Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 274

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3319 2019-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.106.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3295 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.105.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2019 2973 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2972 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2971 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe
2019 2961 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.98.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2019 2960 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2788 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2764 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.80.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2019-2022
2019 2743 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe
2019 2742 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd
2019 2741 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu
2019 2740 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2739 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 2738 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe
2019 2705 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.89.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
2019 2530 2019-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X.78.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2237 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2168 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.70.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2170 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.72.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2019 2169 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „ Dom Seniora”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
2019 1952 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.68.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1733 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.62.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1654 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
2019 1653 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 1341 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1153 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2019 1152 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd
2019 1151 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2019 887 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 833 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 832 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2019 831 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.42.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 830 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Ujazd
2019 829 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ujazd
2019 706 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd
2019 621 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 448 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 447 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
2019 58 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2019 57 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2018 3694 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.23.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3693 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023
2018 3695 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej
2018 3377 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3010 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX.301.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2950 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX.305.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd
2018 2685 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.298.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2645 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.297.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2644 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.296.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd
2018 2643 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.295.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach
2018 2642 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.294.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2641 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.292.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd
2018 2353 2018-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.290.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2345 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.288.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.252.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2344 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.287.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 2166 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI.285.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2011 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.279.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
2018 1871 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.282.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1839 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.281.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ujazd
2018 1801 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.278.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Ujazd
2018 1674 2018-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII.270.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1631 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII.269.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 1473 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.263.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1359 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.259.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe
2018 1358 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.258.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd oraz nadanie mu statutu
2018 1031 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.256.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 998 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.251.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd
2018 910 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.253.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ujazd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 912 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.257.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków
2018 911 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.254.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 909 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.252.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 627 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.250.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 570 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.248.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 569 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.247.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
2018 473 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.236.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
2018 356 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.242.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 300 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.238.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków
2018 219 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.229.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice
2018 117 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.234.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 116 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.230.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3282 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.225.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3244 2017-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.226.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2017 3235 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.228.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.198.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2017 2905 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.221.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2887 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.220.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2017 2886 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.218.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Starym Ujeździe z: „Czterdziestolecia” na ulicę „Główną”
2017 2885 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.217.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jaryszowie z: „18 Marca” na ulicę „Zieloną”
2017 2452 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.210.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2187 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.208.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2154 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.203.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jaryszowie z: „22 Lipca” na ulicę: „Spokojna”
2017 1795 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.199.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1727 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.198.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2017 1726 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.197.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2017 1607 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.192.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1349 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.186.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1325 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.184.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
2017 1080 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.180.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 945 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.177.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 944 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.176.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Ujazd
2017 943 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.175.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy Ujazd miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 930 2017-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.179.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 762 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.172.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 653 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.169.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 652 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.168.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 651 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.166.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ujazd w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2017 650 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.165.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 369 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.160.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2017 216 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.154.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 215 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.148.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 71 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.151.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
2017 57 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.153.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
2016 2873 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.144.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2678 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.141.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2539 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.140.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2538 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.138.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2334 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.134.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2201 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.133.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2016 – 2021
2016 2121 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.124.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1856 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.119.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1473 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.115.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1271 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.111.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1017 2016-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.105.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 818 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.100.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 777 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.97.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uczących się na terenie gminy Ujazd
2016 776 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.96.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 775 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.95.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2016 – 2021
2016 585 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.91.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 545 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.90.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd
2016 21 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.80.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 20 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.75.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3121 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.73.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3107 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.72.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Ujazd oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3106 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.71.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLV.260.2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego
2015 3105 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.70.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2015 2964 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.68.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2812 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.66.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2015 2330 2015-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.62.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2322 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.61.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2321 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.60.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2015 2136 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.58.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1993 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X.52.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice
2015 1916 2015-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X.53.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki na Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2015-2018
2015 1906 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X.54.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1560 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.49.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1317 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.46.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1129 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.42.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1079 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.41.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 1078 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.40.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
2015 1077 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.39.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe nr XLIII/236/2002 z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 765 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.35.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 750 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.33.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
2015 749 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.32.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 748 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.31.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ujazd na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 457 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V.29.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 438 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 233 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.24.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 215 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.22.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Ujazd oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria
2015 32 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III.20.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok
2015 31 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III.14.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Ujazd
2015 30 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III.12.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2493 2014-11-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
2014 2492 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.260.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego
2014 2432 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.262.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2431 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.261.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 2430 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.257.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie gminy Ujazd
2014 2069 2014-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.251.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa
2014 2051 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.254.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2050 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.252.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1953 2014-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII.248.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1643 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.246.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1642 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII.245.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie inkasa opłaty targowej
2014 1417 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.241.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1416 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.240.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd
2014 1217 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.233.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1184 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.230.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
2014 1183 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.229.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" w Ujeździe
2014 1182 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.227.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd
2014 944 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.223.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania
2014 943 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.222.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
2014 588 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.219.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 587 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.214.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 312 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.210.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 311 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.209.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
2014 282 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.207.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 281 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.206.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 138 2014-01-13 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz ustalenia granic ich obwodów
2014 121 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.198.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2014 122 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.203.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok
2013 2661 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.194.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2413 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.190.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2412 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.189.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
2013 2411 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.188.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2013 2410 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.185.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
2013 2079 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.181.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1899 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.178.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1659 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.176.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1604 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.175.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1603 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.173.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie gminy Ujazd
2013 1426 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.170.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Ujazd
2013 1425 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.169.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
2013 1006 2013-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.155.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
2013 1005 2013-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.154.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2013 818 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.147.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2013 577 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.131.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
2013 447 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.142.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
2013 446 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.133.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd
2013 445 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.132.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
2013 1 2013-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.125.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las
2012 1718 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.119.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1717 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.118.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 1716 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.117.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2012 1557 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.123.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ujazd na obwody glosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1348 2012-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.115.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1160 2012-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.106.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
2012 1159 2012-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.105.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2012 1148 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.109.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ujazd zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2012-2013.
2012 1082 2012-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.104.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce
2012 1081 2012-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.103.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa
2012 782 2012-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.93.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe
2012 759 2012-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.86.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 563 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.84.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz ustalenia granic ich obwodów
2012 469 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.67.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 360 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.74.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Ujeździe
2011 1847 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi
2011 1576 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.58.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zwolnień
2011 1575 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.57.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2011 1578 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.60.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1577 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.59.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 1470 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/46/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014
2011 1460 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd przyjętego Uchwałą Nr LI/279/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r.
2011 1233 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
2011 688 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 659 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd
2011 658 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Ujazd
2011 630 2011-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 452 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 102 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/300/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd
2011 103 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd
2010 1832 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/292/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd
2010 1720 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/303/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1719 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/302/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
2010 1701 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/295/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Ujazd i jej podległym jednostkom oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1617 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/293/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2010 1504 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/296/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r. ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1354 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/290/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 września 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Ujazd do stanu faktycznego
2010 1232 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/284/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 1003 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/279/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd
2010 1004 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/280/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 909 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/272/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
2010 873 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/266/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2010 - 2015
2010 852 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/264/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych i specjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ujazd - uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Ujazd.
2010 843 2010-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/265/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów miasta UJAZD"
2010 678 2010-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/244/09 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2010 433 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/254/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2010 432 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/253/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 110 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/246/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu Gminy Ujazd.
2009 1530 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/233/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów
2009 1531 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/234/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2009 1429 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/239/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1428 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/238/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2010 rok
2009 1427 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/232/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2009 1077 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/217/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Sieroniowice i Zimna Wódka
2009 1054 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/218/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 888 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/166/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
2009 868 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/203/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice
2009 812 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/210/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
2009 811 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/209/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 711 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/196/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd
2009 288 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/178/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania obelisku na placu obok kościoła p. w. Wniebowzięcia N.M.P w Jaryszowie
2009 271 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/177/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/159/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 r.
2009 51 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała nr XXIX/170/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu Gminy Ujazd
2009 51 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/170/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu Gminy Ujazd
2009 34 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXVIII/159/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 roku