Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 383

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3538 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020 rok
2019 3492 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 3491 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3446 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Ozimek
2019 3445 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 3414 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3413 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis
2019 3209 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 3210 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek
2019 3206 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalania cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2019 3208 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ozimek na lata 2019-2024
2019 3207 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu"
2019 2543 2019-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 2512 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ozimek"
2019 2270 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/60/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 2205 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/55/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek przedszkolach
2019 2207 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/64/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2206 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2204 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/54/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2016 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/50/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 1912 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1911 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z Budżetu Gminy Ozimek dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2019 1810 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 1754 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/40/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 1753 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/39/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
2019 1752 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/38/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
2019 1397 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 1182 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/29/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego w Ozimku
2019 1181 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/28/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2019 roku"
2019 1180 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/27/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 823 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/22/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ozimek "
2019 822 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/21/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał
2019 792 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/24/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2019 791 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/20/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 341 2019-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/18/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Ozimek
2019 171 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 147 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 3731 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek
2018 3730 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/12/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych
2018 3729 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania przez Gminę Ozimek na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony lub gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2018 3419 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 3001 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/364/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 2972 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/363/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ozimek
2018 2895 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/361/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 2730 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/357/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 2343 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/350/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2342 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/349/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/304/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ozimek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2341 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/348/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/303/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ozimek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2116 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/340/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ozimek
2018 1986 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/344/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1951 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/341/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ozimek
2018 1928 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/342/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2018 1927 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/339/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek
2018 1926 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/338/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
2018 1672 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/334/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1464 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/331/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1352 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/330/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 1221 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/323/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 1159 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/322/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1158 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/321/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1157 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/320/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1156 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/319/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1155 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/318/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1154 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/317/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1153 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/316/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1152 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/315/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1151 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/314/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1150 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/313/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1149 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/312/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1067 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/307/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1066 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/304/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ozimek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1065 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/303/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ozimek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1069 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/311/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek przedszkolach
2018 1068 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/308/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2018 roku"
2018 595 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/301/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ozimek
2018 594 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/300/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Ozimek
2018 316 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/294/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
2018 315 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/293/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
2018 317 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/296/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 55 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/291/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 27 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/289/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 3031 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/284/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 2963 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/282/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ozimka uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2017 2962 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/280/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2017 2931 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/278/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i zespołu szkół do nowego ustroju szkolnego
2017 2814 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/274/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 2775 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/273/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 2525 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/261/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 2503 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/260/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis
2017 2502 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/254/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2017 2420 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/263/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek
2017 2419 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/255/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 2418 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/253/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek
2017 2148 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Szczedrzyku
2017 2147 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/251/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Ozimku
2017 2146 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/250/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Ozimku
2017 1916 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/246/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 1791 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/248/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ozimek instrumentem płatniczym
2017 1790 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/245/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany granic sołectwa Schodnia i sołectwa Pustków
2017 1628 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/239/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 1576 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/238/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 1575 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2  w Ozimku
2017 1401 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/231/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok
2017 1271 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/227/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 1113 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/226/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2017 - 2020
2017 1075 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/225/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2017 roku"
2017 1014 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/229/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i zespołu szkół do nowego ustroju szkolnego
2017 796 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/216/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec
2017 678 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/218/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
2017 677 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/217/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
2017 410 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/212/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 132 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 48 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/204/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2017 15 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/200/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku
2016 2870 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/210/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2016 2869 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/209/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ozimek
2016 2868 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/208/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej podziału gminy Ozimek na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 2853 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/211/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 2852 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społęcznej w Ozimku oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z tych opłat
2016 2714 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/192/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2629 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/195/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2609 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/196/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2608 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/194/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2582 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/188/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2330 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/182/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2200 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 2060 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/178/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1990 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/177/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1991 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/180/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek
2016 1989 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/176/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Ozimku
2016 1988 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/170/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ozimek
2016 1716 2016-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/167/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1684 2016-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/166/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 1601 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/158/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1465 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/160/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ozimek, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ozimek udostępnianych operatorom i przewoźnikom, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1464 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/154/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
2016 1300 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/150/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach
2016 1193 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1192 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/147/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1191 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/146/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1091 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1051 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Ozimek
2016 1050 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/140/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenie opłaty prolongacyjnej
2016 700 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/132/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 679 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/135/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek
2016 678 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/131/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 677 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/130/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 676 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/129/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2016 roku"
2016 596 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/124/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 595 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/123/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 582 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/126/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2016 560 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek
2016 559 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 310 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2016 248 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 247 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 83 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/113/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3277 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/111/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2015 3276 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/109/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 3253 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/100/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jedlice
2015 3259 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/106/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczedrzyk
2015 3258 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/105/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Schodnia
2015 3257 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustków
2015 3256 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/103/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mnichus
2015 3255 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/102/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżowa Dolina
2015 3254 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/101/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasiejów
2015 3252 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/99/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodziec
2015 3251 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/98/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dylaki
2015 3250 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/97/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chobie
2015 3249 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/96/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biestrzynnik
2015 3248 2015-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/95/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Antoniów
2015 3233 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/107/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i do klas pierwszych gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ozimek w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2015 3060 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/91/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2015 3059 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/87/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 3012 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/84/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2947 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2015 2946 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/85/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2945 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2944 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek
2015 2943 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie statutu Domu Kultury w Ozimku
2015 2440 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/72/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2358 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/71/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis
2015 2357 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/70/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2064 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/66/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2039 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/65/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2038 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/64/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2037 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/62/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXXIV/314/13 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ozimek
2015 2036 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/60/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku
2015 1913 2015-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/57/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 1688 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/48/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 1654 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/54/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku
2015 1653 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/53/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania przez Gminę Ozimek na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony lub gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2015 1652 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/51/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Schodnia
2015 1651 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/50/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwa Nowa Schodnia
2015 1316 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/42/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych Gminy Ozimek– Osiedla nr 1, 2, 3, 4, 5
2015 1188 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 1127 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/38/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1126 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/37/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1125 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego
2015 928 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 886 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 885 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 884 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/26/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2015 roku"
2015 883 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/24/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytucie Medycznym S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku
2015 626 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 625 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 525 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/18/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 489 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/17/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2015 310 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/15/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2813 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2790 2014-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek
2014 2463 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/412/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 2427 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/415/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Św. Floriana w Krasiejowie
2014 2426 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/414/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Miejsca Rekreacji i Wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku
2014 2425 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/410/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2424 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/409/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2269 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/407/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2268 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/406/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 6 października 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytucie Medycznym S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku
2014 2111 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/402/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 2091 2014-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/400/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 września 2014 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Ozimek
2014 2081 2014-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/399/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Gminnym Zespole Szkół w Ozimku
2014 1856 2014-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/392/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2014 1776 2014-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/387/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w Grodźcu
2014 1769 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/390/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 1768 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/389/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2014 r. uchylająca Uchwałę Nr III/19/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ozimek w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2014 1767 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/388/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Ozimek do stanu faktycznego
2014 1488 2014-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/383/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis
2014 1487 2014-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/380/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 1233 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/377/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca pod grób na cmentarzach komunalnych w Dylakach i Ozimku oraz zwolnień w tych opłatach
2014 1078 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/375/147 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także informacji o terminach i miejscu składania deklaracji
2014 1077 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/374/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
2014 867 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/366/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytucie Medycznym S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku
2014 866 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/365/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Ozimek do stanu faktycznego
2014 599 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/363/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 598 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/361/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także informacji o terminach i miejscu składania deklaracji
2014 597 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/360/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 596 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/359/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2014 595 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/358/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 185 2014-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/355/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 107 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/348/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 2926 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/342/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2013 2896 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
2013 2895 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.
2013 2799 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/336/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2555 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/341/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2013 2554 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/340/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2553 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/339/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 2552 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/337/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ozimek na lata 2013 - 2018
2013 2409 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/332/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 2408 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/331/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2407 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/330/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2172 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/313/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską
2013 2171 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/312/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)
2013 2129 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/326/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego we wsi Szczedrzyk
2013 2128 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/323/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z boisk wielofunkcyjnych we wsiach Krasiejów i Dylaki
2013 2059 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/325/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2013 2058 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/321/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 2057 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/314/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ozimek
2013 1676 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/305/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 1655 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/311/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 1654 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/310/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany granic wsi Szczedrzyk i wsi Pustków
2013 1421 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/296/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1420 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/295/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1419 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/294/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2013 1418 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/292/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicy w Krasiejowie i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych
2013 1402 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/273/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ozimek na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
2013 1380 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/293/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską
2013 1252 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/282/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Szczedrzyku
2013 1251 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/281/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Szczedrzyku
2013 1240 2013-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/284/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2013 1239 2013-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/283/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek
2013 1229 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/290/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/242/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 1228 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/242/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 1227 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/289/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/239/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1226 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/239/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1126 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/277/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie  określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ozimek
2013 996 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/280/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2013 995 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/276/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 958 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/279/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 908 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/269/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/467/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 123 poz.1374 z dnia 26.10.2010 r.)
2013 769 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/247/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2013 720 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/259/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 510 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/256/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 - 2016
2013 494 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/257/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 480 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/253/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
2013 285 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/241/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 247 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/246/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek
2013 181 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/248/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 97 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/240/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1965 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/243/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1752 2012-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/232/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzynnik
2012 1693 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/230/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1639 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/234/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ozimek na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1603 2012-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/235/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/291/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek
2012 1463 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Ozimek, niestanowiących wyłącznej własności gminy
2012 1462 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/213/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1425 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/221/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ozimek na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1372 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/218/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych w gminie Ozimek
2012 1201 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród
2012 1077 2012-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Ozimek, nie stanowiących wyłącznej własności gminy
2012 1032 2012-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/196/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek
2012 992 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/201/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek.
2012 967 2012-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/200/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek
2012 957 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/189/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2012 705 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/167/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek
2012 370 2012-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/160/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Krasiejowie
2012 364 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/161/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży mienia komunalnego
2012 294 2012-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/149/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Ozimek, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2012 255 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
2012 249 2012-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/156/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek.
2012 194 2012-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/144/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców na terenie Gminy Ozimek w ramach programu pomocy de minimis.
2012 122 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z lodowiska w Ozimku
2012 82 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/142/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 46 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/143/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2012 23 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/138/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ozimek.
2012 22 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek
2011 1983 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/139/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Ozimek
2011 1844 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 1755 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV / 135 / 11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 1756 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV / 136 / 11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1757 2011-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/137/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/175/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Ozimek
2011 1652 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/ 120/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)
2011 1260 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X / 98 / 11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytucie Medycznym S. A. Św. Rocha w Ozimku.
2011 1261 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X / 99 / 11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Ozimek do stanu faktycznego.
2011 1139 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/ 91 /11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 1140 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/ 92 /11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
2011 1079 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/ 88 /11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ozimek
2011 1078 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX / 84 / 11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 1081 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr IX/ 93 /11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ozimek.
2011 1080 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/ 89 /11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 951 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 894 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko - Orlik 2012"
2011 859 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Ozimku
2011 579 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek.
2011 564 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
2011 565 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ozimek w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w j ęzyku niemieckim.
2011 538 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 507 2011-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
2011 450 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 403 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ujednolicenia pisowni nazw ulic w Gminie Ozimek
2011 247 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ozimek w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2010 1843 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1846 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji stosowanych przy ustalaniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 1845 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji stosowanych przy ustalaniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 1844 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr II/ 7 /10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Ozimek.
2010 1757 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/485/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji stosowanych przy ustalaniu podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego.
2010 1589 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/484/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1573 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/480/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek
2010 1500 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/477/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku.
2010 1458 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1374 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr L/467/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1373 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr L/463/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku
2010 1309 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr L/472/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Ozimek do stanu faktycznego
2010 1277 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/473/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzien 21 listopada 2010 r.
2010 952 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/435/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego
2010 951 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/425/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek
2010 851 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/420/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dylaki
2010 593 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/408/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ulicą Dylakowską ” dla obszaru obejmującego działki nr 370/10, 370/15, 370/16 i część działki nr 390/1.
2010 574 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2010 565 2010-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 r.
2010 431 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/400/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Triasowego DINOPARK w Krasiejowie
2010 296 2010-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/348/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 243 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/396/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 242 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/395/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 92 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/381/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek.
2010 91 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/380/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek
2010 74 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/373/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chobiu.
2009 1589 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/369/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek
2009 1262 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/350/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek
2009 1263 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/357/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek
2009 1025 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/349/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi, oraz nauczycielowi, pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na postawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty
2009 881 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/259/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 829 2009-07-03 Statut Statut Nr XXXIII/319/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa
2009 666 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw
2009 577 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/315/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy
2009 553 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/308/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Ozimek do stanu faktycznego
2009 446 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)
2009 401 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/295/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek
2009 377 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/291/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek
2009 362 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów
2009 232 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/277/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Ozimku i Krasiejowie
2009 233 2009-03-05 UMOWA Umowa Nr XXX/282/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Ozimek
2009 156 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/263/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości