/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2168 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/183/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2013 2167 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/181/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2005 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/177/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1896 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/174/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1645 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/172/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1597 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/173/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Leśnicy
2013 926 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/161/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2013-2017
2013 925 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/160/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do Gminy Leśnica lub będącego w jej zarządzie
2013 924 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/159/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica
2013 709 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/155/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2013 688 2013-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/153/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2013 roku
2013 682 2013-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/151/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016
2013 672 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/156/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 556 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/140/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 398 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/147/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica
2013 397 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/141/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica
2012 1964 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/136/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1938 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/133/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 1937 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/132/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1936 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/131/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 1788 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/129/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013
2012 1787 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/128/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2012 1786 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/127/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 1785 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/126/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1438 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/120/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1291 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/113/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 105877 O
2012 1275 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/114/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica
2012 956 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/100/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2012 816 2012-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/106/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/95/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2012 roku
2012 815 2012-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/95/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica  w 2012 roku
2012 431 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/86/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
2012 243 2012-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/72/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2011 1961 2011-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/69/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 1894 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/63/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2011 1750 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/61/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1751 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/62/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 1752 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/64/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012
2011 1418 2011-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica
2011 1217 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
2011 1218 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/48/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 964 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica
2011 858 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie
2011 774 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica.
2011 383 2011-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III / 10 / 10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Leśnica lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 315 2011-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 175 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Leśnica lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 176 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Leśnica
2011 177 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1901 2010-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica
2010 1606 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/301/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 1605 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/300/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1607 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/302/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2010 1392 2010-10-27 uchwala Uchwała Nr L/297/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1323 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/287/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza
2010 966 2010-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/257/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 836 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/276/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przeniesienia pomnika
2010 804 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/274/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 1793 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/253/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Leśnica
2009 1685 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/243/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty
2009 1684 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/242/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty
2009 1635 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/249/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1634 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/248/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1636 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/250/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2009 1203 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/232/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza Leśnicy
2009 1174 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/189/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1150 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/229/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 1149 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/228/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leśnica
2009 1120 2009-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/225/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXXIII/215/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Łąki Kozielskie w Gminie Leśnica
2009 634 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/214/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2009 612 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/212/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Leśnica do stanu faktycznego
2009 574 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/201/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 518 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/206/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 263 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/200/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2009 13 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Raszowa