Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 363

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3526 2019-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 3493 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 3165 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 3145 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków
2019 3144 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza
2019 3143 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Paczków
2019 3142 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2019 3141 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 482/1, 482/2, 482/3, 481 obręb Stary Paczków, 78/13 obręb Unikowice, 1157/4 obręb Paczków
2019 2839 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2019 2808 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu i miejsc postojowych
2019 2807 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2454 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 2377 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu i miejsc postojowych
2019 2365 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2312 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 2259 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków
2019 2107 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 2017 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Paczków, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1795 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 1724 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1723 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1513 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 1427 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2019 rok
2019 1426 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr IV/33/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 rok
2019 1425 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 1372 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1250 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2019 roku
2019 1248 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Paczków, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1249 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowego Forum Samorządowego w Paczkowie i nadania mu statutu
2019 1247 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 903 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 824 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 826 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 825 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie warunków i wysokości bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Paczków w prawo własności tych gruntów
2019 639 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 464 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza
2019 463 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 462 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2019 461 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 148 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 3734 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr L/420/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w związku z realizacją projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” obejmującego: 1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno, gm. Paczków; 2. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza; 3. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ulica Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida.
2018 3733 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków”
2018 3732 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie
2018 3690 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3689 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3453 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 2919 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/434/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 2877 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/437/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Paczków
2018 2784 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/431/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 2546 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/429/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 2462 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/422/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 2409 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/424/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2004 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/414/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2018 rok
2018 2003 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/413/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 1956 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/420/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w związku z realizacją projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” obejmującego: 1.Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno, gm. Paczków; 2.Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza; 3.Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ulica Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida
2018 1955 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/419/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Paczków
2018 1954 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/418/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Paczków
2018 1953 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/417/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Paczków
2018 1952 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/415/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Paczków instrumentem płatniczym
2018 1772 2018-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/404/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 1771 2018-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/403/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2018 rok
2018 1491 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/390/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018r.
2018 1424 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
2018 1115 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/375/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 958 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/385/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2018 roku
2018 957 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/380/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2018 956 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/379/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2018 955 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/378/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin osób zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Paczków na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 954 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/377/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Paczków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 953 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/376/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Paczków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 458 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/366/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 400 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2018 – 2022
2018 155 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2018 rok
2018 135 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/352/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2018 88 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/362/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 3193 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/332/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 3160 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3032 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/334/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3039 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/343/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Paczkowie
2017 3038 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/341/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Paczków
2017 3037 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/340/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza.
2017 3036 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/338/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 3035 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/337/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2017 3034 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/336/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2017 3033 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/335/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2017 2798 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/322/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 2690 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/325/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Gminy Paczków udziałów lub akcji Gminy Paczków w spółkach prawa handlowego
2017 2691 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/330/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XL/308/2017 z dnia 24.08.2017 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2541 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/314/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 2185 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/301/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 20017 r.
2017 2152 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/308/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2151 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/307/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
2017 2150 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/305/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2017 2149 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/304/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków
2017 1838 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 1769 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/295/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2017 1768 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/294/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka dla którego organem prowadzącym jest Gmina Paczków oraz nadania mu statutu
2017 1767 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/293/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Generała Aleksandra Zawadzkiego położonej na terenie miasta Paczków
2017 1766 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/292/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Aleksandra Zawadzkiego położonej na terenie miasta Paczków
2017 1765 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków
2017 1590 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/277/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 1541 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujacych nowe inwestycje na terenie Gminy Paczków
2017 1445 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/271/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 1231 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/255/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 1151 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/268/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Paczków
2017 1150 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/267/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1149 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/266/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2017 1148 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/265/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2017 roku
2017 1147 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin osób zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Paczków na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2017 1114 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/260/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Paczków
2017 1039 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/263/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków
2017 1038 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paczków
2017 616 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/244/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 615 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 588 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/250/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 460 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/231/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 396 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza
2017 349 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków
2017 299 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/221/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2017 rok
2017 258 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/230/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2017 257 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/217/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2017 168 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/227/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowego Forum Samorządowego w Paczkowie i nadania mu statutu
2017 133 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/219/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 102 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/226/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2676 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 2591 2016-12-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków
2016 2536 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2537 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/213/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XII/71/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Paczkowie oraz nadania jej statutu
2016 2407 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/208/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 2406 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/199/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 2298 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/201/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2136 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 2011 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/196/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Paczków uprawnień do stanowienia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2016 1808 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 1807 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 1778 2016-08-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2016 1776 2016-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/183/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/195/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków z dnia 29 listopada 2012 r.
2016 1775 2016-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1736 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 1581 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 1439 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w następstwie nowych inwestycji na terenie gminy Paczków
2016 1246 2016-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 1195 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Paczków
2016 1194 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1112 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 1080 2016-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
2016 1068 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Paczków”
2016 773 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/142/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 735 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2016 roku
2016 562 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 561 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 522 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 362 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 312 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 czerwca 2004 r. nr XXIII/131/2004 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Paczków
2016 311 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paczków
2016 154 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2016 rok
2016 107 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/109/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2016 44 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/119/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/195/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków z dnia 29 listopada 2012 r.
2016 43 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/118/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sołeckiego boiska sportowego we wsi Gościce
2016 42 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/117/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toru rowerowego typu pumptrack położonego w Paczkowie przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji
2016 41 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2948 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015r.
2015 2849 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 2754 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2753 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2015 2752 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Paczków
2015 2751 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Paczków
2015 2750 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 2749 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 2748 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 2747 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2515 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 2417 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2416 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2189 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 2164 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Paczków i zagospodarowania tych odpadów
2015 2163 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków”
2015 2084 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków.
2015 2083 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w Paczkowie
2015 2082 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w miejscowości Paczków
2015 2081 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 2080 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 2079 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 2078 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Paczkowie oraz nadania jej statutu
2015 1914 2015-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 1888 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Paczków
2015 1887 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 1886 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały XXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 1885 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Paczków i zagospodarowania tych odpadów
2015 1884 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1883 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1882 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków”
2015 1881 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1689 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2015 r.
2015 1655 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 1631 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Ujeźdźcu na czas referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 1630 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 1610 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Paczków
2015 1609 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Paczków
2015 1396 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 1361 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Paczków
2015 1189 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 929 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 842 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę.
2015 841 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/195/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków z dnia 29 listopada 2012 r.
2015 840 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL/262/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych.
2015 839 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2015 roku
2015 838 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 627 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 609 2015-03-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013-2017
2015 592 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2015 526 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków
2015 297 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 83 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2015 82 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2015 43 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 2651 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/394/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 2528 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/383/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 2530 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/389/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 2529 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/388/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XLII/356/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Paczków
2014 2527 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/382/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 2167 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/379/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2166 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/375/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 2165 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/374/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 1970 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/372/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Paczków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 1969 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/369/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr V/20/2011 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej na terenie miasta Paczków, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2014 1968 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/368/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 1967 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/367/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 1792 2014-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/359/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków
2014 1791 2014-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/357/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 1535 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/356/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Paczków
2014 1534 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/352/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 1396 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/344/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 1216 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/339/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 1017 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/335/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków
2014 1016 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/334/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1015 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru i określenia wysokości za inkaso
2014 1014 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/328/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 631 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/321/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013 – 2017, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013 r.
2014 630 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” położonego w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej
2014 629 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/307/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 628 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/306/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 613 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/316/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 612 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/315/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 164 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/303/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2013 2898 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/295/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2013 rok
2013 2897 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/294/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.
2013 2763 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/290/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym prowadzonym przez Gminę Paczków
2013 2762 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.
2013 2521 2013-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Paczków, obejmującego działki nr 427/10, 277/2, 418/17, 418/3, 418/5, 418/6, 418/12, 418/13, 418/14 i 418/16
2013 2481 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/285/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013 – 2017, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013 r.
2013 2480 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/282/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XLVII/292/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Paczków
2013 2479 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/281/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 2478 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/278/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.
2013 2154 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013 – 2017
2013 2153 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.
2013 1912 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.
2013 1656 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.
2013 1621 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie
2013 1582 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/247/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.
2013 1481 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/252/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których Gmina Paczków jest właścicielem albo zarządzającym
2013 1480 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/251/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Paczków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1479 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2013 1191 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/243/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1190 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/241/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1078 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/242/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXIV/191/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Paczków i zagospodarowania tych odpadów
2013 1077 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/240/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXIV/188/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
2013 1065 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/221/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2013 rok
2013 929 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/228/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie
2013 659 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/219/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XXIV/191/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Paczków i zagospodarowania tych odpadów
2013 658 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Paczków i zagospodarowania tych odpadów
2013 632 2013-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2013 rok
2013 463 2013-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2012 r.
2013 423 2013-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/220/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XXIV/192/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 422 2013-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 415 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/218/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXIV/188/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
2013 414 2013-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/188/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
2013 219 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/183/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2012 r.
2013 100 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 99 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 98 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 1942 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/196/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Paczków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1922 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/195/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków
2012 1863 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/187/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2011r. nr XIII/98/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 1862 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/186/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1861 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2012 1662 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2012 r.
2012 1589 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Basenu Miejskiego w Paczkowie
2012 1588 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Stadionu Miejskiego w Paczkowie
2012 1451 2012-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Paczków na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1252 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/146/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2012 rok
2012 1251 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2012 rok
2012 948 2012-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/153/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Paczkowie
2012 688 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2012 roku
2012 463 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr V/20/2011 z dnia 3 marca 2011 r.  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej na terenie miasta Paczków, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
2012 393 2012-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2012 r.
2012 318 2012-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Paczków w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 316 2012-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę.
2011 1865 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji na podatek rolny
2011 1864 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji na podatek leśny
2011 1863 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2011 1868 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1867 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1866 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 1588 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1587 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1590 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 1589 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
2011 1492 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Paczków dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1493 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Paczków dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1262 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1176 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej
2011 1088 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym prowadzonym przez Gminę Paczków.
2011 971 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Paczków.
2011 972 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wzniesienia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II.
2011 973 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Paczków
2011 952 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Paczków
2011 716 2011-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2011 rok
2011 614 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej na terenie miasta Paczków, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
2011 615 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr V/20/2011 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej na terenie miasta Paczków, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
2010 1789 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr L/370/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Paczków
2010 1788 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr L/368/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Paczków
2010 1646 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr L/369/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/360/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładaniana raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Paczków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1647 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr L/371/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych„Moje Boisko - Orlik 2012” w Paczkowie
2010 1546 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr L/373/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1375 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/360/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Paczków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1310 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/364/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 1231 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/355/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217/09 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków.
2010 1229 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/350/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi nr 2239 O ul. Staszica oraz drogi nr 2237 O ul. Młyńska do kategorii dróg gminnych
2010 1230 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/351/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w obrębie miasta Paczków ul. Radosna działka nr 308/1.
2010 1228 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/344/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2010 998 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/335/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/270/01 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków
2010 953 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/327/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Paczków oraz za pobyt dzieci w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Paczków.
2010 919 2010-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/330/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013
2010 792 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/321/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Paczków
2010 791 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/320/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 790 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/318/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 736 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/314/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/316/2002 z dnia 4 października 2002 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych.
2010 735 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/310/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 387 2010-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/291/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2010 rok
2010 165 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/293/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/292/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Paczków
2009 1796 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/286/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1775 2009-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/277/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewd. 330, 389/3, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 535/5, 554, 567, 568, 584, 609/6 cz., 609/7, 609/8, 614/5, 643, 644, 645, 646/13, 680/1, 701/3, 701/4, 701/5, 701/8, 701/9, 701/10, 701/11, 701/12, 879/1, 919/4, 919/6, 992/7, 1181/6, 1195, 1216/1, położone w Paczkowie
2009 1725 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ewd. 469/2, położoną w Paczkowie
2009 1641 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/279/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2009 1642 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1643 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/281/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1590 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/275/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Paczków
2009 1382 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/269/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej
2009 1190 2009-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/202/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2009 rok
2009 1076 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/249/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi nr 2235 O do kategorii dróg gminnych
2009 973 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/248/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w obrębie miejscowości Gościce działka nr 488
2009 974 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/254/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/270/01 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków
2009 972 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/247/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin osób zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Paczków na stanowisku pedagoga, psychologa i logopedy
2009 746 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/229/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 692 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Paczków.
2009 691 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/232/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w obrębie miejscowości Kamienica działka nr 1305.
2009 554 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/08 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 523 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/219/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie Nr VIII/59/07 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej na terenie miasta Paczków, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2009 522 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/145/08 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Paczków przedszkoli publicznych
2009 521 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/08 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2008 – 2012”
2009 421 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2009 234 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/204/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania