Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 437

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3524 2019-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 146/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
2019 3347 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 153/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3346 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 151/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3345 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 150/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3344 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 149/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 3343 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 148/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 827/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 3342 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 147/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 111/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3341 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 143/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 3186 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 138/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3107 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 131/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 3047 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 135/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie opłat od posiadania psów
2019 3046 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 133/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3045 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 132/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 3044 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 130/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2019 3024 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 129/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2019 3023 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 128/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3022 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 124/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/255/09 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
2019 2849 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 120/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów
2019 2693 2019-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 119/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2605 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 116/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2019 2604 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 115/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
2019 2567 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 111/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2562 2019-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 113/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2549 2019-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 110/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Namysłów
2019 2548 2019-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 109/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2547 2019-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 107/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik przyrody
2019 2546 2019-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 105/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2019 2439 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice
2019 2438 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 93/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
2019 2234 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 98/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Namysłów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2019 2233 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 96/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Namysłów na lata 2018-2021
2019 2232 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 92/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
2019 2167 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 79/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
2019 2104 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 83/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1996 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 85/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2019 1995 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 81/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1994 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr 77/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2019 1993 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 76/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów
2019 1643 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 68/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 58/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2019 rok
2019 1566 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 63/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
2019 1452 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 66/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1370 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 58/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2019 rok
2019 1317 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 67/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2019 roku
2019 1316 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 64/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1315 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 62/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1314 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 57/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
2019 885 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 54/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 788 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 47/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
2019 790 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 50/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
2019 789 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 48/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
2019 787 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 46/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
2019 786 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 45/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów
2019 785 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 44/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 784 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 43/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2019 783 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 41/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2019 414 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 339 2019-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 30/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów
2019 338 2019-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2019 330 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 34/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 283 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie
2019 285 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2019 284 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2018 3759 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 3618 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
2018 3617 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3616 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3615 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
2018 2844 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 861/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2814 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 862/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów
2018 2318 2018-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 848/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2315 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 846/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
2018 2314 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 2313 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 841/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2018 2312 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 840/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2018 2311 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 833/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2002 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 829/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1849 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 831/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1821 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 808/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2018 1825 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 832/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
2018 1824 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 828/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów
2018 1823 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 827/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1822 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 825/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2018 1240 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 796/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1239 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 795/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1217 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 802/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1114 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 800/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
2018 1113 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 799/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2018 roku
2018 1112 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 792/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 651 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 788/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 590 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 790/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Namysłów
2018 589 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2018 588 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 783/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
2018 587 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 782/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
2018 586 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 780/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2018 585 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 779/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2018 153 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 773/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 132 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 771/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2018 81 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 767/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 80 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 766/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2018 79 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 765/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Namysłowie
2017 3213 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 758/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 3077 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 755/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3071 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 747/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 3076 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 754/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2017 3075 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 752/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2017 3074 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 751/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów
2017 3073 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 749/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 3072 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 748/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 2884 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 746/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2017 2795 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 744/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2681 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 734/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie
2017 2680 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 733/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr V w Namysłowie
2017 2679 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 732/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr IV w Namysłowie
2017 2678 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 731/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie
2017 2677 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 730/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie
2017 2676 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 729/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr I w Namysłowie
2017 2675 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 728/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2017 2674 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 727/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw i osiedli
2017 2377 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 720/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2324 2017-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 718/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2017 2323 2017-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 717/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2017 2127 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 696/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2017 2126 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 695/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
2017 2125 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 694/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice
2017 2124 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 693/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
2017 2123 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 692/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice
2017 2116 2017-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 705/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2111 2017-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 698/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie
2017 1764 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 679/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
2017 1763 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 678/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
2017 1762 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 677/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
2017 1724 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 686/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1719 2017-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 687/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2017 1718 2017-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 676/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
2017 1717 2017-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 675/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
2017 1711 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 680/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Namysłów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2017 1540 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 667/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1512 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 662/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2017 1514 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 669/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Namysłów na lata 2017-2022
2017 1513 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 664/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1511 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 661/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów
2017 1510 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 660/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2017 1509 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 659/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1508 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 663/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1507 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 647/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1267 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 656/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1198 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 630/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1201 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 643/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2017 1199 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 654/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1204 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 652/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2017 roku
2017 1203 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 646/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1202 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 645/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów
2017 1200 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 642/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Namysłów
2017 1103 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 648/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
2017 1104 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 649/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
2017 823 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 626/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2017 822 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 625/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
2017 821 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 624/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
2017 820 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 623/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
2017 819 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 622/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
2017 818 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 621/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
2017 817 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 620/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
2017 775 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 638/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 674 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 636/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów
2017 673 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 635/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 672 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 634/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2017 671 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 618/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 599/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nadania nazwy alei
2017 533 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 604/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka
2017 532 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 603/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice
2017 531 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 602/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów
2017 499 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 610/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 389 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 608/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
2017 388 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 600/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 387 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 599/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy alei
2017 386 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 598/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 234 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 594/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 233 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 592/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2017 101 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 596/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 64 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 566/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Namysłów
2016 2850 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 533/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2016 2732 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 557/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2731 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 535/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna
2016 2730 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 534/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark
2016 2623 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 551/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2016 2622 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 530/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 2403 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 528/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2295 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 525/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2294 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 405/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2293 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 404/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2016 2292 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 400/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2291 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 399/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2016 2053 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 269/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie
2016 2008 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 347/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1972 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 268/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 1971 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 256/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2016 1715 2016-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 247/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1683 2016-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 244/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika w Michalicach
2016 1682 2016-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 234/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1411 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 232/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1388 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 220/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Ligocie Książęcej wchodzącej w skład Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Namysłowie
2016 1387 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 219/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Głuszynie wchodzącej w skład Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Namysłowie
2016 1373 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 218/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1372 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 217/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1371 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 216/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2016 1205 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 192/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2016 1204 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 191/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2016 1206 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 212/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1166 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 189/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2016 1165 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 188/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów
2016 746 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 182/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 734 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 180/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 733 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 174/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2016 732 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 172/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Namysłów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych
2016 731 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 171/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2016 roku
2016 730 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 170/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2016 729 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 169/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2016 383 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 167/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 246 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 159/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
2016 245 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 158/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 127/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2016 105 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 104 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 150/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2016 76 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 146/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2015 2835 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 142/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 2666 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 140/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
2015 2665 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 139/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2664 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 138/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2663 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 137/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2015 2662 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 136/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2661 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 135/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
2015 2660 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 129/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2659 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 128/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2015 2658 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 127/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2015 2657 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 126/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2015 2294 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 119/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jednostki Wojskowej we wsi Jastrzębie
2015 2222 2015-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 123/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 2214 2015-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 121/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2015 1954 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 113/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1934 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 107/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
2015 1933 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 106/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
2015 1777 2015-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 105/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1755 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 101/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
2015 1499 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 99/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1314 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 91/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1313 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 75/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2015 1312 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 74/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów
2015 1311 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 73/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie
2015 995 2015-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 69/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 983 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 66/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2015 roku
2015 982 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 65/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2015 981 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 57/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie
2015 980 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 56/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw i osiedli
2015 979 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 55/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2015 978 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
2015 977 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów
2015 961 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 70/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 960 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 61/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 959 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 60/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 958 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 58/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Namysłów do stanu faktycznego
2015 621 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 49/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 564 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 47/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 563 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 46/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
2015 562 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 44/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 560 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 42/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 561 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 559 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 41/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 524 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 35/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
2015 278 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 259 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
2015 12 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2858 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/VII/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2014 2526 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2525 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/386/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2014 2524 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/385/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2523 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/384/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 2067 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/383/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2066 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/376/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
2014 1533 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/369/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1532 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/362/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Namysłów do stanu faktycznego
2014 1531 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/356/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Namysłów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2014 1530 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/355/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2014 1336 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/351/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2014 1316 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/350/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1315 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/345/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1314 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/344/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie
2014 1313 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/343/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie
2014 1312 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/340/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów
2014 1094 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2014 962 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/337/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 961 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/334/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
2014 960 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/333/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 959 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/327/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Namysłów do stanu faktycznego
2014 958 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/326/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
2014 957 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/324/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2014 956 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/323/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2014 955 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/316/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Namysłowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 954 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/315/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w Namysłowie
2014 120 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/307/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2014 119 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2013 2615 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/295/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika OPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2614 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/294/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2613 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/293/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 2612 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/291/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2611 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/290/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 2610 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/289/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2609 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/288/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ronda
2013 2608 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/281/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2607 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/280/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2013 1960 2013-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/279/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 1959 2013-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/277/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2013 1958 2013-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/276/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2013 1580 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/265/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 1506 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/263/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości oraz ustalenia kryteriów przyznawania tych dopłat
2013 1505 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/262/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1504 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/261/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 1503 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/260/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
2013 1502 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/258/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2013 1501 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/257/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2013 1357 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/252/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 1046 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/249/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1045 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/248/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1044 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/247/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1043 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/237/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 891 2013-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/246/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 890 2013-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/245/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2013 829 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/233/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 713 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/229/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2013 558 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 509 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/226/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów
2013 462 2013-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/227/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 461 2013-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/224/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2013 442 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/230/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 348 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/234/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Namysłów
2013 347 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/214/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2013 262 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/220/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 261 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 216 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/218/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 215 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/217/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 214 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/216/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 213 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/208/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2013 6 2013-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 1904 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty
2012 1797 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/202/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2013 r. na obszarze Gminy Namysłów
2012 1796 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/201/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1795 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/200/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 1616 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/181/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2012 1586 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/199/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1585 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/191/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1460 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/190/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 1364 2012-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/188/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2012 1363 2012-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/187/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustawienia pomnika
2012 1250 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/180/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 1249 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/166/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 1248 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/156/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 966 2012-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/178/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2012 812 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/163/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2012 685 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/167/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2012 684 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/164/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora lub pełniącemu inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2012 664 2012-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/162/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015
2012 572 2012-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/154/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2012 437 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/139/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom
2012 436 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/138/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom
2012 435 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/137/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 434 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/136/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych
2012 433 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/135/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2012 432 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/134/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 384 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/117/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 117 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie
2012 116 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/119/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2012 119 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/123/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie
2012 118 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/122/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie
2011 1938 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/100/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów
2011 1939 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/101/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, wysokości stawek opłaty za parkowanie, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz sposobu pobierania opłat
2011 1853 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/106/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1895 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/102/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2011 1802 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/104/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 1803 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/105/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2012 r. na obszarze Gminy Namysłów
2011 1804 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/107/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
2011 1503 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Namysłów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
2011 1504 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego
2011 1313 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego
2011 1314 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/83/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
2011 1315 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/85/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2011 1086 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/81/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2011 1030 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/77/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 748 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 698 2011-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 682 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów
2011 535 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 445 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2011 446 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2011 447 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Namysłów
2011 217 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2011 178 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
2011 118 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 37 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1785 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr I/6/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1784 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr I/5/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1663 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/394/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1569 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/395/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1544 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/383/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 23 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1343 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/384/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 23 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie
2010 1344 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/385/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 23 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie
2010 1345 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/386/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 23 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie
2010 1276 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/391/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów w dniu 21 listopada 2010 r.
2010 1127 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 905 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/357/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Namysłów na lata 2010-2015
2010 906 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/358/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
2010 907 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/359/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości
2010 887 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/319/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 806 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/348/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2010 805 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/346/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 807 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/349/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
2010 732 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/352/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego
2010 731 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/351/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Namysłów do stanu faktycznego
2010 131 2010-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2010 90 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/327/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 69 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/325/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2010 70 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/326/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1660 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/318/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1687 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 1659 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/317/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1440 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/306/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2009 1024 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/285/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego
2009 880 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/232/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 793 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/274/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2009 519 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/263/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu obszarów stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego
2009 463 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/258/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Namysłowa
2009 400 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/239/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2009 334 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/242/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Namysłów
2009 300 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/252/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia terminu obowiązkowego znakowania psów na terenie Gminy Namysłów
2009 299 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/247/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2009 301 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/251/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2009 298 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/240/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 283 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/250/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2009 264 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/241/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów
2009 14 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/216/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2011
2009 14 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXII/216/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2011