Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 283

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3282 2019-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/105/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 3281 2019-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 3265 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”
2019 3264 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie Gminy Otmuchów
2019 3263 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/100/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Otmuchów
2019 3262 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/99/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze Skateparku na terenie Gminy Otmuchów
2019 3261 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso
2019 3260 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkaso
2019 2859 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 2858 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące ochronie powietrza, realizowanej w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5. Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2019 2398 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 2311 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/130/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2019 2106 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 2002 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/90/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 września 2003 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom w Gminie Otmuchów
2019 2001 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w miejscowości Grądy
2019 2000 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie statutu Gminy Otmuchów
2019 1999 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Otmuchów i inne organy od 1 września 2019 r.
2019 1998 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1179 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 1129 2019-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa OTMUCHÓW - WSCHÓD
2019 1098 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie statutu Gminy Otmuchów
2019 1097 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso
2019 1096 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opołat lokalnych w drodze inkaso
2019 1095 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. na terenie Gminy Otmuchów
2019 736 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 680 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2019 665 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania tej opłaty
2019 664 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 663 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci z Gminy Otmuchów uczęszczających do żłobków, przedszkoli i szkół
2019 248 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 247 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2019 14 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Otmuchów"
2018 3728 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 3570 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3569 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci z Gminy Otmuchów w wieku od lat trzech uczęszczających do placówek opiekuńczych, przedszkoli i szkół
2018 3568 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3331 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr I/17/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 3314 2018-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr I/14/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Otmuchów
2018 3313 2018-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr I/13/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 3312 2018-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3000 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/408/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 2684 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/401/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 2683 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/399/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
2018 2682 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/397/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Otmuchów
2018 2640 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/396/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych na terenie gminy Otmuchów
2018 2639 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/395/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, zmienionej Uchwałą Nr XII/108/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 lutego 2016 r.
2018 1985 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/390/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 1925 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/388/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka w Kałkowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Otmuchów oraz nadania mu statutu
2018 1924 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/387/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
2018 1582 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/381/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 1581 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/380/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/316/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 1558 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/378/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta, osiedlających się na terenie Gminy Otmuchów
2018 1557 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/376/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
2018 1556 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/374/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego „Senior 80+”
2018 1463 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/372/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 1391 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/357/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Otmuchów
2018 1392 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/363/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/357/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Otmuchów
2018 1351 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/364/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/358/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Otmuchowskie becikowe”
2018 1191 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/361/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 989 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/360/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXII/341/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Otmuchów
2018 988 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/358/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Otmuchowskie becikowe”
2018 987 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/356/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2018 986 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/350/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/233/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 985 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/349/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2018 984 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/346/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 983 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/345/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 620 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/343/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 538 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/341/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Otmuchów
2018 537 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/336/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r na terenie Gminy Otmuchów
2018 255 2018-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/326/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 254 2018-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/321/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXX/316/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 228 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/328/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w Otmuchowie - Śliwicach
2018 227 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/319/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
2018 154 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/316/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 134 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/314/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2018 87 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/318/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach (ćwiczeniach) pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Otmuchów
2018 86 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/312/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na ternie Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 3192 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/293/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa OTMUCHÓW - WSCHÓD
2017 3030 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/309/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 2960 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2017 2961 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/304/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2017 2622 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 2597 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/279/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 2596 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/278/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 2595 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/277/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 2378 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/273/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 2318 2017-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/275/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2017 2317 2017-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/271/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 1742 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 1713 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/260/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia działek nr 160/1, 161 w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych
2017 1712 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/259/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia działki nr 2/2 w Sarnowicach do kategorii dróg gminnych
2017 1627 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/254/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 1574 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/252/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1400 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/249/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 1230 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 1146 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 r. na terenie Gminy Otmuchów
2017 1106 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/233/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1107 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/243/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Otmuchów instrumentem płatniczym
2017 1074 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXIII/232/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z  liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1037 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/231/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2017 779 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/229/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 704 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/220/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otmuchów
2017 676 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/221/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2017 279 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/211/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 278 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2017 167 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/205/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Zespole Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania
2016 2840 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/195/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 2654 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/188/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 2509 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/190/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybiu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 2508 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/187/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2016 2507 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/186/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomości
2016 2506 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/185/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2347 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/178/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 2219 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zaliczenia ulicy Kolejowej w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych
2016 1897 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/173/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 1853 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/171/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1852 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/167/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci w gminnych szkołach
2016 1851 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/165/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1850 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/164/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1672 2016-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/162/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 1546 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/152/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1524 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1521 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów
2016 1526 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/155/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1525 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1523 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/151/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania tej opłaty
2016 1522 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/150/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1354 2016-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/146/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 1111 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/142/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 1067 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/141/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Otmuchów
2016 1066 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów na lata 2016-2019”
2016 720 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 699 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r. na terenie Gminy Otmuchów
2016 698 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/128/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum prowadzonych przez Gminę Otmuchów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej i gimnazjum
2016 492 2016-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 491 2016-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/117/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otmuchów
2016 466 2016-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2016 57 2016-01-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych
2016 40 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 39 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 3275 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3274 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3273 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 3272 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 3271 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Otmuchów
2015 3058 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 2796 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2795 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2794 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2793 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych
2015 2792 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Dom Kultury Zamek w Otmuchowie” i nadania jej statutu
2015 2162 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 2132 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1608 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 1547 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Otmuchów
2015 1548 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
2015 1546 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1545 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 1315 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 1298 2015-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
2015 1299 2015-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2015 761 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 742 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
2015 721 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2015 720 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2015 351 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 343 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2015 27 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 26 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
2014 2861 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 2860 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci w gminnych szkołach
2014 2704 2014-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2681 2014-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/326/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
2014 2680 2014-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/323/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
2014 2236 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/313/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
2014 1545 2014-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2014 1544 2014-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/304/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.
2014 1437 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/292/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
2014 888 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/289/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.
2014 887 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.
2014 476 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/282/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
2014 475 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/273/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
2014 469 2014-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/279/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2014 85 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej udostępniania
2014 84 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
2014 83 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/268/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok
2013 2798 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/260/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok
2013 2776 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/263/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2775 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów
2013 2314 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 r.
2013 2111 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/249/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
2013 2110 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 - 2018
2013 2109 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 - 2017
2013 2108 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 r.
2013 1581 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 r.
2013 1528 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/241/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1527 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 - 2017
2013 1526 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2013 1225 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/252/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 1224 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/252/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 1189 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/212/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 marca 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 928 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 787 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/223/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 786 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/220/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
2013 684 2013-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 683 2013-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 580 2013-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 559 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok
2013 355 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów
2013 354 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów
2013 284 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 268 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/184/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 96 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/181/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 95 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 94 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 1906 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1905 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/188/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1860 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1859 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów
2012 1382 2012-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/165/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Otmuchów
2012 1381 2012-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1380 2012-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2012 1226 2012-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/151/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Goraszowice
2012 1225 2012-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/150/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rysiowice
2012 1224 2012-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/149/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Rysiowice
2012 1218 2012-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2012 1119 2012-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2012 866 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2012 865 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2012 864 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Otmuchów
2012 863 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/127/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie  zmiany w Statucie Sołectwa Goraszowice
2012 862 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Grądy
2012 861 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany granic sołectw Grądy i Goraszowice
2012 704 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
2012 586 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/99/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2003 RM w Otmuchowie z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej
2012 439 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/89/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok
2012 365 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/102/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 27 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego „Głębinów – Zbiornik II” znajdującego się w granicach Zbiornika Nyskiego w części należącej do Gminy Otmuchów.
2011 1953 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 1940 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/80/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów.
2011 1941 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1779 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1780 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku  od środków transportowych.
2011 1781 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/86/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów.
2011 1505 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2011 1136 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.
2011 1137 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
2011 1138 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym prowadzonym przez Gminę Otmuchów.
2011 643 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej.
2011 438 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2011 rok.
2011 265 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 1588 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/322/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1326 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i niektóymi innymi podmiotami.
2010 1033 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/313/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Otmuchów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego upoważnionego.
2010 850 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/298/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 810 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/287/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 marca 2010 r. zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej.
2010 706 2010-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/285/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi lokalnej do kategorii drogi gminnej.
2010 707 2010-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/286/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2010 591 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/288/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Otmuchów do stanu faktycznego.
2010 592 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/289/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Otmuchów do stanu faktycznego.
2010 530 2010-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/265/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2010 rok
2010 326 2010-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/268/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Nieradowice
2010 194 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Otmuchowa
2009 1474 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/254/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 1473 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/253/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1471 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie utraty mocy uchwały
2009 1472 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/252/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1470 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1398 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otmuchów
2009 1381 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 1380 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie Gminy Otmuchów
2009 1378 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania ze Skateparku na terenie Gminy Otmuchów
2009 1379 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”
2009 1189 2009-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/161/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2009 rok
2009 1011 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 1012 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX/208/2009 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 828 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/212/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązujących na terenie Gminy Otmuchów
2009 616 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/194/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2009 576 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/193/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej
2009 507 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 486 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXVII/197/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 361 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/188/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Otmuchów do stanu faktycznego
2009 130 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/163/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego